Dato for udgivelse
16 mar 2010 14:35
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2010 10:35
SKM-nummer
SKM2010.208.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-177119
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at A A/S kan fortsætte under tonnageskatteordningen, såfremt der i indeværende indkomstår eller i indkomståret 2011 erhverves en ny færge eller indgås bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover og denne udlejes på time-charter basis til besejling af færgeruten xx.

Endvidere bekræftes det, at der ikke i indeværende indkomstår sker beskatning af en negativ overgangssaldo i forbindelse med afståelsen af færgen Y

Hjemmel

Tonnageskatteloven § 6
Tonnageskatteloven § 16

Reference(r)

Tonnageskatteloven § 6
Tonnageskatteloven § 16

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.C.8

Afgørelsen er af hensyn til tavshedspligten offentliggjort i en forkortet og redigeret form.

Spørgsmål

 1. Kan A A/S fortsætte under tonnageskatteordningen, såfremt der i indeværende indkomstår erhverves en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover og denne udlejes på time-charter basis til besejling af færgeruten Xx?
 2. Kan A A/S fortsætte under tonnageskatteordningen, såfremt der i indeværende indkomstår indgås bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover og denne efter levering udlejes på time-charter basis til besejling af færgeruten Xx?
 3. Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, kan SKAT da bekræfte, at der ikke i indeværende indkomstår sker beskatning af en negativ overgangssaldo i forbindelse med afståelsen af færgen Y?
 4. Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, kan SKAT da bekræfte, at der ikke i indeværende indkomstår sker beskatning af en negativ overgangssaldo i forbindelse med afståelsen af færgen Y?
 5. Kan A A/S fortsætte under tonnageskatteordningen, såfremt der i indeværende indkomstår erhverves en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover og denne udlejes på bareboat-charter basis i en periode på maksimalt 3 år til besejling af færgeruten Xx?
 6. Kan A A/S fortsætte under tonnageskatteordningen, såfremt der i indeværende indkomstår indgås bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover og denne efter levering udlejes på bareboat-charter basis i en periode på maksimalt 3 år til besejling af færgeruten Xx?
 7. Såfremt spørgsmål 5 besvares bekræftende, kan SKAT da bekræfte, at der ikke i indeværende indkomstår sker beskatning af en negativ overgangssaldo i forbindelse med afståelsen af Y?
 8. Såfremt spørgsmål 6 besvares bekræftende, kan SKAT da bekræfte, at der ikke i indeværende indkomstår sker beskatning af en negativ overgangssaldo i forbindelse med afståelsen af Y?
 9. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKATs svar på spørgsmål 1, såfremt en ny færge først erhverves i indkomståret 2011?
 10. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKATs svar på spørgsmål 2, såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om leveringen af en ny færge?
 11. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKATs svar på spørgsmål 3, såfremt en ny færge først erhverves i indkomståret 2011?
 12. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKAT's svar på spørgsmål 4, såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om leveringen af en ny færge?
 13. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKAT's svar på spørgsmål 5, såfremt en ny færge først erhverves i indkomståret 2011?
 14. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKAT's svar på spørgsmål 6, såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om leveringen af en ny færge?
 15. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKAT's svar på spørgsmål 7, såfremt en ny færge først erhverves i indkomståret 2011?
 16. Kan SKAT bekræfte, at det ikke har betydning for SKAT's svar på spørgsmål 8, såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om leveringen af en ny?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Nej.
 6. Nej.
 7. Bortfalder.
 8. Bortfalder.
 9. Ja.
 10. Ja.
 11. Ja.
 12. Ja.
 13. Bortfalder.
 14. Bortfalder.
 15. Bortfalder.
 16. Bortfalder.

Spørgers forslag

Ja til spørgsmål 1-16.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S har i en årrække drevet rederivirksomhed med færgesejlads mellem danske havne. Aktiviteterne har bl.a. været besejling af ruten Xx.

A A/S har i indkomståret 2009 påbegyndt en tidligere planlagt afvikling af rederiaktiviteterne og har således i indkomståret 2009 afhændet færgerne Z m.fl..

Endvidere har A A/S i indeværende indkomstår (2010) afhændet færgen Y.

