Dato for udgivelse
04 Mar 2010 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Jan 2010 10:34
SKM-nummer
SKM2010.174.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
86/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Indeholdelses- og registreringspligt + Arbejdsgiverens særlige pligter
Emneord
Personalegode, oplysningspligt, midlertidig, arbejdssted, kost
Resumé

Skatteministeriet anerkender, at H1 ikke er oplysningspligtig af værdi af fri kost ydet til medarbejdere, der er ansat for 1 år eller kortere tid.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 43, stk. 1
Skattekontrolloven § 7
Ligningsloven § 16, stk. 11
Ligningsloven § 9 A

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9.11

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.7.1

Henvisning
Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2010-1 I.2.2.3
Henvisning
Den juridiske vejledning, C.A.5.12.2 Fri kost og logi

Parter

H1
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Hans Chr. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Jytte Scharling, Niels Grubbe og Thomas Rørdam

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling den 11. februar 2009.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, H1 har nedlagt påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at H1 ikke er oplysningspligtig af værdi af fri kost ydet principalt til medarbejdere, der er ansat for 1 år eller kortere tid, subsidiært til medarbejdere, der er ansat for 1 år eller kortere tid, og som på baggrund af afstanden mellem normal bopæl og arbejdssted ikke har haft mulighed for at overnatte på deres normale bopæl.

Sagsfremstilling

H1 har oplyst, at fonden besluttede at kompensere alle medhjælpere af den berørte kategori for skattesagens konsekvenser ved en forhøjelse af lønnen, der efter skat dækkede beløbet for kost. Det skyldtes, at det var H1s vurdering, at en reduktion af nettolønnen ville have uoverskuelige konsekvenser for mulighederne for at rekruttere denne kategori af medhjælpere. Udgiften hertil med tillæg af feriepenge udgjorde årligt 21.825 kr. pr. medhjælper for 24-25 medhjælpere.

Skatteministeriet har ved brev af 8. oktober 2009 taget bekræftende til genmæle over for den principale påstand.

Højesterets begrundelse og resultat

Da Skatteministeriet har taget bekræftende til gemmæle, tager Højesteret H1s principale påstand til følge.

Efter sagens udfald skal Skatteministeriet til H1 betale sagsomkostninger for landsretten og Højesteret. Under hensyn til sagens væsentlige økonomiske betydning for H1, dens principielle karakter og vidererækkende betydning, samt det arbejde, der har været forbundet med sagens førelse, fastsættes sagsomkostninger til dækning af udgift til advokat til 100.000 kr. i alt for begge instanser, idet bemærkes, at det er oplyst, at H1 er momsregistreret. Hertil kommer 2.000 kr. til dækning af retsafgift i begge instanser, således at sagsomkostningerne fastsættes til i alt 102.000 kr.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatteministeriet skal anerkende, at H1 ikke er oplysningspligtig af værdi af fri kost ydet til medarbejdere, der er ansat for 1 år eller kortere tid.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet betale 102.000 kr. til H1 .

Det idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

Sagsomkostningsbeløbene for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.