åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.3.9 Muligheden for afvisning af en anmodning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at afvise en anmodning om bindende svar i tilfælde, hvor anmodningen er utilstrækkelig oplyst eller hvor omstændighederne er for usikre eller hvor der er kompetence problemer. Se SFL § 21 og SFL § 24.

Afsnittet indeholder:

 • Afvisning som følge af spørgsmål om alternative dispositioner
 • Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter
 • Afvisning som følge af utilstrækkelige oplysninger
 • Forbehold som alternativ til afvisning
 • Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt
 • Afvisning som følge af at der anmodes om tilladelse 
 • Afvisning som følge af manglende kompetence
 • Afvisning som følge af klagebehandling af samme spørgsmål
 • Afvisning som følge af genoptagelse
 • Afvisning som følge af udredning eller revision af SKAT
 • Andre eksempler vedrørende afvisning
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Afvisning som følge af spørgsmål om alternative dispositioner

Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 24, at en anmodning om bindende svar efter en konkret vurdering kan afvises, hvis spørgeren ønsker en række alternative muligheder besvaret, således at en besvarelse vil være at sidestille med rådgivning.

Eksempel (afvisning af anmodning om belysning af 5 modeller om samme forhold)

Med udgangspunkt i anskaffelse af en sommerbolig i Italien anmodede ledelsen i det danske ejerselskab om bindende svar om de skattemæssige virkninger af 5 alternative modeller om organiseringen af brugsretten. Skatterådet afviste anmodningen med den begrundelse, at den omhandlede egentlig rådgivning om, hvilken af de 5 modeller, der ville være mindst indgribende og samtidig den billigste rent skattemæssigt. Se SKM2014.397.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål til 4 alternative dispositioner)

Der var stillet spørgsmål til 4 forskellige alternative dispositioner, hvorfor der skete afvisning med den begrundelse, at anmodningen var at sidestille med rådgivning, som falder uden for rammerne af ordningen om bindende svar. Se SKM2014.248.SR.

Afvisning som følge af spørgsmål af teoretisk karakter

Det fremgår af lovbemærkningerne til SFL § 24, at afvisningsmuligheden kan anvendes vedrørende spørgsmål om påtænkte dispositioner, hvor spørgsmålet er af mere teoretisk karakter, fx hvis beskrivelsen af dispositionen ikke er tilstrækkelig præcis eller fyldestgørende.

Eksempel (spørgsmål, der hverken kunne besvares med ja eller nej)

Skatterådet afviste at besvare følgende spørgsmål: Hvis spørgsmål 1, 2 og/eller 3 besvares benægtende bedes oplyst, hvordan beskatningen skal ske. Det fremgår af afgørelsen, at en anmodning kan afvises i de tilfælde, hvor det stillede spørgsmål hverken kan besvares med ja eller nej. Det bemærkes, at spørgsmålet indebærer, at spørger ønsker en besvarelse, der kan sidestilles med generel rådgivning. Se spørgsmål 4 i SKM2013.740.SR

Eksempel (spørgsmål om, hvordan et lån skattemæssigt skulle kvalificeres - kunne ikke besvares med ja eller nej)

Skatterådet afviste at besvare et spørgsmål, hvor spørger bad SKAT oplyse, hvordan et lån skattemæssigt skulle kvalificeres. Spørgsmål skulle vedrøre en konkret disposition og være formuleret således, at der så vidt muligt kunne svares ja eller nej. Se SKM2016.322.SR og A.A.3.6

Eksempel (indregistrering af køretøjer)

Spørger stillede spørgsmålet: "Hvis der svares nej til spørgsmål 1A, 1B og 1C, er der da andre særlige regler, eksempelvis om registrering, dokumentation eller andet, som skal iagttages?"

Det var SKATs opfattelse, at dette spørgsmål havde den samme karakter som spørgsmålet i SKM2011.641.LSR, idet spørgsmålet var formuleret på en sådan måde, at det alene kunne besvares med en teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter og derfor antog karakter af rådgivning. 

Skatterådet tilsluttede sig SKATs indstilling og afviste spørgsmålet, idet det ansås for af teoretisk karakter. Se SKM2016.231.SR.

