åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om ændringer vedrørende moms og afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Ordinær genoptagelse/ansættelse (A.A.8.3.1).
  • Ekstraordinær genoptagelse/ansættelse (A.A.8.3.2).

Bemærk

Fristreglerne i SFL § 31 og § 32 finder anvendelse på fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift efter momsloven og diverse afgiftslove. De afgiftslove, der omfattes af fristreglerne er dem, som er nævnt i bilag 1 til OPKL. Se de generelle bemærkninger til L 175, FT 2002/03, pkt. 2.5.2.

Dette betyder, at man for at sikre, at en given afgift reguleres af fristreglerne, må tjekke, om afgiften er omfattet af positivlisten på bilag 1 til OPKL. Afgift efter PBL er fx ikke nævnt på listen, hvorfor denne afgift ikke omfattes af SFL § 31 og § 32. Da en sådan afgift heller ikke anses for omfattet af begrebet ansættelse af indkomstskat, er det de formueretlige forældelsesregler, der regulerer disse afgørelser. Se lovforslag L 110, 2004/2005 og afsnit A.A.8.1 og afsnit A.A.9.6.

Fristreglerne i SFL § 31 og § 32 gælder ikke, hvis der i henhold til anden lovgivning er fastsat særlige frister fx på punktafgiftsområdet og vedrørende godtgørelse af moms ved udenlandske virksomheders køb af momspligtige varer mv. her i landet.

Se A.A.8.1 om Lex Specialis.

Om angivelse og betaling af moms og afgifter, se A.B.4.2, A.B.4.3 og A.B.4.4.