Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor det er obligatorisk, at alle involverede og skattemæssigt påvirkede parter i en disposition hver især skal indgive anmodning om bindende svar. Se SFL § 22.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum
  • Gaveafgift
  • Kontrollerede transaktioner
  • Særligt om udenlandske parter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum

Ved anmodninger om bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordelingen heraf, se AL § 45, stk. 1 og 2, samt EBL § 4, stk. 4 og 5, er det en betingelse, at alle parter i købsaftalen hver især skal indgive en anmodning. Det kan tilføjes, at hvis en sælger anmoder om bindende svar på et tidspunkt, hvor der endnu ikke eksisterer en aktuel identificeret køber, vil det alligevel være muligt at få bindende svar, jf. meddelelsen SKM2006.206.SKAT. Det fremgår af denne meddelelse, at det i givet fald skal tilføjes i det bindende svar, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at en kommende køber lægger svaret til grund i selvangivelsen.

Gaveafgift

Ved anmodning om bindende svar om ansættelse af afgift af en gave skal såvel gavegiver som gavemodtager indgive anmodning.

Kontrollerede transaktioner

Ved en anmodning om bindende svar om ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat af en kontrolleret transaktion som beskrevet i LL § 2 skal alle involverede parter hver især indgive anmodning. Det samme gælder anmodninger vedrørende transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder definitionen i ABL § 4 anvendelse.

Særligt om udenlandske parter

Kravet om, at alle involverede parter hver især skal indgive anmodning om bindende svar, gælder ikke, hvis det er sikkert, at en part ikke bliver skattemæssigt berørt af svaret. Dette vil ofte være tilfældet for en udenlandsk part.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2006.206.SKAT

 Anmodninger om bindende svar fra flere involverede parter - SFL § 22, stk. 2.