Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af afgørelser på toldområdet.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • EUTK definition på en afgørelse

Lovgrundlag

Afgørelser om anvendelse af toldlovgivningen er reguleret  i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUTK), Afdeling 3, artikel 22 - 37, Kommissionens Delegerede forordning 2015/2446 af 28. Juli 2015 (DF), til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 952/2013 med nærmere regler angående visse bestemmelser i EU-toldkodeksen, Afdeling 2, artikel 8-22 og af Kommissionens Gennemførelsesforordning 2015/2447 af 24. november 2015 (GF), om gennemførelsesbestemmelser af visse bestemmelser i Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen, Afdeling 2, artikel 8-23.

EUTK definition på en afgørelse

EUTK defineres en afgørelse som enhver handling (forvaltningsakt), hvor der tages stilling til et konkret tilfælde, og som har retsvirkninger for den eller de berørte personer. Se EUTK art. 5, nr. 39.

Der antages ikke at være nogen forskel på denne definition i forhold til definitionen på en afgørelse efter forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven.

Eksempel på, at det er en afgørelse, når det afvises at antage en bevillingsansøgning

Toldstyrelsen antager en ansøgning om en afgørelse, hvis betingelserne fastsat i DF art. 11 er opfyldte, og hvis ansøgningen i øvrigt indeholder de nødvendige oplysninger. Se nærmere om betingelserne i DF art. 11.

En afvisning af at antage en bevillingsansøgning efter EUTK art. 22 anses for en afgørelse og kan dermed påklages efter EUTK art. 44. Klagen kan sendes til Landsskatteretten med fremsendelse til Skatteankestyrelsen. Der er også mulighed for at indbringe Toldstyrelsens afgørelse direkte for domstolene. Se nærmere afsnit A.A.7.4.9.3.

Et afslag på en bevilling er en afgørelse, uanset om ansøgeren ikke opfylder betingelserne eller ansøgeren ikke har dokumenteret, at betingelserne er opfyldte.

Hvis ansøgeren ikke har medsendt dokumentation, skal Toldstyrelsen indkalde den manglende dokumentation. Se nærmere i Den juridiske vejledning afsnit A.A.7.4.3 om sagens oplysning (official princippet).

Toldstyrelsen træffer afgørelse, hvis dokumentation med mere ikke fremsendes. Se nærmere GF art. 12, stk. 2.

Vedrørende sagsbehandlingsreglerne, se nærmere de særlige sagsbehandlingsregler på toldområdet. Bemærk især, at der skal ske høring, se afsnit A.A.7.4.5.3.