Dato for udgivelse
06 maj 2010 14:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 09:53
SKM-nummer
SKM2010.311.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-003620
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
ophørsbeskatning, elselskab, datterselskabsaktier
Resumé

Skatterådet bekræfter, at X A.m.b.a.'s salg den 1. januar 2010 eller senere af en vindmølle vil indebære en overgang fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Beskatningen ved overgangen skal ske med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 8 for så vidt angår selskabets ejerandel i det 100 % ejede datterselskab.

Hjemmel

LBKG 2010-01-25 nr. 89
LBKG 2009-10-26 nr. 1001

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 8
Selskabsbeskatningsloven § 1, stk. 1, nr. 2e og nr. 6
Selskabsbeskatningsloven § 5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 S.A.1.5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 S.C.6.3.1.1.

Spørgsmål

  1. Vil et salg den 1. januar 2010 eller senere af den i selskabet X A.m.b.a. værende vindmølle, og den i forbindelse hermed hjemlede beskatning af selskabets aktiver og passiver som følge af overgang fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. selskabsskattelovens § 5, bevirke, at beskatningen af selskabets ejerandele i det 100 % ejede datterselskab A A/S, skal ske med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. Lov nr. 525 af 12. juni 2009 med den virkning, at overgangen ikke udløser beskatning af de nævnte datterselskabsaktier.

Spørgers opfattelse

  1. Ja.

SKATs indstilling

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Den 7. juli 2006 X A.m.b.a. selskabets øvrige aktiver og passiver ved en skattefri tilførsel af aktiver med regnskabs- og skattemæssig tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2007.

Af overdragelsesaftalen fremgår udtrykkeligt, at overdragelsen ikke omfattede den el-produktionsvirksomhed, som selskabet X A.m.b.a. erhvervede i form af vindmøllen. 

Den samlede salgssum udgjorde kr. x, som blev berigtiget ved, at selskabet A A/S i forbindelse med en kapitalforhøjelse udstedte nominelt kr. x aktier med tillæg af overkurs kr. x.

Selskabet X A.m.b.a. ejer således i dag dels den fremhævede vindmølle dels den samlede aktiekapital i selskabet A A/S.

Selskabet X A.m.b.a. påtænker den 1. januar 2010 eller senere at afhænde vindmøllen, og ønsker i den forbindelse en endelig afklaring af de skatteretlige konsekvenser, som et sådant salg måtte medføre for selskabets ejerandel i selskabet A A/S.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at det stillede spørgsmål kan besvares bekræftende.

Elselskaber, der ikke drives i aktie- eller anpartsselskabsform, er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, når der i selskabernes aktiviteter indgår produktion, transport, handel med eller levering af elektricitet. Udøvelse af en eller flere af de nævnte aktiviteter medfører aktieselskabsbeskatning af hele selskabets indkomst.

Ophører et selskab med at drive de nævnte aktiviteter, og overgår selskabet til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, følger det af selskabsskattelovens § 5, at der skal foretages en ophørsbeskatning efter skattelovgivningens almindelige regler. Således sidestilles selve overgangen med ophør af virksomheden og salg af de formuegoder, som selskabet ejer på tidspunktet for ophøret med den skattepligtige virksomhed.

Som følge af at en ophørsbeskatning ved overgang fra beskatning efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, til beskatning efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, skal foretages efter skattelovgivningens almindelige regler, betyder dette, at beskatningen af visse formuegoder, herunder aktier, med virkning fra den 1. januar 2010 skal ske i overensstemmelse med de i Forårspakke 2.0 herom vedtagne beskatningsregler.

Forårspakke 2.0 indeholder i Lov nr. 525 af den 12. juni 2009 en ny regulering af selskabers aktiebesiddelser. Den gældende sondring mellem en ejertid på under 3 år (skattepligt) og en ejertid på mere end 3 år (skattefrihed) afløses af en sondring mellem datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier, porteføljeaktier og egne aktier.

For så vidt angår reguleringen af afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier træder følgende bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 8 i kraft pr. den 1. januar 2010, jf. Lov nr. 525 af den 12. juni 2009 § 1, nr. 10:

"Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst".

Af Lov nr. 525 af den 12. juni 2009 § 1, nr. 6, fremgår det, at ved datterselskabsaktier skal forstås aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i selskabet, og ved koncernselskabsaktier skal forstås aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori der ejes aktier, er sambeskattede efter selskabsskattelovens § 31 eller kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Ved koncernselskabsaktier skal desuden forstås aktier, hvor en fond mv. og det selskab, hvori der ejes aktier, er koncernforbundne, jf. selskabsskattelovens § 31 C, og hvor selskabet kan indgå i en sambeskatning.