Eksempel (momsgodtgørelse)

Anmodning om bindende svar afvist efter SFL § 24, da spørger allerede havde søgt om momsgodtgørelse. Skatterådet anser derfor spørgsmålet for at være af mere teoretisk karakter. Se SKM2016.122.SR.

Eksempel (spørgsmål om kommende købers anskaffelsessum var af teoretisk karakter)

Spørgsmål om en kommende købers anskaffelsessum var formuleret sådan, at det alene kunne besvares med en egentlig teoretisk redegørelse af responsumlignende karakter, ligesom spørgsmålet hverken var præcist eller fyldestgørende stillet. Bl.a. var der alene fastsat et omtrentligt tidspunkt for dispositionen, og der var ikke fremlagt kontraktudkast. Der var således ikke tale om, at der var stillet spørgsmål om en konkret påtænkt disposition. Se SKM2011.641.LSR, hvor Landsskatteretten afviste, selv om Skatterådet i 1. instans havde besvaret spørgsmålet. Tilsvarende i SKM2014.715.LSR og afvisning af Skatterådet i SKM2015.590.SR og SKM2016.23.SR.

►Eksempel (ikke tale om en konkret påtænkt disposition)

Anmodning om bindende svar blev afvist efter SFL § 24. Sagen omhandlede den skattemæssige virkning af udtagning af et areal til private formål med henblik på privat anvendelse. Det var ikke oplyst, hvad arealet blev påtænkt anvendt til, idet det endnu var under overvejelse af spørger. Skatterådet fandt, at det stillede spørgsmål var af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke ville indebære en skattemæssig stillingtagen til en konkret påtænkt disposition. Se SKM2017.387.SR.◄

Afvisning som følge af utilstrækkelige oplysninger

En anmodning om bindende svar kan afvises, hvis sagen er mangelfuldt oplyst, og spørgeren - trods opfordring til at oplyse sagen bedre - undlader dette. Se SFL § 24, stk.1. Efter omstændighederne kan svaret begrænses til den del af spørgsmålet, der måtte være tilstrækkelig oplyst.

►Eksempel (manglende oplysninger om den konkrete disposition samt indholdet af en forsikringspolice)

Afvisning, idet sagen ikke var tilstrækkelig oplyst til, at spørgsmålet kunne besvares med fornøden sikkerhed. Se SKM2017.284.SR.◄

Eksempel (manglende oplysninger om udlejning af en lejlighed)

Afvisning, idet sagen ikke er tilstrækkelig oplyst. Se SKM2016.208.SR.

Eksempel (manglende oplysning om skibets ejerforhold)

Afvisning, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Se SKM2015.180.SR 

Eksempel (mangelfulde oplysninger om husbåds stationære karakter)

Spørgeren var gentagne gange uden resultat blevet afæsket oplysninger om en husbåds stationære karakter, hvilket var afgørende for momspligten. Anmodningen om bindende svar blev derfor afvist, se SFL § 24, stk.1. Se SKM2013.345.SR

Eksempel (manglende dokumentation for beslutning om ekspropriation)

Der skete afvisning, fordi spørgerne havde undladt at indsende dokumentation for kommunalbestyrelsens beslutning om ekspropriation. Se SKM2007.181.SR og SKM2007.188.SR.

Eksempel (mangelfuld oplysning om splitleasing)

Der skete afvisning, fordi spørgeren trods flere opfordringer ikke havde indsendt de nødvendige faktiske oplysninger til brug for besvarelsen. Se SKM2013.213.SR

Forbehold som alternativ til afvisning

Alternativt kan der svares med forbehold for manglende oplysninger. Svar med forbehold bør kun anvendes rent undtagelsesvis og forudsætter, at alle muligheder for at få sagen yderligere oplyst, er udtømt. Dernæst forudsætter svar med forbehold, at forbeholdet er formuleret klart og entydigt, samt at det skønnes at have afgørende betydning for spørgeren at få svar med forbehold frem for en afvisning.

Eksempel (svar med forbehold angående befordringsfradrag og avancebeskatning)

Der blev svaret med forbehold/betingelser i et tilfælde, hvor spørgsmålene vedrørte befordringsfradrag ved flytning og avancebeskatning af en lejlighed anvendt til arbejdsmæssige formål. Se SKM2009.659.SR.

