Dato for udgivelse
03 mar 2010 12:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 feb 2010 09:54
SKM-nummer
SKM2010.171.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-197412
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivninger
Emneord
multimediebeskatning, PDA, hjemmehjælpere
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ansatte i kommunens hjemmepleje skal betale multimedieskat, såfremt det er nødvendigt for arbejdet, at de tager en PDA med hjem, da de har underskrevet en tro og love erklæring, de ikke bruger PDA'en privat og overholdelse heraf kontrolleres af forvaltningen i kommunen.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9

Spørgsmål

  1. Skal ansatte i kommunens hjemmepleje betale multimedieskat, hvis de tager PDA'en med hjem, når de har underskrevet en tro og love erklæring, og de ikke bruger den privat, og overholdelse heraf kontrolleres af forvaltningen i kommunen?

Spørgers opfattelse

  1. Nej.

SKATs indstilling

  1. Nej, såfremt det er nødvendigt for arbejdet, at PDA'en tages med hjem.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Medarbejderne i hjemmeplejen i kommune X har til brug for arbejdet en PDA til rådighed.

Medarbejderne møder op til fælles samling og planlægning af dagen på et fælles mødested inden de tager ud til arbejdsstederne hos borgerne. I nogle tilfælde møder medarbejderne tidligt op til arbejdet hos borgerne inden den fælles morgensamling.

Om eftermiddagen/aftenen tager medarbejderne direkte fra sidste borgerbesøg og hjem.

Det er en forudsætning, at medarbejderne kan ringe til de borgere, der skal besøges og til deres pårørende, hvorfor PDA'ens funktionaliteter ikke kan låses.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er spørgers opfattelse, at der vil blive spildt megen tid, hvis medarbejderne skal omkring det fælles mødested for at aflevere PDA'en inden de tager hjem, og dermed også skal hente den der om morgenen inden borgerbesøgene. Denne tid kun kan fra tages borgerkontakten

Kommunen har beregnet, at det vil koste kommunen ca. 6-7 mio. kr. årligt til dækning af den arbejdstid der medgår, hvis medarbejderne skal omkring det fælles mødested for at afhente PDA'en før besøg hos borgerne og for at aflevere PDA'en ved afslutning af en arbejdsdag.

Dette beløb skal sammenlignes med, at der vil være tale om et skatteprovenu på nogle få hundrede tusinde kroner.

Procedurer for kommunens håndtering vedr. multimedieskat skal træde i kraft fra 1. januar 2010.

SKATs indstilling og begrundelse

Kommune X spørger, om kommunens medarbejdere i hjemmeplejen, der har en PDA til rådighed, skal multimediebeskattes.

Lovgrundlag:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 - 6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Ved L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

I lovforslag, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.7., er det anført, at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen...."

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.681.SR bekræftede Skatterådet, at ansatte gartnere i en virksomhed ikke skal multimediebeskattes af rådigheden over en telefon i form af en PDA, der medtages på bopælen. Det gælder dog kun såfremt den private brug ikke er tilladt, at der indgås tro og love erklæring herpå, samt at arbejdsgiver fører kontrol med at PDA'en rent faktisk ikke anvendes privat.

I SKM2009.684.SR kunne Skatterådet bekræfte, at PDA'er ville være skattefri for medarbejderen, således at der ikke udløses multimedieskat, da PDA'erne er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald.

Begrundelse:

Medarbejdere i hjemmeplejen i kommune X har PDA'er stillet til rådighed til brug ved arbejdets udførelse. Arbejdet påbegyndes som regel med fælles samling på et fælles mødested, men afsluttes stort set altid med et borgerbesøg, hvorefter medarbejderen medbringer PDA'en på bopælen.

Såfremt medarbejderen skal køre til mødestedet ved arbejdsdagens afslutning for at aflevere PDA'en vil dette medføre et ekstra tidsforbrug.

Det er ikke en mulighed, at låse PDA'ens funktioner så der kun kan foretages opkald til begrænsede numre, idet medarbejderen skal have mulighed for, at foretage opkald til borgeren og dennes pårørende.

I bemærkninger til lovforslaget om multimediebeskatningen, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.2 er det anført, at multimediebeskatningen bl.a. omfatter en telefon, det vil sige en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed fra en arbejdsgiver til privat benyttelse. Videre anføres det, at såfremt en telefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Der er dog bl.a. følgende undtagelser til beskatningen af privat rådighed over telefon, som ligeledes anført i bemærkninger:

..."Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemme ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug."

Videre anføres det, at:

..."En telefon omfatter små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA'er (Personal Digital Assistant), smartphones o. lign."

Medarbejdere i kommunens hjemmepleje skal som udgangspunkt betale multimedieskat, idet PDA'en medbringes på bopælen, og der er dermed en formodning for, at denne kan anvendes til privat brug.

Formodningen for den private rådighed over telefonen/PDA'en kan dog afkræftes, jf. bemærkningerne til L199.

Medarbejderne i kommunens hjemmepleje kan således undgå, at betale multimedieskat af rådigheden over PDA'en, såfremt:

  • PDA'en er nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at PDA'en udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt.
  • PDA'en rent faktisk kun benyttes erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren fører kontrol med, at PDA'en kun anvendes erhvervsmæssigt.

Kommune X har oplyst, at der vil blive indgået en tro og loveerklæring, og arbejdsgiveren vil føre kontrol med, at den udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

Vedrørende arbejdsgiverens kontrol skal henvises til den til enhver tid gældende vejledning udarbejdet af SKAT, hvori der orienteres om omfanget af arbejdsgiverens kontrol og gives eksempler på, hvordan denne kan gennemføres. Vejledningen findes på www.skat.dk.

SKAT skal henlede opmærksomheden på, at den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, ikke er videreført, jf. bemærkningerne til L 199.

Har arbejdsgiveren stillet telefon til rådighed for arbejdstageren, og denne kun anvendes på arbejdspladsen, kan telefonen anvendes til almindelig privat brug, f.eks. opkald til hjemmet ved overarbejde, opkald til tandlæge m.v., uden at dette medfører multimediebeskatning.

Medtages telefonen derimod i den private sfære, må denne ikke anvendes til almindelig privat brug, hverken på arbejdspladsen eller i den private sfære. Anvendes telefonen til blot ét privat opkald, i eller udenfor arbejdspladsen, vil dette medføre, at arbejdstageren skal betale multimedieskat.

SKATs indstilling

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med et nej, såfremt det er nødvendigt for arbejdet, at PDA'en tages med hjem.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling