Dato for udgivelse
17 mar 2010 16:12
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder/rederier, der anvender ral- og sandsugerfartøjer
Sagsnummer
09-162165
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
SKAT vejleder om tekniske forhold og muligheder for opgørelse af godtgørelsesberettiget olieafgift af olie, som forbruges i ral- og sandsugerfartøjer

Fartøjer til ral- og sandsugning til søs kan fra 1. april 2010 ikke få tilbagebetalt afgift af olieforbrug til selve sugnings-/pumpnings-aktiviteten. Det fremgår af SKATs meddelelse af 30. september 2009, SKM2009.600.SKAT, der præciserer reglerne om godtgørelse af olieafgift til erhvervsmæssig sejlads efter mineralolieafgiftslovens § 9. På landsplan skønnes det at berøre i størrelsesordenen 25 fartøjer.

SKAT har været i dialog med branchen om, hvilke metoder, virksomhederne rent praktisk kan anvende til opgørelsen i forhold til opdeling af olieforbrug på henholdsvis sejlads (godtgørelsesberettiget forbrug) og sandsugning (ikke-godtgørelsesberettiget forbrug).

Formålet er at dokumentere det godtgørelsesberettigede forbrug, altså forbruget til sejlads. Visse fartøjer indenfor branchen har hidtil opgjort det godtgørelsesberettigede forbrug som det samlede forbrug med fradrag af forbrug til losning (ikke godtgørelsesberettiget). Der vil fremover også skulle ske fradrag af forbrug til sandsugnings-aktiviteter.

Der vil være forskellige tekniske indretninger på fartøjerne. Der kan derfor være forskel på, hvilke opgørelsesmetoder, der er mest hensigtsmæssige eller teknisk mulige for de enkelte fartøjer.

Særskilt fremdriftsmotor og særskilt olietank

For fartøjer, som har særskilt olietank til fremdriftsmotor, kan det godtgørelsesberettigede forbrug opgøres som den mængde olie, der er forbrugt i tanken til fremdriftsmotoren. Hvis man anvender denne opgørelsesmetode, skal der føres et særskilt mængderegnskab over olieforbruget i tanken. Olieforbruget til fremdriftsmotoren vil i denne situation eksempelvis også kunne opgøres ved hjælp af en olieforbrugsmåler, hvorved forbruget til sejlads fastslås.

Samme olietank og særskilt motor til fremdrift

For fartøjer, der har fælles olietank for motor til fremdrift og motor til sandpumpe, kan godtgørelsesberettiget olieforbrug opgøres ved hjælp af en olieforbrugsmåler på fremdriftsmotoren, hvorved forbruget til sejlads fastslås. Måling af olieforbrug kan i mangel af olieforbrugsmåler på fremdriftsmotoren også ske ved hjælp af en olieforbrugsmåler på motoren til sandpumpning. Forbrugsopgørelsen over det samlede forbrug reduceres da med det målte forbrug til sandpumpning. SKAT har besvaret en konkret henvendelse herom, se vedlagte bilag.

Samme motor til fremdrift og sandpumpning

For fartøjer, som anvender samme motor til såvel fremdrift (sejlads) som sandpumpning, er det ikke teknisk muligt at opgøre olieforbruget til de to aktiviteter eksakt. Opgørelsen kan i praksis eksempelvis foretages ved hjælp af en olieforbrugsmåler på motoren, og en registrering af forbruget i de tidsrum, hvor der sker sandsugning. Der vil dog i disse tidsrum normalt være et ikke uvæsentligt forbrug til sejlads/fastholdelse af position. Hvis oppumpning/sandsugning sker under sejlads, kan opgørelsen af olieforbruget eksempelvis foretages ved, at man registrerer forbruget i det tidsrum, hvor der foretages sugning/pumpning, og opgørelsen efterfølgende reguleres for fartøjets gennemsnitlige brændstofforbrug ved sejlads for det pågældende tidsrum.

Tidsforbrug til sugning - råstofindvinding

Indvindingsfartøjer skal registrere deres tidsforbrug til sugningsaktiviteter. Dette skyldes, at en virksomhed med tilladelse til indvinding, efter regler fastsat i medfør af råstofloven er forpligtede til kvartalsvis at indberette en række data. Bl.a. skal den tid, fartøjerne foretager sugning, registreres og indberettes til By- og Landskabsstyrelsen.

Registreret tidsforbrug til sugningsaktiviteter (lastetid) danner ligeledes grundlag for særlige EU-regler vedr. sømandsbeskatning (lønrefusion), som administreres af SKAT, se Ligningsvejledningen, afsnit A.B.3. Tidsforbrug til bl.a. lastetid, indberettes derfor månedligt til SKAT på blanket 01.013a (timer og minutter) eller blanket 01.013b (timer i decimaltal). De fleste virksomheder i branchen er omfattet af denne refusionsordning. Ordningen dækker fartøjers samlede tidsforbrug ved aktiviteter indenfor EU. Indberetningerne til SKAT er dog udspecificeret pr. dag og evt. pr. projekt.