A A/S har ikke siden juni 2009 drevet virksomhed med besejling af færgeruter mellem danske havne. Aktionærerne i A A/S havde derfor umiddelbart til hensigt at likvidere selskabet.

A A/S' regnskabsår følger perioden 01.05- 30.04. Indkomståret følger samme periode som regnskabsåret.

A A/S har valgt beskatning efter Lov om beskatning af rederivirksomhed (i det følgende benævnt tonnageskatteloven) fra og med indkomståret 2002. Ordningen er valgt for en 10-årig periode, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 2, dvs., at den første bindingsperiode for A A/S under tonnageskatteordningen udløber med udgangen af indkomståret 2011 den 30.04.2011.

Ved indsendelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2012 forventer A A/S at vælge tonnageskatteordningen for en ny 10 års bindingsperiode.

Som følge af, at A A/S ved overgangen fra selskabsbeskatning til tonnagebeskatning allerede ejede en række skibe, har selskabet opgjort overgangssaldi og foretaget løbende nedskrivninger heraf i overensstemmelse med tonnageskattelovens § 16, stk. 1 og 3.

Selskabets overgangssaldi som opgjort efter tonnageskattelovens § 16, stk. 1 og 3 er positive ved udgangen af indkomståret 2009 den 30.04.2009, men efter afhændelsen af Y i juni 2009 bliver selskabets overgangssaldi negative med Ca. 40 mio.kr. ultimo indkomståret 2010 den 30.04.2010.

A A/S har ikke på nuværende tidspunkt udligningssaldi i henhold til tonnageskattelovens § 16, stk. 2, idet der ikke er foretaget nyanskaffelser i den periode selskabet har været underlagt tonnageskatteordningen.

Som anført ovenfor overvejer A A/S som alternativ til en påtænkt likvidation af selskabet at erhverve en ny færge i indeværende indkomstår eller i indkomståret 2011.

Alternativt påtænker A A/S at indgå bindende kontrakt om levering inden for højest 3 år af en ny færge. Den bindende kontrakt påtænkes indgået enten i indeværende indkomstår eller i indkomståret 2011.

Det er hensigten, at den nye færge, uanset om denne erhverves direkte eller om der indgås bindende aftale om levering heraf, skal udlejes til B A/S, der på nuværende tidspunkt besejler færgeruten Xx.

Der er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet udkast til kontrakt omkring de nærmere forhold vedrørende udlejningen af den nye færge.

Såfremt der erhverves en ny færge henholdsvis indgås bindende aftale om levering af en ny færge forventer A A/S ved indsendelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2012 at vælge tonnageskatteordningen for en ny 10 års bindingsperiode, jf. således tonnageskattelovens § 2, stk. 2.

Det kan ved besvarelsen af spørgsmålene 1-16 forudsættes, at A A/S ved indsendelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2012 vælger tonnageskatteordningen for en ny 10 års bindingsperiode, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 2.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgsmål 1

Det fremgår af tonnageskattelovens § 6, at indkomst ved erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer kan omfattes af tonnageskattelovens regler, når transporterne udføres med egne eller lejede skibe. Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 tons eller derover og strategisk og forretningsmæssigt drives fra Danmark.

Det er vores vurdering, at A A/S frem til og med indkomståret 2010, driver virksomhed, der kan omfattes af tonnageskatteloven. Dette skyldes, at A A/S frem til og med juni 2009 bærer det fulde økonomiske ansvar for driften af færgeruten Xx og tillige ejer den færge, som anvendes på færgeruten.

A A/S påtænker nu at erhverve en ny færge i indeværende indkomstår, som skal udlejes til B A/S på time-charter basis (dvs., med besætning) til besejling på færgeruten Xx.

Der er ikke i tonnageskatteloven indført begrænsninger for hvor stor en andel af et rederis tonnage, der kan udlejes på time-charter basis. Det er dog en betingelse for, at indkomst ved udlejning af skibe på time-charter basis kan indgå i tonnageskatteordningen, at lejeren anvender skibene til formål, der ville kunne omfattes af ordningen, såfremt skibet blev anvendt til samme formål af udlejeren selv, jf. tonnageskattelovens § 6, stk. 2. Det er uden betydning herfor om lejeren selv er omfattet af tonnageskatteordningen eller ej.

