Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der nærmere skal forstås ved en processuel beslutning.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på processuelle beslutninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.
  • Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand.

Definition på processuelle beslutninger

En processuel beslutning er ikke en forvaltningsafgørelse og er derfor ikke omfattet af procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Kendetegnende for en processuel beslutning er, at den har intern karakter og typisk har som formål at forberede en senere afgørelse.

Der kan gives følgende eksempler på processuelle beslutninger:

  • En enhed inden for Skatteforvaltningen videregiver kontroloplysninger til en anden enhed.
  • Skatteforvaltningen foretager høring af en anden myndighed eller indhenter oplysninger til brug for en senere afgørelse.
  • Der var tale om en processuel beslutning i et tilfælde, hvor den daværende Told- og skattestyrelse havde besluttet at oversende en sag til Kammeradvokaten til nærmere bedømmelse af, om der var grundlag for en civilretlig erstatningssag. Se FOB 1998.284.
  • Skatteforvaltningens stillingtagen til indsigelser mod sagsbehandling, hvor indsigelsen har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dvs. tilfælde, hvor indsigelsen ikke vedrører gyldigheden af en afgørelse, fx. indsigelser mod sagsbehandlingstiden, indsigelser mod mangelfuld vejledning eller indsigelser mod den personlige behandling.
  • Skatteforvaltningens anmodning om udlevering af bankkontoudskrifter efter skattekontrolloven. Se SKM2012.335.LSR og SKM2013.458.LSR, der er beskrevet i afsnit A.A.2.2.
  • Skatteforvaltningens beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL § 86, og beslutning om at dette skal ske uden varsling, jf retssikkerhedslovens § 5, stk. 4. Se SKM2014.785.LSR.
  • Udsendelse af en rykkerskrivelse. Se FOB 2016-3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser mv. på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2014.867.LSR

Rykkergebyr pålagt i henhold til INDOG § 6 var ikke en afgørelse.

SKM2014.785.LSR

SKATs beslutning om at foretage kontrolbesøg efter KSL § 86, og beslutning om at dette skal ske uden varsling, jf retssikkerhedslovens § 5, stk. 4.

SKM2013.458.LSR

Anmodning til tredjemand om udlevering af oplysninger efter dagældende SKL § 8 D var en processuel beslutning.

 

SKM2012.335.LSR

Anmodning til den skattepligtige om at udlevere bankkontoudskrifter var ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

 

Oversigt over udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

Skemaet viser relevante udtalelser på området:

Udtalelse fra Ombudsmanden

Udtalelsen i stikord

Yderligere kommentarer

FOB 2016-3

Processuel beslutning - udsendelse af en rykkerskrivelse.

FOB 1998.284

Processuel beslutning - oversendelse af sag til Kammeradvokaten til vurdering.