Dato for udgivelse
06 apr 2010 09:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2010 14:24
SKM-nummer
SKM2010.232.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-011682
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en medarbejder ikke skal multimediebeskattes, såfremt medarbejderen i forbindelse med tjenesterejser tager en computer med hjem på den private bopæl. Det er dog en forudsætning, at der er tale om en reel tjeneste, hvor computeren ikke uden unødigt besvær kan afleveres på arbejdspladsen samt at computeren alene er til erhvervsmæssig anvendelse, og at den rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt.

Hjemmel
LL § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9

Spørgsmål

  1. Er en medarbejder undtaget fra multimediebeskatning i situationer, hvor medarbejderen i forbindelse med borgerbesøg på vej til eller fra arbejdet tager en bærbar Pc tilhørende arbejdsgiveren med hjem

Spørgers opfattelse

  1. Ja.

SKATs indstilling

  1. Ja, såfremt visse betingelser er opfyldt.

Beskrivelse af de faktiske forhold

En medarbejder har en fast arbejdsplads. 0 - 2 gange om ugen kører medarbejderen på besøg hos en borger på vej til arbejdspladsen eller fra arbejdspladsen medbringende en bærbar Pc samt eventuelt mobilt bredbånd. Det er en forudsætning for arbejdets udførelse, at medarbejderen medbringer Pc'en.

Det vil give unødigt besvær, såfremt medarbejderen først skal hente Pc'en på arbejdspladsen ved morgenbesøg eller aflevere Pc'en på arbejdspladsen ved eftermiddagsbesøg inden medarbejderen kører hjem til sin bopæl. Derfor tager medarbejderen den bærbare Pc med hjem til bopælen i disse situationer. Medarbejderen tager Pc'en med på arbejdspladsen igen i forlængelse af morgenbesøg hos borgeren og dagen efter et eftermiddagsbesøg.

Medarbejderen underskriver en erklæring om, at Pc'en alene anvendes i forbindelse med arbejdets udførelse og arbejdsgiveren kontrollerer jf. vejledningen, at medarbejderen alene tager Pc'en med sig hjem i forbindelse med besøgene eller øvrige tjenesterejser.

Spørger har yderligere oplyst, at der er tale om medarbejdere, der visiterer hjælpemidler mv. til ældre borgere, og hvor disse borgere skal have hjemmebesøg for at få en korrekt behovsvurdering samt at der er tale om psykologer, der tager på hjemmebesøg, fx til børn, der har været udsat for traumatiserede oplevelser, hvor det er bedst at besøge dem i deres egne omgivelser.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger oplyser, at et besøg hos en borger må betragtes som en tjenesterejse i multimediebeskatningens forstand, jf. SKATs vejledning om multimediebeskatning, idet der er tale om udførelse af en arbejdsfunktion udenfor det faste arbejdssted. Der vil i situationerne være en afstand på op til 20 km. mellem borgerens bopæl og den faste arbejdsplads. Det vil derfor give unødigt besvær såfremt medarbejderen skulle hente henholdsvis aflevere Pc'en på arbejdspladsen. Der er tillige et arbejdsmæssig behov for, at medarbejderen medbringer Pc'en. Endelig anvendes Pc'en alene til brug for arbejdet.

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges om, hvorvidt en medarbejder er undtaget fra multimediebeskatning i de situationer, hvor medarbejderen i forbindelse med et besøg hos en borger på vej til eller fra arbejdet, tager en bærbar Pc tilhørende arbejdsgiveren med hjem.

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfang, den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv., som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.680.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring. Formodningen kunne dog afkræftes, såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet Pc'en til rådighed på en tjenesterejse, og Pc'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere Pc'en på arbejdspladsen.

I SKM2009.686.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.778.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen, og det er ikke umiddelbart muligt at løfte bevisbyrden for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Den omstændighed, at computeren efterlades i montørvognen udenfor arbejdstid, og dermed ikke fysisk medtages på bopælen udover, at være placeret i montørvognen medfører ingen ændring i, at computeren anses omfattet af multimediebeskatningen. Computeren må anses at være bragt ind i privatsfæren, hvorfor der er en formodning for privat rådighed sammenholdt med, at det ikke er muligt for arbejdsgiver at foretage en tilstrækkelig sikker kontrol af computerens anvendelse.

I SKM2009.827.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at sundhedsplejersker kunne få dispensation fra at blive multimediebeskattet, når de tager deres bærbare Pc med hjem.

Begrundelse:

Når der er tale om en Pc, der tages med hjem på bopælen er der en formodning for privat anvendelse.

Af LFB 2009-04-22 nr. 199 (L 199) fremgår således:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

I L 199, pkt. 2.7.2, er det dog anført, at: ..."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold. En fast grænse på fx 20 km. mellem tjenesterejsestedet og den faste arbejdsplads kan således ikke fastsættes.

Det foreligger endvidere ikke oplyst, hvor de pågældende medarbejdere bor i forhold til arbejdsstedet. Såfremt en medarbejder bor i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen, vil det ikke være unødigt besværligt, at aflevere Pc'en på arbejdspladsen, selvom tjenesterejsen gik i modsat retning, ligesom det ikke vil være unødigt besværligt, at aflevere multimediet på arbejdspladsen, såfremt medarbejderen kører forbi arbejdspladsen på vej hjem fra et borgerbesøg.

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads. Der skal således være tale om, at lønmodtageren har en sædvanlig arbejdsplads, men ved konkrete opgaver udsendes herfra.

SKAT har ikke herved taget stilling til, hvorvidt de ansatte medarbejdere i spørgers virksomhed kan anses for at være på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen., idet det beror på en konkret vurdering for hver enkelt tjenesterejse ud fra en samlet vurdering af flere forhold, jf. det ovenfor anførte herom.

SKAT skal dog oplyse, at i det omfang, der er tale om en tjenesterejse, hvor den enkelte medarbejder opfylder betingelserne for at være på tjenesterejse, vil Pc'en kunne medbringes på bopælen uden at blive omfattet af multimediebeskatningen. Det forudsætter naturligvis, at Pc'en alene er til erhvervsmæssigt brug, og at den rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt, jf. de ovenfor anførte betingelser.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et ja, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.