Af bemærkninger til Lov nr. 525 af den 12. juni 2009 fremgår følgende vedrørende bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens § 8:

"Efter den nye bestemmelse skal selskaber ikke medregne gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Der skal således ikke ske beskatning af gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, uanset hvor længe aktierne i henholdsvis datterselskabet og koncernselskabet har været ejet af moderselskabet".

Afskaffelse af ejertidskravet vedrørende selskabers aktiebesiddelser er begrundet i et ønske om harmonisering og dermed mere enkel beskatning af selskabers udbytte og aktieavancer.

Som følge af det ovenfor anførte, herunder det i bemærkningerne til Lov nr. 525 af den 12. juni 2009 fremhævede, er det spørgers opfattelse, at et salg den 1. januar 2010 eller senere af den i selskabet X A.m.b.a. værende vindmølle bevirker, at der i henhold til selskabsskattelovens § 5 skal foretages en ophørsbeskatning af de i selskabet værende formuegoder.

For så vidt angår ophørsbeskatningen af selskabets aktier i selskabet A A/S, er det spørgers opfattelse, at denne under de givne forudsætninger skal ske med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. Lov nr. 525 af 12, juni 2009, hvormed en eventuel gevinst ikke ville skulle medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

SKATs indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at et salg den 1. januar 2010 eller senere af den i selskabet X A.m.b.a. værende vindmølle, og den i forbindelse hermed hjemlede beskatning af selskabets aktiver og passiver som følge af overgang fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 e, til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, jf. selskabsskattelovens § 5, vil bevirke, at beskatningen af selskabets ejerandele i det 100 % ejede datterselskab A A/S, skal ske med hjemmel i aktieavancebeskatningslovens § 8, jf. Lov nr. 525 af 12. juni 2009 med den virkning, at overgangen ikke udløser beskatning af de nævnte datterselskabsaktier.

Elselskaber, som ikke drives som aktie- eller anpartsselskaber, er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, når der i selskabernes aktivitet indgår produktion, transport, handel eller levering af elektricitet, jf. elforsyningslovens § 2.

Ophører et selskab med at drive de nævnte aktiviteter, og overgår selskabet til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, medfører det ophørsbeskatning efter skattelovgivningens almindelige regler, jf. selskabsskattelovens § 5. Ved overgangen til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 fortsætter skattepligten efter de hidtil gældende regler indtil tidspunktet for overgangen.

I henhold til selskabsskattelovens § 5, stk. 4 sidestilles overgang efter bestemmelsens stk. 1 med ophør af virksomhed og salg til handelsværdi af de aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet eller foreningen mv. på tidspunktet for overgangen.

Ved salg af vindmøllen vil X A.m.b.a., ifølge det oplyste, kun besidde aktivet bestående af aktier i selskabet A A/S. Salget af vindmøllen indebærer, at X A.m.b.a. ifølge det oplyste ikke længere vil have aktiviteter vedrørende produktion, transport, handel eller levering af elektricitet. X A.m.b.a. vil overgå til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, såfremt vindmøllen sælges.

Ophørsbeskatningen i henhold til selskabsskattelovens § 5 vedrørende aktiebesiddelsen i A A/S, skal ske efter de gældende regler herfor på tidspunktet for overgangen.

Da X A.m.b.a. har kalenderåret som regnskabsår, vil salget være omfattet af bestemmelserne i Lov nr. 525 af 12. juni 2009, såfremt salget af vindmøllen sker 1. januar 2010 eller senere

Af aktieavancebeskatningslovens § 6 fremgår det, at "selskaber, fonde og foreninger m.v., der er skattepligtige efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på aktier, om omfattes af §§ 1 og 2, efter de regler, der er angivet i §§ 5, 8-10 og 16-19, § 20, stk. 1, § 20A, kapitel 6 og §§ 29A.31, 36-37 og 43."

Af aktieavancebeskatningslovens § 8 fremgår det, at "gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst."

Definitionen af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier fremgår af henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 4A og § 4B.

X A.m.b.a. vil som omfattet af selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 2e og som ejer af A A/S med 100 %, være omfattet af definitionerne i henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 4A og § 4B. Aktiebeholdningen er dermed omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 8 ved ophørsbeskatning efter selskabsskattelovens § 5 i forbindelse med overgang fra beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e til beskatnings efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.