åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Mulighederne for domstolsprøvelse
  • Fristen for domstolsprøvelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Mulighederne for domstolsprøvelse

►◄ En afgørelse truffet af skattemyndighederne kan indbringes for domstolene eller påklages, medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning. Se den nugældende bestemmelse i SFL § 48, stk. 1.

Hvis en afgørelse er påklaget til en administrativ klageinstans, kan klageren i stedet vælge at indbringe afgørelsen for domstolene indtil det tidspunkt, hvor klageren i forbindelse med en høring har modtaget oplysninger om indholdet af den afgørelse, som sagens oplysninger efter skatteankeforvaltningens vurdering vil føre til. Fristen for indbringelsen af afgørelsen er på tre måneder. Se SFL § 48, stk. 2, jf. SFL § 48, stk. 3.

Skatteministeriet kan indbringe en sag for domstolene, når Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, ►◄ et motorankenævn eller Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen. Se SFL § 49.

Frister for domstolsprøvelse

Fristen for at indbringe en afgørelse for domstolene er for såvel borgeren som Skatteministeriet på tre måneder. Se SFL §§ 48-49.

Se afsnit A.A.10.3 om domstolsprøvelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2011.24.HR

Højesteret fastslog, at domstolsprøvelse af administrative afgørelser i skattesager, som har været indbragt for Landsskatteretten, skal ske ved sagsanlæg mod Skatteministeriet. Dette gælder også, hvor overspringsreglen i SFL § 48, stk. 2, har været brugt. Et søgsmål mod Landsskatteretten blev derfor afvist.  

Byretsdomme

SKM2010.427.BR

For Landsskatteretten havde sagsøgeren alene gjort gældende, at der skulle ske genoptagelse af hans skatteansættelse for indkomståret 2002. Byretten afviste derfor at behandle sagsøgerens påstand om nedsættelse af sagsøgerens skattepligtige indkomst for dette indkomstår, jf. SFL § 48.