Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlaget for kommunale servicecentre
  • De kommunale servicecentres kompetence.

Regelgrundlaget for kommunale servicecentre

Skatteministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i landets kommuner skal løse opgaver, der har karakter af borgervejledning og lignende faktisk forvaltningsmyndighed, og som efter SFL § 1 hører under Skatteforvaltningens opgaver. Se SFL § 16, stk. 2.

Skatteministeren har udnyttet denne bemyndigelse. Se BEK nr. 1007 af 20. oktober 2005 om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet.

De kommunale servicecentres kompetence

De kommunale servicecentre kan yde generel vejledning, og i visse tilfælde kan de også udøve lignende faktisk forvaltningsvirksomhed.

Generel vejledning

Kommunerne er ikke bemyndiget til at træffe nogen form for forvaltningsafgørelser.

Kommunernes bemyndigelse består i generel vejledning og information, herunder udlevering af informationsmateriale mv. De kan også yde bistand til søgning af relevante oplysninger på Skatteforvaltningens hjemmeside samt vejledning i brugen af digitale tjenester i øvrigt. Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 §§ 2-3.

Øvrig faktisk forvaltningsvirksomhed

Hvad angår øvrig faktisk forvaltningsvirksomhed omfatter bemyndigelsen:

  • en række ekspeditioner i relation til administrationen af forskud, ekskl. forskudsændringer, som forudsætter, at der træffes afgørelse
  • modtagelse af selvangivelser, forskudsskemaer og øvrigt materiale på vegne af Skatteforvaltningen.

I relation til frister anses materiale for modtaget hos Skatteforvaltningen den dato, hvor materialet er modtaget hos kommunen.

Kommunen skal vejlede om betydningen af formkrav og frister.

Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 §§ 4-5.

Grænser for den saglige kompetence

I det omfang behandlingen af en borgerhenvendelse vil gå uden for rammerne af bemyndigelsen i bekendtgørelsen, skal kommunen straks foretage den nødvendige videreformidling til Skatteforvaltningen. Omvendt er det fastsat, at Skatteforvaltningen ikke kan henvise borgerhenvendelser om skat til en kommune. Se BEK nr. 1007 af 20/10/2005 § 6.