Dato for udgivelse
04 Mar 2010 12:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Feb 2010 09:48
SKM-nummer
SKM2010.177.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-1524-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Rejseudgift, kursusudgift, privat, karakter, medarbejdende, ægtefælle, dokumentation
Resumé

Østre Landsret stadfæstede Byrettens dom, hvorved skatteyderen alene fik godkendt fradrag for de rejse- og kursusudgifter, der var direkte knyttet til hans indkomsterhvervelse. Retten stadfæstede, at en del af de selvangivne udgifter havde privat karakter, ligesom en del af udgifterne ikke var behørigt dokumenteret. Der blev heller ikke godkendt fradrag for udgifter til skatteyderens medarbejdende ægtefælles deltagelse i kurserne.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.2.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.B.3.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.B.3.4

Parter

A
(advokat Kristian Qvist Krüger)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten v/advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Arne Brandt, Olaf Tingleff og Lena Falk (kst.)

Byrettens dom af 22. maj 2009 (BS 150-1555/2008) er anket af A, der endeligt har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at forhøjelsen af skatteansættelsen for A med værdien af ikke godkendt fradrag for kursus- og rejseudgifter for 2001 med 40.973,09 kr. og for 2002 med 39.603,07 kr. er sket med urette.

Beløbet for 2001 på 40.973,09 kr. fremkommer ved fra det selvangivne beløb på 87.359,00 kr. at fratrække 46.385,91 kr., der er godkendt af Landsskatteretten og Skatteministeriet, mens beløbet for 2002 på 39.603,07 kr. fremkommer ved fra faktiske udgifter på 93.251,76 kr. at fratrække dels 44.805,70 kr., der er godkendt af Landsskatteretten og Skatteministeriet, og dels 8.842,99 kr. i relation til køb af taske og sko, indgang til Disney World samt ... Golf Course.

Indstævnte, Skatteministeriet, har endeligt påstået stadfæstelse, dog således at der anerkendes yderligere fradrag på 5.432,91 kr. vedrørende 2001 og 11.124,25 kr. vedrørende 2002.

De nu anerkendte beløb omfatter yderligere udgift til ophold på Hotel G4 på 5.432,91 kr. vedrørende 2001 og 5.776,75 kr. vedrørende 2002 samt udgifter til flybilletter i februar 2002 på 5.347,50 kr.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaringer af A og BA, der i det væsentlige har forklaret som for byretten. Der er for landsretten endvidere afgivet forklaring af NV.

A har supplerende forklaret, at BA har en meget vigtig rolle i hans virksomhed. Hun støtter ham, og de supplerer hinanden. Han tager sig af det medicinske, mens BA visiterer og interviewer nye patienter. Efter at han har ydet behandling, fortæller BA patienterne, hvorledes de videre skal forholde sig. BA holder sig ajour med den seneste viden, og hun har et godt netværk i blandt andet USA. Når de deltager i de samme kurser, følger de ofte forskellige spor. BA er sammen med andre støttepersoner. Han kan ikke i dag huske, hvem han ringede og skrev til, mens han for ca. 8 år siden var på kursus i USA. Det er ulovligt at føre en samlet log med registreringer af, hvilke patienter man ringer til. I stedet skal de oplysninger, der fremkommer under telefonsamtaler føres ind i de enkelte patienters journaler. Flybilletterne til ...5, USA med udrejse et par dage før kursusstart og hjemrejse et par dage efter var billigere, end hvis der kun havde været 3 dage mellem ud- og hjemrejse. Han overværede ikke cirkusforestillingen i ...5.

BA har supplerende forklaret, at hun har deltaget i mange kurser og kongresser, ind i mellem også uden A. I ...8, USA har hun taget et universitetskursus. Når de deltager i de samme kongresser, følger hun behandlersporet, mens han følger medicinsporet. Hun har et fagligt netværk, navnlig i USA, der er længst fremme vedrørende forskning angående misbrugsbehandling.

NV har forklaret, at hun er informationschef på behandlingscentret G5, Danmark. Centrets behandlere er typisk uddannet på det private G6-center. Andre er uddannet i f.eks. USA eller Irland. I deres branche er en stor del af misbrugskonsulenterne tidligere misbrugere. Sundhedsstyrelsen stiller ikke krav om en bestemt uddannelse. Det kan være vanskeligt at videreuddanne sig i Danmark. Mange tager i stedet til USA, hvor der er specialister, der underviser på kurser. Ofte hentes undervisere fra USA dog i stedet til Danmark, da dette er billigere. Det er en fordel, hvis man som BA har en pædagogisk baggrund. Hun er bekendt med, at A driver en fornuftig forretning.