Afvisning som følge af usikre omstændigheder i øvrigt

Der kan endvidere afvises i særlige tilfælde, nemlig hvis spørgsmålet er af en sådan karakter, at det ikke kan besvares med fornøden sikkerhed eller andre hensyn taler afgørende imod en besvarelse. Se SFL § 24, stk. 2. En typisk afvisningsårsag kan her være, at en påtænkt disposition ikke er tilstrækkeligt eller entydigt beskrevet som i sagen SKM2014.494.SR, der er beskrevet nedenfor.

Eksempel ( usikkerhed om faktiske oplysninger)

I SKM2016.153.SR afviste Skatterådet anmodningen om bindende svar, idet Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at forudsætningen som spørgeren bad om blev lagt til grund, kunne anses for opfyldt. 

►Se også SKM2017.261.SR hvor en spørger havde forudsat, at denne kunne erhverve medarbejderoptioner til køb af børsnoterede aktier i en virksomhed fra en medarbejder i virksomheden. Efter en nærmere vurdering af de fremlagte planer for optionsprogrammet i virksomheden, fandt Skatterådet, at der var en række forhold, der pegede på, at det var overvejende usandsynligt, at optionerne kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste derfor at besvare de stillede spørgsmål.◄

Eksempel (usikkerhed om betingelse i lovbestemmelse kan anses for opfyldt)

Skatterådet finder efter en samlet vurdering ud fra de konkrete omstændigheder, at spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed. Se SKM2016.72.SR

Eksempel (usikkerhed om kommanditisters overdragelse af anparter til komplementar)

Kommanditisterne påtænkte at overdrage kommanditistanparter til komplementarselskabet og havde anmodet om bindende svar om de skattemæssige virkninger. Der var imidlertid en sådan usikkerhed om dispositionens endelige indhold, at anmodningen om bindende svar blev afvist, fordi dispositionen blev anset for at have foreløbig karakter, således at en besvarelse ville få karakter af rådgivning. Et spørgsmål om kursgevinstbeskatning blev ligeledes afvist, fordi den påtænkte disposition ikke var præcist og fyldestgørende beskrevet. Se SKM2014.494.SR.

Eksempel (usikkerhed om lægers ansættelsesvilkår i privathospital)

Der ønskedes bindende svar om, hvorvidt læger tilknyttet et privathospital skulle anses som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Da de enkeltes lægers vilkår ikke nødvendigvis var ens og da eventuelle forskelligheder ikke var tilstrækkelig belyst, blev anmodningen afvist, fordi den ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, jf. SFL § 24, stk. 2. Se SKM2014.451.SR.

Eksempel (usikkerhed om vilkår for lån)

Angående et spørgsmål om fradragsret for renteudgifter blev det lagt til grund, at der bestod en ikke ubetydelig usikkerhed om lånets rentebærende karakter, hvorfor der skete afvisning, se SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.327.SR.

Eksempel (afvisning som følge af usikkerhed om ekspropriationsvilje)

Der manglede tilstrækkelige oplysninger om ekspropriationsvilje angående en ejendom i Tyskland, der var frivilligt overdrager, hvorfor der skete afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 2. Se SKM2013.220.SR

Eksempel (tidspres)

Det fremgår også af lovforarbejderne, at afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet er af så hastende karakter, at det ikke er muligt at besvare det inden for spørgerens tidsramme.

Eksempel (sammenhæng med spørgerens øvrige forhold)

Afvisning kan komme på tale, hvis spørgsmålet ikke kan besvares løsrevet fra spørgerens øvrige forhold.

Eksempel (usikkerhed om indhold af civilretlig aftale)

Anmodning om bindende svar om avance ved salg af landbrugsejendom blev afvist, da der var usikkerhed om aftaletidspunktet. Se SKM2009.556.SR.

Eksempel (usikkerhed om grundlaget for næringsbeskatning)

Anmodningen om bindende svar om avance ved salg af parcelhus blev afvist, fordi de foreliggende oplysninger om indkomst- og formueforhold var så usikre, at det ikke var muligt at vurdere, om der var grundlag for næringsbeskatning. Se SKM2011.53.BR.

