Dato for udgivelse
14 apr 2010 14:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 13:59
SKM-nummer
SKM2010.262.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-200475
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning
Resumé

Skatterådet har taget stilling til en række spørgsmål om særligt programmel i relation til multimediebeskatning.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9
 

Spørgsmål

Spørgers opfattelse:

SKATs indstilling:

1.

Er følgende særligt programmel, jf. SKATs pjece om multimediebeskatning:

a)      Radarsat i Swathplanner Application: Radarsat 2 Acguisition Planning Tool DESCW Envisat Planning Tool?

JA

Ja

 

b)      SeaPlanner er udviklet af Force Technology og spørger sælger programmet til rederier, der installerer det på deres skibe.

JA

Ja

 

c)      I forskningsafdelingen anvendes specielle programmer i forbindelse med forskning og udvikling

JA

Ja

2.

Hvor ofte er i ny og næ på et år?

 

Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

De 3 specialprogrammer er i princippet identiske. Programmet DESCW (a) er udviklet af European Space Agency. Radarsat 1 Swathplanner er udviklet af Canadian Space Agency og Radarsat 2 Acquisition Planning Tool af MDA Corporaiton. Alle tre programmer er vitale værktøjer for planlægning/review/korrektion af højopløselige satellitdata til den operationelle tjeneste.

For så vidt angår Sea Planner (b) installeres dette af rederierne på deres skibe. Her bliver det brug til at optimere deres ruteplanlægning. Grunden til at spørger har programmet installeret på de bærbare Pc'ere er at det giver mulighed for at rekvirere de nyeste modeldata fra spørger. Det er yderligere oplyst, at dette program alene er installeret på de Pc'er, der anvendes af Maritim Service.

For så vidt angår c, anvendes der specielle programmer i forskningsafdelingen i forbindelse med forskning og udvikling. Programmeringssproget er bl.a. Fortran, som anvendes ved store matematisk-fysiske modeller implementeret på computere, der anvender særligt programmel til programoversættelse og udførelse.

Spørger oplyser endvidere, at for så vidt angår den i pkt. A nævnte computer, er der tale om, at når computeren medtages på bopælen, er det sæsonpræget betinget af det aktuelle vejr. I vintersæsonen vil det være ca. et par gange om ugen. De anvendte bærbare computere har som standard også Officepakken.

For så vidt angår de i pkt. B nævnte computere, er der tale om Maritim Service er udstyret med særligt programmel, og skal benyttes til at betjene kunder, der køber spørgers natbetjeningsservice. Ved køb af denne service vil en mindre gruppe medarbejdere stå for denne natbetjening hjemmefra. I perioder, hvor natbetjeningsservicen ikke er bestilt af nogen af spørgers kunder, vil de føromtalte bærbare Pc'ere med særligt programmel, befinde sig hos spørger. I 2009 havde spørger ingen kunder til natbetjening og denne service var derfor ikke aktiveret. De bærbare Pc'ere har derfor endnu ikke været i brug uden for Maritim Service. Det særlige programmel som er installeret på de bærbare Pc'ere, er, sammen med den medfølgende internetadgang, nødvendig for at kunne servicere kunden, både rent fagligt, men også kommunikationsmæssigt. Pc'erne er også udstyret med standard-programmel, således at kunden kan supporteres med særlige dokumenter og filer i et af kunden ønsket format.

Det særlige programmel er udviklet blandet andet til Maritim Service og kan ikke betragtes som almindelig software, idet programmet kun bruges af ca. 5 virksomheder på verdensplan.

For så vidt angår de i pkt. C nævnte computere, har spørgers forskningsafdeling oplyst, at programmeringssproget er Fortran, som kræver licens, hvor spørger er ansvarligt. Dette program bruges ikke udelukkende af spørger, men er ikke normalt standard computerindkøb og egner sig kun til videnskabelig brug. De anvendte bærbare computere har som standard også Officepakken. Det er yderligere oplyst, at dette program alene er installeret på de Pc'er, der anvendes af forskningsafdelingen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har nogle bærbare computere med særligt programmel til hjemlån. Der ønskes en vurdering af, hvorvidt disse falder ind under betegnelsen særligt programmel i SKATs pjece, således at spørgers medarbejdere - såfremt de øvrige betingelser også er opfyldt - undtages for beskatning.

