Dato for udgivelse
07 Apr 2010 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Mar 2010 10:14
SKM-nummer
SKM2010.249.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
9. afdeling, B-2757-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, udlejning, udlejet, privat
Resumé

Ankesag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt avancen ved appellantens salg af et sommerhus var skattefri i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Appellanten havde i størstedelen af ejertiden samtidig ejet et andet større sommerhus i samme sommerhusområde, som han havde benyttet privat. Appellanten var ikke blevet beskattet ved afståelsen af dette sommerhus. Appellanten havde udlejet begge sommerhuse i væsentligt omfang. Det var under sagen ubestridt, at appellanten i ejertiden havde anvendt sommerhuset privat i én weekend.

Byretten havde lagt til grund, at sommerhuset måtte anses for erhvervet fortrinsvis med henblik på udlejning. Byretten havde endvidere lagt til grund, at det store sommerhus i alt væsentlighed havde tjent som appellanten og hans families sommerhus. På dette grundlag havde byretten ikke fundet det godtgjort, at det sagen omhandlede sommerhus havde været benyttet som sommerhus til private formål for appellanten eller dennes husstand, således som dette skal forstås i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Landsretten stadfæstede byrettens dom af de at byretten anførte grunde.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.6.1

Parter

A
(advokat Martin Bekker Henrichsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Afsagt af landsdommerne

Inge Neergaard Jessen, Karen-Anke Tørring og Benedikte Holberg (kst.)

Parternes påstande

Byrettens dom af 1. oktober 2009 (BS 63-1087/2008) er anket af A med påstand som for byretten om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at hans skatteansættelse for indkomståret 2004 skal nedsættes med 381.692 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

A har for landsretten supplerende forklaret blandt andet, at TN og hendes mand og børn skulle have været med ham og hans børn i sommerhuset i en weekend, men det blev ikke til noget, fordi TNs mand blev syg.

Det var svært at finde en ny dato, men de fandt et tidspunkt, hvor TN og hendes børn skulle have været med i sommerhuset, men også denne tur blev aflyst, uden at han dog kan huske hvorfor. Huset var ikke for småt til, at de to familier kunne have været der samtidig. Han mener, at sommerhuset på ...1, der var større, var blevet solgt på dette tidspunkt. Han valgte at holde de to sommerhuse uden for virksomhedsskatteordningen, fordi det fra begyndelsen var klart, at de skulle bruges privat.

Procedure

Parterne har gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, stadfæster landsretten dommen.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 25.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af advokatsalær.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, inden 14 dage betale 25.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.