Dato for udgivelse
29 apr 2010 10:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 apr 2010 10:38
SKM-nummer
SKM2010.284.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-197687
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Catering frokostmåltid børnehave momspligt
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger - der er en selvejende institution, der drives på kommercielt grundlag og blandt andet udøver cateringsvirksomhed - er fritaget for at pålægge moms på salg af frokostmåltider til en børnehave.

Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2.
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.2.
Redaktionelle noter

Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten. Se SKM2010.809.LSR.

Spørgsmål

  1. Er spørger fritaget for at pålægges moms på salg af frokostmåltid til en børnehave?

Spørgers opfattelse

  1. Ja.

SKATs indstilling

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

I Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) er det vedtaget af Folketinget den 25. november 2008, at der i alle daginstitutioner omfattet af § 19 skal tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn som en del af dagtilbudsydelsen.

Forældrebestyrelsen i en børnehave besluttede at indføre madordningen allerede i 2009, hvor man havde økonomisk mulighed herfor, idet der var et fremført overskud fra tidligere år. På tidspunktet for beslutningen var der vedtaget tvungen frokostmadordning i daginstitutioner fra 1. januar 2010, hvilket efterfølgende er blevet ændret til 1. januar 2011. Forældrebetalingen udgjorde i 2009 25 %.

Børnehavenhar i 2009 fået leveret et frokostmåltid 3 dage om ugen til børnene i børnehaven. Maden købes hos og leveres fra spørger, der er en selvejende institution, det blandt andet udøver virksomhed med catering.

Der er lavet aftale om fortsat levering fra spørger af et frokostmåltid i 2010 til børnehaven, hvor det fremadrettet vil være på alle børnehavens åbningsdage. Prisen er kr. 20 inkl. moms og er uændret fra 2009. Forældrebetalingen udgør i 2010 30 %.

Frokostmåltidet koster kr. 16 + moms, i alt kr. 20 pr. barn, hvilket betales på månedsbasis bagud på faktura fra spørger.

Børnehavens køb af mad er påbegyndt pr. 5. januar 2009.

Det fremgår af spørgers hjemmeside, at spørger er et kultur-, fritids- og idrætscenter, der danner rammen om det aktive landsbyliv i området.

Spørger er en selvejende institution med en lang række aktiviteter i forbindelse med et lokalt center. Herunder udlejes lokaler til blandt andet institutioner, idræt, foreninger og erhvervsliv, og der drives i centeret blandt andet butik, café og køkken, ligesom der udbydes lokaler til konferencer og selskaber.

Spørger er udlejer af børnehavens lokaler.

Ifølge vedtægterne er spørgers formål som følger:

"§ 2. Formål:

Spørger skal inspirere de frivillige foreninger, lokale institutioner, erhvervslivet og offentlige myndigheder til at bruge centrets faciliteter og give borgere i alle aldre lyst til at deltage i idræts- og kulturaktiviteter af enhver art. Spørger drives på et kommercielt grundlag, som giver mulighed for en sund og langsigtet udvikling. Spørger skal være stedet, hvor lokalområdets borgere mødes til hverdag og fest."

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I Momslovens § 13 stk. 1, nr. 2 er anført, at ydelser vedrørende social forsorg og bistand momsfritages, når selve ydelsen karakteriseres som social forsorg og bistand eller med nær tilknytning hertil. Bestemmelsen tilsigter at holde den sociale sektor uden for momspligten.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
2)   Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til § 71 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og kommunen.

Praksis:

I SKM2001.41.LSR fandt Landsskatteretten, at en kro, der leverede mad til pensionister i en kommune ikke var omfattet af fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 2. Kroens aktivitet bestod primært i levering af mad, hvilket ikke kan anses for social forsorg og bistand. Det forhold, at levering af maden til pensionister og handicappede, er forbundet med en række hjælpefunktioner i form af anretning mv. fører ikke til, at aktiviteten falder ind under bestemmelsen.

Begrundelse:

Det ønskes besvaret, hvorvidt spørger er fritaget for at pålægge moms på salg af frokostmåltider til børnehaven.

Det fremgår af Momsvejledningen 2010-1, afsnit D.11.2, at ydelser vedrørende social forsorg og bistand, herunder ydelser, der præsteres af børne- og ungdomsinstitutioner, er fritaget for moms. Bestemmelsen tilsigter at holde den sociale sektor uden for momspligten.

Fritagelsen omfatter således bl.a. plejehjem, vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.

For at en ydelse er omfattet af fritagelsen skal:

  • Ydelsen leveres af offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt som foretagender af almennyttig karakter og
  • selve ydelsen karakteriseres som social forsorg og bistand, eller med nær tilknytning hertil.

Det er kun er den/dem, der leverer ydelserne, dvs. behandlingen eller den sociale forsorg og bistand, der kan være omfattet af fritagelserne. Det er vigtigt at skelne mellem, om det er virksomheden, der leverer den momsfrie ydelse, eller om virksomheden blot leverer en momspligtig driftsydelse til den/dem, som reelt leverer den momsfrie ydelse.

I den foreliggende sag leverer spørger frokostmåltider til en børnehave. Det er således ikke afgørende, hvorvidt børnehavens efterfølgende levering af frokostmåltider til børnene er omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand, men derimod hvorvidt spørger selv, som leverandør til børnehaven er omfattet.

Spørgers aktiviteter består efter det oplyste i at drive centret, og herunder levere mad til blandt andre børnehaven.

SKAT finder ikke, at spørger i forbindelse med denne aktivitet kan anses for at levere en ydelse, der kan betegnes som social omsorg og bistand. Det er således SKATs opfattelse, at spørger ikke er omfattet af momsfritagelsen.

Skat skal på den baggrund indstille, at spørgsmålet besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.