Sejlads på færgeruten Xx omfatter transport af passagerer og gods. Færgen vil blive drevet både forretningsmæssigt og strategisk fra Danmark, ligesom også betingelsen om en bruttotonnage på 20 tons eller derover vil være opfyldt. Således vil lejers anvendelse af færgen opfylde betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven, såfremt færgen blev anvendt til samme formål af A A/S selv.

Det er på grundlag af ovenstående vores vurdering, at A A/S, hvis denne erhverver en ny færge i indeværende indkomstår, vil kunne anvende tonnageskattelovens regler på den indkomst, der oppebæres fra udlejningen af den nye færge på timecharter-basis til B A/S.

Spørgsmål 1 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 2

Det er vores vurdering, at tonnageordningen tillige vil kunne anvendes, såfremt A A/S alternativt i indeværende indkomstår indgår bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af en ny færge, der efter levering udlejes på time-charters til B A/S.

I denne situation vil færgen tilsvarende blive drevet både forretningsmæssigt og strategisk fra Danmark, ligesom også betingelsen om en bruttotonnage på 20 tons eller derover vil være opfyldt. Således vil lejers anvendelse af færgen opfylde betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven, såfremt færgen blev anvendt til samme formål af A A/S selv.

Der henvises i øvrigt til vores begrundelse for spørgsmål 1.

Spørgsmål 2 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 3

Det fremgår af tonnageskattelovens § 16, stk. 3, at salgs summen (dog maksimalt skibets anskaffelsessum tillagt forbedringer) for et skib, der afhændes, skal fragå den saldo, som skibet er omfattet af. Det vil sige, at salgssummen enten skal fragå overgangssaldoen eller udligningssaldoen afhængig af, om skibet er anskaffet før eller under anvendelse af tonnageskatteordningen. Som anført har A A/S på nuværende tidspunkt ingen udligningssaldi.

Som følge af A A/S' afhændelse af Y i juni 2009, vil selskabet ved udgangen af indkomståret 2010 have en negativ overgangssaldo på Ca. 40 mio.kr.

Såfremt A A/S erhverver en ny færge inden udgangen af indkomståret 2010 vil anskaffelsessummen herfor indgå på en udligningssaldo i henhold til tonnageskattelovens § 16, stk. 2.

I det omfang anskaffelsessummen for den nye færge overstiger den negative overgangssaldo pr. 30.04.2010 udløses der ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. tonnageskattelovens § 16, stk. 4, idet den negative overgangssaldo udlignes af den positive udligningssaldo.

Spørgsmål 3 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 4

Det er ligeledes vores opfattelse, at der ikke skal ske beskatning af den negative overgangssaldo ved udgangen af indkomståret 2010 på Ca. 40 mio.kr., såfremt A A/S i indeværende indkomstår indgår bindende kontrakt om leveringen inden for højst 3 år af en ny færge.

Dette begrundes med, at indgåelse af bindende kontrakt om levering af nybygget tonnage inden for højst 3 år ifølge tonnageskattelovens § 16, stk. 5 sidestilles med erhvervelse af et skib, når kontrakt herom indgås senest ved udgangen af det følgende indkomstår, og den pågældende tonnage anvendes i tonnageskatteordningen.

Rent praktisk er det dog først ved leveringen af den nye færge, at anskaffelsessummen skal tilgå selskabets udligningssaldo. Indgåelse af den bindende kontrakt medfører imidlertid, at der ikke skal ske beskatning af den negative overgangssaldo i den mellemliggende periode.

Der henvises i øvrigt til vores begrundelse for spørgsmål 3.

Spørgsmål 4 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 5

Ved bareboat-charter står lejeren af skibet som udgangspunkt for skibets drift på samme måde, som hvis skibet havde været ejet af rederiet selv. Udgangspunktet er, at indkomst ved udlejning på bareboat-charter basis ikke er omfattet af tonnageskattelovens regler. Imidlertid vil sådan indkomst kunne indgå i tonnageskatteordningen i det omfang, skibet anvendes til formål, der ville kunne omfattes af tonnageskatteloven, såfremt udlejer selv anvendte skibet til samme formål samt i det omfang der er tale om en udlejning som følge af rederiets forbigående overskudskapacitet, og leje perioden ikke overstiger en periode på 3 år, jf. således tonnageskattelovens § 6, stk. 2.

