Dato for udgivelse
14 Apr 2010 14:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Mar 2010 14:53
SKM-nummer
SKM2010.263.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-196184
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
mellemholdingreglen, reel økonomisk virksomhed
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at Spørger ansås for at udøve reel økonomisk vedrørende sine aktiebesiddelser, jf. aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at der også vil være udøvet reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelserne, hvis Spørger ikke havde en bestyrelsespost i datterselskaberne.

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 4A
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 4A
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.4

Spørgsmål

 1. Kan Skatterådet bekræfte, at Spørger A/S udøver reel økonomisk virksomhed i relation til fortolkningen af et mellemholdingselskab jf. aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3?
 2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende. Vil svaret ændres, hvis Spørger A/S ikke har aktiebesiddelser under 50 %?
 3. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende. Kan Skatterådet bekræfte, at svaret vil være som i spørgsmål 1 hvis Spørger A/S i fremtiden foretager investeringer i yderligere selskaber, hvor Spørger A/S´s ejerandel udgør mindre end 50 % - forudsat at Spørger A/S udøver samme indflydelse som beskrevet for de nuværende ejerskaber?
 4. Hvis spørgsmål 1 besvares bekræftende. Kan Skatterådet bekræfte, at svaret vil være som i spørgsmål 1, såfremt Spørger A/S i fremtiden tillige foretager investeringer i selskaber hvor;
 • Spørger A/S ejerandel udgør mindre end 50%
 • Der opnås ingen bestyrelsespost i selskabet og
 • Spørger A/S alene foretager investeringen på betingelse af, at Spørger A/S modtager månedlige/kvartalsvise økonomi- og ledelsesrapportering med samme indhold som dem der tilgår bestyrelsen i selskabet?

SKATs indstilling

 1. Ja.
 2. Bortfalder.
 3. Ja.
 4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger A/S er et "private equity selskab" etableret i slutningen af 2005 som et alternativ til de traditionelle kapitalfonde. Selskabet tilbyder ikke kun at stille ny kapital til rådighed til mindre og mellemstore danske virksomheder, men også en aktiv professionel ledelse.

Spørger A/S tager afsæt i en ejer- og lederkreds, som har stor praktisk erfaring fra opbygning af egne velestimerede, familieejede industrivirksomheder.

Spørger A/S er:

"Venture kapital" fra industrien til industrien tilført etablerede og anerkendte fabrikanters egne, livslange erfaringer fra et aktivt erhvervsliv.

Spørger A/S har foreløbigt engageret sig i otte virksomheder. De otte virksomheder beskæftiger over 2.000 medarbejdere i ind- og udland.

Personalet - direktør/bestyrelsesformand - er ansat i Spørger A/S og aflønnes herfra.

Ejerstrukturen er således at 5 selskaber ejer Spørger A/S. Spørger ejer hhv. 60 %, 55 %, 33,3 %, 50,2 %, 60 % 75 %, 60 % og 50 % i datterselskaberne.

Investeringerne kan og vil naturligvis ændre sig over tid, da Spørger A/S løbende vurderer de nuværende investeringers potentiale og ikke mindst løbende vurderer nye investeringsmuligheder - nye selskaber, der opfylder de kriterier som Spørger A/S investerer efter.

Personerne deltager aktivt i ledelsen af de enkelte datterselskaber på følgende måder:

Bestyrelsen i Spørger A/S møder bestyrelsen og ledelsen i samtlige datterselskaber 3-6 gange om året for diskussion af aktuelle og strategiske problemstillinger.

Spørger A/S´ forretningsudvalg og direktør i Spørger A/S gennemgår løbende rapporteringen fra porteføljeselskaberne og aftaler eventuelle korrigerende tiltag.

Direktøren deltager i samtlige porteføljeselskabers bestyrelser.

Spørger A/S har aktiemajoriteten i alle datterselskaberne bortset fra et enkelt selskab (ejerandel 33,3 %, samt formandspost og menigt mellem af bestyrelsen) og er således direkte med til at afgøre selskabernes strategier, organisering, aktiviteter samt deres fremtidige udvikling. Spørger A/S har desuden indsat flere eksterne bestyrelsesmedlemmer i porteføljeselskabernes bestyrelser og opretholder i alle selskaber formandsposten. Formændene refererer direkte til forretningsudvalget i Spørger A/S.

