Dato for udgivelse
14 Apr 2010 07:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Mar 2010 11:05
SKM-nummer
SKM2010.260.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 6-1690/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
Kassebeholdning, tab, automater, politi, anmeldelse
Resumé

Sagsøgerselskabet havde gjort gældende, at selskabet var berettiget til et skattemæssigt fradrag for et påstået, ikke politianmeldt, tyveri fra selskabets spilleautomater for indkomståret 2007. Under hovedforhandlingen afgav eneanpartshaveren forklaring om, at kassebeholdningen inkl. indtægter fra spilleautomaterne ikke løbende blev talt op, at selskabet ikke konkret havde konstateret, at der manglede penge i automaterne, og at revisoren i efteråret 2007 havde konstateret en manko i kassebeholdningen på ca. 383.000 kr., hvoraf 300.000 kr. skønsmæssigt var henført til 2007. Henset til, at der ikke løbende var ført kontrol med kassebeholdningen og de konkrete indtægter fra automaterne, fandt retten ikke, at sagsøgeren havde godtgjort, hvornår eller hvordan tabet var opstået, eller størrelsen heraf. Herefter blev Skatteministeriet frifundet.

Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.2.6

Parter

H1 ApS
(v/advokat Allan Højbak) 

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ advokat Lisbeth Jørgensen) 

Afsagt af byretsdommer

Peter Damm

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører sagsøgers skatteansættelse for indkomståret 2007. Sagsøger gør gældende, at der fra spilleautomaterne i restaurationen er stjålet 222.659,50 kr., og at sagsøger er berettiget til et skattemæssigt fradrag herfor, hvilket Skatteministeriet bestrider.

Sagsøgerens påstand er at sagsøgerens skatteansættelse for indkomståret 2007 nedsættes med 222.659,50 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Den 10. marts 2009 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse

"...

Klagen skyldes, at selskabet ikke har fået godkendt fradrag for et skønsmæssigt opgjort tab på 300.000 kr.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for konstaterede kassedifferencer på spilleautomater             300.000 kr.

Landskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Det fremgår af selskabets ledelsesberetning for regnskabsåret 2006/2007

"Selskabets væsentlige aktivitet er drift af værtshus, herunder spilleautomater.

Der er i efteråret 2007 konstateret uregelmæssigheder omkring spilleautomater med store kassedifferencer til følge. Årets resultat er påvirket heraf, idet kr. 300.000 skønnes at vedrøre regnskabsåret 2006/2007.

Uregelmæssigheder omkring spilleautomater skal løses, da fortsat drift af automater i modsat fald vil blive taget op til overvejelse."

Selskabets hovedanpartshaver har oplyst følgende vedrørende spilleautomaterne

Indkomstår

Bruttoindtægt

Betalt statsafgift

2005

504.158 kr.

249.951 kr.

2006

465.287 kr.

273.123 kr.

2007

  560.900 kr.

329.248 kr.

Ialt

1.530.345 kr.

852.322 kr.

Hovedanpartshaver har på mødet med SKAT den 26. juni 2008 oplyst, at kassedifferencerne er opdaget over to omgange, men man har skønsmæssigt henført en kassedifference på 300.000 kr. til indkomståret 2007.

Beløbet på 300.000 kr. er udgiftsført i resultatopgørelsen og modposteret på kassekontoen.

Selskabet har ikke anmeldt forholdet til politiet.

SKAT har tidligere gennemgået selskabets selvangivelse for indkomståret 2004 og i den forbindelse behandlet et punkt vedrørende tab ved tyveri for i alt 111.500 kr. Disse tyverier skete løbende og blev endelig gjort op ved regnskabsårets afslutning. Tyverierne blev ikke formelt politianmeldt, men man havde en general snak med politiet om muligheden for at fange gerningsmændene. Selskabet fik godkendt fradrag for tabet på 111.500 kr., idet tyveriet blev anset for tilstrækkeligt dokumenteret/sandsynliggjort på det foreliggende grundlag. Samtidig blev det oplyst, at SKAT fremover kun vil godkende fradrag for sådanne tab, hvis tyveriet bliver registreret og politianmeldt ligeså snart det opdages.

Selskabets regnskabsår omfatter perioden: 1. maj 2006 - 30. april 2007.