Spørger har i forbindelse med høring indsendt følgende bemærkninger til spørgsmål 2:

Spørger mener fortsat ikke, spørgsmålet er besvaret tilfredsstillende. I vejledningens eksempler er nævnt hjembringelse af pc henholdsvis en gang om måneden, to gange om ugen i to måneder og hver 10. dag. Hvis antallet af hjembringelse af pc overskrider disse eksempler for spørgers vedkommende, vil medarbejderne i så fald skulle beskattes?

SKATs indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1a, b og c:

Der spørges om, hvorvidt de under spørgsmål a, b og c nævnte programmer er særligt programmel.

Lovgrundlag:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 - 6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Ved L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

I lovforslag, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.7., er det anført, at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen..."

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori inden af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.686.SR fandt Skatterådet ligeledes, at en ansat skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen

Begrundelse:

I bemærkningerne til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at såfremt en computer tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det fremgår bl.a. også af bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, at formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen. Det vil være i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiver fører kontrol hermed. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er bl.a., at der det for en telefon er muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang.

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: …"Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen…"

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Allerede fordi de ansatte i nærværende sag ikke er på tjenesterejse, vil denne undtagelsesbestemmelse ikke kunne finde anvendelse.

For computere, der medtages på bopælen gælder der dog en anden særregel for multimediebeskatningen, såfremt der er tale om en computer med særligt programmel.

For at være omfattet af disse helt særlige situationer, hvor computer rent undtagelsesvis ikke anses at være til rådighed til privat brug, selvom den medbringes på bopælen, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Mulighed for at låne en af arbejdsgivers computere med hjem
  • Computeren indeholder særligt programmel til brug for arbejdet
  • Det er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån
  • Computeren lånes kun med hjem i ny og næ (konkret vurdering)
  • Der er støtte for, at computeren kun må og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt.

SKAT er umiddelbart enig med spørger i, at de af spørger nævnte computere må anses at være computere med særligt programmel. Det betyder, at såfremt ovenstående betingelser om, at der kun er et begrænset antal computere til rådighed for hjemlån, at nævnte computere kun lånes med hjem i ny og næ samt at computeren kun må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt, vil disse computere ikke anses at være til rådighed for privat benyttelse.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålene 1 a, b og c besvares med et ja.

Ad. spørgsmål 2:

Der spørges om, hvor ofte i ny og næ er på et år.

Der kan ikke gives et præcist tal for, hvor ofte ny og næ er. Det må bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning udarbejdet af SKAT, hvori der orienteres om computere med særligt programmel, herunder med eksempler på, hvor ofte sådanne computere kan medtages på bopælen uden at det udløser multimediebeskatning.

Vejledningen findes på www.skat.dk

Spørgers anfører i deres høringssvar, at der ønskes svar på om, hvorvidt der skal ske multimediebeskatning, såfremt DMI overskrider hjemtagelse af Pc de antal gange, der er nævnt som eksempler i SKATs vejledning om multimediebeskatning.

I relation til de i SKATs vejledning om multimedieskat anførte eksempler er dette eksempler ud fra den i vejledningen beskrevne situation, hvori indgår såvel tidsrammer for arbejdsopgaven, hvor mange Pc'er, der er til brug for disse udlån, karakteren af arbejdsopgaven mv. Der er således den enkelte situation, der er afgørende for, hvorvidt "ny og næ" kan anses opfyldt.

Eksempler angiver således SKATs opfattelse af de rammer, som skatteyderne kan operere indenfor, uden at dette udløser beskatning. Hvis rammerne overskrides vil det afhænge af de konkrete omstændigheder om der vil skulle ske beskatning.

SKAT kan derfor på det foreliggende grundlag ikke med fornøden sikkerhed besvare det i høringssvaret stillede spørgsmål med bindende virkning i forhold til DMI.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares som ovenstående.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.