Indhold

Dette afsnit handler om principperne for fastsættelse af det gebyr, der skal betales ved anmodning om bindende svar. Se SFL § 23.

Afsnittet indeholder:

  • Ét gebyr pr. anmodning
  • Sondringen mellem én eller flere anmodninger
  • Tilbagebetaling af gebyr.

Ét gebyr pr. anmodning

Samtidig med indgivelsen af anmodning om et bindende svar skal der pr. anmodning betales et gebyr på 300 kr. (2010-niveau). Gebyret reguleres efter § 20 i personskatteloven og er på 400 kr. (►2024◄). Selv om anmodningen om et bindende svar omfatter flere dispositioner og/eller flere spørgsmål, vil gebyret uændret være 400 kr.

Sondringen mellem én eller flere anmodninger

Denne sondring får navnlig betydning, når der anmodes om bindende svar om de skattemæssige virkninger af spørgerens disposition for andre end spørgeren. Hvis "de andre" er navneidentificerede, vil der være tale om anmodninger fra hver enkelt person, dvs. en situation med flere anmodninger. Der skal derfor betales ét gebyr pr. person, medmindre besvarelsen af anmodningen udelukkende beror på spørgerens egne dispositioner. I sidstnævnte situation vil der reelt være tale om én anmodning, selv om der formelt er tale om flere anmodninger. Se nærmere under A.A.3.4.

Tilbagebetaling af gebyr  

Et betalt gebyr tilbagebetales, såvel hvis anmodningen afvises, som hvis anmodningen tilbagekaldes, inden svaret er afgivet. Se SFL § 23.