SKATs afgørelse

Der er ikke godkendt fradrag for de skønsmæssige kassedifferencer på spilleautomater på 300.000 kr. i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 2, litra a. [stk. 1.red.SKAT]

Selskabet har ikke fremlagt dokumentation for kassedifferencerne eller materiale, der kan sandsynliggøre tabets størrelse.

Endvidere er der ikke foretaget nogen politianmeldelse vedrørende de konstaterede uregelmæssigheder for selskabets spilleautomater.

Det henvises til Ligningsvejledningen for 2008, afsnit E.A.2.6, hvoraf det fremgår, at det normalt er en forudsætning for fradrag for tyveri, at det pågældende tyveri er anmeldt til politiet samt til det forhold, at selskabet i forbindelse med gennemgangen af selskabets selvangivelse for 2004 er blevet informeret om betingelserne for at få godkendt fradrag for sådanne tab.

Selskabets skattepligtige indkomst er herefter forhøjet med 300.000 kr., jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a.

Beløbet på 300.000 kr. er endvidere anset for at være maskeret udbytte til hovedanpartshaveren, der har ansvaret for selskabets økonomiske forhold, herunder de forretningsgange, der måtte være på kasseområdet. Hovedanpartshaven er herefter skattepligtig af beløbet i henhold til Ligningslovens § 16 A, stk. 1.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt primært påstand om, at det selvangivne tab godkendes i henhold til det selvangivne. Subsidiært hvis Landsskatteretten finder, at tabet på 300.000 kr. ikke kan godkendes, at der godkendes tab for et mindre beløb.

Hovedanpartshaveren har tilkendegivet, at der ikke har været en egen kontrol af de faktiske indtægter ved spilleautomaterne, da man har forladt sig på tællerne, der sidder på spilleautomaterne. Men der er på intet tidspunkt foregået uregelmæssigheder, der burde give anledning til nærværende sag. Selskabet har altid afregnet over for de offentlige myndigheder. F.eks. har selskabet over perioden 2005 - 2007 tjent 1.530.345 kr. og betalt statsafgifter 852.322 kr. Tilbage resterer kun 678.023 kr., hvilket indikerer, at selskabet har betalt for meget statsafgift af penge, som ikke er tjent/indspillet på spilleautomaterne.

Hovedanpartshaveren har forklaret, at spilleautomaterne blev tømt af hovedanpartshaveren og personalet hver 2. eller 3. måned, og pengene blev sat ind i banken. Hver den 1. i måneden blev kontroltælleren aflæst til SKAT og manuelt udskrevet til leverandøren. Hovedanpartshaveren fik den udskrevne bruttoindtægt oplyst med henblik på bogføring og betaling. Forskydningerne mellem den udskrevne tæller og faktiske udtømninger af automaterne har på intet tidspunkt medført bemærkninger fra selskabets bogholder om, at noget var galt eller regnskabsmæssigt forkert. Der er tale om en fejlpostering, som den nuværende bogholder forsøger at finde.

Hovedanpartshaveren har ved en henvendelse til Dansk Automat brancheforening og andre automatleverandører fået bekræftet, at der er nogle kriminelle, der er eksperter i at svindle med spilleautomater uden at tællerne registrerer dette, og som tager rundt til spilleautomater i hele landet.

Selskabet har ligeledes i flere tilfælde måtte tilkalde leverandøren i forbindelse med, at der blev vundet alt for store gevinster på automaterne til "fremmede" gæster i restauranten. Man har kontaktet politiet med henblik på at anmelde forholdet, men politiet har endnu ikke haft tid til at modtage anmeldelse.

Det er hovedanpartshaverens opfattelse, at den regnskabsmæssige forskydning til selskabets manko skyldes, at selskabet har haft besøg af fremmede, som har været snedig nok til at svindle for mindre beløb, uden at det blev opdaget.

Det bemærkes, at hovedanpartshaveren på ingen måde har "taget" af kasse eller forsøgt nogen form for unddragelse af betaling.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Tab kan fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller principperne heri i det omfang, tabet er et udslag af en normal driftsrisiko.

Det fremgår af sagens oplysninger, at der er tale om kassedifferencer, der er opstået som følge af svindel med spilleautomater.

Det fremgår af Ligningsvejledningen for 2008, afsnit E.A.2.6, tab ved tyveri, at der i praksis ofte er tale om et bevisproblem, hvor det påhviler skatteyderen at godtgøre, at tabet har ramt omsætningsformuen, og at der ikke foreligger egen skyld. Det fremgår endvidere, at det er normalt en forudsætning for fradrag, at tyveriet er anmeldt til politiet.

