Dato for udgivelse
06 apr 2010 09:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 jan 2010 14:42
SKM-nummer
SKM2010.236.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-02091
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Refusion, råstofafgift, nødder, skimmelsvamp
Resumé

Der var ikke hjemmel til refusion af betalt råstofafgift for hasselnødder, som efter indførslen var blevet ukurante som følge af skimmelsvamp.

Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 19, stk. 1
Chokoladeafgiftsloven § 20, stk. 3 - 6

Henvisning
-

Klagen vedrører refundering af råstofafgift, efter lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., for hasselnødder, som efter indførelsen er blevet ukurante som følge af skimmelsvamp.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Selskabet er en dansk familieejet produktionsvirksomhed, der primært beskæftiger sig med maskinel pakning for andre virksomheder. Selskabet forarbejder (nøddeskæring og ristning) og markedsfører nødder, kerner, salat toppings og snacks til det nordiske marked. Der beskæftiges ca. 30 ansatte.

Selskabet har i august 2008 indført 10.240 kg hasselnødder. I forbindelse med indførslen er der betalt råstofafgift, jf. chokoladeafgiftslovens § 19. Fra dette parti har 1.583 kg hasselnødder udviklet skimmelsvamp og er blevet ukurante. Den 25. marts 2009 har selskabet derfor anmodet om at få godtgjort 22.479 kr. i betalt råstofafgift.

Selskabet har oplyst, at på verdensplan er der standarder for, hvilke analyser der ligger til grund for en accept af råvaren. Som udgangspunkt analyserer man på bakteriesiden for totalt bakterieantal, E. Coli og Salmonella. Ligger analyserne inden for godkendte grænseværdier, godkendes råvaren.

Skattecentrets afgørelse

Selskabets anmodning om godtgørelse af råstofafgift kan ikke godkendes.

Der skal betales afgift ved indførsel af varer i forbindelse med varemodtagelsen.

Varemodtageren skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i perioden.

Efter reglerne er der ingen mulighed for fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Ifølge punktafgiftsvejledningens afsnit A.9.l, er det muligt for en varemodtager at få godtgjort afgiften af varer, der genudføres eller eventuelt tilintetgøres på grund af fejl eller af andre grunde ikke svarer til bestillingen, eller fordi der er leveret ved en åbenbar fejltagelse.

Selskabet har ikke mulighed for at få godtgjort afgiften efter reglerne om ikke-bestillingssvarende varer, da varerne ved modtagelse var bestillingssvarende og først på et langt senere tidspunkt udviklede skimmelsvamp.

Selskabets påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at råstofafgiften godtgøres.

Fødevarer pakket i beskyttende atmosfære (i dette tilfælde nitrogen) formindsker risikoen for mikrobiel infektion.

Der er handlet i god tro omkring behandlingen af den pågældende fødevare. Det sker en sjælden gang imellem, at råvaren har bakterier eller gær og skimmel, som kan leve i iltfattige forhold. Disse mikroorganismer kan ikke spores i råvaren, da den/de langt overskygges i antal af mikroorganismer, som har aerobe forhold som deres præferencer. Kun i meget sjældne tilfælde opstår dette problem. I aerobe forhold, som varen opbevares i ved indførslen, er antallet af skimmelsvampe så lille, at det langt overskygges af den aerobe flora, hvorfor det er praktisk taget umuligt at forudse eventuelle problemer senere i forarbejdningen af nødderne.

Det er umuligt at diagnosticere den anaerobe skimmelsvamp. Der har været tale om et skimmelfloraskift, hvor man i sjældne tilfælde oplever, at nødderne bliver grønne ved pakning (bearbejdning) i nitrogenholdig atmosfære. Skimmelsvamp udviklet i beskyttende atmosfære skyldes forhold, man ikke kan gardere sig imod og kan ikke sammenlignes med, at en vare bliver for gammel. Det er derfor urimeligt, at afgiften ikke betales retur, når man i princippet har gjort alt for at forhindre, at varen forringes inden salg til forbrugeren. At varerne er bestillingssvarende, er derfor ikke afgørende.

Ud over identifikationsproblemerne er der også den tidsmæssige horisont. Skimmelsvampen er meget langsomt voksende, hvilket betyder, at skulle man forsøge at bruge analyse af denne type, ville man få en meget lang godkendelsesperiode. Denne periode kunne så udmønte sig i andre problemer, såsom insektangreb og lignende.

Det fastholdes, at selskabet er berørt af udefra kommende udiagnosticerbare mikroorganismer, som man ikke på verdensplan og i handlen med nødder og kerner har som godkendelsesfrigivelseskriterium.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ved indførsel af varer fra steder uden for EU eller fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, betales der en råstofafgift. Det fremgår af chokoladeafgiftslovens kap. 2 om råstofafgift, jf. § 19, stk. 1.

Det fremgår af samme lovs § 20, stk. 3-6, at:

"Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt

1) overføres til en efter § 3 registreret virksomhed til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige efter kapitel 1, eller

2) anvendes til fremstilling af varer, som leveres til udlandet.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet.

Stk. 5. Afgiftsbeløb på under 50 kr. udbetales ikke.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for afgiftsfritagelsen eller -godtgørelsen efter stk. 1-4"

Ministeren har ikke fastsat nærmere regler for afgiftsgodtgørelse.

Landskatteretten finder ikke, at der er hjemmel til afgiftsgodtgørelse som følge af, at hasselnødderne er blevet ukurante, uanset at dette ikke skyldes forhold, som kan tilskrives selskabet. SKATs afgørelse stadfæstes derfor.