åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om fristreglerne i EUTK.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Frister vedrørende toldskyld
  • Frister ved godtgørelse og fritagelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

EUTK art. 103 og art. 121 samt TDL § 30 b.

Frister vedrørende toldskyld

Fristen er 3 år regnet fra toldskyldens opståen. Se EUTK art. 103, stk. 1.

Fristen er dog 10 år regnet fra toldskyldens opståen, hvis toldskylden er opstået på grund af en strafbar handling. Se EUTK art. 103, stk. 2 og TDL § 30 b (indført ved Lov nr. 322 af 5. april 2016).

Se også A.C.3.2.1.11.4

Fristerne kan suspenderes:

  • Hvis der klages. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art. 103, stk. 3.
  • I perioden mellem forslag og høringsfristens udløb. Se EUTK art. 103, stk. 3.
  • Hvis der genindføres en toldskyld på grund af Toldstyrelsen med urette har indrømmet godtgørelse eller fritagelse. Suspensionen har virkning fra tidpunktet, hvor ansøgning om godtgørelse eller fritagelse blev indgivet, til tidpunktet, hvor der blev truffet afgørelse om godtgørelse eller fritagelse. Se EUTK art. 103, stk. 4.

Frister ved godtgørelse og fritagelse

Fristerne er:

  • 3 år fra meddelelse af toldskylden ved import- og eksportafgiftsbeløb, myndighedsfejl, eller ret og rimelighed. Se EUTK art. 121, stk. 1.
  • 1 år fra meddelelse af toldskylden ved defekte varer eller varer, der er ikkebestillingssvarende. Se EUTK art. 121, stk. 1.
  • Fristen for ugyldighed, når en toldangivelse erklæres ugyldig. Fristen for ugyldighed er 90 dage i henhold til DF art. 148. Se EUTK art. 121, stk. 1.

Fristerne på 3 år og 1 år kan forlænges, hvis ansøger godtgør, at vedkommende har været forhindret i at indgive ansøgning indenfor fristerne på grund af hændelige omstændigheder eller force majeure. Se EUTK art. 121, stk. 1.

Fristerne suspenderes ved klage. Suspensionen har virkning fra klagen indgives og til klageprocessen er afsluttet. Se EUTK art. 121, stk. 3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.401.HR

En virksomhed fremsatte anmodning om toldgodtgørelse, fordi den forordning, som lå til grund for opgørelse af toldskylden, var blevet erklæret ugyldig. Kravet blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Virksomheden anmodede om at få fristen forlænget på grund af force majeure. Højesteret fandt imidlertid, at bestemmelsen i TK art. 236 om "hændelige omstændigheder eller force majeure" ikke gav grundlag for forlængelse af fristen i det foreliggende tilfælde

EUTK art. 121.

Byretsdomme

SKM2014.698.BR

SKAT havde med rette foretaget efteropkrævning af antidumpingtold, da toldskylden var opstået som følge af en handling, der kunne give anledning til strafferetlig forfølgning, idet plastposerne både groft uagtsomt og gentagne gange var blevet urigtigt angivet. Ifølge praksis fra EU-Domstolen tilkommer det de nationale myndigheder at tage stilling til, om en handling kan give anledning til retsforfølgning efter de strafferetlige regler.

EUTK art. 103 og TDL § 30 b.

Landsskatteretskendelser

SKM2004.50.LSR

Et krav om godtgørelse af told, der var opkrævet i forbindelse med import af tekstilvarer fra Bangladesh, blev fremsat efter udløbet af 3-års fristen. Landsskatteretten anså kravet som værende forældet og mente ikke, at der forelå omstændigheder i form af force majeure, som kunne medføre, at fristen blev forlænget. De behørigt begrundede tilfælde, der i henhold til TK art. 239 kan medføre tilladelse til fristforlængelse, kunne heller ikke bevirke, at forældelsesfristen kunne forlænges ud over de 3 år som er anført i TK art. 236, medmindre klageren opfyldte betingelserne om hændelige omstændigheder eller force majeure

EUTK art. 121.