Dato for udgivelse
17 May 2010 12:33
SKM-nummer
SKM2010.324.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
10-025413
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Aktier, suspension fra handel på et reguleret marked, tab
Resumé

I nyhedsbrevet "Nyhedsbrev om fradrag for tab på aktier, der har været børsnoterede - f.eks. aktier i Roskilde Bank" fra den 7. januar 2009, beskrives reglerne for personers tab på aktier, der har været børsnoterede i skatteyderens ejertid, men er blevet suspenderet fra handel på fondsbørsen. De beskrevne regler var gældende i perioden 2006 til 2009.

Med virkning fra 2010 er nogle af reglerne i aktieavancebeskatningsloven ændret. Bl.a. er det tidligere begreb "børsnoterede aktier" erstattet af begrebet "aktier optaget til handel på et reguleret marked".

Denne SKAT-meddelelse beskriver de regler, som gælder fra 1. januar 2010.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 13
Aktieavancebeskatningsloven § 13 A
Aktieavancebeskatningsloven § 14
Aktieavancebeskatningsloven § 44
Aktieavancebeskatningsloven § 46, stk. 17

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.G.3.

I nyhedsbrevet "Nyhedsbrev om fradrag for tab på aktier, der har været børsnoterede - f.eks. aktier i Roskilde Bank" fra den 7. januar 2009, beskrives reglerne for personers tab på aktier, der har været børsnoterede i skatteyderens ejertid, men er blevet suspenderet fra handel på fondsbørsen. De beskrevne regler var gældende i perioden 2006 til 2009.

Med virkning fra 2010 er nogle af reglerne i aktieavancebeskatningsloven ændret. Bl.a. er det tidligere begreb "børsnoterede aktier" erstattet af begrebet "aktier optaget til handel på et reguleret marked".

Denne SKAT-meddelelse beskriver de regler, som gælder for tab/gevinst, der opstår den 1. januar 2010 eller senere. Er aktierne afstået/solgt inden udgangen af 2009 henvises til ovennævnte nyhedsbrev.   

Når aktierne suspenderes fra handel på et reguleret marked, kan de ikke længere handles på et reguleret marked, men der kan stadig handles med aktierne.

De regler, som har betydning beskrives generelt, og kan anvendes både når det er bankaktier og andre aktier, der suspenderes fra handel på et reguleret marked.

Til sidst i SKAT-meddelelsen gennemgås 2 eksempler til belysning af reglerne.

1. Kort sammendrag af reglerne

Når aktier optaget til handel på et reguleret marked suspenderes fra handel på et reguleret marked, f.eks. på grund af dårlig økonomi i selskabet, overgår de til at være aktier, som ikke handles på et reguleret marked. Det vil typisk betyde et tab på aktierne. Tabet kan først fradrages når aktierne sælges eller selskabet ophører. Uanset at aktierne anses for aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, kan tab på aktierne kun fradrages efter de regler, som gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked.

At begrebet "børsnoteret" med virkning fra 1. januar 2010 er erstattet af begrebet "aktier optaget til handel på et reguleret marked", bevirker at flere aktier omfattes af begrebet. Hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men ikke opfyldte det tidligere begreb børsnoterede aktier, og aktierne inden 1. januar 2010 er overgået til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, kan tabet på disse aktier dog fradrages efter de regler, som gælder for aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Er aktierne omfattet af den særlige overgangsregel, som gælder for aktier fra små "skattefrie" beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005, er det den kurs aktierne havde, da aktierne blev suspenderet fra handel på et reguleret marked, som kan lægges til grund ved opgørelsen af avance/tab.

Reglerne bliver uddybet nedenfor.   

2. Nye betingelser for at kunne foretage fradrag for tab opstået den 1. januar 2010 eller senere

For tab på aktier der er optaget til handel på et reguleret marked, der opstår den 1. januar 2010 eller senere, er det en betingelse for at få fradrag for tabet, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen er sket.

For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses oplysningspligten for opfyldt, hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der er indberettet til SKAT. For tab på aktier, der ikke er indberettet til SKAT, anses betingelsen om indberetning for opfyldt, hvis skatteyderen selv oplyser SKAT om erhvervelsen senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010.

SKAT finder, at uanset at aktierne efter suspension fra handel på et reguleret marked overgår til at være unoterede, er det en betingelse for tabsfradrag for de skatteydere som ejede aktierne da aktierne blev suspenderet fra handel på et reguleret marked, at denne oplysningspligt er overholdt. 

3. Har suspension fra handel på et reguleret marked skattemæssige konsekvenser?

Overgår aktier i skatteyderens ejertid fra at være optaget til handel på et reguleret marked til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, anses aktierne for at ændre skattemæssig status. Efter ændringen anses aktierne for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked. Sælges aktierne efter ændringen, hvilket enten kan ske ved et egentligt salg, eller når selskabet ophører, er det aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, man afstår.

Uanset at aktierne er suspenderet fra handel på et reguleret marked, kan man ikke fremrykke fradraget for et eventuelt tab. Tabet kan først fradrages, når aktierne afstås eller selskabet opløses.

Selvom aktierne anses for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, kan et tab alene fratrækkes efter de regler, som gælder for aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis aktier har været optaget til handel på et reguleret marked, men ikke opfyldte det tidligere begreb børsnoterede aktier, og aktierne inden 1. januar 2010 er overgået til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, kan tabet på disse aktier dog fradrages efter de regler, som gælder for aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

For aktier anskaffet før 1. januar 2006, som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr. (var skatteyderen gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb for begge ægtefæller 273.100 kr.), gælder der særlige regler. Disse regler gennemgås i afsnit 6.

4. Hvornår kan et tab fradrages?

Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt eller når det udstedende selskab opløses.

Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af at selskabet ophører med at eksistere, fordi selskabet slettes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis aktierne handles mellem ægtefæller, skal der ikke ske beskatning af gevinst eller tab, fordi den købende ægtefælle overtager den sælgende ægtefælles skattemæssige stilling.

F.eks. kan et tab på aktierne i Roskilde Bank A/S modregnes ved opgørelsen af indkomsten for 2010, hvis aktierne rent faktisk sælges i 2010.

5. I hvilken indkomst kan et tab fradrages?

Har man tab på aktier, som har været optaget til handel på et reguleret marked (før 1. januar 2010 var børsnoterede), mens man har ejet aktierne, men som på afståelsestidspunktet er afnoterede, kan tabet alene fradrages efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Det betyder, at tabet alene kan modregnes i udbytter og gevinster på aktier, optaget til handel på et reguleret marked. Det er en forudsætning, at udbytter og gevinster vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, der beskattes som aktieindkomst.

Hvis tabet er større end årets udbytter og gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan det resterende tab fremføres til fradrag i udbytter og gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked i senere indkomstår. Tabet skal fradrages så tidligt som muligt. Hvis man er gift, og ikke selv kan modregne hele tabet, modregnes det overskydende tab i ægtefællens indtægter fra udbytter, gevinster og afståelsessummer på aktier optaget til handel på et reguleret marked allerede i salgsåret.

Hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, men ikke opfylder det tidligere begreb børsnoterede aktier, og aktierne inden 1. januar 2010 er overgået til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, kan tabet på disse aktier dog fradrages efter de regler, som gælder for aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Tabet kan fratrækkes i aktieindkomsten. Bliver aktieindkomsten negativ, bliver der beregnet en negativ skat af aktieindkomsten, som automatisk trækkes fra i øvrige skatter på årsopgørelsen. Kan tabet ikke rummes i skatteyderens egen slutskat, overføres beløbet til modregning i ægtefællens slutskat. Kan den negative aktieindkomst heller ikke rummes i ægtefællens slutskat, fremføres den negative skat til modregning hos skatteyderen eller ægtefællen i efterfølgende år. Modregningen sker automatisk, hvis tabet er anført i den rigtige rubrik på selvangivelsen.

6. Overgangsregel for små "skattefrie" beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005

Aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er anskaffet før 1. januar 2006, og som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr., kan afstås skattefrit, hvis de på afståelsestidspunktet har været ejet i tre år eller mere og hvis de på afståelsestidspunktet er optaget til handel på et reguleret marked (var skatteyderen gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb 273.100 kr.). 

Fra det tidspunkt aktier ikke mere kan handles på et reguleret marked, overgår aktierne fra at være optaget til handel på et reguleret marked til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked. Det betyder, at fremtidige gevinster skal beskattes. For at sikre, at de gevinster og tab, som er opstået mens aktierne kunne sælges skattefrit, stadig ikke har nogen skattemæssig betydning, skal der på det tidspunkt, hvor aktien ændrer skattemæssig status, fastsættes en fiktiv anskaffelsessum på aktierne.  

For Roskilde Bank A/S er det SKATs opfattelse, at indgangsværdien skal ansættes til 1,09 kr. pr. aktie på nominelt 10 kr. Se SKM2009.10.SKAT.