Det forhold, at der er tale om tab, opstået som en kassedifference på skønsmæssigt 300.000 kr., medfører, at der ikke er tale om et tab, der er udslag af en normal driftsrisiko.

Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at selskabet hverken har kunnet dokumentere eller tilstrækkelig sandsynliggøre, hvornår tabene er opstået og deres størrelse, herunder at der ikke er foretaget optællingerne af indtægterne fra spilleautomaterne og afstemninger til bankkontoen. Endvidere har selskabet været bekendt med, at betingelsen for at få fradrag for tab ved tyveri er, at forholdet er anmeldt til politiet, når det opdages.

Selskabet kan derfor ikke fradrage tabet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2007.

..."

Påstanden blev kort før hovedforhandlingen nedsat til 222.659,50 kr. Påstanden fremkom ved en udregning over, hvor meget kassebeholdning ville have været ved regnskabsåret udgang, såfremt indtægterne fra spilleautomaterne var indgået med de beløb, der fremgår af DAT registreringen, med fradrag af den regnskabmæssige kassebeholdning ved årets start.

Forklaringer

A har forklaret, at hun ejer samtlige anparter i det sagsøgende selskab, som driver H2. Hun har været i branchen siden 1986, og hun har haft H2 i 12 år. Der har i hele perioden været 3 spilleautomater i restaurationen. Oprindelig var de lejet, men for 8 - 10 år siden købte hun dem af TK. TK servicerer fortsat maskinerne. Hun har ikke selv udstyret til at aflæse tallene til skattemyndighederne (DAT). TK kom en gang om måneden, og foretog aflæsning. Aflæsning og tømning af automater sker ikke samtidig. Aflæsning kan ske uden automaterne åbnes, og det sker samlet for alle tre maskiner. Automaterne tømmes 1 - 2 gange om måneden.

Indholdet optælles sammen med en ansat, og pengene udover 3.000 kr. pr. maskine lægges i virksomhedens pengeskab. Mønterne forbliver i virksomheden, da det er dyrt at veksle i banken. Pengesedler sættes løbende i banken. Bilagene fra driften lægges i en bunke, og der kommer en ekstern bogholder 1 - 2 dage om måneden. Vidnet var ikke personligt faldet over noget i forbindelse med indtægterne fra automaterne. Hun havde dog flere gange i det aktuelle skatteår konstateret at automaterne er løbet tør for mønter, og det skulle ikke kunne ske ved almindelig spil, da der var mindst 3.000 kr. i hver maskine og ofte 20 - 25.000 kr., og da gevinstprocenten var ca. 80. Der havde ikke været opbrudsmærker på automaterne. Første gang maskinerne løb tør, havde hun ringet til politiet for at anmelde forholdet. Politiet havde afvist hendes anmeldelse, da hun ikke kunne oplyse, hvornår og hvordan forholdet var begået, og fordi hun ikke havde en gerningsmand. Hun havde også ringet til TK. TK fik løbende opdatering fra fabrikanterne, og han lavede de anbefalede justeringer.

Hun havde løbende betalt afgifter i overensstemmelse med DAT udskrifterne til spillemyndighederne, da hun vidste, at hun ikke kunne få fradrag for tyverier. De havde ikke løbende lavet opgørelser over den samlede kassebeholdning incl. indtægter fra spilleautomaterne. Hun kunne derfor ikke sige, hvornår der var sket tyveri, og hun var ikke løbende blevet advaret om tyverierne. Det var først i efteråret 2007, da hendes nye revisor kom og sagde at der var noget helt galt med kassebeholdningen, at hun blev klar over at der manglede penge. Kassebeholdningen var i starten af året 158.997 kr., og den skulle ved slutning af året have været 381.657 kr., og det var den ikke. Revisor anslog, at underskuddet i skatteåret havde været 300.000 kr., og revisor sagde, at de skulle ud af regnskabet. Vidnet mente, at årsagen måtte være en bogføringsfejl. Dette blev undersøgt, men der var ikke nogen bogføringsfejl. Herefter kunne den manglende kassebeholdning kun være forårsaget af tyverier fra spilleautomaterne. Alle andre indtægter og udgifter blev kontrolleret hver dag. Der var hele tiden en servitrice på arbejde, og ved afløsninger blev der foretaget nøje optælling af kontanter og varer, da servitricerne personligt hæftede for eventuelle kassedifferencer. Vidnet havde løbende kontrolleret indtægter og udgifter bortset fra automaterne. Hun kan ikke forstå, at hun ikke løbende holdt øje med automatindtægter, når hun har holdt øje med alt andet. Hvis hun ved konkret mistanke eller ved en tømning havde foretaget optælling og sammenholdt dette med DAT tallene, kunne hun have konstateret, om der manglede penge og i givet fald hvor mange. I 2008 havde hun konstateret et konkret tyveri. Servitricen havde ringet og sagt, at automaterne var tomme, og at de 2 personer, der havde spillet, stadig havde et tilgodehavende. Vidnet ringede til TK. Han kom og tog fotografier af de pågældende, og han ringede til politiet, der ikke ville tage sig af anmeldelsen. De 2 løb fra stedet, medens TK talte med politiet. Bagefter konstaterede de et tab på 15.800 kr.