Afvisning som følge af at der anmodes om tilladelse

Bestemmelsen i SFL § 21, stk. 3, er ensbetydende med, at der skal ske afvisning, hvis der anmodes om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Eksempel ( afvisning af spørgsmål om betingelse for frivillig momsregistrering)

Skatterådet afviste at besvare spørgsmål 10, idet der blev spurgt til begrebet "erhvervsmæssig udlejning" i ML § 51, stk. 1, som er en betingelse for tilladelse til frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning. Se SKM2016.17.SR.

Eksempel (afvisning af spørgsmål om registrering efter sukker- og chokoladeloven samt momsloven)

Skatterådet afviste at besvare både et spørgsmål om, hvorvidt en dansk filial kunne blive registreret efter § 10 a i lov om chokolade- og sukkerafgift, og et spørgsmål om, hvorvidt det udenlandske selskab skulle momsregistreres i Danmark efter §§ 14 og 47 i ML, da begge spørgsmål blev anset for at være spørgsmål om tilladelse (bevilling). Se SKM2014.512.SR.

Eksempel (afvisning vedrørende tilladelse om leasingkøretøjer)

Der kunne ikke gives bindende svar på spørgsmål om afgiftsmæssig behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer til tidsbegrænset anvendelse her i landet, herunder spørgsmål om registrering af leasinggivende virksomhed, da spørgsmålene drejede sig om betingelserne for at erhverve en tilladelse. Se SKM2010.719.SR og SKM2010.750.SR.

Afvisning som følge af manglende kompetence

Der skal ske afvisning, hvis SKAT ikke har kompetencen til af træffe afgørelse om det pågældende spørgsmål.

Eksempel (registreringspligt)

Anmodningen om bindende svar afvist med henvisning til SFL § 21, stk.1, idet spørger ønskede svar på, om Fonden havde pligt til registrering i Danmark. Skatterådet har kompetence til at besvare spørgsmål om de skattemæssige virkninger af en disposition og ikke om faktisk forvaltningsvirksomhed. Se SKM2016.84.SR.

Eksempel (indeholdelsespligt)

Der skete afvisning af en anmodning om bindende svar om indeholdelsespligt ved arbejdsudleje, uanset at der godt kunne gives bindende svar om, hvorvidt der var tale om en arbejdsudlejesituation. Se SKM2013.783.SR

Eksempel (spørgsmål om ikke stiftet andelskasse)

Skatterådet afviste anmodningen om bindende svar med henvisning til SFL § 21, fordi spørgsmålet ikke vedrørte spørgerens egne dispositioner, men vedrørte en endnu ikke oprettet andelskasses påtænkte dispositioner. Se SKM2013.546.SR

Eksempel (indberetningspligt)

Skatterådet afviste at give bindende svar om en arbejdsgivers pligt til at indberette godtgørelse af tøjudgift til SKAT, fordi der ikke var tale om en skattemæssig virkning af en disposition, jf. SFL § 21, stk.1. Se SKM2012.259.SR og tilsvarende SKM2013.474.SR om en fonds pligt til indberetning af uddelinger.   

Eksempel (der blev ikke spurgt til en skattemæssig virkning)

Kompetencen til at give bindende svar forudsætter, at der spørges til en skattemæssig virkning af en disposition. Denne betingelse var ikke opfyldt for så vidt angår et spørgsmål om, hvorvidt en disposition var forretningsmæssigt begrundet. Se SKM2013.327.SR

Eksempel (boafgift uden for SKATs kompetence)

SKAT havde ikke kompetence til at besvare spørgsmål om beregning og opkrævning af boafgift, da skifteretterne har denne kompetence. Som følge heraf kunne der heller ikke gives bindende svar om værdiansættelse af aktiver i dødsboer, hvis værdiansættelsen skal anvendes til skifterettens beregning og opkrævning af boafgift. Se SKM2009.534.LSR og SKM2014.291.SR.

Eksempel (kompetence hos Miljøministeriet og hos svenske myndigheder)

En anmodning om bindende svar vedrørte et grænsehandelskoncept. Der skete afvisning, dels fordi et spørgsmål vedrørte papirgange, og altså ikke de skattemæssige virkninger, og dels fordi SKAT ikke havde kompetence til at besvare spørgsmål, der henhørte under Miljøministeriet, henholdsvis de svenske myndigheder. Se SKM2009.715.SR.