Procedure

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

I appellantens påstandsdokument af 21. december 2009 er blandt andet anført

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet set gældende,

 

at

Byrettens afgørelse er i strid med administrativ praksis vedrørende medhjælpende ægtefællers fradragsret for kursus- og rejseudgifter,

 

at     

Byrettens godkendelse af 49 %, henholdsvis 36 % "ud fra et konkret skøn", savner et sagligt grundlag og snarere er båret af et ønske om at afskære appellanten fra at opnå omkostningsdækning, jf. i det hele Landskatterettens kendelse ...

 

Endelig gøres det gældende,

 

at

Byretten ikke har foretaget den for sagen nødvendige konkrete vurdering,

 

I relation til appellantens medhjælpende ægtefælles fradrag, gøres det gældende,

 

at

Byrettens afgørelse ses at være i strid med den almindelige praksis,

 
 

idet  

der skal henvises til ligningsvejledningens afsnit E.B.3.2.1, hvori det blandt andet anføres:

 
   

"Medhjælpende eller ansatte ægtefæller, der er beskæftiget i virksomheden eller selskabet, deltager ofte i rejser til udlandet. Hvorvidt der er tale om en privat, blandet eller rent erhvervsmæssig rejse for ægtefællen afgøres ud fra samme kriterier, som anvendes ved bedømmelsen af en indehavers eller en hovedaktionærs deltagelse i en rejse ".

 

Det hedder videre

 
   

"Anses ægtefællens rejseudgifter, der betaler selskabet, for private, betragtes udgifter normalt som løntillæg til hovedaktionæren, jf. om selskabers rejseudgifter i ligningsvejledningens selskaber og aktionærafsnit S.F.2.1.8.

Hvis der deltager, såvel lønmodtagere, som selvstændig erhvervsdrivende i et helt eller delvist fagligt kursus, må der ud fra et lighedsprincip indrømmes den selvstændige erhvervsdrivende fradrag for kursusudgifter i samme omfang, som kurset anses for forretningsmæssigt begrundet for den ansatte deltager, jf. herved E. B. 3. 4."

 

at

det forhold, at appellanten har fået fradrag for de med kurserne forbundne udgifter, med baggrund i ovenstående praksis, skal føre til, at den medhjælpende ægtefælle opnår fradrag på samme vis,

 

at

Byrettens subsumption omkring appellantens medhjælpende ægtefælles manglende uddannelse er forkert,

 
 

idet

appellantens medhjælpende ægtefælles "uddannelse" er i overensstemmelse med en af Minnesota-kurens grundpiller, hvoraf netop fremgår, at behandlerne er ædru alkoholikere ...

 

Såfremt Landsretten måtte finde, at appellantens medhjælpende hustru ikke er berettiget til fradrag, da gøres det subsidiært gældende,

 

at

Byrettens præmisser ... vedrørende hoteludgifter ikke er korrekte,

 
 

idet

appellanten ... har dokumenteret, at appellantens medhjælpende ægtefælles tilstedeværelse på de i sagen omhandlede hoteller således ikke har medført øgede omkostninger,

 
 

idet

appelindstævnte da også har anerkendt appellantens betragtninger omkring manglende meromkostninger for så vidt angår Hotel G4, USA ...

 

at

Landsretten således i forbindelse med sagen kan lægge til grund som bevist, at de i sagen omhandlede hoteller afregnes per værelse og således ikke per person,

 

at

appelindstævnte derfor har været uberettiget til at nægte fradrag for [G7 Plaza, G8 Athletic Club, G9 Resort og G4 hoteller,

 

I relation til hotelovernatningen i ...3 ... gøres det gældende

 

at

appellantens overnatning i ...3 har været en for kurset i ...2 nødvendig udgift,

 
 

idet

appellanten ikke havde mulighed for at komme videre med fly til slutdestinationen, grundet det sene ankomsttidspunkt, hvorfor appellanten var tvunget til en mellemovernatning

 
 

idet

appellanten, henset til dennes alder (65 år), har været berettiget til at hvile sig efter en 11 timers flyvetur,

 

at

appellantens billeje på Hawaii har været en for kurset nødvendig udgift ...