Hun har ikke tidligere haft et udestående med SKAT. I 2004 var der også tyveri fra automaterne, og SKAT havde anerkendt tabet på 111.400 kr. De havde sagt, at hun fremover skulle anmelde tyveri til politiet Hun havde efterfølgende mindst en gang om året anmeldt tyveri, men hun var hver gang blevet afvist. Hun var personligt blevet beskattet af en udlodning af 300.000 kr. Hun havde ikke tilstrækkelig likvider til at betale, og hun afdrager med 2.000 kr. pr. måned. Det var en fejl, at hun ikke havde påklaget den personlige ansættelse af de 300.000 kr.

Revisor havde lavet en udregning over hvad kassebeholdning skulle have været, hvis der var indkommet penge fra automater svarende til DAT registreringen (bilag 11). Kontant beholdningen var i begyndelsen af året 158.997 kr., og den skulle have været 381.657 kr. i slutningen af året. Den reelle kassebeholdning var ultimo reelt meget mindre, men der var ikke nogen konkret optælling løbende eller ultimo. Da forholdet blev opdaget senere i 2007 manglede der ca. 383.000 kr., og revisor skønnede, at 300.000 kr. vedrørte skatteåret 2007. Selskabet havde ikke på noget tidspunkt haft likviditetsproblemer. Der havde løbende været ca. 60.000 kr. i kontanter i virksomheden.

De havde spilleautomater på grund af indtægter fra automaterne, og fordi de trak kunder til restaurationen.

TK har forklaret, at han i mange år har beskæftiget sig med spille- og underholdningsautomater. Han har solgt de aktuelle maskiner til sagsøger for 8 - 10 år siden. Han servicerer fortsat maskinerne, og han foretager DAT aflæsningen hver måned. Det er muligt at fjerne penge fra automaterne, uden at det registreres på DAT aflæsningerne. Vidnet gennemgår nogle eksempler fra bilag 6 med maskiner magen til sagsøgers. Han får løbende opdateringer fra fabrikanter over snyd, og han har opdateret sagsøgers maskiner. A har herudover mange gange ringet og sagt, at hun har været udsat for snyd med maskiner, fordi de var tømt for mønter. Det er meget usandsynligt, at maskiner kan tømmes uden snyd. Det er en teoretisk mulighed, at det kan ske umiddelbart efter sagsøger har tømt maskiner, men det er meget usandsynligt, da der er mindst 2.500 kr. i hver maskine. En enkelte gang var der synlige ridser på siden af en af maskinerne, men de kunne ikke konstatere indbrud.

En gang i højsommeren 2008 ringede A og sagde, at maskinerne var tømt og at 2 personer stadig havde 10 - 12.000 kr. til gode. Han tog hen til sagsøger, hvor han traf de pågældende. Han tog et foto af dem, inden de løb fra stedet. Han forsøgte forgæves at anmelde forholdet til politiet.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har under hovedforhandlingen uddybet anbringenderne i påstandsdokument af 9. februar 2010, hvori bl.a. anføres

"...

Det gøres gældende,

at   

der i det omhandlende indkomstår er konstateret en samlet kassedifference vedrørende selskabets automater i et omfang, der berettiger til det foretagne skattemæssige fradrag på kr. 300.000

at

fradraget skal anerkendes, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da der er tale om et fradragsberettiget tab,

at

det er sandsynliggjort at selskabet har lidt tab,

at

det ikke er noget krav at skatteyderen har anmeldt uregelmæssighederne til politiet,

at

skatteyderen har løftet bevisbyrden for det påståede tab.