Afvisning som følge af klagebehandling af samme spørgsmål

Desuden kan en kompetencekonflikt medføre afvisning, nemlig hvis det samme spørgsmål vedrørende samme periode er afgjort af en klagemyndighed eller er under behandling i en klagemyndighed. Her gælder, at en anmodning om bindende svar skal afvises, hvis en klagemyndighed tidligere har truffet afgørelse om samme spørgsmål i samme periode. Se SFL § 14, stk. 1. Hvis klagemyndigheden endnu ikke har truffet afgørelse om et sådant spørgsmål, skal anmodningen om bindende svar afvises, medmindre spørgeren dokumenterer, at klagen er tilbagekaldt. Se SKM2009.106.SKAT. Grundlaget for denne meddelelse er en ombudsmandsudtalelse, der forudsætter, at 1. instansens beføjelser uden særlig hjemmel normalt ophører, når et spørgsmål er under klagebehandling.

Eksempel (afvisning da afgørelsen var påklaget til Skatteankestyrelsen)

Afvisning, idet afgørelsen fra SKAT var påklaget til Skatteankestyrelsen, hvorfor spørgsmålet måtte afklares der. Se SKM2016.379.SR og SKM2015.766.SR 

Eksempel (afvisning da anmodning vedrørte samme løbende transaktion, som SKAT allerede havde truffet afgørelse om og som var påklaget)

Spørger ønskede svar på, om der skulle afregnes moms af et påtænkt depositum, som spørger ville opkræve i forbindelse med indgåelse af aftaler om sponsorkontrakter og sæsonkort. SKAT havde ved en tidligere afgørelse givet spørger afslag på tilbagebetaling af moms, som vedrørte ikke-udnyttede billetter og denne afgørelse var påklaget. Skatterådet afviste at besvare anmodningen om bindende svar, da anmodningen, efter en samlet vurdering, blev anset for at vedrøre samme (løbende) transaktion, som SKAT allerede havde truffet afgørelse om og som var påklaget. Se SKM2014.766.SR.

Eksempel (afvisning da samme spørgsmål indgik i verserende retssag)

Der blev anmodet om bindende svar om beskatning af ikke-betalte renter. Anmodningen blev afvist, da samme spørgsmål var påklaget til Landsskatteretten og derfra indbragt for domstolene i henhold til overspringsreglen i SFL § 48. Se SKM2013.327.SR

Afvisning som følge af genoptagelse

Skatterådet fandt, at ligningslovens § 8X ikke er en bevillingsbestemmelse. Skatterådet afviste dog at besvare spørgsmålet, da spørgeren havde anmodet om genoptagelse af ansøgningen om skattekredit og havde modtaget forslag til en afgørelse fra SKAT. Der var derfor andre hensyn, der talte afgørende imod en besvarelse, og anmodningen om bindende svar afvistes efter SFL § 24, stk. 2. Se SKM2015.316.SR.

Afvisning som følge af kontrol eller revision af SKAT eller anledning til kontrol.

Det fremgår af lovforarbejderne, at der eksempelvis kan være tale om at afvise, hvis der er igangsat en kontrol eller revision, der vedrører den disposition, som anmodningen drejer sig om, eller hvis anmodningen om bindende svar giver anledning til at foretage kontrol af dispositionen, fx fordi virksomheden aldrig har været registreret i forhold til aktiviteten.

►Eksempel (afvisning, da kontrolsag - forvaltningsretligt skøn)

Landsretten anførte, at vurderingen af, om skattemyndighederne i medfør af SFL § 24, stk. 2, kan afvise at afgive et bindende svar, beror på et forvaltningsretligt skøn. Et sådant skøn kan alene tilsidesættes af domstolene, hvis det er behæftet med en retlig mangel af væsentlig karakter.

Henset til det oplyste om formålet med kontrolsagen sammenholdt med det spørgsmål, som A ønskede bindende svar på, fandt landsretten det ikke godtgjort, at det af SKAT udøvede skøn var behæftet med en retlige mangel af væsentlig karakter. Landsretten tiltrådte herefter, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte SKATs skøn, hvorefter kontrolsagen var til hinder for, at SKAT kunne give et bindende svar på det stillede spørgsmål. Se SKM2017.279.ØLR.◄

Der skal også ske afvisning i de tilfælde, hvor en kontrolsag om samme disposition er afsluttet. Se SKM2016.365.SR nedenfor.