Sammen med selskabernes daglige ledelse er bestyrelserne aktivt med til at sikre den rette strategiske og økonomiske udvikling i de enkelte selskabers strategiske udvikling, investeringer, produktudvikling, produktion, salg, mm.

Spørgers strategi er at reel værdiskabelse i industriselskaber tager tid. Derfor foretages vore investeringer ud fra ønsket om et længerevarende ejerskab. At skabe øgede værdier på et sundt grundlag er for os væsentligere, end mulighederne for en hurtig exit og et hurtigt af kast. Vi vil eksempelvis gerne investere i virksomheder, hvor der er brug for viden og kapital i forbindelse med et generationsskifte, eller hvor yderligere ekspansion kalder på kapital og ledelsesressourcer. Vi investerer også gerne sammen med andre - f.eks. den eksisterende ledelse og/eller ejerkreds - men det er et ønske, at vi indgår i en gruppering, der har bestemmende indflydelse.

De ledelsesmæssige aktiviteter i forhold til de enkelte selskaber udøves ugentlig i form af opfølgning på økonomirapporteringer og øvrig løbende sparring med den daglige ledelse i selskaberne. Herudover udøves ledelsen ved de løbende bestyrelsesmøder i selskaberne.

Spørger A/S er administrationsselskab i sambeskatningen med alle de sambeskattede datterselskaber og har dermed ansvar for opgørelse af sambeskatningsindkomsten og koordinering af indbetalinger og sørger herved for indbetaling af acontoskatter, ordinære skatter mm. til SKAT og har samtidig hæftelsen for skattens betaling.

Om direktørens opgaver er desuden oplyst:

Han laver udkast til selskabets hjemmeside, og den tekniske del varetages af et selskab, der er specialiseret i drift af hjemmesider. Løn varetages af et lønbureau. Direktøren står for den løbende bogføring. Han udarbejder analyser af nøgletal til brug for forretningsudvalgets opfølgning på investeringerne. Desuden er det direktøren der søger efter virksomheder, som selskabet kan investere i.

Selskabet har 2 fysiske kontorsteder.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

På baggrund af lovens regler og hensigten med aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3, ud fra de forhold, der blevet givet udtryk for i det lovforberedende arbejde, er det vurderet at Spørger A/S umiddelbart falder ind under kriterierne i punkterne 1 og 4 i aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 3. Kriterierne i punkt 3 opfyldes i forhold til ejerandelen i selskabet, hvori Spørger A/S alene har en ejerandel på 33,3 %. Aktiebesiddelserne i de øvrige selskaber vil ikke falde ind under kriteriet i punkt 3, da mere end 50 % af aktionærerne i Spørger A/S ville kunne modtage skattefrit udbytte ved et direkte ejerskab i disse selskaber.

Det er endvidere opfattelsen, at Spørger A/S i forhold til samtlige aktiebesiddelser udøver klar reel økonomisk virksomhed som forudsat i loven og forarbejderne, hvorfor selskabet ikke falder ind under kriteriet efter punkt 2.

Det er vores klare vurdering at selskabet udøver reel økonomisk virksomhed ud fra de i lovforarbejderne opstillede betingelser:

Fysisk eksistens

Selskaberne har kontorsteder til brug for udøvelse af aktiviteterne.

Kvalificeret personale

På baggrund af den meget brede erfaring på direktions- og bestyrelsesnivau som direktøren og bestyrelsesformanden besidder, sammenholdt med den øvrige bestyrelse i Spørger A/S' brede og tunge erfaring fra store industrivirksomheder og den finansielle sektor, må det stå klart at denne forudsætning er opfyldt.

Nødvendige ledelsesmæssige kompetencer

Henset til Spørger A/S' majoritetsbesiddelser i flertallet af selskaberne samt beklædning af formands- og bestyrelsesposter i alle selskaber, samt herudover den faktiske og jævnlige kontakt og sparring med de enkelte selskabers daglige ledelser, er det vores klare vurdering at denne betingelse må anses for opfyldt.

