åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den forvaltningsretlige definition på en afgørelse, herunder i hvilket omfang en årsopgørelse er en afgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på en afgørelse
  • Særligt om årsopgørelser
  • Særligt om forskudsopgørelser
  • Konsekvensen af at der ikke er tale om en afgørelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Definition på en afgørelse

Den forvaltningsretlige definition på en afgørelse er, at en myndighed i et konkret foreliggende tilfælde fastslår i forhold til en borger, hvad der er gældende ret. Når der træffes en afgørelse, skal de processuelle regler i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven iagttages. Se afsnit A.A.7.

Som eksempler på afgørelser kan nævnes ansættelser om skat eller afgifter, herunder årsopgørelser, tilladelser, påbud, straffesanktioner, afgørelser om aktindsigt og persondatalov og gennemførelse af modregning, jf. SKM2013.475.LSR. Det er i sidstnævnte afgørelse forudsat, at gennemførelse af modregning i transport af overskydende skat er en forvaltningsafgørelse, hvorimod SKATs manglende afregning til transporthaver er en privatretlig disposition, som dermed ikke er udtryk for en forvaltningsafgørelse.

Eksempel (ændring af fremført underskudssaldo i felt 85 er en afgørelse)

Det er SKATs opfattelse, at uanset en fremført underskudssaldo i felt 85 ikke er en skatteansættelse af saldoen, vil en ændring af saldoen på SKATs initiativ alligevel være en afgørelse, således at fremgangsmåden i SFL § 19 skal følges. Se styresignal SKM2013.425.SKAT

Eksempel (anmodning om udlevering af oplysninger efter SKL § 1, henholdsvis SKL § 8 D var ikke  forvaltningsafgørelser)

Landsskatteretten afviste at behandle en klage over, at SKAT i henhold til SKL § 1 havde anmodet klageren om at udlevere bankkontoudskrifter. Begrundelsen for afvisning af klagebehandling var, at der ikke var tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Se SKM2012.335.LSR. Tilsvarende afviste Landsskatteretten klagebehandling i SKM2013.458.LSR, fordi en anmodning til den skattepligtiges bank om udlevering af kontoudskrifter i henhold til SKL § 8 D ikke var en afgørelse, men en processuel beslutning, fordi der ikke var henvist til hjemlen i SKL § 9 om pligt til udlevering. 

Eksempel (rykkergebyr pålagt i henhold til INDOG §  6 var ikke en afgørelse)

Landsskatteretten afviste at behandle en klage over et rykkergebyr pålagt af SKAT i henhold til INDOG § 6 i forbindelse med udsendelse af en rykker vedrørende for meget udbetalt boligsikring. Landsskatteretten anså ikke beslutningen om at pålægge et gebyr for at være en afgørelse. Se SKM2014.867.LSR.

Særligt om årsopgørelser

Om årsopgørelser for personer, der ikke skal indsende en sædvanlig selvangivelse, kan  bemærkes: En årsopgørelse udsendt inden den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår er et forslag til ansættelse, der ikke er endelig. Inden 1. maj kan der derfor foretages ændringer uden iagttagelse af procedurereglerne i SFL. Årsopgørelsen bliver først endelig den 1. maj, uanset om den skattepligtige inden den 1. maj har oplyst ændringer til årsopgørelsen. Dvs. at hvis årsopgørelsen i sådanne tilfælde skal ændres efter den 1. maj, skal der træffes afgørelse under iagttagelse af procedurereglerne i SFL. Se afsnit A.A.7.

Særligt om forskudsopgørelser

En forskudsopgørelse, herunder ændring af en forskudsopgørelse, er en afgørelse, som i princippet er omfattet af SFL § 19 . Reglerne i SFL § 19 får dog ikke selvstændig betydning for fremgangsmåden ved ændring af forskudsopgørelser, idet der med virkning fra 1. januar 2013 er fastsat særskilte regler i KSL § 53 om fremgangsmåden ved ændring af en forskudsopgørelse, når den skattepligtiges indkomstforhold ændrer sig. Høringspligten i FVL § 19, dvs. pligt til høring, hvis SKAT til ugunst for den skattepligtige har lagt vægt på nyt faktum af væsentlig betydning, vil derfor alene kunne få selvstændig betydning, hvis årsagen til ændring af en forskudsopgørelse er andet end ændring i den skattepligtiges indkomstforhold.

Konsekvensen af at der ikke er tale om en afgørelse

Hvis en tilkendegivelse fra en myndighed ikke opfylder betingelserne for at være en afgørelse, vil der i stedet for være tale om vejledning, faktisk forvaltningsvirksomhed eller en processuel beslutning, hvor procedurereglerne i FVL og SFL ikke skal iagttages.

Som eksempel på faktisk forvaltningsvirksomhed kan nævnes en situation, hvor en indsigelse gør det nødvendigt for SKAT at dokumentere et tidligere afsluttet afgørelsesforløb. Som et andet eksempel på faktisk forvaltningsvirksomhed kan nævnes en situation, hvor SKAT anmodede en skyldner om at underskrive en gældserklæring for at få afbrudt forældelse og undgå udlægsforretning. Der var således ikke tale om en afgørelse, hvorfor Landsskatteretten med rette havde afvist klagebehandling, jf. SKM2014.358.BR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Byretsdomme
SKM2014.358.BR SKATs anmodning om underskrivelse af gældserklæring var ikke en forvaltningsafgørelse.
Landsskatteretskendelser og -afgørelser
SKM2014.867.LSR Rykkergebyr pålagt i henhold til INDOG § 6 var ikke en afgørelse.
SKM2013.475.LSR Det er forudsat, at gennemførelse af modregning i overskydende skat er en forvaltningsafgørelse.
SKM2013.458.LSR Anmodning til tredjemand om udlevering af oplysninger efter SKL § 8 D var en processuel beslutning.
SKM2012.335.LSR  Anmodning til den skattepligtige om at udlevere bankkontoudskrifter var ikke en forvaltningsretlig afgørelse.