Dato for udgivelse
06 maj 2010 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 13:31
SKM-nummer
SKM2010.308.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-195912
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Teknikere, bærbar PC, multimediebeskatning
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at de af spørgers medarbejdere, der har en bærbar PC til rådighed for arbejdsmæssigt brug, under de foreliggende omstændigheder er omfattet af multimedieskatten på 3.000 kr. fra den 1. januar 2010, jf. den pr. 1. januar 2010 indførte ligningslovs § 16, stk. 12.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9

Spørgsmål

  1. Vil de af spørgers medarbejdere, der har en bærbar PC til rådighed for arbejdsmæssigt brug, være skattepligtige af multimedieskatten på 3.000 kr. fra den 1. januar 2010, jf. den pr. 1. januar 2010 indførte ligningslovs § 16, stk. 12?

Spørgers opfattelse

  1. Nej.

SKATs indstilling

  1. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har teknikere ansat, der alle har en bærbar pc til rådighed for erhvervsmæssigt brug. For en del af spørgers teknikere afleveres PC'en på arbejdspladsen ved arbejdstids ophør, og den tages således ikke med hjem til den private bopæl af disse teknikere.

Andre teknikere anvender en specialindrettet servicebil, der tages med hjem til den private bopæl uden for normal arbejdstid. Disse teknikere tager dermed også PC'en med hjem, da det vil medføre unødigt tidsforbrug, såfremt disse teknikere først skal omkring spørgers adresse og aflevere PC'en.

Som følge af arbejdets art udgør den specialindrettede servicebil teknikernes arbejdsplads, og det er derfor ikke nødvendigt for teknikerne at møde på spørgers adresse hver dag. Ofte følger det også direkte af kundernes beliggende m.v., at det vil medføre unødigt besvær for teknikerne, såfremt de skal omkring spørgers adresse to gange dagligt. Arbejdet tilrettelægges derfor med udkørsel fra den private bopæl direkte ud til kunden, og teknikerne er som regel højst på spørgers lokationer en gang om ugen.

Teknikerne modtager dagligt arbejdsordrer på PC'en. Den er et nødvendigt arbejdsredskab for teknikerne.

Der er ikke installeret Office pakke eller lignende på PC'en. Det betyder, at PC'en ikke kan anvendes til at skrive breve eller lignende. PC'en er specielt indrettet til den specifikke erhvervsmæssige brug for teknikerne, således at teknikerne kan åbne og læse Word og Excel dokumenter, fx med information fra deres leder, men de kan ikke selv oprette eller skrive i et Word eller Excel dokument.

Endvidere er der installeret Explorer på terminalen. Adgangen til internettet via det mobile bredbånd er låst. Der kan dog tilgås internettet fra PC'en via privat internetforbindelse.

I forbindelse med udlevering af PC'en underskriver teknikerne en erklæring om, at PC'en ikke må anvendes til privat brug, herunder at privat anvendelse af PC'en i strid med erklæringen vil være fyringsgrund. Der er således forbud mod og forbundet med afskedigelse, såfremt der installeres andre programmer på Pc'en.

En gang om året re-installeres PC'en. Dette sker for at sikre en optimering af kapaciteten og hastighed m.v., samt for at sikre, at teknikerne ikke anvender PC'en privat.

Det kan lægges til grund for besvarelsen, at de pågældende teknikere ikke har stillet bredbånd eller fastnettelefon til rådighed i hjemmet, og således ikke af andre grunde omfattes af multimediebeskatningen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Den pr. 1. januar 2010 gældende ligningslovs § 16, stk. 12, har følgende ordlyd:

"Den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere m.v. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter, samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20."

Det fremgår af loven, at det alene er i den situation, hvor et multimedie er stillet til rådighed for privat benyttelse, at beskatning finder sted. Modsætningsvis vil en medarbejder, der har et multimedie stillet til rådighed for udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, således ikke være omfattet af multimedieskatten.

I forarbejderne til loven fremgår, at der er indført et rådighedsbegreb / formodningsregel. Rådighedsbegrebet medfører, at hvis en medarbejder medtager et multimedie til den private bopæl, er der en formodning for, at multimediet er stillet til rådighed for private benyttelse, og beskatning skal herefter finde sted. Af bemærkningerne fremgår herefter følgende:

"Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt...

Det forhold at en arbejdstager har en bærbar computer på arbejdspladsen og har mulighed for at tage computeren med hjem, udløser ikke i sig selv beskatning, men tages computeren med hjem er der - som anført ovenfor - en stærk formodning for, at der er privat rådighed over computeren. Privat brug af multimedier på arbejdspladsen udløser som udgangspunkt ikke multimediebeskatning.

