Dato for udgivelse
16 Mar 2010 12:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2010 10:09
SKM-nummer
SKM2010.206.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-041674
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Skat - indkomst og fradrag - selskaber
Resumé

Skatterådet bekræfter, at der er fuldstændig succession efter fusionsskattelovens § 11, stk. 1, hvis andelshaverne i A A.m.b.A. tildeles aktier i forbindelse med omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab efter principperne, beskrevet i vedtægterne. Endvidere bekræftes det, at der tale om en skattepligtig afståelse af andelen for 0 kr. pr. 1. november 2012 for de andelshavere, der ikke får tildelt nogen aktier, samt at den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne er 0 kr. for de nye aktionærer, som efter principperne i vedtægterne tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, og at anskaffelsestidspunktet er generalforsamlingsdatoen i december 2012 for de nye aktionærer.

Reference(r)
Fusionsskatteloven § 14 f
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.D.1.11.8

SKATs supplerende bemærkninger til afgørelsen

SKAT skal i forbindelse med afgørelsen særligt henlede opmærksomheden på, at i henhold til lov nr. 470 af 12. juni 2009, lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabslov), er omdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber herefter reguleret i selskabslovens §§ 325 - 337, hvorefter det er bestemt, at "I et andelsselskab med begrænset ansvar kan det organ, der er beføjet til at ændre vedtægterne, vedtage at omdanne selskabet til et aktieselskab, jf. §§ 326-337. Omdannelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke,", jf. § 325, og videre i § 335, "Beslutning om omdannelsen træffes af det organ, der er beføjet til at ændre vedtægterne. Beslutningen træffes med det flertal, der kræves til at træffe beslutning om opløsning af selskabet og med tilslutning af mindst 4/5 af andelshaverne eller disses stemmer, når stemmeafgivning sker på grundlag af kapitalandele, omsætning el.lign."

Ved § 17 i lov nr. 516 af 12. juni 2009, lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (ændringer som følge af selskabsloven), er fusionsskattelovens § 14 f ændret, således at der i stedet for henvisningen til aktieselskabslovens § 135, nu er henvist til § 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven.

Spørgsmål

 1. Er der fuldstændig succession efter fusionsskattelovens § 11, stk. 1, hvis andelshaverne i A A.m.b.A. tildeles aktier i forbindelse med omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab efter principperne, beskrevet i vedtægternes §§ 17 og 18?
 2. Er der tale om en skattepligtig afståelse af andelen for 0 kr. pr. 1. november 2012 for de andelshavere, der ikke får tildelt nogen aktier, hvis tildeling af aktier sker efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18?
 3. Er den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne 0 kr. for de nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere?
 4. Er anskaffelsestidspunktet generalforsamlingsdatoen i december 2012 for de nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere?
 5. Har tildelingen af aktier til nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, skattemæssige konsekvenser, udover de i spørgsmål 3 og 4 nævnte?

Svar

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Nej.

Spørgers forslag

 1. Ja.
 2. Ja.
 3. Ja.
 4. Ja.
 5. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A.m.b.A. er en produktions- og salgsforening, hvis aktivitet består i produktion og salg af bl.a. fiskemel og fiskeolie. Der er ved udgangen af indkomståret 2008 100 andelshavere, heraf er 31 aktive fiskeleverandører. Andelskapitalen består pr. 31. oktober 2008 af 100 andele á 7.500 kr.

Selskabet har tidligere været andelsbeskattet, men er med virkning fra indkomståret 2008 (perioden 1. november 2007 - 31. oktober 2008) overgået til beskatning efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4.

Oplysning om dispositionerne

På selskabets generalforsamling i december 2007 blev det besluttet, at selskabet på den ordinære generalforsamling i december 2012 skal omdannes til et aktieselskab. Omdannelsen skal ske med virkning fra 1. november 2012.

Omdannelsen af andelsselskabet til et aktieselskab foretages efter reglerne i fusionsskattelovens § 14 f.

På generalforsamlingen blev det besluttet, at aktierne skal fordeles i overensstemmelse med principperne i vedtægternes §§ 17 og 18. Bestyrelsen skal udarbejde et regelsæt, der skal tilgodese, at aktierne tilfalder de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne af fangsterne, således at der for hvert af de fem foregående år fordeles 20% af aktierne blandt de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne i det pågældende år.

