Indhold

Dette afsnit handler om i hvilket omfang urigtige, henholdsvis bristende forudsætninger, kan bevirke, at et bindende svar mister sin bindende virkning for spørgeren.

Afsnittet indeholder:

  • Urigtige forudsætninger
  • Bristende forudsætninger
  • Tilbagekaldelse af bindende svar
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Urigtige forudsætninger

Et svar er ikke bindende, hvis de faktiske oplysninger, der er lagt til grund for svaret, viser sig at være urigtige eller mangelfulde. I sager om bindende svar er det op til spørgeren at oplyse det faktiske grundlag for anmodningen.

Derimod vil urigtige retlige forudsætninger ikke ændre i den bindende virkning, bortset fra tilfælde, hvor svaret måtte være i strid med EU-retten. Se A.A.3.12.

Bristende forudsætninger

Den bindende virkning ophører, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der havde afgørende betydning for svaret. Det gælder

  • ændringer i de faktiske forudsætninger, se SKM2014.76.HR, hvor det påberåbte svar ikke var bindende, fordi det vedrørte et tidligere købstilbud, som blev ændret ved det faktiske køb.
  • ændringer i de retlige forudsætninger, hvis der sker ændringer i relevante love eller bekendtgørelser eller hvis svaret viser sig at være i strid med EU-retten. Tilfælde hvor svaret kan være i strid med EU-retten er navnlig forekommet på afgiftsområdet. Se afsnit A.A.3.12.
  • hvis en udenlandsk, respektive en færøsk eller en grønlandsk skattemyndighed, i relation til fortolkningen af en dobbeltbeskatningsoverenskomst anlægger en anden vurdering af et spørgsmål, hvor der er givet bindende svar. 

Derimod vil efterfølgende ændringer i domspraksis, bortset fra EF-domstolens praksis, eller ændringer i administrativ praksis, ikke bevirke, at svarets bindende virkning ophører.

Tilbagekaldelse af bindende svar

Hvis Skatteforvaltningen vælger at tilbagekalde et bindende svar som følge af urigtige eller bristende forudsætninger ved en konkretiseret individuel meddelelse til spørgeren, vil der være tale om en afgørelse, således at fremgangsmåden i SFL § 19 skal følges, jf. herved SFL § 19, stk. 5, hvorefter der ikke er krav om sagsfremstilling og høring efter SFL § 19, stk. 1-3 i sager, hvor Skatteforvaltningen giver bindende svar. Dvs. at en sådan afgørelse om tilbagekaldelse af et bindende svar givet af Skatteforvaltningen alene skal respektere forvaltningslovens regler om høring og begrundelse. Se i øvrigt udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, J.nr. 12/00219. Der vil dog kun undtagelsesvis være behov for en sådan individuel tilbagekaldelse, da tilsidesættelsen af det bindende svar typisk vil ske som en integreret del af en ansættelsesændring.

Hvis meddelelsen er af mere generel karakter ved fx alene at orientere om en praksisændring, uden at der sker en konkret tilbagekaldelse, vil der normalt ikke være tale om en afgørelse, men i stedet for en vejledende orientering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2014.76.HR

Det bindende svar var afgivet på grundlag af et købstilbud, der blev ændret ved det faktiske køb, således at der var bristende forudsætninger for svaret.

Stadfæstelse af SKM2011.779.VLR.

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelser fra ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Udtalelse fra Ombudsmanden

J.nr. 12/00219

Ombudsmanden fandt, at SKATs særskilte tilbagekaldelse af et bindende svar som følge af ændring i spørgerens forhold var en afgørelse, som således kunne klagebehandles i Landsskatteretten.