Herudover bemærkes, at multimediebeskatningen forudsætter, at de pågældende goder direkte er til rådighed for arbejdstagerens private anvendelse (spørgers fremhævning). Der kan være situationer, hvor eksempelvis en skoles lærere har mulighed for at låne en af skolens computere med hjem med særligt programmel til brug for forberedelse og efterbehandling af undervisning på lige fod med lærebøger og andet undervisningsmateriale. Der er tale om en ren erhvervsmæssig anvendelse af et gode, som ikke direkte er stillet til rådighed for den ansatte, men som kan lånes med hjem i ny og næ, når der er et arbejdsmæssigt behov…

Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen (spørgers fremhævning), kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen (spørgers fremhævning)."

Af ovennævnte fremgår klart, at multimedieskatten forudsætter, at det pågældende gode direkte er til rådighed for medarbejderens private anvendelse, samt at formodningen for privat rådighed over et gode kan afkræftes, selvom det tages med hjem. En afkræftelse af formodningen kan finde sted, såfremt medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen.

Af praksis skal henvises til Skatterådets afgørelse refereret i SKM2009.684.SR. I denne sag havde en arbejdsgiver udleveret håndholdte PDA'er til ansatte medarbejdere. Medarbejderne kunne via PDA'en koble sig på arbejdsgiverens netværk samt benytte den til telefoni. De udleverede PDA'er var spærrede for opkald uden for virksomheden, samt spærret for adgang til internettet. Anvendelsesområdet for PDA'en var dermed begrænset til, at medarbejderne kunne udføre deres arbejde.

Baseret på det begrænsede anvendelsesområde for PDA'en fandt Skatterådet, at medarbejderne ikke skulle omfattes af multimediebeskatningen.

Videre skal henvises til Skatterådets afgørelse refereret i SKM2009.685.SR. I denne sag var der tale om mobiltelefoner, der var begrænset på en sådan måde, at de kun kunne anvendes erhvervsmæssigt, det vil sige til opkald til og fra arbejdsgiverens egne numre og eventuelt også aftalepartnere. Telefonerne kunne dermed ikke anvendes privat.

Henset til det begrænsede anvendelsesområde for telefonerne fandt Skatterådet, at medarbejderne ikke skulle beskattes.

På baggrund af de to afgørelser kan det konstateres, at når et multimedie begrænses således, at multimediet reelt ikke kan anvendes privat, eller kun kan anvendes i begrænset omfang, er multimediet ikke omfattet af multimediebeskatningen, og medarbejderne skal derfor ikke beskattes heraf.

Til sidst skal henvises til SKATs pjece til borgere og virksomheder om multimediebeskatning. I pjecens afsnit om "Multimedier med begrænset anvendelse" er anført følgende:

"Hvis et multimedie teknisk er begrænset, så det ikke længere kan bruges privat, kan du afkræfte formodningen for privat rådighed, selvom multimediet tages med hjem fra arbejdspladsen. Det kan fx være tilfældet hvis en mobiltelefon er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald; således at den kun kan benyttes til at foretage opkald internt i virksomheden. Du skal derfor ikke multimediebeskattes af en sådan mobiltelefon...

Det samme kan være tilfældet, hvis du har en bærbar computer, hvor computeren teknisk er indrettet således, at du fx kun kan læse en sikkerhedsmanual til brug for arbejdet og ikke kan benytte computeren i øvrigt.(spørgers fremhævning)"

Det fremgår dermed klart af SKATs pjece om multimediebeskatningen, at er et multimedie, herunder en bærbar computer, teknisk begrænset, vil multimediet ikke være omfattet af multimediebeskatningen, selvom det tages med hjem til den private bopæl.

I nærværende sag er der tale om en bærbar PC, som er meget specifikt indrettet. PC'en er af spørger teknisk begrænset på en sådan måde både indholdsmæssigt og rådighedsmæssigt, at de er til udelukkende erhvervsmæssig brug, og samtidig fører spørger kontrol med, at PC'en ikke anvendes privat ved den årlige re-installering. Derudover skriver teknikerne under på, at PC'en ikke anvendes privat, herunder at det er fyringsgrund, såfremt privat anvendelse finder sted.

PC'en er indrettet således, at den alene anvendes til udførelse af teknikernes arbejde, hvorfor privat anvendelse af PC'en reelt er yderst begrænset.

Teknikernes arbejde udføres ved kørsel til kunden direkte fra den private bopæl og tilrettelægges af den pågældende tekniker således, at arbejdet udføres mest optimalt for den enkelte tekniker og for spørger. Af denne grund vil det medføre unødigt besvær, såfremt teknikerne pålægges at afhente PC'en på spørgers adresse om morgenen og aflevere den på samme adresse igen efter arbejdstids ophør. Det tilstræbes, at teknikerne kun er hos spørger én gang på en uge.