Dette fordelingsprincip vil betyde, at nogle af de tidligere andelshavere ikke vil blive tildelt aktier i det nystiftede selskab, fordi de ikke har landet fangster i femårsperioden, mens andre vil blive tildelt aktier, uden at de tidligere har været andelshavere. Dette gælder f.eks. de medejere af fartøjer, der har landet fangster i femårsperioden, og hvor kun medejeren af fartøjet ejer et andelsbevis.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Gældende regler

Selskabsretlige regler

De selskabsretlige regler for omdannelse af andelsselskaber med begrænset ansvar til aktieselskaber findes i aktieselskabslovens § 135. Omdannelsen sker ved, at andelsselskabet overdrager sine samlede aktiver og passiver til et aktieselskab, hvorefter andelsselskabet opløses uden likvidation. Andelshaverne får ombyttet deres andelsbeviser med aktier i det nye selskab.

Skatteretlige regler, skattefri omdannelse

Omdannelse af andelsselskabet til et aktieselskab kan efter reglerne i fusionsskattelovens § 14 f gennemføres uden skattemyndighedernes tilladelse. Bortset fra § 6 gælder bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1.

De enkelte andelshavere beskattes ikke i forbindelse med omdannelsen, i det omfang, de vederlægges med aktier i det nye aktieselskab. Beskatning sker kun, i det omfang andelshaverne vederlægges på anden måde. De andele i andelsselskabet, som ikke vederlægges med aktier i det nye aktieselskab, må anses for afhændet til tredjemand til kursen på ombytningstidspunktet. Fortjeneste/tab behandles efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven (fusionsskattelovens § 9).

Andele, som det nye selskab måtte annullere i forbindelse med omdannelsen, udløser ikke realisationsbeskatning hos selskabet (fusionsskattelovens § 10).

De aktier, der ydes som vederlag i forbindelse med omdannelsen, behandles ved en senere afståelse, som om de var erhvervet af selskabsdeltagerne på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele (fusionsskattelovens § 11).

Fordeling af aktiekapitalen i det nye aktieselskab

Efter bestemmelserne i fusionsskattelovens § 2 er det en betingelse, at selskabsdeltagerne vederlægges med aktier i det nye selskab samt eventuelt en kontant udligningssum. Der er ikke fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan fordelingen af aktiekapitalen skal foregå.

Det fremgår af § 18 i vedtægterne for A a.m.b.a., at:

"Selskabet omdannes på den ordinære generalforsamling i december 2012 til aktieselskab efter de derom i aktieselskabsloven indeholdte regler og med 1. november 2012 som omdannelsesdato. Aktierne fordeles i overensstemmelse med principperne i vedtægtens § 17, idet bestyrelsen udarbejder nærmere regelsæt, der tilgodeser, at aktierne tilfalder de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne af fangsterne, og nærmere således, at der for hvert af de 5 foregående år fordeles 1/5 af aktierne blandt de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne i det pågældende år..."

Dette princip for fordeling af aktierne i det nye aktieselskab vil medføre, at nogle af de tidligere andelshavere ikke vil få tildelt aktier i det nye selskab, mens andre bliver tildelt aktier i det nye aktieselskab, uden at de tidligere har været andelshavere.

Der er os bekendt ikke nogen regler eller offentliggjort praksis, hvoraf man kan udlede, om der evt. kan være skattemæssige problemer forbundet med, at andelshaverne tildeles aktier i overensstemmelse med principperne, beskrevet i vedtægternes § 17.

De selskabsretlige regler kan udledes af kommentarerne til aktieselskabslovens § 135 (A/S-loven med kommentarer, 7. udgave 2007 af Lars Bunch, Ida Rosenberg og Lone Sneholt):

"I forbindelse med omdannelsen af andelsselskabet skal der tages stilling til fordelingen af aktiekapitalen mellem de tidligere andelshavere. Der er ikke udtrykkelig regulering herom, idet det i henhold til bemærkningerne til bestemmelsen er fundet hensigtsmæssigt i videst muligt omfang at lade de andelsselskabsretlige principper være afgørende for andelshavernes retsstilling i forbindelse med omdannelsen. Hovedparten af andelsselskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om opgørelse af selskabets formue i forbindelse med en opløsning af andelsselskabet. En sådan bestemmelse vil være det naturlige udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen. Medfører fordelingen urimeligheder vil selskabsdeltagerne i det omdannede selskab være beskyttet af de almindelige, andelsretlige minoritetsbeskyttelsesregler."

Ad spørgsmål 1

Der er ikke nogen bestemmelser i skattelovgivningen, der fastsætter nærmere regler for, hvordan tildeling af aktierne skal ske i forbindelse med omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab. Vi mener derfor, at der skattemæssigt skal tages udgangspunkt i de selskabsretlige regler.

Efter aktieselskabslovens § 135 godkendes det, at der tages udgangspunkt i vedtægternes bestemmelser om opgørelse af selskabets formue ved fordeling af aktiekapitalen. Vi mener derfor, at en fordeling, som beskrevet i vedtægternes §§ 17 og 18, bør kunne godkendes efter fusionsskattelovens regler.

Der er derfor efter vores opfattelse fuldstændig succession efter fusionsskattelovens § 11, stk. 1, hvilket medfører, at de tidligere andelshavere ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst skal behandle aktierne i det nystiftede aktieselskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele. Dette må efter vores opfattelse gælde, uanset hvor mange aktier, de tidligere andelshavere har modtaget som vederlag for de ombyttede andele.

Repræsentanten har supplerende videre anført:

Andelshavernes rettigheder fremgår af vedtægternes § 12 (stemmeret) og § 17 (rettigheder i forbindelse med foreningens opløsning).

Af § 12 fremgår:

På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver andel, bortset fra andelshavere omfattet af § 5.5..."

Normalt vil en andelshaver kræve sin andel udbetalt, hvis han stopper med at levere kontinuerligt til selskabet. Men vælger han at beholde andelen (jf. § 5.5), har han ingen stemmeret på selskabets generalforsamlinger, hvis han inden for de seneste 12 måneder ikke har leveret råvarer til selskabet.

Af § 17 fremgår:

"Opløses selskabet - bortset fra fusion - fordeles selskabets beholdne formue blandt andelshaverne i forhold til de fangstmængder beregnet efter vægt, som de pågældende i alt har leveret til selskabet i opløsningsåret og de foregående 5 fulde regnskabsår."

Som tidligere nævnt er der os bekendt ikke nogen bestemmelser i skattelovgivningen, der fastsætter nærmere regler for, hvordan tildeling af aktierne skal ske i forbindelse med omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab. Vi mener derfor, at der skattemæssigt skal tages udgangspunkt i de selskabsretlige regler. Da der selskabsretligt ikke er nogen problemer i en fordeling, som beskrevet i vedtægternes §§ 17 og 18, bør en sådan fordeling også kunne godkendes efter fusionsskattelovens regler.

A A.m.b.A. har 100 andelshavere, og det er væsentligt at understrege, at der er tale om uafhængige parter. Resultatet af en forhandling, hvor andelshavere med modstridende interesser skal være enige om fordelingen, vil selvsagt være "det muliges kunst". Vi mener ikke, der ifølge fusionsskattelovens regler er hjemmel til at tilsidesætte en sådan aftale mellem uafhængige parter.

Ad spørgsmål 2

Det fremgår af FSL § 9, at de andele, som ikke vederlægges med aktier i det nye aktieselskab, må anses for afhændet til tredjemand til kursen på ombytningstidspunktet. Fortjeneste/tab behandles efter de almindelige regler i aktieavancebeskatningsloven.

Hvis en andelshaver ikke vederlægges med aktier i det nye selskab, og ikke får noget vederlag for sin andel, må kursen på ombytningstidspunktet efter vores opfattelse være 0. Vi mener derfor, at andelshavere, der ikke vederlægges med aktier i det nye selskab i forbindelse med omdannelsen, skal anses for at have afstået andele til 0 kr., og at tab kan opgøres efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven på baggrund af en afståelsessum på 0 kr.

Ad spørgsmål 3

Det fremgår af fusionsskattelovens § 11, at de aktier, der ydes som vederlag i forbindelse med omdannelsen, ved en senere afståelse behandles, som om de var erhvervet af selskabsdeltagerne på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele.

De nye aktionærer, som ikke tidligere var andelshavere, har ikke nogen oprindelig anskaffelsessum. Anskaffelsessummen for aktierne bliver efter vores opfattelse 0 kr. for disse nye aktionærer.

Ad spørgsmål 4

Efter vedtægternes §§ 17 og 18 fordeles aktiekapitalen i det nye aktieselskab med 1/5 af aktierne for hvert af de fem år frem til omdannelsesdatoen på baggrund af fordelingen af landinger af fangster mellem ejerne af andelshavernes fartøjer i de enkelte år. I princippet erhverver aktionærerne derfor ret til aktierne successivt over femårsperioden.