Opgørelse på grundlag af tidsforbrug

Der vil på grundlag af disse data kunne ske opgørelse af den del af forbruget, der ikke er godtgørelsesberettiget. Det kræver, at virksomheden kan beregne et brændstofforbrug pr. time til sandsugning, f.eks. på grundlag af sandpumpens specifikationer (effektforbrug), samt motorens virkningsgrad. Evt. usikkerhed skal indregnes, så det sikres, at der ikke indgår ikke-godtgørelsesberettiget forbrug i afgiftsgodtgørelsen.

Målemetoder og beregningsmetoder skal vises og være dokumenteret, og vil udgøre en del af virksomhedens regnskabsmateriale.

Det ikke-godtgørelsesberettigede olieforbrug på fartøjer kan fastsættes til en fast procentsats, hvis det ud fra det årlige tidsforbrug og forbrugsfaktorer kan vises og dokumenteres, at anvendelsen af den faste sats sikrer, at der ikke indgår ikke-godtgørelsesberettiget forbrug i afgiftsgodtgørelsen.

Hvis der indgår tekniske vurderinger og forudsætninger i opgørelsesmetoderne, kan disse eventuelt supplerende dokumenteres ved en udtalelse eller rapport fra en rådgivende ingeniør eller lignende.

Virksomhederne kan få en konkret stillingtagen til deres opgørelsesmetode vedrørende det enkelte fartøj ved henvendelse til SKAT, Punktafgifter Billund, Punktafgifter Grenaa, Punktafgifter København, Punktafgifter Køge eller Punktafgifter Skive.

Med venlig hilsen

SKAT

Bilag

 

 

Besvarelse på konkret henvendelse vedr. måling af olieforbrug

Der er rettet henvendelse til SKAT med en generel forespørgsel vedrørende måling af olieforbruget på motorer til kraftoverførsel, i dette tilfælde måling af olieforbrug i ral-/sandsugerpumper på et sandsugerfartøj. Der er foretaget en ingeniørfaglig vurdering af den metode, der er forelagt, og metoden er vurderet i forhold til SKATs krav til teknisk måling.

Beskrivelse og vurdering

Måling af olieforbrug

I forbindelse med måling af olieforbruget til en motor, som i dette tilfælde driver en pumpe til ral/sandsugning, er der tale om et oliekredsløb, som består af en fremføringsledning/rør, der fører olien fra olietanken frem til motoren/pumpen, og en returledning som fører den overskydende olie, der ikke blev brugt i motoren, retur til olietanken. Det betyder, at der skal anvendes udstyr som måler olieflow både i fremløb og returløb, for at beregne motorens olieforbrug.

Til måling af olieforbruget installeres således 2 flow oliemålere, som i det fremsendte materiale benævnes DFM -20S, enkel flowmåler type DN20 100-1000 l/h.

Målenøjagtigheden af olieflow vil være omkring + - 0,6%, hvilket et bedre end SKATs generelle krav for olieflowmålere (unøjagtighed max. 2 %).

Fordi der er temperaturforskel på olien i fremløb og returløb, kompenseres denne usikkerhed i målenøjagtigheden ved at installere temperaturmåling i såvel fremløb som returløb, således at flowmålingen tager udgangspunkt i samme temperatur.

Olieflowmålingerne og temperaturmålingerne samles i en differentialeflow-computer type F127 (en enhed af eksempelvis typen DFM-BC vil også kunne anvendes), som blandt andet kan vise øjebliksforbrug og totalforbrug, hvilket der er behov for ved med opgørelse af olieforbruget overfor SKAT.

Konklusion

Udstyret er efter en faglig vurdering velegnet til måling af olieforbrug på motorer til kraftoverførsel, og opfylder de krav som SKAT forventer opfyldt i forbindelse med afregning.

Dog er der den forudsætning til udstyret, at målingen af det samlede forbrug ikke må kunne slettes uden brug af specialværktøj, og dermed ikke kan slettes ved en tilfældighed. Det akkumulerede forbrug af olie skal kunne aflæses på display på flowcomputeren.

Ved installering skal det eftervises (testes), at det målte forbrug stemmer overens med det faktiske olieforbrug, for at sikre at systemet er sat rigtigt op, de rigtige parametre er indlagt i systemet, samt at det opfylder SKATs generelle krav vedrørende måleusikkerhed på max. 2 %, for olieflowmålere.