Dato for udgivelse
06 apr 2010 09:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 11:08
SKM-nummer
SKM2010.233.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-049486
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Arv og gaver
Emneord
fond, gave, skat
Resumé

Skatterådet fandt ikke, at spørgeren skal betale afgift af en gave på 100.000 kr., der er givet af en privat person, X, til anvendelse til erhvervelse af et jordareal, da spørgeren og X er ubeslægtede, og således falder udenfor den angivne kreds i BAL § 22, der skal betale gaveafgift.

Da spørger falder ind under selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og gaven ikke er indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, skal spørgeren heller ikke beskattes efter denne bestemmelse.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 1, stk. 1, nr. 6
Boafgiftsloven § 22.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.7.2

Spørgsmål

  1. Skal spørgeren betale afgifter af en gave på 100.000 kr., der er givet af en privat person til anvendelse til erhvervelse af et jordareal?

SKATs indstilling

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

X har ydet en gave på kr. 100.000,00 til spørger til anvendelse af erhvervelse af et jordareal.

Gaven er betinget af, at der kan gives afgiftsfrihed for erhververen.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er ikke fremkommet med nogen opfattelse af, hvorledes spørgsmålet skal besvares, og er i øvrigt heller ikke fremkommet med kommentarer til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, bestemmer, at foreninger, korporationer, stiftelser, legater og selvejende institutioner skal beskattes af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed.

Boafgiftslovens § 22 bestemmer kredsen af subjekter, der skal betale gaveafgift.

Begrundelse

For at kunne fastlægge hvorledes gaven fra X til spørger, må det først fastlægges, efter hvilke bestemmelser spørger bliver beskattet.

SKAT har derfor rettet henvendelse til Civilstyrelsen for en vurdering af, hvorvidt spørger er at anse som en fond eller ej.

Civilstyrelsen er fremkommet med følgende vurdering i brev af 11. december 2009:

"Civilstyrelsen træffer hermed afgørelse på det foreliggende grundlag, og vurderer i overensstemmelse med det i vores skrivelse af 10. juli 2009 oplyste, at spørger er en fond i fondslovens forstand.

Vi har ved vores vurdering lagt vægt på, at fonden har en formue, der overstiger 250.000 kr. Vi har videre lagt vægt på, at fonden ledes af en bestyrelse, der umiddelbart ses at være uafhængig af fondens stifter.

Civilstyrelsen vurderer endvidere, at fonden er undtaget fra fondsloven i medfør af fondslovens § 1, stk. 2, nr. 7.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at fondens drift overvejende dækkes af kommunale midler, og at Sønderjyllands amts museumsråd træffer afgørelse om uddeling af fondens midler i forbindelse med opløsning jf. vedtægtens § 8.

Vi har endvidere lagt vægt på, at Sønderjyllands Amts museumsråd fører tilsyn med fonden i form af, at fonden årligt skal indsende budget, regnskab og beretning til museumsrådet jf. vedtægtens § 10."

Da spørger er undtaget fra fondsloven, falder den selvejende institution ind under selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Det fremgår af denne bestemmelse, at:

"Skattepligten omfatter alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed samt fortjeneste eller tab ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af formuegoder, der har eller har haft tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed."

Da en gave ikke er indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed skal spørger således ikke beskattes af gaven.

Kredsen af subjekter, der skal betale gaveafgift er fastsat ved BAL § 22. Da X og spørger er ubeslægtede, skal der ikke betales gaveafgift, da de falder udenfor den angivne kreds i BAL § 22.

SKATs indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.