Det er dog vores opfattelse, at selve tildelingen af aktier sker på generalforsamlingsdatoen i december 2012, og at det er denne dato, der er anskaffelsestidspunktet for de nye aktionærer, der ikke tidligere var andelshavere.

Ad spørgsmål 5

Som nævnt under bemærkninger til spørgsmål 1, er der ikke nogen bestemmelser i skattelovgivningen, der fastsætter nærmere regler for, hvordan tildeling af aktierne skal ske i forbindelse med omdannelse af et andelsselskab til et aktieselskab. Vi mener derfor, at der skattemæssigt skal tages udgangspunkt i de selskabsretlige regler.

Efter reglerne i aktieselskabslovens § 135 godkendes det selskabsretligt, at der tages udgangspunkt i vedtægternes bestemmelser om opgørelse af selskabets formue ved fordeling af aktiekapitalen. Vi mener derfor, at en fordeling som beskrevet i vedtægternes §§ 17 og 18 også bør kunne godkendes efter fusionsskattelovens regler.

Tildeling af aktier til nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere har været andelshavere, har derfor efter vores opfattelse ikke skattemæssige konsekvenser, bortset fra de under spørgsmål 3 og 4 nævnte.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Fusionsskattelovens § 14 f indeholder reglerne for omdannelse i medfør af aktieselskabslovens § 135, af selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 4, dvs. selskabsbeskattede andelsforeninger, til aktieselskaber.

Det fremgår heraf, at ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til § 135 i aktieselskabsloven finder bestemmelserne i fusionsskattelovens kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

Efter fusionsskattelovens kapitel 1, herunder fusionsskattelovens § 2, er det en betingelse for beskatning efter reglerne i denne lov, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab alene vederlægges med aktier eller anparter i det modtagende selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

I fusionsskattelovens § 9 er det videre bestemt, at aktier i det indskydende selskab anses for afhændet af selskabsdeltageren til tredjemand i det omfang det vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab, dvs. i det omfang andelene vederlægges med en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på fusionsdatoen. Fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning af aktier i det indskydende selskab behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Endvidere følger det af fusionsskattelovens § 11, at aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det indskydende selskab, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier.

SKAT bemærker herefter, at i nærværende sag påtænkes der at ske omdannelse af A A.m.b.A. til et aktieselskab, jf. aktieselskabslovens § 135. Omdannelsen sker ved, at selskabet eller foreningen overdrager sine samlede aktiver og passiver til et aktieselskab, hvorefter selskabet eller foreningen opløses uden likvidation. Andelshaverne får ombyttet deres andelsbeviser med aktier i det nye selskab. Andelshaverne i A A.m.b.A. skal således have ombyttet deres andele med aktier i det omdannede aktieselskab.

Det følger herefter af ovenstående bestemmelse i fusionsskattelovens § 11, at aktier i det modtagende selskab, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for andele i A A.m.b.A, ved opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst behandles, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede andele.

Imidlertid har spørgers repræsentant oplyst, at ikke alle andelshavere vil modtage aktier i forbindelse med omdannelsen, idet de i vedtægterne fastsatte principper for fordeling af aktierne i det nye aktieselskab vil medføre, at nogle af de tidligere andelshavere ikke vil få tildelt aktier i det nye selskab, mens andre bliver tildelt aktier i det nye aktieselskab, uden at de tidligere har været andelshavere.

I fusionsskattelovens § 14 f eller i aktieselskabslovens § 135 er der ikke fastsat nærmere regler, for hvorledes det omdannede selskabs nominelle aktiekapital skal fordeles mellem de eksisterende medlemmer, og hvorved fusionsskattelovens krav i § 2 om vederlæggelse med aktier således kan anses for iagttaget.