I nærværende sag kan det således konstateres at:

  • PC'en ikke er stillet til rådighed for privat anvendelse,
  • PC'en er teknisk begrænset på en sådan måde, at den kun er til erhvervsmæssigt brug, således at muligheden for privat anvendelse er yderst begrænset,
  • PC'en alene har installeret programmer til brug for udførelse af teknikernes arbejde,
  • spørger kontrollerer, at PC'enikke anvendes privat,
  • teknikerne skriver under på, at PC'en ikke anvendes privat,
  • det er fyringsgrund, såfremt PC'en anvendes privat, eller der installeres private programmer,
  • det vil medføre unødigt besvær, såfremt teknikerne skal afhente og aflevere PC'en på spørgers adresse hver dag.

Under hensyntagen hertil må formodningen for, at PC'en er stillet til rådighed for privat anvendelse anses for afkræftet, uagtet at Pc'erne medtages til den private bopæl uden for normal arbejdstid.

Spørgsmålet besvares herefter benægtende.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed for en ansat af en eller flere arbejdsgivere mv., som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis

SKM.2009.679.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

SKM.2009.680.SR

Skatterådet kunne bl.a. ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring. Formodningen kunne dog afkræftes, såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet PC'en til rådighed på en tjenesterejse, og PC'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere PC'en på arbejdspladsen.

SKM.2009.686.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

Begrundelse

Spørgsmål:

Vil de af spørgers medarbejdere, der har en bærbar PC til rådighed for arbejdsmæssigt brug, være skattepligtige af multimedieskatten på 3.000 kr. fra den 1. januar 2010, jf. den pr. 1. januar 2010 indførte ligningslovs § 16, stk. 12?

Såfremt medarbejderen tager PC'en med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over PC'en, hvilket fremgår af LFB 2009-05-18 nr. 199 (L 199):

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt.

(...) Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen (SKATS fremhævning). Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

I SKM2009.686.SR udtalte Skatterådet:

"Uagtet det af spørger oplyste om den begrænsede anvendelsesmulighed af computeren samt at det rent faktisk ikke er tilladt at bruge computeren privat, vil virksomheden, efter SKATs opfattelse, stadig ikke kunne føre en reel kontrol hermed. Virksomhedens IM afdeling kan alene kontrollere, hvilke programmer, der ligger på computeren, men ikke, med fornøden sikkerhed, om der herudover har været privat anvendelse af fx Officepakken, E-mail eller Internet."

Endvidere udtalte Skatterådet i SKM2009.680.SR:

"Når der er tale om en pc, er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er rådighed over den til privat anvendelse, som det fremgår af L 199. En tro- og love erklæring er således ikke tilstrækkeligt til at afkræfte formodningen."

I denne sag er der ikke Officepakke på PC'en. PC'en har installeret helt særlige programmer til brug for teknikernes arbejde. Men teknikerne har mulighed for at bruge PC'en til at gå på internettet, såfremt de tilslutter en privat internetforbindelse. Det er således muligt at benytte PC'en privat. SKAT finder ikke, at den årlige re-installation/kontrol samt erklæring om, at PC'en ikke må anvendes til privat brug afkræfter formodningen for privat rådighed.

Vedrørende tjenesterejse udtalte Skatterådet i SKM2009.680.SR:

"Såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet PC'en til rådighed på en tjenesterejse, og PC'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere PC'en på arbejdspladsen, så kan formodningen afkræftes, jf. L 199:

Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen.

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.

Det bemærkes, at formodningen for privat rådighed over et multimedie ligeledes kan afkræftes selv om det tages med hjem på bopælen i forbindelse med en tjenesterejse, hvor der er et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, hvis vedkommende ikke uden unødigt besvar har mulighed for at afhente multimediet på arbejdspladsen inden.

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse i praksis, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om en tjenesterejse i skattemæssig forstand."

Endvidere udtalte Skatterådet i SKM2009.686.SR:

"Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser.

Allerede fordi de ansatte i nærværende sag ikke er på tjenesterejse, er det SKATs opfattelse, at de ansatte vil blive multimediebeskattet af rådigheden over computeren."

Det fremgår af spørgers oplysninger, at den specialindrettede servicebil udgør teknikernes arbejdsplads, og at teknikerne som regel højst er på spørgers lokationer en gang om ugen.

Der er derfor ikke tale om, at spørger midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads. spørgers teknikere kan således ikke anses for at være på tjenesterejse.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.