Reel aktivitet

Selskabets ledelse deltager aktivt i bestyrelsesmøder eller via direktionsopgaver vedrørende alle aktiebesiddelseme og er sammen med selskabernes anden ledelse med til at præge de enkelte selskabers udvikling, investeringer, produktudvikling, produktion mm. Herudover varetager selskabet administrationen af sambeskatningskredsen. Der henvises til bemærkninger til lovforslaget:

"Der vil således være reel økonomisk virksomhed, i tilfælde hvor mellemholdingselskabet har egne lokaler til rådighed og har ansat personale til varetagelse af nødvendige administrative opgaver og forvaltning af mellemholdingselskabets investering i datterselskabet ved aktiv deltagelse i bestyrelsesmader og / eller direktion."

Der er således klart tale om en reel aktivitet, der udføres af ledelsen i Spørger A/S.

På baggrund af ovenstående er det vores klare vurdering at Spørger A/S udøver reel økonomisk aktivitet vedrørende alle sine aktiebesiddelser.

Vedrørende spørgsmål 4:

Spørgsmålet skal ses i forhold til Spørger A/S' forretningsgrundlag om blandt andet at investere i virksomheder der har behov for viden.

Udgangspunktet er klart at Spørger A/S vil beklæde bestyrelsesposter i forbindelse med investeringer. Man kunne dog forestille sig kommende investeringer der vurderes som attraktive og hvor Spørger A/S er enige med de øvrige ejere om et behov for Spørger A/S' tilstedeværelse i ejerkredsen, men hvor der ikke umiddelbart er mulighed for at opnå en bestyrelsespost.. Det kan også være situationer hvor den siddende bestyrelse og ledelse vurderes som velfungerende og har Spørger A/S's fulde tillid, hvorfor det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at foretage udskiftning i bestyrelsen eller af selskabets ledelse.

I relation til vurderingen af reel økonomisk virksomhed er det efter vores vurdering afgørende, at investor søger og opnår den indsigt i den aktuelle investering som sætter investor i stand til at foretage reelle løbende evalueringer af performance i selskabet og dermed opnår mulighed for at søge formel og/eller uformel indflydelse i selskabet. Det kan efter vores vurdering ikke være afgørende, at der rent faktisk besiddes bestyrelsesposter. Det forhold at der opnås rapporteringsinformation fra ledelsen i selskabet om selskabets løbende performance - information der ligger ud over hvad en typisk passiv investor ville få er efter vores vurdering afgørende.

Det er vores opfattelse, at "...reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen..." netop som lovbestemmelsen foreskriver, skal vurderes:

 • i forhold til aktiebesiddelsen og
 • ikke i forhold til den egentlige ledelse af det underliggende selskab (target selskabet).

Det er vores opfattelse, at vurderingen af reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelse skal vurderes i forhold til den aktivitet der udøves af Spørger A/S i forhold til de enkelte investeringer. Efter vores vurdering er det afgørende i den henseende at:

 • Spørger A/S sikrer sig en tilstrækkelig detaljeret og løbende information omkring performance i target selskabet, således at
 • Spørger A/S de facto har muligheden for at foretage de løbende analyser og vurderinger af investeringen.

Det er vores vurdering, at den reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen er:

De aktive handlinger som Spørger A/S foretager i forhold til den enkelte investering - løbende analyser og vurderinger af performance. Henset til Spørger A/S's ressourcer, samt ledelsesmæssige og analytiske kompetencer, er det vores klare opfattelse, at der udøves reel økonomisk virksomhed henset til at der modtages tilsvarende informationsflow som tilgår bestyrelsen, jf. " Spørger A/S modtager månedlige/kvartalsvise økonomi- og ledelsesrapportering med samme indhold som dem der tilgår bestyrelsen i selskabet" - hvorfor et kriterium om besiddelse af bestyrelsesposter er uaktuelt.

Dette skal ses i forhold til passive investeringer, hvor der er tale om den blotte placering af midler til en given forretning og hvor den passive investor alene vurderer forretningen af de passive investeringer på baggrund af offentlig tilgængelig information.

Den beskrevne investering medfører, at der udøves reel økonomisk virksomhed vedrørende den konkrete investering henset til der opnås et højere informationsniveau som grundlag for at søge formel og/eller uformel indflydelse, hvorved Spørger A/S har et ultimativt grundlag for en løbende evaluering af investeringen herunder eventuel afvikling af investeringen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Af lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (lov nr. 525 af 12. juni 2009) fremgår af § 1, nr. 6, at der i aktieavancebeskatningsloven indsættes en ny § 4 A, der definerer at datterselskabsaktier er aktier, som ejes af et selskab, der ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i datterselskabet, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2.  ...

