åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den forvaltningsretlige definition på en afgørelse, herunder i hvilket omfang en årsopgørelse er en afgørelse.

Afsnittet indeholder:

  • Definition på en afgørelse
  • Særligt om årsopgørelser
  • Særligt om forskudsopgørelser
  • Konsekvensen af at der ikke er tale om en afgørelse.

Definition på en afgørelse

Den forvaltningsretlige definition på en afgørelse er, at en myndighed i et konkret foreliggende tilfælde fastslår i forhold til en borger, hvad der er gældende ret. Når der træffes en afgørelse, skal de processuelle regler i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven iagttages. Se afsnit A.A.7.

Som eksempler på afgørelser kan nævnes ansættelser om skat eller afgifter, herunder årsopgørelser, tilladelser, påbud, straffesanktioner, afgørelser om aktindsigt og persondatalov og xgennemførelse af modregning, jf. SKM2013.475.LSR. Det er i sidstnævnte afgørelse forudsat, at gennemførelse af modregning i transport af overskydende skat er en forvaltningsafgørelse, hvorimod SKATs manglende afregning til transporthaver er en privatretlig disposition, som dermed ikke er udtryk for en forvaltningsafgørelse.x

Eksempel (ændring af fremført underskudssaldo i felt 85 er en afgørelse)

xDet er SKATs opfattelse, at uanset en fremført underskudssaldo i felt 85 ikke er en skatteansættelse af saldoen, vil en ændring af saldoen på SKATs initiativ alligevel være en afgørelse, således at fremgangsmåden i SFL § 19 skal følges. Se styresignal SKM2013.425.SKAT.x 

Eksempel (anmodning om udlevering af oplysninger efter SKL § 1 var ikke en forvaltningsafgørelse)

Landsskatteretten afviste at behandle en klage over, at SKAT i henhold til SKL § 1 havde anmodet klageren om at udlevere bankkontoudskrifter. Begrundelsen for afvisning af klagebehandling var, at der ikke var tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Se SKM2012.335.LSR

Særligt om årsopgørelser

Om årsopgørelser for personer, der ikke skal indsende en sædvanlig selvangivelse kan eksempelvis bemærkes: En årsopgørelse udsendt inden den 1. maj i året efter det pågældende indkomstår, er et forslag til ansættelse, der ikke er endelig. Inden 1. maj kan der derfor foretages ændringer uden iagttagelse af procedurereglerne i skatteforvaltningsloven. Årsopgørelsen bliver først endelig d. 1. maj, uanset om den skattepligtige inden den 1. maj har oplyst ændringer til årsopgørelsen. Dvs. at hvis årsopgørelsen i sådanne tilfælde skal ændres efter den 1. maj, skal der træffes afgørelse under iagttagelse af procedurereglerne i skatteforvaltningsloven. Se afsnit A.A.7.

Særligt om forskudsopgørelser

En forskudsopgørelse, herunder ændring af en forskudsopgørelse, er en afgørelse, som i princippet er omfattet af SFL § 19 . Reglerne i SFL § 19 får dog ikke selvstændig betydning for fremgangsmåden ved ændring af forskudsopgørelser, idet der med virkning fra 1. januar 2013 er fastsat særskilte regler i KSL § 53 om fremgangsmåden ved ændring af en forskudsopgørelse., når den skattepligtiges indkomstforhold ændrer sig.  Høringspligten i forvaltningslovens § 19 , dvs. pligt til høring, hvis SKAT til ugunst for den skattepligtige har lagt vægt på nyt faktum af væsentlig betydning, vil derfor alene kunne få selvstændig betydning, hvis årsagen til ændring af en forskudsopgørelse er andet end ændring i den skattepligtiges indkomstforhold.

Konsekvensen af at der ikke er tale om en afgørelse

Hvis en tilkendegivelse fra en myndighed ikke opfylder betingelserne for at være en afgørelse, vil der i stedet for være tale om vejledning, faktisk forvaltningsvirksomhed eller en processuel beslutning, hvor procedurereglerne i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven ikke skal iagttages. Se nedenfor.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse
Afgørelsen i stikordYderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
xSKM2013.475.LSRx xDet er forudsat, at gennemførelse af modregning i overskydende skat er en forvaltningsafgørelse.x
SKM2012.335.LSR   Anmodning til den skattepligtige om at udlevere bankkontoudskrifter var ikke en forvaltningsretlig afgørelse