Indhold

Dette afsnit indeholder en oversigt over lovgrundlaget for forældelse af fordringer.  Hovedloven er lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer (forældelsesloven). I lovforarbejderne hertil findes de væsentligste fortolkningsbidrag. Hovedloven med ændringslove er senest samlet ved lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015

Til hovedloven knyttede sig en følgelov, lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer), herunder skatteforvaltningslovens §§ 34 a og 34 b.

Af andre regler om forældelse skal nævnes:

  • Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (konsekvensændringer som følge af INDOG)
  • Visse regler om forældelse i anden lovgivning, fx konkurslovens § 241 og retsplejelovens § 527
  • Særlovgivning med bestemmelser om forældelse. Se afsnit A.A.9.4 (B) om forældelsesfristens længde.

Bemærk:

  • Lov nr. 1253 af 17. november 2015 bestemt, at forældelsesfristen for fordringer inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, der er under inddrivelse hos RIM den 19. november 2015 eller senere, regnes fra den 20. november 2018. Ved lov nr. 814 af 9. juni 2020 er der sket yderligere udskydelse af forældelsen af fordringer under inddrivelse hos RINM således at forældelsesfristen tidligst løber fra den 20. november 2021. Se afsnit G.A.2.4.1.
  • Der er ved lov nr. 551 af 29. maj 2018 indsat en ny bestemmelse i INDOG § 18a, stk. 2, hvorefter der sker en foreløbig afbrydelse af forældelsen for fordringer, der overdrages til inddrivelse, således at krav tidligst forælder 3 år efter fordringens modtagelse. Se afsnit G.A.2.4.1 Udskydelse af forældelse.

Vær opmærksom på, at hovedloven fra 2007, bygger på Betænkning 1469/2005, der kan anvendes som fortolkningsbidrag.

Vær opmærksom på, at DL 5-14-4 fra 1683 og Lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer blev ophævet den 1. januar 2008.

Se også

  • Se også afsnit A.A.9.12 om overgangsregler.
  • Se også afsnit G.A.2.4 om forældelse af fordringer under inddrivelse