Udlejer A A/S den nyerhvervede færge ud i en periode på maksimalt 3 år på bareboatcharter basis til B A/S, vil A A/S bl.a. kunne benytte den mellemliggende periode til at indgå aftale om besejling af nye færgeruter. Det ny erhvervede skib må anses for overskudskapacitet, da A A/S i øjeblikket ikke har en færgerute at besejle. Imødegås denne overkapacitet ved udlejning af den nye færge til B A/S på bareboat-charter, vil A A/S kunne anvende tonnageskatteordningen på indkomsten ved denne udlejning, når blot udlejningsperioden ikke overstiger 3 år og de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldt.

Det er på baggrund af ovenstående vores vurdering, at A A/S fortsat vil kunne anvende tonnageskattelovens regler, herunder også på den del af selskabets indkomst der hidrører fra udlejning af den nye færge på bareboat-charter basis til B A/S i en periode på maksimalt 3 år.

Spørgsmål 5 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 6

Tilsvarende er det vores vurdering, at betingelserne for at anvende tonnageskatteordningen er opfyldt, herunder også på den del af selskabets indkomst der hidrører fra udlejning af den nye færge på bareboat-charter basis, såfremt der i indeværende indkomstår indgås bindende kontrakt om levering af den nye færge og denne efter levering udlejes til B A/S på bareboat-charter basis i en periode på maksimalt 3 år.

Der henvises i øvrigt til vores begrundelse for besvarelsen af spørgsmål 5.

Spørgsmål 6 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 7

Det er vores vurdering, at det ikke har betydning for beskatning af en negativ overgangssaldo ultimo indkomståret 2010, at den nye færge for en periode på maksimalt 3 år udlejes til B A/S på bareboat-charterbasis i stedet for på time-charteret basis. Begge udlejningsformer som omtalt ovenfor opfylder under de angivne forudsætninger betingelserne for, at indkomsten ved udlejning er omfattet af tonnageskattelovens regler.

Udlejes den nye færge for en periode på maksimalt 3 år til B A/S skal anskaffelsessummen for den nye færge i indeværende indkomstår efter vores opfattelse derfor føres på en udligningskonto i henhold til tonnageskattelovens § 16, stk. 2. I det omfang den negative overgangssaldo ultimo indkomståret 2010 i A A/S modsvares af en positiv udligningssaldo udløses der derfor ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. således tonnageskattelovens § 16, stk. 4.

Spørgsmål 7 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 8

Tilsvarende er det vores vurdering, at det ikke har betydning for beskatning af en negativ overgangssaldo ultimo indkomståret 2010, at der i indeværende indkomstår indgås bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af en ny færge og denne efter leveringen for en periode på maksimalt 3 år udlejes til B A/S på bareboat-charterbasis i stedet for time-charteret basis.

Der henvises i øvrigt til vores begrundelse for besvarelsen af spørgsmål 4 og 7. 

Spørgsmål 8 bør derfor besvares med et "Ja".

Spørgsmål 9-16

Ifølge tonnageskattelovens § 16, stk. 4 finder afskrivningslovens § 8 anvendelse, hvis et rederis overgangssaldi bliver negative, medmindre de negative overgangssaldi helt eller delvist modsvares af positive udligningssaldi, herunder kan udlignes ved nyanskaffelser. Det fremgår endvidere, at afskrivningslovens § 8 finder anvendelse på forskelsbeløbet, hvis kun en del af de negative overgangssaldi modsvares af positive udligningssaldi.

Det forhold, at der i tonnageskattelovens § 16, stk. 4 henvises til afskrivningslovens § 8 betyder efter vores vurdering, at det er uden betydning for SKATs besvarelse af spørgsmål 1-8, såfremt den nye færge først erhverves i indkomståret 2011 alternativt såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om levering inden for højest 3 år af en ny færge.

I disse tilfælde kan beskatning af den negative overgangssaldo ultimo indkomståret 2010 undgås under henvisning til tonnageskattelovens § 16, stk. 4.

Spørgsmål 9-16 bør derfor besvares med et "Ja".

