Indhold

Dette afsnit handler om tilbagebetaling fra SKAT i forbindelse med medhold.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene
  • Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative klageinstanser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit A.A.10 om klagestruktur, klagebehandling og domstolsprøvelse.

Regel

Hvis en borger eller virksomhed får medhold ved domstolene eller ved en administrativ afgørelse, skal ansættelsen ændres, uanset om afgørelsen indbringes for domstolene og/eller administrative klageinstanser.

Krav på tilbagebetaling af skat, told, moms og afgifter er omfattet af reglen.

Såfremt SKAT har tabt en sag og indbringer den for domstolene, skal der kun ske nedsættelse for så vidt angår de indkomstår eller perioder, der udgør sagens genstand.

Indbringelse for domstolene er udtryk for, at hidtidig praksis indtil videre er opretholdt, herunder i forhold til andre med tilsvarende sager. En sag, der indbringes for domstolene under disse omstændigheder, betyder at SKAT i forbindelse med nedsættelse og udbetaling tager forbehold om, at beløbet vil blive genopkrævet, hvis SKAT vinder sagen ved domstolene.

Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene

Dom eller forlig skal fuldbyrdes inden 14 dage efter dommens afsigelse med mindre andet er bestemt i dommen/forliget. Se retsplejelovens § 480 og afsnittet om regel.

Eksempel

Dette eksempel handler om, hvordan SKAT skal foretage tilbagebetalingen.

SKAT skal ikke afvente en henvendelse fra borgeren/virksomheden om udbetaling af beløbet, men skal beregne et evt. overskydende beløb manuelt og udbetale det til borgeren/virksomheden inden 14 dage. Se TFS.2000.951TSS.

Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative klageinstanser

En afgørelse fra en administrativ klageinstans, der giver borger/virksomhed medhold, skal af SKAT fuldbyrdes inden 14 dage fra afsigelsen, idet det antages i praksis, at retsplejelovens § 480 finder anvendelse. Om indbringelse for domstolene, se under regel.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

TFS.2000.951TSS

SKAT skal foretage tilbagebetaling inden 14 dage til borgeren/virksomheden ved en tabt retssag

Se også supplerende under afsnittet regel.