Derimod fremgår det af forarbejderne til aktieselskabslovens § 135, jf. såvel betænkning 1229/92 som af kommentarerne til lovforslaget, L 61 af 28. oktober 1992, hvorved § 135 blev indført, at de vedtægtsmæssige bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med selskabets formue ved opløsning (fordeling af likvidationsprovenu) naturligt kan danne udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen i det omdannede selskab. Det fremgår således af L 161/1992:

"I forbindelse med omdannelsen af andelsselskabet skal der tages stilling til fordelingen af aktiekapitalen mellem de tidligere andelshavere. Der stilles ikke forslag om en udtrykkelig regulering af dette spørgsmål, idet det er fundet hensigtsmæssigt i videst muligt omfang at lade de andelsselskabsretlige principper være afgørende for andelshavernes retsstilling i forbindelse med omdannelsen. Hovedparten af andelsselskabernes vedtægter indeholder bestemmelser om opgøret af selskabets formue i forbindelse med en opløsning af andelsselskabet. En sådan fordeling vil være det naturlige udgangspunkt for fordelingen af aktiekapitalen. Medfører fordelingen urimeligheder, vil selskabsdeltagerne i det omdannede selskab være beskyttet af de almindelige andelsretlige minoritetsbeskyttelsesregler."

I vedtægterne for A A.m.b.A. er det fastsat, at som andelshaver kan optages fysiske personer, der direkte eller indirekte råder over den bestemmende indflydelse over et fiskefartøj, med hvilket det er tilladt at fange industrifisk (industrifartøj). Et partrederi eller anden selskabsdannelse, hvori ingen fysisk person råder over den bestemmende indflydelse kan udpege en af selskabsdeltagerne som bestyrende reder med den virkning, at den pågældende desuagtet kan optages som andelshaver.

Som andelshaver kan endvidere optages andre leverandører af industrifisk efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen afgør, hvem der kan optages som andelshaver og fastsætter vilkårene herfor.

Selskabets midler tilvejebringes ved, at hver andelshaver kontant ved optagelsen indbetaler 7.500 kr. Der udfærdiges skriftligt andelsbevis. Andelsbeviset forrentes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning om overskudsdisponering. På generalforsamlingen har hver andelshaver en stemme for hver andel.

Medlemskabet er bindende i 5 fulde regnskabsår fra datoen for udstedelsen af andelsbeviset at regne. Med mindre andelshaveren skriftligt opsiger sit medlemskab med mindst et års varsel før periodens udløb, fortsætter medlemskabet for en ny 5-årig periode. Afhænder en andelshaver sit industrifartøj kan han forlange sit andelsbevis udbetalt kontant ved en 5-års periodes slutning.

En andelshaver, der i henhold til foranstående bestemmelse ville kunne kræve sin andel udbetalt, kan vælge at beholde denne, dog uden stemmeret på de generalforsamlinger, der afholdes efter udløbet af det sidste regnskabsår, han har foretaget kontinuerlige leverancer til selskabet.

En andelshaver, der ikke inden for de seneste 12 måneder har leveret råvarer til selskabet (uanset af hvilken grund) er uden stemmeret på selskabets generalforsamlinger. Stemmeretten indtræder på ny fra det tidspunkt, hvor andelshaveren genoptager kontinuerlige leverancer til selskabet.

I vedtægternes § 17 er det videre fastsat:

Opløses selskabet  - bortset fra fusion - fordeles selskabets formue blandt andelshaverne i forhold til de fangstmængder beregnet efter vægt, som de pågældende i alt har leveret til selskabet i opløsningsåret og de foregående 5 fulde regnskabsår.

I vedtægternes § 18 er det endeligt fastsat, at selskabet omdannes på den ordinære generalforsamling i december 2012 til aktieselskab efter de derom i aktieselskabsloven indeholdte regler og med 1. november 2012 som omdannelsesdato.

Aktierne fordeles i overensstemmelse med principperne i vedtægternes § 17, idet bestyrelsen udarbejder nærmere regelsæt, der tilgodeser at aktierne tilfalder de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne af fangsterne, og nærmere således, at der for hver af de 5 foregående år fordeles 1/5 af aktierne blandt de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne i det pågældende år. Regelsættet skal desuden åbne mulighed for i begrænset omfang at tildele nøglemedarbejderne aktier i det omdannede selskab på favorable vilkår.

På baggrund af ovenstående, hvorefter fordelingen af aktier i det ved omdannelsen fremkomne aktieselskab, skal ske i overensstemmelse med vedtægternes § 17 og § 18, finder SKAT ud fra en konkret vurdering ikke grundlag for at anfægte fordelingen i forbindelse med omdannelsen.

Endvidere finder SKAT, at fusionsskattelovens § 2 kan anses for iagttaget.

I henhold til fusionsskattelovens § 14 f, jf. § 11, indtræder der succession for så vidt angår de andelshavere, der i overensstemmelse med vedtægterne herefter får tildelt aktier som vederlag for ombyttede andele.

