Dato for udgivelse
04 maj 2010 09:47
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 12:53
SKM-nummer
SKM2010.295.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-008292
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, forening
Resumé

Skatterådet bekræfter, at når udvalgte personer til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed får stillet Pc'er til rådighed, vil en sådan ikke være omfattet multimediebeskatningen, men være skattefri i medfør af ligningslovens § 7 M.

Hjemmel
Ligningsloven § 7M, Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)
Ligningsloven § 7M
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledning 2010-1, afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

  1. Skal en person i X bestyrelse betale multimedieskat af en Pc?

SKATs indstilling

  1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har ikke angivet noget om de faktiske forhold, men følgende fremgår af foreningens hjemmeside:

..."Spørger er en social organisation, hvis hovedformål er at fremme Venskab over Grænser for tjenestegørende og pensionerede ansatte hos spørger over hele verden.

Organisationen tæller på verdensplan mere end 355.000 medlemmer i 65 nationer og den danske sektion er naturligvis en del af dette fællesskab med ca. 8500 medlemmer.

Organisationen er upolitisk og formålet er udelukkende af kulturel og social karakter.

Foreningen er en uafhængig institution startet af medlemmer hos spørger.

Foreningen er verdens største organisation med ca. 360.000 medlemmer i 62 nationer over hele verden. Danmark har ca. 8000 medlemmer. Foreningen blev startet i 1950 i England.

Foreningens formål er:
At bringe foreningens medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakt og internationale sammenkomster m.m.

At udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde hos spørger, eller er pensionerede fra dette - såvel på det internationale som på det nationale område.

At højne virksomhedens anseelse ved social - kulturel - og oplysende virksomhed.

Medlemskab:

Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende og pensionerede ansatte, samt andre ansatte hos spørger med mindst 3 års anciennitet. Alle medlemmer modtager et medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionslovene.

Foreningen bygger på venskab mellem medlemmerne gennem mottoet: Servo Per Amikeco, der betyder "tjene gennem venskab". Formålet med foreningen er som tidligere nævnt, at du har mulighed for kontakt med kolleger over hele verden, og dine sprogkundskaber kan dermed genopfriskes og udvikles.

Foreningens Sektion Danmark har tilbud, hvor man kan holde billig ferie i ind- og udland, ved at benytte Forenings husene, der findes overalt i Europa og i flere andre lande. Danmark har 5 af disse huse, der kan lejes for et meget rimeligt beløb. Der er også mulighed for boligbytning. Der arrangeres større fællesrejser til spændende rejsemål. Lokalforeningerne står for arrangementer af forskellig art, hvor der også er mulighed for privat indkvartering, hvilket er med til at skabe venskaber..."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har oplyst, at der er tale om frivilligt ulønnet arbejde i foreningen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.777.SR bekræftede Skatterådet at refusion af udgifter til erhvervsmæssige samtaler til frivilligt arbejde i en forening er skattefri for modtageren, idet der er tale om udlæg efter regning. Skatterådet bekræfter videre, at tilskud til telefon ikke omfattes af multimediebeskatningen, men beskattes som indkomst fra arbejdsgiver. Hvor der er tale om tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælper, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed er tilskud til telefon dog skattefri for modtageren, når det ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet, jf. ligningslovens § 7 M. Endelig bekræfter Skatterådet, at når udvalgte personer til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed får stillet telefon til rådighed, vil en sådan ikke være omfattet multimediebeskatningen, men være skattefri i medfør af ligningslovens § 7 M.

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

Begrundelse:

I ligningslovens § 7 M, anføres det at godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet..."

Såfremt udvalgte personer til brug for frivilligt arbejde i foreningen får stillet en Pc'er til rådighed, vil en sådan ikke være omfattet af den fra og med 1. januar 2010 gældende multimediebeskatning, idet ligningslovens § 7 M er ændret som følge af lov om multimediebeskatning:

I ligningslovens § 7 M, indsættes således et nyt stk. 3, hvori anføres:

..."Uanset at en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, får stillet multimedier omfattet af ligningslovens § 16, stk. 12, til rådighed til brug for vedkommendes bistand som led i foreningens skattefri virksomhed eller hjemmeværnets virksomhed, anses personen fortsat for ulønnet, og vedkommende er ikke skattepligtig af privat rådighed over de pågældende multimedier. Har en person, der er omfattet af stk. 1 eller 2, fået stillet multimedier som nævnt i 1. pkt. til rådighed, kan der ikke udbetales skattefri godtgørelser efter stk. 1 og 2 for udgifter, som modtageren afholder til tilsvarende ydelser..."

Det er ved besvarelsen lagt til grund at der, som oplyst af spørger, er tale om ulønnet arbejde i foreningen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.