På baggrund af ovenstående mener vi derfor, at SKAT skal svare bekræftende på de stillede spørgsmål.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Efter tonnageskattelovens § 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 29. august 2005 med senere ændringer, kan selskaber m.v., som er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller stk. 6, og som udøver rederivirksomhed som omhandlet i § 6, vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst af rederivirksomheden efter bestemmelserne i denne lov (tonnagebeskatning).

I tonnageskattelovens § 6 er det videre fastsat, at skattepligtig indkomst i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer med

 1. Skibe ejet af rederiet, jf. dog stk. 2,
 2. Skibe, som lejes uden besætning (bareboat-charter) og
 3. Skibe, som lejes med besætning (time-charter)

Opgøres efter reglerne i §§ 9-15. Det er en betingelse, at skibene har en bruttotonnage på 20 t eller derover, og at skibene strategisk og forretningsmæssigt  drives fra Danmark. Det er endvidere en betingelse, at registreringsbetingelsen i § 6 a, stk. 1, jf. dog § 6 a, stk. 2 og 3, er opfyldt.

Skibe som ejes af rederiet, og som udlejes, kan kun omfattes af denne lov, når lejeren anvender skibet til formål, som ville kunne omfattes af denne lov, hvis skibet blev anvendt til samme formål af udlejeren selv, jf. § 6, stk. 2.

Grundbetingelsen for at indgå i tonnageskatteordningen er således, at der udføres rederivirksomhed, som består i "erhvervsmæssig virksomhed med transport af passagerer eller gods (rederivirksomhed) mellem forskellige destinationer", jf. tonnageskattelovens § 6.

Rederier, som opfylder betingelserne i § 1, og som anvender skibe, som efter §§ 6-8 kan omfattes af loven, kan vælge tonnagebeskatning fra og med det første indkomstår, hvor betingelserne herfor er opfyldt. Valg eller fravalg af tonnagebeskatning er bindende for rederiet i en periode på 10 år regnet fra påbegyndelsen af det indkomstår, hvor tonnagebeskatning første gang kan vælges, jf. § 2.

Når tonnageskatteordningen anvendes, skal samtlige skibe og andre aktiver som opfylder betingelserne for tonnagebeskatning, indgå i tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 3.

Det bemærkes herefter, at spørgeren, A A/S i en årrække har drevet rederivirksomhed med færgesejlads. Selskabet har fra og med indkomståret 2002 valgt tonnagebeskatning.

Selskabet har regnskabsår samt indkomstår løbende fra 1. maj til 30. april. I indkomståret 2009, dækkende perioden 1. maj 2008 til 30. april 2009, har selskabet påbegyndt en afvikling af rederiaktiviteterne, idet færger således blev afhændet.

I indkomståret 2010, dækkende perioden 1. maj 2009 til 30. april 2010, har selskabet endvidere afhændet færgen Y.

Det bemærkes videre, at selskabet herefter påtænker inden udløbet af indkomståret 2010 at erhverve en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, og denne skal udlejes på time-charter basis (udlejes med besætning) til besejling af færgeruten Xx.

Sejlads på færgeruten Xx omfatter transport af passagerer og gods. Færgen vil blive drevet både forretningsmæssigt og strategisk fra Danmark, ligesom også betingelsen om en bruttotonnage på 20 tons eller derover vil være opfyldt. Således vil lejers anvendelse af færgen opfylde betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven, såfremt færgen blev anvendt til samme formål af A A/S selv.

SKAT finder derfor, at A A/S, hvis denne erhverver en ny færge i indeværende indkomstår, vil kunne anvende tonnageskattelovens regler på den indkomst, der oppebæres fra udlejningen af den nye færge på timecharter-basis.

SKAT indstiller at besvarelsen af spørgsmål 1 er "Ja".

Spørgsmål 2

Selskabet påtænker alternativt at indgå bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af ny færge, der herefter udlejes på time-charters til B A/S.

SKAT finder, at selskabet fortsat kan anvende tonnageskatteordningen i forbindelse med erhvervelse og udlejning af ny færge, idet det lægges til grund, at færgen skal anvendes til sejlads på færgeruten Xx og således omfatter transport af passagerer og gods, samt at færgen vil blive drevet både forretningsmæssigt og strategisk fra Danmark, ligesom også betingelsen om en bruttotonnage på 20 tons eller derover vil være opfyldt.