SKAT indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål 1 er "ja".

For så vidt angår retsstillingen for de andelshavere, der i forbindelse med omdannelsen ikke får tildelt nogen aktier, henvises til besvarelsen af spørgsmål 2, og for så vidt angår de nye aktionærer, der tildeles aktier, uden at de forud herfor var andelshavere, henvises til besvarelsen af spørgsmål 3, 4 og 5.

Spørgsmål 2

Det følger af fusionsskattelovens § 9, som finder anvendelse i forbindelse med omdannelse efter fusionsskattelovens § 14 f, at andele i A A.m.b.A. anses for afhændet af andelshaveren til tredjemand i det omfang der vederlægges med andet end aktier eller anparter i det modtagende selskab, dvs. i det omfang andelene vederlægges med en kontant udligningssum eller ved overtagelse af andre aktiver end penge fra det indskydende selskab. Afhændelsen anses for sket til kursen på omdannelsesdatoen. SKAT lægger uprøvet til grund, at fortjeneste eller tab i forbindelse med indløsning af andele i A A.m.b.A. behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Efter aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2, finder aktieavancebeskatningslovens regler om aktier tilsvarende anvendelse på andelsbeviser, og gevinst og tab på andelsbeviserne medregnes således efter aktieavancebeskatningslovens til den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens § 6 (selskaber) og § 7 (fysiske personer).

De andelshavere, der således ikke modtager aktier i forbindelse med omdannelsen til aktieselskab, er skattepligtige af eventuelle gevinst eller tab på andelene. Ved opgørelsen af eventuel avance eller tab kan andelenes afståelsessum opgøres til 0 kr., som anført af spørgers repræsentant, idet de pågældende andelshavere efter det oplyste, og i overensstemmelse med vedtægterne således ikke modtager noget vederlag i den forbindelse.

SKAT indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål 2 er "ja".

Spørgsmål 3

De nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, modtager i henhold til det oplyste aktierne vederlagsfrit, og modtagelse sker alene som følge af vedtægternes bestemmelse om fordelingen af aktiekapitalen i forbindelse med omdannelsen. SKAT er derfor enig med spørgers repræsentant i, at anskaffelsessummen for aktierne er 0 kr., for disse aktionærer.

Det indstilles derfor, at besvarelsen af spørgsmål 3 er "ja".

SKAT bemærker herved, at besvarelsen alene gælder for så vidt angår de nye aktionærer, som modtager aktier direkte som følge af vedtægternes bestemmelse om, at aktierne tilfalder de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne af fangsterne, og nærmere således, at der for hver af de 5 foregående år fordeles 1/5 af aktierne blandt de ejere af andelshavernes fartøjer, der har foretaget landingerne i det pågældende år.

I det omfang der sker tildeling af aktier til andre nye aktionærer, som ikke i henhold til ovenstående skal tildeles aktier, må anskaffelsessummen for disse aktier fastsættes udfra sædvanlige skattemæssige værdiansættelsesregler. Det bemærkes i den forbindelse, at det således i vedtægternes § 18 er fastsat, at "Regelsættet skal desuden åbne mulighed for i begrænset omfang at tildele nøglemedarbejderne aktier i det omdannede selskab på favorable vilkår." Der er ved besvarelsen ikke taget stilling til de skattemæssige konsekvenser, såfremt nøglemedarbejdere eller øvrige fysiske eller juridiske personer i forbindelse med omdannelsen optages som aktionærer i det omdannede selskab.

Spørgsmål 4

De nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, får først på tidspunktet for endelig beslutning om omdannelsen ret til aktierne, og anskaffelsestidspunktet er således december 2012, såfremt vedtagelse af omdannelsen og tildelingen af aktier sker i overensstemmelse med vedtægternes § 18.

SKAT indstiller derfor, at besvarelsen af spørgsmål 4 er "ja."

Spørgsmål 5

I henhold til besvarelsen og begrundelsen af spørgsmål 1 finder SKAT ikke grundlag for, at tildelingen af aktier til nye aktionærer, som efter principperne i vedtægternes §§ 17 og 18 tildeles aktier, uden at de tidligere var andelshavere, har andre skattemæssige konsekvenser, udover de under besvarelsen af spørgsmål 3 og 4 nævnte.

SKAT indstiller derfor, at besvarelsen er "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.