Eksempel (afvisning, da skatteyderen kendte de skattemæssige konsekvenser)

SKAT havde ved en afgørelse af 16. marts 2016 havde taget stilling til de skattemæssige konsekvenser af en bestemt disposition. Skatterådet afviste at give bindende svar vedrørende samme disposition foretaget af den samme skatteyder. Se SKM2016.365.SR. Skatterådet lagde vægt på, at det fremgår af forarbejderne til skatteforvaltningsloven, at formålet med et bindende svar er at give skatteyderne en mulighed for at få en endelig afklaring af de skattemæssige konsekvenser af en bestemt disposition. Da SKAT havde truffet afgørelse, kendte skatteyderen de skattemæssige konsekvenser af den pågældende disposition. Skatterådet lagde ligeledes vægt på, at Skatterådet ikke skal bruges som ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.

Andre eksempler vedrørende afvisning

Der skete afvisning i SKM2010.103.LSR, fordi spørgsmålet hverken vedrørte en konkret skatteyder, som spørgeren repræsenterer, eller spørgeren selv.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.279.ØLR

►I denne sag afviste SKAT at give et bindende svar på det stillede spørgsmål under henvisning til SFL § 24, stk. 2, og med den begrundelse, at der verserede en kontrolsag vedrørende samme indkomstår. Landsretten stadfæstede afgørelsen, idet retten ikke fandt det godtgjort, at det af SKAT udøvede skøn var behæftet med en retlige mangel af væsentlig karakter. Skønnet kunne dermed ikke tilsidesættes.◄

►Stadfæstelse af SKM2016.463.BR

Byretsdomme

SKM2016.463.BR

I denne sag afviste SKAT at give et bindende svar på det stillede spørgsmål under henvisning til SFL § 24, stk. 2, og med den begrundelse, at der verserede en kontrolsag vedrørende samme indkomstår. Byretten stadfæstede afgørelsen efter en konkret vurdering.

SKM2011.53.BR   Afvisning - parcelhusregel - usikkert grundlag   

Landsskatteretskendelser

SKM2011.641.LSR Afvisning - spørgsmålet af teoretisk art

Landsskatteretten afviste til trods for,
at Skatterådet som 1.
instans havde
besvaret spørgsmålet.

Tilsvarende SKM2014.715.LSR

SKM2010.103.LSR Afvisning - ingen konkret skatteyder  

SKM2009.534.LSR

Afvisning - kompetence - boafgift

 

SKAT

SKM2017.387.SR

►Afvisning, da det stillede spørgsmål var af en sådan karakter, at en besvarelse heraf ikke ville indebære en skattemæssig stillingtagen til en konkret påtænkt disposition.◄

 ►SKM2017.284.SR

►Afvisning, da Skatterådet ikke fandt, at faktum var beskrevet tilstrækkeligt præcist til, at spørgsmålet kunne besvares med fornøden sikkerhed◄.

SKM2017.261.SR

►Afvisning, da spørger havde forudsat, at denne kunne erhverve nogle medarbejderoptioner fra en medarbejder. Skatterådet fandt, at det var overvejende usandsynligt, at disse optioner kunne overdrages til tredjemand. Skatterådet afviste at svare på de stillede spørgsmål, idet de ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed, og spørgsmålet måtte anses for at være af teoretisk karakter.◄

SKM2016.379.SR

Afvisning, idet der verserede en klagesag i Skatteankestyrelsen.

SKM2016.365.SR

Afvisning, da SKAT havde truffet afgørelse om de skattemæssige konsekvenser af den pågældende disposition samt at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis Skatterådet kan anvendes som en ekstra klageinstans eller tilsynsmyndighed.

SKM2016.322.SR

Afvisning af spørgsmål 4, da spørger bad SKAT oplyse, hvordan et lån skattemæssigt skulle kvalificeres. Spørgsmål skal vedrøre en konkret disposition og være formuleret således, at der så vidt muligt kan svares ja eller nej.

SKM2016.231.SR

Afvisning - spørgsmålet af teoretisk karakter.

SKM2016.208.SR 

Afvisning - ikke tilstrækkelige oplysninger.