..."

Sagsøgte har under hovedforhandlingen uddybet anbringenderne i påstandsdokument af 12. februar 2010, hvori bl.a. anføres

"...

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke er berettiget til fradrag, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bevisbyrden for, at betingelserne for fradrag er opfyldt påhviler sagsøgeren, jf. bl.a. SKM2004.162.HR. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

Det er udokumenteret, at sagsøgeren har haft et tab på tyveri på kr. 300.000, hvorfor det påståede tab allerede af den grund ikke kan fradrages i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Det bestrides endvidere, at sagsøgeren har godtgjort at have lidt et tab som beløbsmæssigt kan opgøres til kr. 300.000,- og som kan henføres til indkomståret 2007.

Såvel selve tabet som størrelsen heraf er udokumenteret. Sagsøgeren har ikke besvaret den i svarskriftet fremsatte opfordring 1, og det må herefter lægges til grund, at der ikke har været en kassedifference på kr. 300.000,- i 2007.

Sagsøgeren har endvidere ikke dokumenteret, at en eventuel kassedifference kan henføres til et tyveri. De i bilag 6 fremlagte redegørelser, der generelt omtaler potentielle manipulationsmuligheder på nærmere bestemte spilleautomater, dokumenter selv sagt ikke, at sagsøgeren har været udsat for manipulation/tyveri på sine spilleautomater. Dette bestyrkes også af, at sagsøgeren hverken i 2007 eller senere, anmeldte det hævdede tyveri til politiet. Hertil kommer, at der ikke foreligger dokumentation for, at en eventuel kassedifference ikke er tilgået selskabet og selskabets hovedaktionær.

Sagsøgeren har herudover ikke anmeldt det hævdede tyveri til politiet, hvorfor fradrag også af den grund som udgangspunkt er udelukket, jf. Ligningsvejledningen for 2009, afsnit E.A.2.6. Hertil kommer, at sagsøgeren har været vidende om, at anmeldelse er en forudsætning for fradrag, idet myndighederne udtrykkeligt har oplyst sagsøgeren herom i forbindelse med ligningen af sagsøgerens selvangivelse for 2004.

Endelig bestrides det, at et eventuelt tyveri i øvrigt ville være fradragsberettiget. Den manglende besvarelse af opfordring 2 må også tillægges processuel skadevirkning, således at det lægges til grund, at sagsøgeren ikke løbende har kontrolleret optælling af indtægter fra spilleautomaterne og sammenholdt disse med bankkontoen. Under disse omstændigheder kan et eventuelt tab ikke anses som en naturlig risiko ved virksomhedens drift, hvorfor et sådan tab ikke er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6a.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

A har forklaret, at de ikke løbende talte kassebeholdningen incl. indtægter fra spilleautomaterne, at de ikke konkret har konstateret, at der manglede penge i automaterne, at revisor i efteråret 2007 konstaterede, at der manglede ca. 383.000 kr. i kassebeholdning, at de skønnede 300.000 kr. vedrørte det aktuelle regnskabsår, at de først troede det skyldtes regnskabstekniske forhold, og bagefter at det udelukkende kunne være manglende indtægter fra spilleautomaterne. Henset til at der ikke løbende er ført kontrol med kassebeholdningen og de konkrete indtægter fra automaterne, finder retten ikke, at sagsøger har godtgjort, hvornår eller hvordan tabet er opstået eller størrelsen heraf. Herefter tages sagsøgtes frifindelsespåstand til følge.

Sagsøger har betalt rets- og berammelsafgift af 75.000 kr., i det sagens værdi er sat til 25 % af påstanden. Sagsøgte har afholdt udgifter til ekstrakt og tillægsekstrakt med 537 kr. med tillæg af moms.

Sagsøgeren skal i sagsomkostninger til sagsøgte betale 25.000 kr. Beløbet, der er med moms, dækker sagsøgtes udgift til advokatbistand, herunder udgiften til fremstilling af ekstrakt og materialesamling. Retten har ved omkostningsfastsættelsen lagt vægt på sagens udfald, omfang og værdi.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagsøgeren, H1 ApS, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte betale 25.000 kr.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.