Stk. 3.  Datterselskabsaktierne anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, i tilfælde, hvor

 1. moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B,
 2. moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen og
 3. mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og
 4. aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

...

Praksis

Af forarbejderne til lov nr. 525 af 12. juni 2009, hvor aktieavancebeskatningsloven § 4 A blev indsat fremgår (med kursiv anført efterfølgende ændringer):

Med forslaget indføres en ny sondring i forhold til beskatning af aktieavancer, der er baseret på karakteren af ejerskab i stedet for ejertid. Efter forslaget sondres der mellem datterselskabs- og koncernselskabsaktier og porteføljeaktier, idet der samtidig indføres en særskilt regulering af egne aktier.

Afgrænsningen af de datterselskaber, der omfattes af reglen om skattefrihed for aktieavancer og aktieudbytter, foreslås ændret i forhold til den gældende afgrænsning, der er indeholdt i bestemmelsen om skattefrit datterselskabsudbytte. I forhold til danske datterselskaber er kriteriet (fortsat), at selskabet er hjemmehørende i Danmark.

Datterselskabsaktier defineres i den foreslåede nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 4 A.

Datterselskabsaktier er aktiebesiddelser på 10 pct. eller mere. Kravet om en aktiebesiddelse på 10 pct. eller mere skal fortolkes i overensstemmelse med 10-procents-kravet i selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, om skattefrit datterselskabsudbytte. Heri ligger bl.a., at det kun er direkte ejerskab, der tæller med ved opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør 10 pct. eller mere. Tegningsretter til aktier er omfattet af reglerne om datterselskabsaktier, men indgår ikke i opgørelsen af, om aktiebesiddelsen udgør 10 pct. eller mere.

...

Det foreslås endvidere, at datterselskabsaktierne (og koncernselskabsaktierne, jf. nedenfor) anses for ejet direkte af moderselskabets selskabsaktionærer i tilfælde, hvor

 1. moderselskabets primære funktion er ejerskab af datterselskabsaktier,
 2. moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed og
 3. mere end 50 pct. af aktiekapitalen i moderselskabet direkte eller indirekte ejes af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, litra a, der ikke ville kunne modtage udbytter skattefrit ved direkte ejerskab af aktierne i det enkelte datterselskab, og
 4. aktierne i moderselskabet ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Bestemmelsen medfører, at der skal ses bort fra moderselskabet (herefter mellemholdingselskabet). Aktierne skal anses for ejet direkte af mellemholdingselskabets selskabsaktionærer.

Formålet med denne bestemmelse er at hindre, at 10 pct. ejerkravet omgås ved at lave såkaldte »omvendte juletræer«. Ved »omvendte juletræer« forstås ejerstrukturer, hvor en ejerkreds på f.eks. 25 selskaber, der hver ejer 4 pct. af aktierne i »datterselskabet«, indsætter 5 mellemholdingselskaber med fem deltagere i hver mellem ejerkredsen og »datterselskabet«. Ejerstrukturen er herefter, at »datterselskabet« er ejet af fem mellemholdingselskaber, der hver ejer 20 pct. af aktiekapitalen. Hvert af disse mellemholdingselskaber ejes af fem selskaber i ejerkredsen, som har 20 pct. af aktiekapitalen. På denne måde ville ejerkravet på 10 pct. nemt kunne omgås.

Det foreslås, at der opstilles tre (blev til 4) betingelser for, at værnsreglen finder anvendelse.

For det første skal mellemholdingselskabets primære funktion være at eje datterselskabsaktier. Dette kan være aktier i et eller flere datterselskaber. Der skal i den forbindelse foretages en konkret vurdering af, hvad der må anses for at være formålet med mellemholdingselskabets eksistens. Mellemholdingselskabet skal i ikke uvæsentligt omfang have anden aktivitet end ejerskabet af datterselskabsaktier - ellers vil værnsreglen finde anvendelse.