 
 

idet

appellanten, grundet afstandene mellem henholdsvis lufthavnen, hotellet og kursusstedet var været nødsaget til at leje bil, idet taxaudgifter, samlet set, var blevet dyrere,

 

I relation til telefon- og portoudgifterne, gøres det gældende

 

at

appellanten, for at passe sit hjemlige arbejde, har været nødsaget til at leje en mobiltelefon, der kan anvendes i USA, ligesom appellanten var nødsaget til at sende luftpost hjem,

 

at

appellanten er underlagt virksomhedsordningen, hvorved en del af appellantens telefonudgifter anses for private og en del anses for erhvervsmæssigt,

 

at

denne virksomhedsordning må tilsvarende være gældende i forbindelse med appellantens udlandsrejser i forbindelse med kurserne,

 

I relation til appellantens udgifter til flybillet til ...5 ... gøres det således gældende

 

at

appellantens udgift nu ses at være dokumenteret,

 

I relation til appellantens udgifter, der tidsmæssigt ligger i forlængelse af de enkelte kursusdage ... gøres det gældende:

 

at

appellantens udgifter til socialisering i forbindelse med kurserne ikke har karakter af at være privat,

 
 

idet

det var en for kurset nødvendig udgift, da turen skulle benyttes til socialisering- og netværkstur for kursets deltagere,

 
 

idet

det næppe kan forventes, at kursusdeltagelser blot tager hjem på hotellet efter afsluttet kursusdag,

 

I relation til appellantens bespisning af kollega ... gøres det gældende

 

at

appellantens bespisning af kollega i forbindelse med dennes relevante studiebesøg, naturligvis skal kunne fradrages,

 
 

idet

der er tale om en udgift afholdt i forlængelse af appellantens studiebesøg, og som kompensation for, at kollegaen uden udgift stiller sin ekspertise og sit hospital til rådighed og,

 

I relation til billeje, foretaget i tredjemands navn ... gøres det gældende

 

at

appellantens billeje, foretaget i tredjemands navn, men betalt af appellanten naturligvis skal fradrages,

 
 

idet

der er tale om en for kurset nødvendig udgift, jf. tidligere bemærkninger,

 
 

idet

lejers navn er uden betydning for sagen, da det kan lægges til grund, at appellanten har anvendt køretøjet til brug for kurset, samt ligeledes betalt herfor, og

 

at

appellanten har fratrukket de udgifter, der må anses for at være private udgifter, jfr. den reviderede påstand [vedrørende 2002] ...

Landsretten kan, med baggrund i det fremkomne, lægge til grund, at appelindstævnte således ikke kan godkende nedenstående udgifter for år 2001:

...(kursusudgift)

kr.

3.781,801

...(flybillet)

kr.

24.913,502

...(ændringsgebyr)

kr.

480,002

...(hotel)

kr.

4.311,932

...(hotel)

kr.

947,963

...(forplejning)

kr.

4.381,192

...(billeje)

kr.

316,494

Udgifter til telefoni

kr.

578,534

Andet

kr.

1.261,693

 1. Afvist, idet posten skulle være medtaget to gange.
 2. Afvist med ½ halvdelen med henvisning til ægtefællens manglende erhvervsmæssige interesse i udgifterne.
 3. Afvist som udokumenterede.
 4. Afvist under henvisning til, at der ses at være tale om private udgifter.

Landsretten kan, med baggrund i det fremkomne, lægge til grund, at appelindstævnte således ikke kan godkende nedenstående udgifter for år 2002:

Februar

 

...(flybillet)

kr.

[5.347,50]1

...(hotel)

kr.

3.500,111

...(billeje)

kr.

2.248,172

...(forplejning + private udgifter)

kr.

2.173,553

Telefoni og porto

kr.

3.570,164

Taxa

kr.

332,005

Andet

kr.

1.219,784

 

November

 

...(fly)

kr.

8.315,501

...(hotel)

kr.

[7.752,77]6

...(billeje)

kr.

1.210,007

...(forplejning)

kr.

4.747,068

Telefoni og porto

kr.

225,264

 1. Afvist med ½ halvdelen med henvisning til ægtefællens manglende erhvervsmæssige interesse i udgifterne.
 2. Afvist som udokumenteret, idet der alene er fremlagt udgiftsbilag for USD 304,44.
 3. Afvist under henvisning til, at alene appellantens udgifter, og således ikke ægtefællens eller tredjemands udgifter, kan fradrages, ligesom private udgifter, som af appellanten er anerkendt ...
 4. Afvist med henvisning til, at der er tale om private udgifter.
 5. Der er kun fremlagt bilag for kr. 384,00 ...
 6. Afvist under henvisning til at alene appellantens udgifter kan fradrages, idet bemærkes, at der ... alene er dokumenteret udgift på USD 40 og ikke som opgjort ... USD 914,31.
 7. Afvist for så vidt angår bilag[et], hvor LM fremgår som lejer.
 8. Afvist, dels med henvisning til ægtefællen og dels under henvisning til, at der på bilag ... er tale om private udgifter, hvoraf appellanten nu har anerkendt den ene som en privat udgift.

