Dato for udgivelse
06 May 2010 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Apr 2010 10:43
SKM-nummer
SKM2010.305.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
B-2479-09
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Bevisførelse, skatteproces
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder for landsretten kunne føre supplerende beviser om et forhold, som den i sagen for Landsskatteretten udmeldte skønsmand allerede havde foretaget en vurdering af.

Skatteyderen ønskede at fremlægge ensidigt indhentede erklæringer fra to faglige konsulenter samt at føre disse som vidner.

Landsretten fandt ikke, at skatteyderen havde godtgjort, at det indhentede syn og skøn var ufuldstændigt til belysning af det omtvistede forhold, og skatteyderens anmodning om supplerende bevisførelse blev derfor ikke taget til følge.

Reference(r)

Retsplejeloven § 341

Henvisning
Processuelle regler 2010-1 H.3.5.1
Henvisning
Processuelle regler 2010-1 I.1

Parter

A
(Selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Hanne Padkjær Sørensen)

Afsagt af landsdommer

Karen Foldager

Der har været afholdt syn og skøn til bedømmelse af, om appellantens ejendom blev drevet forsvarligt ud fra en teknisk, landbrugsfaglig vurdering. I den forbindelse har skønsmanden foretaget en vurdering af foderomkostningerne.

Appellanten ønsker at føre supplerende beviser vedrørende foderomkostningerne med den begrundelse, at byretten (SKM2009.747.BR) efter hans opfattelse ikke har forstået problematikken. Appellanten har oplyst, at han i den forbindelse vil indhente yderligere dokumentation fra faglig konsulent KK og om muligt føre denne som vidne. Appellanten vil endvidere indhente en faglig udtalelse fra en kompetent dommer fra Dansk Varmblods sekretariat, eventuelt fra chefkonsulent NE, hvis det muligt.

Kammeradvokaten har for indstævnte protesteret med den bebudede yderligere bevisførelse og anført, at denne bevisførelse har til formål at imødegå skønsmandens vurdering og konklusion om foderomkostningerne m.v., hvilket er i strid med reglerne om syn og skøn og skal afvises i medfør af retsplejelovens § 341.

Landsretten afsagde kendelse

Det er ikke godtgjort, at det indhentede syn og skøn er ufuldstændigt til belysning og bedømmelse af foderomkostningsproblematikken. Appellantens anmodning om supplerende bevisførelse vedrørende foderomkostningsproblematikken tages derfor ikke til følge.

T h i   b e s t e m m e s

Appellantens anmodning om supplerende bevisførelse i form af erklæringer og vidneførsel vedrørende foderomkostningsproblematikken tages ikke til følge.