For det andet finder bestemmelsen kun anvendelse, hvis moderselskabet ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen. Moderselskabet skal udøve en eller anden form for erhvervsvirksomhed for, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, og denne erhvervsvirksomhed skal have en tilknytning til aktiebesiddelsen. Selskabet skal også have en fysisk eksistens, dvs. lokaler, personale og udstyr. »Postkasse-« og »skærmselskaber« udøver i denne sammenhæng ikke reel økonomisk virksomhed. Det er således ikke tilstrækkeligt blot at eje datterselskabsaktierne, idet dette ikke er reel økonomisk virksomhed i denne sammenhæng.

om  nr. 3 og 4:

Det foreslås, at den foreslåede værnsregel mod såkaldte »omvendte juletræer« begrænses til situationer, hvor moderselskabets selskabsaktionærer er skattepligtige i Danmark. ...

Herudover foreslås det, at bestemmelsen i § 4 A, stk. 3, præciseres, således at det fremgår, at bedømmelsen foretages for hvert enkelt datterselskab af mellemholdingselskabet, hvis mellemholdingselskabet ejer flere datterselskaber.

Endelig forslås en ny fjerde betingelse, hvorefter værnsreglen ikke finder anvendelse, hvis aktierne i mellemholdingselskabet er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Udbytter kan modtages skattefrit, når der er tale om datterselskabsudbytter, jf. de foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2. Selskabet skal i givet fald eje mindst 10 pct. af aktiekapitalen.

Udbytter kan desuden modtages skattefrit, når der tale om koncernselskabsudbytter, jf. ligeledes de foreslåede bestemmelser i selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra c, og § 13, stk. 1, nr. 2.

I bilag 41 til lovforslaget behandling, er reel økonomisk virksomhed kommenteret. Det er ikke tilstrækkeligt, at selskabet driver reel økonomisk virksomhed vedrørende en sekundær/underordnet funktion. Der stilles krav om, at selskabet udøver en eller anden form for virksomhed, hvorved der forstås erhvervsmæssig virksomhed. Postkasse- eller skærmselskaber udøver ikke reel økonomisk virksomhed. Der stilles endvidere bl.a. krav om, at selskabet har fysiske lokaler, personale og udstyr. Denne opremsning er dog ikke udtømmende.

Selskabet skal have personale, som har det nødvendige udstyr til at udøve reel økonomisk virksomhed - og der skal være fysiske lokaler til personalet. Det må videre forudsættes, at det er personalet, der rent faktisk udøver den økonomiske virksomhed. Personalet i selskabet skal derfor have den nødvendige ledelsesmæssige kompetence til at udøve den reelle økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen.

Det afgørende er, at selskabets aktiviteter vedrørende aktiebesiddelsen giver anledning til reel økonomisk virksomhed. Der vil således være reel økonomisk virksomhed i tilfælde, hvor mellemholdingselskabet har egne lokaler til rådighed og har ansat personale til varetagelse af nødvendige administrative opgaver og forvaltning af mellemholdingselskabets investering i datterselskabet ved aktiv deltagelse i bestyrelsesmøder og/eller direktion. Derimod vil der ikke være reel økonomisk virksomhed i tilfælde, hvor mellemholdingselskabet har outsourcet alle administrative funktioner til en professionel udbyder og er hjemmehørende hos denne (postkasseselskab).

Hvor grænsen præcis går, vil afhænge af det konkrete mellemholdingselskab, dets aktiviteter og den/de investering(er), som selskabet har foretaget.

Skatterådet har i SKM2010.33.SR tiltrådt SKATs indstilling, hvoraf fremgik bl.a, at "Det er SKATs vurdering, at med udgangspunkt i det oplyste om at selskabet har fokus på udvikling af datterselskaberne, deltager i disses bestyrelser og yder rådgivning til selskaberne herunder at direktøren løbende er i kontakt med ledelserne i datterselskaberne, at det må lægges til grund, at der er tale om en aktivitet omkring ejerskabet af porteføljeaktierne, som må betegnes som erhvervsmæssig virksomhed. Selskabet har desuden en ansat direktør, der varetager de opgaver, jf. beskrivelsen af direktørens opgaver, der vedrører den erhvervsmæssige aktivitet. Selskabet har desuden egne lokaler."

Begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Der spørges om Spørger A/S udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende sine aktiebesiddelser.