SKAT indstiller at besvarelsen af spørgsmål 2 er "Ja".

Spørgsmål 3

Ved overgang til tonnagebeskatning skal der opgøres særlige overgangssaldi for de skibe og de driftsmidler, der helt eller delvist bliver omfattet af tonnageskatteordningen. Ved overgang fra beskatning efter de almindelige regler til tonnagebeskatning, skal den del af de aktiver, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen indgå på særlige overgangssaldi, jf. tonnageskattelovens § 16, stk.1.

Anskaffelsessummen for henholdsvis skibe og driftsmidler, som erhverves efter overgang til tonnagebeskatning, og som helt eller delvis anvendes under tonnageskatteordningen, indgår på særlige udligningssaldi, jf. § 16, stk. 2. Når et rederi efter overgang til tonnagebeskatning erhverver skibe eller andre driftsmidler, skal anskaffelsessummen for disse således opføres på særlige udligningssaldi. Formålet med de særlige udligningssaldi er, at der skal kunne foretages en opdeling af de aktiver, som er omfattet af tonnageskatteordningen, således at de aktiver, der er erhvervet før overgang til tonnagebeskatning kan holdes adskilt fra de aktiver, der erhverves efter dette tidspunkt.

Hvis et skib eller et driftsmiddel afhændes, fragår salgssummen den saldo, som det pågældende aktiv er omfattet af, dog fragår skibe alene med maksimalt skibets faktiske anskaffelsessum tillagt udgifter til forbedringer, jf. § 16, stk. 3.

Bliver rederiets overgangssaldi negative finder afskrivningslovens § 8 anvendelse, medmindre de negative saldi helt eller delvis modsvares af tilsvarende positive udligningssaldi. Modsvares kun en del af negative overgangssaldi af positive udligningssaldi, finder afskrivningslovens § 8 anvendelse på forskelsbeløbet, jf. § 16, stk. 4.

Ved at udligne negative overgangsaldi med positive udligningssaldi opnås, at beskatning af avancer og genvundne afskrivninger kun kommer til betaling, hvis rederivirksomheden reduceres i forhold til niveauet på det tidspunkt, rederiet blev omfattet af tonnagebeskatningen. Formålet med regelsættet er at sikre, at udskudte skatter kun kommer til betaling i det omfang, at der sker en reduktion i rederivirksomheden.

Det er således muligt for rederierne at undgå beskatning af genvundne afskrivninger på afhændede skibe, hvis der erhverves ny tonnage i stedet for den afhændede.

Det er oplyst, at selskabet i forbindelse med valg af tonnageskatteordningen har opgjort overgangssaldi og foretaget løbende nedskrivninger heraf i overensstemmelse med tonnageskattelovens § 16, stk. 1 og 3. Selskabets overgangssaldi er efter afhændelsen af Y i juni 2009 negativ med ca. 40 mio. kr.

Selskabet har ingen udligningssaldi, idet der ikke har været foretaget nyanskaffelser i den periode, hvor selskabet har været under tonnageskatteordningen.

Selskabet påtænker imidlertid i indeværende indkomstår (2010) at erhverve en ny færge, som kan indgå i tonnagebeskatningen. Skibet vil herefter indgå på udligningssaldo. I det omfang anskaffelsessummen for den nye færge overstiger den negative overgangssaldo pr. 30. april 2010 udløses der ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. tonnageskattelovens § 16, stk. 4.

SKAT indstiller derfor at besvarelsen er "Ja".

Spørgsmål 4

I stedet for anskaffelse af ny færge i indkomståret 2010, påtænker selskabet at indgå bindende kontrakt i 2010 om levering inden for højest 3 år af ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover.

I tonnageskattelovens § 16, stk. 5, er det fastsat, at ved anvendelsen af bestemmelserne om overgangssaldi, jf. § 16, stk. 2 og 4, sidestilles indgåelse af bindende kontrakt om nybygget tonnage med erhvervelse af skib, når kontrakten indgås senest ved udgangen af det følgende indkomstår, og skibene efter kontrakten skal leveres inden for en periode på tre år.

Ved selskabets indgåelse af bindende kontrakt om levering af ny færge inden for tre år, vil skibets anskaffelsessum dermed indgå på udligningssaldo. I det omfang anskaffelsessummen for den nye færge overstiger den negative overgangssaldo pr. 30. april 2010 udløses der ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. tonnageskattelovens § 16, stk. 4 og 5.

SKAT indstiller derfor at besvarelsen er "Ja".

Spørgsmål 5

Selskabet påtænker alternativt at erhverve en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, som skal udlejes på bareboat-charter basis i en periode på maksimalt 3 år til besejling af færgeruten Xx.

SKAT bemærker hertil, at efter tonnageskattelovens § 6, stk. 2, kan skibe som ejes af rederiet, og som udlejes, kun omfattes af denne lov, når lejeren anvender skibet til formål, som ville kunne omfattes af denne lov, hvis skibet blev anvendt til samme formål af udlejeren selv. Endvidere kan skibe, som ejes af rederiet, og som udlejes uden besætning (bareboat-charter) kun omfattes af denne lov, når rederiet i tilfælde af forbigående overskudskapacitet udlejer skibet i en periode på højst tre år. Samme skib kan kun omfattes af denne bestemmelse én gang, når skibet ejes af samme rederi eller dermed koncernforbundet rederi.

Det er i nærværende sag oplyst, at selskabet forud herfor, i indkomståret 2009 og 2010, har solgt samtlige skibe, som rederiet ejede. Imidlertid ønskes rederivirksomheden nu fortsat med henblik på besejling af en bestemt færgerute, og til brug herfor påtænker selskabet at anskaffe en ny færge specifik til brug herfor. SKAT finder på den baggrund ikke, at skibet, som nu påtænkes erhvervet i 2010, til udlejning uden besætning (på bareboat-charter basis), kan anses for udlejning begrundet i forbigående overskudskapacitet i rederiet.

Erhvervelse og drift af færgen opfylder dermed ikke betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven.

SKAT indstiller at besvarelsen af spørgsmål 5 er "Nej".

Spørgsmål 6

Udfra besvarelsen af spørgsmål 5 indstilles det, at der ligeledes skal svares benægtende på spørgsmål 6.

Skibet, som nu påtænkes erhvervet i 2010, til udlejning uden besætning (på bareboat-charter basis), kan ikke anses for udlejning begrundet i forbigående overskudskapacitet i rederiet, hvorfor indgåelse af bindende kontrakt om levering inden for højst 3 år af ny færge med henblik på udlejning på bareboat-charter basis i en periode på 3 år, heller ikke kan medføre, at udlejningen kan omfattes af tonnageskatteordningen.

Spørgsmål 7

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 5 indstiller SKAT, at spørgsmålet bortfalder.

Spørgsmål 8

Som følge af besvarelsen af spørgsmål 6 indstiller SKAT, at spørgsmålet bortfalder.

Spørgsmål 9

Selskabet påtænker inden udløbet af indkomståret 2011 at erhverve en ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, og denne skal udlejes på time-charter basis (udlejes med besætning) til besejling af færgeruten Xx.

Det bemærkes herefter, at spørgeren, A A/S i en årrække har drevet rederivirksomhed med færgesejlads. Selskabet har fra og med indkomståret 2002 valgt tonnagebeskatning.

Sejlads på færgeruten Xx omfatter transport af passagerer og gods. Færgen vil blive drevet både forretningsmæssigt og strategisk fra Danmark, ligesom også betingelsen om en bruttotonnage på 20 tons eller derover vil være opfyldt. Således vil lejers anvendelse af færgen opfylde betingelserne for at være omfattet af tonnageskatteloven, såfremt færgen blev anvendt til samme formål af A A/S selv.

SKAT finder derfor, at A A/S, hvis denne erhverver en ny færge i indkomståret 2011, fortsat vil kunne anvende tonnageskattelovens regler på den indkomst, der oppebæres fra udlejningen af den nye færge på timecharter-basis.

SKAT indstiller at besvarelsen af spørgsmål 1 er "Ja".

Spørgsmål 10

Under henvisning til besvarelsen af spørgsmål 9 finder SKAT, at det ikke har betydning for besvarelsen af spørgsmål 2, såfremt der først i indkomståret 2011 indgås bindende kontrakt om levering af ny færge.