For ebh bank A/S er det SKATs opfattelse, at indgangsværdien skal ansættes til 0,05 kr. pr. aktie på nom 10 kr. Se SKM2009.208.SKAT

Aktier anskaffet 1. januar 2006 eller senere beskattes efter reglerne for almindelige aktier. 

Har skatteyderen købt aktier i Roskilde Bank A/S eller ebh bank A/S, da de var børsnoterede, og afstår aktierne efter, at de er afnoterede, skal tab behandles efter de regler, der gælder for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Se ovenfor.

En eventuel gevinst i forhold til de nævnte indgangsværdier skal derimod behandles efter de regler, der gælder for gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

7. Selvangivelse

Har skatteyderen f.eks. tab ved salg af aktier i Roskilde Bank A/S eller ebh bank A/S, skal tabet indgå ved opgørelsen af rubrik 66, uanset at aktierne anses for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere var børsnoteret). I rubrik 66 skal angives summen af gevinster og tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked - herunder tab på aktier som i aktionærens ejertid er overgået fra at være optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede) til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked - og udloddede udbytter, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Bliver det samlede beløb negativt, skal beløbet angives med et minus foran. Når tabet er selvangivet vil det automatisk blive modregnet i samme års udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked og resten af tabet modregnes i tilsvarende aktieindkomst i senere indkomstår. Er skatteyderen gift og har ægtefællen også aktieindkomst fra tilsvarende kilder, og kan skatteyderen ikke selv modregne hele tabet i det år aktierne afstås, modregnes tabet i ægtefællens aktieindkomst.

Har skatteyderen fortjeneste ved salget, skal fortjenesten medregnes i rubrik 67.

Har aktierne været optaget til handel på et reguleret marked i skatteyderens ejertid, men ikke opfylder det tidligere begreb børsnoterede aktier, og aktierne inden 1. januar 2010 er overgået til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, skal tabet indgå ved opgørelse af rubrik 67. Har skatteyderen herefter en negativ aktieindkomst, skal beløbet angives i rubrik 67 med et minus foran. Har skatteyderen negativ aktieindkomst, bliver skatteværdien af tabet automatisk trukket fra i øvrige skatter på årsopgørelsen. Hvis tabet ikke kan rummes her, overføres det til ægtefællen eller fremføres til efterfølgende år, hvor det modregnes automatisk.

8. Eksempler

Eksempel 1:

Det forudsættes, at aktierne er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank
den 15. maj 2005 til kurs 250 

25.000 kr.

Solgt den 15. december 2010 til kurs 1 

 100 kr.

Faktisk tab 

 24.900 kr.

Kursen ved overgangen fra børsnoteret til unoteret - nu aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked - anses at være 1,09 kr. pr aktie på nominelt 10 kr. Det betyder at værdien af aktierne ved suspensionen var i alt (10.000:10 x 1,09) 1.090 kr. (den fiktive anskaffelsessum).

Det er alene tabet på (1.090 kr. - 100 kr.) 990 kr., der kan modregnes i 2010.

Har skatteyderen i 2010 f.eks. fortjeneste ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked på 10.000 kr. og udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked på 5.000 kr., udgør aktieindkomsten i 2010 14.010 kr.

I rubrik 66 skal skatteyderen angive 9.010 kr.

Eksempel 2:

Det forudsættes at aktierne ikke er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank
den 15. maj 2005 til kurs 250

 25.000 kr.

Solgt den 15. december 2010 til kurs 1 

 100 kr.

Tab

 24.900 kr.

Skatteyderen har i 2010 f.eks. fortjeneste ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked på 10.000 kr. og udbytter fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked på 5.000 kr. Tabet på 24.900 kr. kan modregnes i de 15.000 kr. i 2010, således at aktieindkomsten i 2010 bliver 0 kr. Resten af tabet på 9.900 kr. kan fremføres til de følgende år.

I rubrik 66 skal skatteyderen anføre beløbet -14.900 kr. SKATs systemer modregner så automatisk de 14.900 kr. i udbyttet på 5.000 kr. og den indeholdte udbytteskat bliver godskrevet på årsopgørelsen. SKAT's systemer overfører automatisk resten af tabet, dvs. 9.900 kr., til en eventuel ægtefælle og kan beløbet ikke modregnes hos ægtefællen, overføres det automatisk til senere indkomstår.