..."

I indstævntes påstandsdokument af 28. december 2009 er blandt andet anført

"...

Opsummerende sagsfremstilling

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighederne med rette alene delvist har anerkendt fradrag for appellantens rejseudgifter afholdt i indkomståret 2001 og 2002, hvor han var på studierejser til USA.

Appellanten er uddannet læge, og var i 2001 og 2002 på tre studierejser til USA sammen med sin ægtefælle, der er uddannet pædagog og er ansat i appellantens praksis. Appellanten er praktiserende læge og arbejder med behandling af misbrugere.

Af appellantens skatteregnskab for 2001 ... fremgår det, at appellanten

"driver lægegerning indenfor psykiatrisk behandling gennem konsultationer og medicinsk behandling. Endvidere arbejder virksomheden for at indføre og/eller udvide kendskabet til alternative behandlingsformer og -metoder samt udbredelsen heraf også udenfor Danmark" ...

Af samme regnskab fremgår det, at appellantens ægtefælle fik en løn i 2001 på kr. 40.000,- ...

Det er oplyst - men ikke nærmere dokumenteret - at appellantens ægtefælle fungerer som sekretær og bogholder i hans praksis, og at hun derudover forestår visitation af patienter, patientrådgivning og daglig praktisk vejledning i patienternes misbrugsbehandling ...

Landsskatteretten traf den 10. januar 2008 afgørelse om, at de af appellanten selvangivne kursus- og rejseudgifter kun kan anerkendes delvist. I kendelsen har Landsskatteretten alene godkendt fradrag for de konkret dokumenterede udgifter, der er direkte knyttet til appellantens deltagelse i kurserne, og Landsskatteretten har bl.a. lagt til grund, at udgifter som følge af ægtefællens deltagelse i rejserne ikke er fradragsberettigede. Landsskatterettens afgørelse bygger på en nøje gennemgang af det af appellanten fremsendte regnskabsmateriale, idet der er taget stilling til følgende udgiftsposter afholdt i 2001 og 2002:

Kursusudgifter 2001

Appellanten og hans ægtefælle rejste fra den 19. april til den 5. maj 2001 til USA. I perioden 19. - 22. april deltog parret i en konference i ...1 afholdt af G1 ...

Appellanten har fremlagt en opgørelse over kursus- og rejseudgifter i 2001 ...

Landsskatteretten har godkendt halvdelen af udgifterne til flybilletter, idet udgifterne til appellantens ægtefælle ikke er godkendt ... Den fradragsberettigede udgift er godkendt med kr. 25.393,50 svarende til halvdelen af kr. 49.827 ... tillagt halvdelen af kr. 960 ...

Selve kursusudgiften på USD 450,- svarende til kr. 3.781,80 (kurs 840,4) er godkendt fuldt ud, da den er uafhængig af, hvorvidt appellantens ægtefælle deltog eller ej ...

Udgifterne til hotel er godkendt med kr. 9.745,-, idet ægtefællens andel ikke er fradragsberettiget, og idet udgifterne til hotel i ...3 ikke er tilstrækkeligt dokumenterede ...

Appellanten har i 2001 bl.a. afholdt udgifter på Hotel G4 med kr. 10.865,81 ... hvoraf Landsskatteretten har anerkendt halvdelen af beløbet som fradragsberettiget. Den nye dokumentation, der er fremkommet i forbindelse med ankesagen, medfører, at hele beløbet kan anerkendes som fradragsberettiget, svarende til et yderligere fradrag på kr. 5.432,91.

For landsretten anerkendes således udgifter til hotel med i alt kr. 15.177,91.

For så vidt angår udgifter til forplejning er disse anerkendt med kr. 2.434,50 ... under hensyntagen til, at ægtefællens andel ikke erfradragsberettiget. Ud fra det foreliggende materiale har Landsskatteretten anerkendt en for stor udgiftspost. Således har de fremlagte kvitteringer et samlet udvisende på USD 388,18, hvoraf appellantens andel udgør USD 194,09. Med den af appellanten ... angivne valutakurs på 840,4 svarer det til kun kr. 1.631,13, hvorimod Landsskatteretten har anerkendt udgifter til forplejning med kr. 2.434,50.