Spørgsmålet indstilles derfor besvaret med "Ja".

Spørgsmål 11

Bliver rederiets overgangssaldi negative finder afskrivningslovens § 8 anvendelse, medmindre de negative saldi helt eller delvis modsvares af tilsvarende positive udligningssaldi. Modsvares kun en del af negative overgangssaldi af positive udligningssaldi, finder afskrivningslovens § 8 anvendelse på forskelsbeløbet, jf. § 16, stk. 4.

I det omfang en negativ saldo, der er fremkommet som følge af, at salgssummer m.v. skal fradrages i afskrivningsgrundlaget, ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori den er opstået, skal den udlignes ved anskaffelser eller medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det følgende indkomstår, jf. afskrivningslovens § 8.

Fristen for udligning af et negativt saldobeløb kan efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen forlænges, når der er indgået aftale om bestilling af aktiver til levering inden udløbet af fristen efter stk. 1 og anskaffelsen af disse aktiver kan udligne den negative saldo. Tilladelse gives, såfremt aktiverne på grund af leverandørens forhold først kan leveres efter fristens udløb og den skattepligtige ikke har kunnet forudse eller afværge en overskridelse af fristen efter stk. 1, jf. afskrivningslovens § 8, stk. 2.

I henhold til tonnageskattelovens § 16, stk. 4, jf. afskrivningslovens § 8, stk. 1, er det således muligt for rederierne at undgå beskatning af genvundne afskrivninger på afhændede skibe, hvis der sker anskaffelse af ny tonnage i det følgende indkomstår.

Det er oplyst, at selskabets overgangssaldi efter afhændelsen af Y i juni 2009, i indkomståret 2010, er negativ med ca. 40 mio. kr., men såfremt selskabet i det følgende indkomstår, 2011, erhverver en ny færge, som kan indgå i tonnagebeskatningen, vil skibet herefter indgå på udligningssaldo. I det omfang anskaffelsessummen for den nye færge overstiger den negative overgangssaldo pr. 30. april 2010 udløses der ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. tonnageskattelovens § 16, stk. 4 og afskrivningslovens § 8, stk. 1.

SKAT indstiller derfor at besvarelsen er "Ja".

Spørgsmål 12

I stedet for anskaffelse af ny færge i indkomståret 2011, påtænker selskabet i 2011 at indgå bindende kontrakt om levering inden for højest 3 år af ny færge med en bruttotonnage på 20 tons eller derover.

I tonnageskattelovens § 16, stk. 5, er det fastsat, at ved anvendelsen af bestemmelserne om overgangssaldi, jf. § 16, stk. 2 og 4, sidestilles indgåelse af bindende kontrakt om nybygget tonnage med erhvervelse af skib, når kontrakten indgås senest ved udgangen af det følgende indkomstår, og skibene efter kontrakten skal leveres inden for en periode på tre år.

Ved selskabets indgåelse af bindende kontrakt i indkomståret 2011 om levering af ny færge inden for tre år, vil skibets anskaffelsessum dermed indgå på udligningssaldo. I det omfang anskaffelsessummen for den nye færge overstiger den negative overgangssaldo pr. 30. april 2010 udløses der ikke beskatning af den negative overgangssaldo, jf. tonnageskattelovens § 16, stk. 4 og 5.

SKAT indstiller derfor at besvarelsen er "Ja".

Spørgsmål 13-16

I henhold til besvarelsen af spørgsmål 5-8 indstiller SKAT, at spørgsmålene skal anses for bortfaldet.

Valg af tonnageskatteordningen for en ny periode

Spørgers repræsentant har i anmodningen om bindende svar anført, at A A/S forventer at vælge tonnageskatteordningen for en ny 10 års bindingsperiode, og at valget heraf sker ved indsendelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2012.

SKAT bemærker hertil at valg af tonnageskatteordning for en ny 10-års periode skal træffes ved udløbet af 10-års perioden - altså inden 30. april 2011, når selskabet har været omfattet af tonnageskat fra og med 2002. Se tonnageskattelovens § 2, stk. 2.

Det er kun det første år, hvor tonnagebeskatning kan vælges, at man kan vente med at træffe valget indtil selvangivelsestidspunktet, jf. tonnageskattelovens § 2, stk. 1

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.