SKM2016.153.SR

Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger.
SKM2016.122.SR Afvisning - spørgsmålet af teoretisk karakter.
SKM2016.84.SR Afvisning - faktisk forvaltningsvirksomhed.
SKM2016.72.SR Afvisning - spørgsmålet kan ikke besvares med fornøden sikkerhed.
SKM2016.23.SR Afvisning - spørgsmålet af teoretisk karakter.
SKM2016.17.SR Afvisning - bevilling - se spørgsmål 10.
SKM2015.766.SR Afvisning - afgørelsen var påklaget til Skatteankestyrelsen.
SKM2015.590.SR Afvisning - spørgsmål af teoretisk art.
SKM2015.316.SR Afvisning, da spørgeren havde anmodet om genoptagelse af ansøgningen om skattekredit og havde modtaget et forslag til afgørelse fra SKAT.
SKM2015.180.SR Afvisning - sagen ikke tilstrækkeligt oplyst.
SKM2014.766.SR Afvisning da anmodning vedrørte samme løbende transaktion, som SKAT allerede havde truffet afgørelse om og som var påklaget.
SKM2014.512.SR Afvisning af spørgsmål om registrering efter chokolade- og sukker afgiftsloven samt momsloven, da spørgsmålene blev anset for at angå tilladelser (bevillinger).
SKM2014.494.SR Afvisning som følge af at en påtænkt disposition blev anset for at være upræcist og ufyldestgørende beskrevet og dermed fremtræde som foreløbig, således at besvarelse ville få karakter af rådgivning.
SKM2014.451.SR Afvisning da spørgsmål om lægers ansættelsesforhold i privathospital ikke kunne besvares med fornøden sikkerhed.
SKM2014.397.SR Afvisning - spørgsmål om 5 forskellige modeller blev anset som rådgivning
SKM2014.291.SR Afvisning - SKAT uden kompetence vedrørende boafgift
SKM2014.248.SR Afvisning - alternative dispositioner
SKM2013.783.SR Afvisning af anmodning om bindende svar om indeholdelsespligt ved arbejdsudleje.
SKM2013.740.SR Skatterådet afviste at besvare følgende spørgsmål: Hvis spørgsmål 1, 2 og/eller 3 besvares benægtende bedes oplyst hvordan beskatning skal ske. Skatterådet begrundede afvisningen med, at en anmodning kan afvises i de tilfælde, hvor det stillede spørgsmål hverken kan besvares med "ja" eller "nej". Det stillede spørgsmål indebar, at spørger ønskede sig en besvarelse, der kunne sidestilles med rådgivning.
SKM2013.546.SR Afvisning fordi spørgeren spurgte om påtænkte dispositioner, der skulle foretages af en ikke oprettet andelskasse.
SKM2013.474.SR Afvisning vedrørende anmodning om bindende svar om indberetningspligt
SKM2013.345.SR Afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 1, fordi spørgeren forgæves var blevet bedt om oplysninger om husbåds stationære karakter.
SKM2013.327.SR 3 spørgsmål blev afvist, dels begrundet i klagebehandling af samme spørgsmål, dels begrundet i, at der ikke blev spurgt til en skattemæssig virkning af en disposition, og dels begrundet i usikkerhed om et låns rentebærende karakter.
SKM2013.244.SR Afvisning fordi der var tale om anmodning om tilladelse (LL § 8 A)
SKM2013.220.SR Afvisning med henvisning til SFL § 24, stk. 2, fordi der var usikkerhed om ekspropriationsvilje
SKM2013.213.SR Afvisning fordi der trods gentagne opfordringer ikke var indsendt nødvendigt faktum.
SKM2012.259.SR Afvisning vedrørende anmodning om bindende svar om indberetningspligt
SKM2010.750.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift  
SKM2010.719.SR Afvisning vedrørende anmodning om tilladelse om registreringsafgift  

SKM2009.715.SR

Afvisning - skattemæssige virkninger - kompetencemangel

 

SKM2009.659.SR

Betinget svar

 

SKM2009.556.SR

Afvisning - usikkerhed om aftaletidspunkt

 

SKM2007.188.SR

Afvisning manglende dokumentation - beslutning om ekspropriation

 

SKM2007.181.SR

Do.