Indhold

Dette afsnit handler om de situationer, hvor det er obligatorisk, at alle involverede og skattemæssigt påvirkede parter i en disposition hver især skal indgive anmodning om bindende svar. Se SFL § 22.

Afsnittet indeholder:

  • ►Flere parter skal indgive anmodning om bindende svar◄
  • Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum
  • Gaveafgift
  • Kontrollerede transaktioner
  • Særligt om udenlandske parter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

►Flere parter skal indgive anmodning om bindende svar

Ordlyden i SFL § 22 er ændret i medfør af § 14 i Lov nr. 679 af 3. juni 2023.

I følgende tilfælde gives bindende svar om ansættelse af indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld eller dækningsafgift kun, i det omfang flere anmoder om svaret:

  1. Ved anmodning om et bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordelingen heraf efter afskrivningslovens § 45, stk. 1 og 2, eller ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 4 og 5, skal hver af parterne i købsaftalen anmode om svaret.
  2. Ved anmodning om et bindende svar om ansættelsen af afgift af en gave skal såvel gavegiver som gavemodtager anmode om svaret.
  3. Ved anmodning om et bindende svar om ansættelsen af indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld eller dækningsafgift af en kontrolleret transaktion som beskrevet i ligningslovens § 2 eller om en transaktion mellem en hovedaktionær og det af denne beherskede selskab skal hver af parterne i transaktionen anmode om svaret. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder definitionen i aktieavancebeskatningslovens § 4 anvendelse.◄

Opgørelse eller fordeling af en afståelsessum

Ved anmodninger om bindende svar om opgørelsen af en afståelsessum eller fordelingen heraf, se AL § 45, stk. 1 og 2, samt EBL § 4, stk. 4 og 5, er det en betingelse, at alle parter i købsaftalen hver især skal indgive en anmodning.

►Dette krav er ensbetydende med, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at alle involverede parter lægger svaret til grund i selvangivelsen, samt at ligeledes alle parter er bundet af en ændret afgørelse i en klagesag iværksat af en af parterne. Der er således tale om en uændret videreførelse af de inden d. 1. november 2005 gældende regler om bindende ligningssvar.

Det er endvidere Skattestyrelsens opfattelse, at en anmodning om bindende svar omfattet af SFL § 22, stk. 1, nr. 1, om opgørelse af afståelsessum og dennes fordeling, ikke skal afvises, hvis anmodningen er indgivet af sælger på et tidspunkt, hvor der endnu ikke eksisterer en aktuel køber. I et sådant bindende svar til en sælger skal det tilføjes, at det er en forudsætning for svarets bindende virkning, at den senere køber lægger svaret til grund i selvangivelsen, samt at køber er bundet af en ændret afgørelse i en klagesag iværksat af sælger. Dette fremgik af SKM2006.206.SKAT, der herefter ophæves. ◄

Gaveafgift

Ved anmodning om bindende svar om ansættelse af afgift af en gave skal såvel gavegiver som gavemodtager indgive anmodning.

Kontrollerede transaktioner

Ved en anmodning om bindende svar om ansættelsen af ►indkomstskat, ejendomsværdiskat, grundskyld eller dækningsafgift◄ af en kontrolleret transaktion som beskrevet i LL § 2 skal alle involverede parter hver især indgive anmodning. Det samme gælder anmodninger vedrørende transaktioner mellem en hovedaktionær og dennes selskab. Ved afgørelsen af, om der er tale om en hovedaktionær, finder definitionen i ABL § 4 anvendelse.

Særligt om udenlandske parter

Kravet om, at alle involverede parter hver især skal indgive anmodning om bindende svar, gælder ikke, hvis det er sikkert, at en part ikke bliver skattemæssigt berørt af svaret. Dette vil ofte være tilfældet for en udenlandsk part.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKM-meddelelser

SKM2006.206.SKAT

 Anmodninger om bindende svar fra flere involverede parter - SFL § 22.