Det fremgår af bemærkningerne, at der skal udøves en eller anden form for virksomhed, hvorved der forstås erhvervsmæssig virksomhed vedrørende mellemholdingselskabets aktiebesiddelser. Postkasse- eller skærmselskaber udøver ikke reel økonomisk virksomhed. Det afgørende er, at selskabets aktiviteter vedrører aktiebesiddelsen giver anledning til reel økonomisk virksomhed. Som eksempel er nævnt, at der vil være reel økonomisk virksomhed i tilfælde, hvor mellemholdingselskabet har egne lokaler til rådighed og har ansat personale til varetagelse af nødvendige administrative opgaver og forvaltning af mellemholdingselskabets investering i datterselskabet ved aktiv deltagelse i bestyrelsesmøder og/eller direktion.

Det er SKATs vurdering ud fra det oplyste om Spørger A/S og dets aktiviteter omkring ejerskabet af datterselskaberne, at det må lægges til grund, at der er tale om en aktivitet omkring ejerskabet af datterselskaberne, som må betegnes som erhvervsmæssig virksomhed.

Spørger A/S har således egne lokaler, og en ansat direktør til varetagelse af de administrative opgaver vedrørende selskabet og datterselskaberne, jf. det oplyste om direktørens opgaver. Desuden deltager direktøren i samtlige datterselskabers bestyrelser, og er den, der "finder" nye selskaber, som Spørger A/S kan investere i. Direktøren udarbejder desuden nøgletalsanalyser til vurdering af investeringerne. SKAT har vurderet, at Spørger A/S har den nødvendige ledelsesmæssige kompetence til at udøve den økonomiske virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen. Bestyrelsen i Spørger A/S møder bestyrelsen og ledelsen i samtlige datterselskaber 3-6 gange om året. SKAT har derfor også vurderet, at Spørger A/S aktivt forvalter investeringerne i datterselskaberne.

Samlet er det SKATs vurdering, at betingelsen om, at moderselskabet (mellemholdingselskabet) ikke udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelserne ikke er opfyldt, og værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 finder derfor ikke anvendelse i nærværende situation.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares Ja.

Ad. spørgsmål 2

Spørgsmålet bortfalder, da spørgsmål 1 er besvaret bekræftende.

Ad. spørgsmål 3

Der spørges om svaret vil være som i spørgsmål 1, hvis Spørger A/S i fremtiden foretager investeringer i yderligere selskaber, hvor Spørger A/S´s ejerandel udgør mindre end 50 % - forudsat at Spørger A/S udøver samme indflydelse som beskrevet for de nuværende ejerskaber?

Hvis Spørger A/S udøver reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, vil værnsreglen i aktieavancebeskatningsloven § 4 A, stk. 3 ikke finde anvendelse, uanset at ejerandel udgør mindre en 50 % af det underliggende driftselskab. Det skal bemærkes, at værnsreglen finder anvendelse for både datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares Ja.

Ad. spørgsmål 4

Der spørges om svaret vil være som i spørgsmål 1, såfremt Spørger A/S i fremtiden foretager investeringer i yderligere selskaber, hvor Spørger A/S ejerandel udgør mindre end 50 %, ikke opnår en bestyrelsespost men har betinget sig samme oplysninger som tilgår bestyrelsen.

Det fremgår af bemærkninger at hvor den præcise grænse går for, hvad der skal til, for at der er tale om reel økonomisk virksomhed vedrørende aktiebesiddelsen, vil afhænge af det konkrete mellemholdingselskab, dets aktiviteter og den/de investeringer, som selskabet har foretaget.

Det er SKATs vurdering ud fra SKM2010.33.SR, at der som minimum skal være tale om, at "holdingselskabet" har indflydelse på ledelsen af datterselskabet. "Holdingselskabet" i SKM2010.33.SR havde således til formål at udvikle datterselskaberne og dette skete bl.a via bestyrelsesposter i datterselskaberne. Det er herefter SKATs opfattelse, at indflydelse på datterselskabets ledelse, vil være vanskeligt uden en bestyrelsespost. Det vil efter SKATs vurdering ikke være tilstrækkeligt at man får samme informationer, som bestyrelsen, da dette i sig selv ikke giver adgang til indflydelse på ledelsen i selskabet.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 4 besvares Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kunne tiltræde SKATs indstillinger og begrundelser.