Landsskatteretten har ikke godkendt fradrag for billeje på kr. 316,50 på grund af manglende dokumentation . .. og har heller ikke godkendt fradrag for udgifter til telefoni, porto og lign. på grund af manglende erhvervsmæssig tilknytning.

De ikke-godkendte udgifter til telefoni, porto og lign. har således en sådan privat karakter, at de ikke er godkendt som fradragsberettigede.

Sammenfattende har Landsskatteretten anerkendt fradrag for følgende udgifter:

Flybilletter

kr.

25.393,50

Kursusudgift                        

kr.

3.781,80

Hoteludgift

kr.

9.745,00

Forplejning

kr.

 2.434,50

I alt

kr.

41.354,80

I forhold til den samlede udgiftspost på kr. 83.577,- udgør den fradragsberettigede del på kr. 41.354,80 ca. 49 %, hvilket korresponderer med Landsskatterettens afgørelse for 2001 ...

Om den samlede udgiftspost på kr. 83.577,- bemærkes det, at denne er opgjort til kr. 87.358.70 af appellanten i [hans til skattevæsnet indsendte opgørelse over kursus- og rejseudgifter i 2001], hvor appellanten dog har medtaget kursusudgiften to gange. Medtages den kun én gang, fremkommer beløbet kr. 83.577,-.

Endelig bemærkes det, jf. ovenstående, at indstævnte under landsretssagen har anerkendt yderligere fradrag med kr. 5.432,91 under posten "Hoteludgift", således at det samlede anerkendte fradrag under denne post nu udgør kr. 15.177,91. De samlede anerkendte fradrag udgør følgelig kr. 46.787.71.

Kursusudgifter 2002

I 2002 var appellanten og hans ægtefælle på kursus i USA to gange i henholdsvis februar og november.

Appellantens opgørelse over udgifter forbundet med kurset i februar 2002 er fremlagt ... Kursusprogrammet er fremlagt ...

Appellantens udgifter til flybillet er ikke anerkendt af Landsskatteretten, da der ikke er fremlagt sædvanlig bilagsdokumentation ... Imidlertid må det lægges til grund, at appellanten nødvendigvis må have afholdt udgifter til flytransport i forbindelse med deltagelsen i kurset i februar 2002. Indstævnte kan derfor anerkende fradragsret for appellantens udgifter til flytransport i februar 2002.

Udgiftsposten i [kontoudtog for appellantens Diners Club-konto] dækker flybilletter for både appellanten og hans ægtefælle. Da de udgifter, der er afholdt af ægtefællen, ikke er anset for at være fradragsberettigede, tager indstævnte alene bekræftende til genmæle for så vidt angår kr. 5.347,50, svarende til den del af udgiften, der kan henføres til appellantens flytransport.

Under behandlingen af sagen har Landsskatteretten i flere omgange indkaldt materiale fra appellanten og har inddraget det bilagsmateriale i afgørelsen, som appellanten har fremlagt. Det bestrides, at appellantens repræsentant har fremsendt materiale til skattemyndighederne ud over det, der er fremlagt i sagen.

Landsskatteretten har godkendt fradrag for kursusudgift med kr. 3.129,80 ...

Hoteludgifter er godkendt med kr. 3.500,-, idet appellantens ægtefælles andel ikke er fradragsberettiget ... Det bestrides i den forbindelse, at [kursusprogrammet] udgør fornøden dokumentation for, at det pågældende hotel ("G9") opererer med enhedsværelsespriser, der er uafhængige af antal gæster pr. værelse.

Udgifter til billeje er anerkendt med kr. 2.609,- ... Udgift til taxa er godkendt med kr. 384,- ...

Udgifter til forplejning er godkendt med kr. 4.413,-, hvilket synes for stor en post i forhold til den fremlagte dokumentation og appellantens andel heraf ...

Derudover er udgift til telefoni, herunder leje af mobiltelefon, og porto samt posten "andre udgifter" ... ikke godkendt på grund af manglende erhvervsmæssig tilknytning.

Appellantens opgørelse over udgifter afholdt i forbindelse med deltagelse i kurset i november 2002 er fremlagt ...

Appellantens andel af udgifter til flybilletter er godkendt med kr. 8.315,50 ...

Hoteludgifterne er af Landsskatteretten godkendt med kr. 6.572,- ... sammenholdt med appellantens opgørelse ... idet der er henset til, at appellantens ægtefælles andel ikke er fradragsberettiget.

Appellanten har i november 2001 bl.a. afholdt udgifter på Hotel G4 med kr. 11.553,50 ... hvoraf Landsskatteretten har anerkendt halvdelen af beløbet som fradragsberettiget.

Ud fra den under landsretssagen fremlagte erklæring ... kan det anerkendes, at værelsesprisen var (tilnærmelsesvis) den samme på Hotel G4, ...2, uanset om appellanten boede der alene eller sammen med sin ægtefælle, hvorfor indstævnte tager bekræftende til genmæle for et beløb på kr. 5.776,75.

Indstævnte kan derfor anerkende fradragsret for de samlede udgifter, som appellanten har haft vedrørende dette hotel, i alt kr. 11.533,50 ...

Udgifter til billeje er godkendt med kr. 6.649,-, idet billeje i tredjemands navn (LM) ikke er godkendt ...

Udgifter til forplejning er godkendt med kr. 4.142,- ... idet der er henset til, at udgifter til ægtefællens samt tredjemands forplejning ikke er fradragsberettiget.

Udgifter til telefoni og porto er ikke godkendt på grund af manglende erhvervsmæssig tilknytning.

Endelig har Landsskatteretten godkendt taxaudgifter med kr. 662,- ...

De samlede godkendte udgifter i 2002 udgør dermed

Flybillet                                      

kr.

8.315,50

Taxa

kr.

1.046,00

Kursusudgift

kr.

3.129,80

Billeje

kr.

9.258,00

Hoteludgift

kr.

10.072,00

Forplejning

kr.

 8.555,00

I alt

kr.

40.376,30

Beløbet er fratrukket kr. 5.374,-, der vedrører diverse udgifter, som ikke kan knyttes til en bestemt udgiftspost, herunder udgifter til forplejning, hvor udgifterne er afholdt for tre personer ...

Den samlede post udgør således kr. 35.002,30. De samlede afholdte udgifter i 2002 er opgjort til kr. 96.381,- ... Den fradragsberettigede andel udgør herefter ca. 36 % i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse ...

Herudover er der under ankesagen godkendt yderligere udgifter med i alt kr. 11.124,25, svarende til appellantens andel af udgifter til flybilletter i februar 2002 (kr. 5.347,50,-) samt udgifter til hotelophold på Hotel G4 i november 2002 (kr. 5.776,75,-), hvorfor det samlede anerkendte beløb for indkomståret 2002 følgelig udgør kr. 51.500,55,- .

Anbringender

Til støtte for påstanden gentages de anbringender, som blev fremført af indstævnte for byretten. Der henvises i den forbindelse til gengivelsen af indstævntes hovedsynspunkter i den indankede dom og til dommens præmisser.

Hvad særligt angår appellantens synspunkter om, at en del af udgifterne, som ikke er godkendt som driftsomkostninger skulle angå bespisning og underholdning af kollega (repræsentation), gøres det gældende, at dette ikke er dokumenteret. Yderligere gøres det gældende, at der i øvrigt heller ikke er fuld fradragsret for repræsentationsudgifter, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

Dommen er i god overensstemmelse med praksis vedrørende fradragsret for rejseudgifter i forbindelse med studierejser og lignende.

For så vidt angår de ikke godkendte udgifter til hotelophold i 2001 og 2002 har appellanten ikke ... dokumenteret, at der generelt opereres med enhedsværelsespriser i USA, og indstævnte fastholder derfor, at appellanten alene kan få fradrag for den del af hoteludgifterne, der vedrører hans eget ophold (og dermed ikke for ægtefællens andel).

..."

Landsrettens begrundelse og resultat

Skatteministeriet har for landsretten anerkendt, at A er berettiget til yderligere fradrag på 5.432,91 kr. vedrørende 2001 og 11.124,25 kr. vedrørende 2002.

Med disse korrektioner tiltræder landsretten, af de af byretten anførte grunde, at der ikke er grundlag for at anerkende yderligere fradrag end fastsat af Landsskatteretten.

Under hensyn til sagens karakter, omfang og udfald skal A til Skatteministeriet betale sagsomkostninger for begge retter med i alt 40.000 kr. til dækning af udgifter til advokat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at Skatteministeriet skal anerkende yderligere fradrag på 5.432,91 kr. vedrørende 2001 og 11.124,25 kr. vedrørende 2002.

I sagsomkostninger for begge retter skal A inden 14 dage betale 40.000 kr. til Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.