Dato for udgivelse
02 mar 2010 09:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 dec 2009 13:46
SKM-nummer
SKM2010.161.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00203
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Opgørelse af anskaffelsessum, jordparcel, afståelse, vindmølle
Resumé

Ved opgørelsen af avancen ved afståelse af en vindmølle med tilhørende jordparcel skulle anskaffelsessummen for jordparcellen alene indgå med den faktiske anskaffelsessum, idet der efter ophævelse af cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 ikke var hjemmel til at forhøje anskaffelsessummen med et tillæg for værdiforringelse af den resterende ejendom.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 4
Ejendomsavancebeskatningsloven § 5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.2.2.4.1

Klagen vedrører opgørelse af anskaffelsessum for jordparcel ved afståelse af vindmølle.

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har opgjort anskaffelsessummen for afstået jordparcel ved salg af vindmølle til 7.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren erhvervede den 1. februar 1998 en ejendom fra sin far. Ejendommen er vurderet som en landbrugsejendom.

Ejendommen har været vurderet med et samlet areal på 28,5773 ha. Klageren frasolgte i 2005 en del af ejendommens jordtilliggende, ligesom han i 2005 solgte en jordparcel på 3.145 kvadratmeter med tilhørende vindmølle for en samlet afståelsessum på 8.500.000 kr.

Det fremgår af skødet, at afståelsen var fordelt med 7.500.000 kr. for vindmøllen og 1.000.000 kr. for jorden.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har opgjort anskaffelsessummen for afstået jordparcel ved salg af vindmølle til 7.500 kr.

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at der anvendes den faktiske anskaffelsessum, idet ejendommen er erhvervet efter den 19. maj 1993.

Det fremgår ikke af sagen, at der er betalt ekstra for den jord, hvor vindmøllen er placeret, ligesom der ikke har været erlagt yderligere vederlag for opstillingen heraf.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at anskaffelsessummen for det afståede jordareal opgøres til 50.000 kr.

Til støtte herfor har han bl.a. gjort gældende, at Landsskatteretten i tidligere kendelser har accepteret en skønsmæssig anskaffelsessum på 50.000 kr.

Ulemper ved vindmølledriften, der kan begrunde en højere anskaffelsessum, er bl.a., at den landbrugsmæssige drift gøres vanskeligere. Det bemærkes, at vindmøllen først blev opstillet efter at ejendommen var erhvervet.

At der er tale om en ejendom, der er erhvervet efter 19. maj 1993, ændrer ikke ved, at det er de samme værdiansættelsesprincipper, der skal anvendes.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af Ligningsvejledningen 2005 afsnit E.J.2.2.4.1. fremgår:

"Afstås en del af en ejendom, skal anskaffelsessummen opgøres på grundlag af den del af den samlede anskaffelsessum for den samlede ejendom, der kan henføres til det afståede.

En tilsvarende opgørelsesmåde skal anvendes i tilfælde af delvis skade på en ejendom.

Omfatter frasalget et grundstykke, sker fordelingen af anskaffelsessummen på grundlag af det frasolgte areals størrelse i forhold til hele ejendommen. Anvendes en af de særlige indgangsværdier som anskaffelsessum, benyttes den samlede grundværdi som fordelingsnøgle. Såfremt der i indgangsværdien indgår en særlig fastsat grundværdi, som omfatter det frasolgte areal, er det dog denne grundværdi, der skal anvendes ved fordelingen. Anvendes den faktiske anskaffelsessum, benyttes den del af anskaffelsessummen, som er henført til grunden som fordelingsnøgle. Såfremt der inden for den faktiske anskaffelsessum er aftalt en specifik anskaffelsessum for en del af grunden, som det frasolgte areal er omfattet af, er det dog denne specifikt aftalte anskaffelsessum, der skal anvendes ved fordelingen.

SKM2005.185.LSR Ved afgørelsen af hvor stor en del af anskaffelsessummen, der skulle henføres til et frasolgt grundstykke, kunne grundværdispecifikationen anvendes som udgangspunkt, således at der toges hensyn til jordens bonitet."

Landsskatteretten har tidligere i kendelserne TfS 1999.350 og SKM2002.183.LSR (TfS 2002.395), der begge vedrører afståelser fra ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993, skønsmæssigt opgjort anskaffelsessummen for jordparcellen ved afståelse af en vindmølle til 50.000 kr.

Fælles for begge afgørelser er, at det nu ophævede cirkulære nr. 166 af 12. september 1994 var gældende. Af cirkulæret fremgik bl.a., at der kunne overføres en del af værdiforringelsen på den resterende ejendom til anskaffelsessummen for den afståede del.

Det er Landsskatterettens opfattelse, at der efter ophævelsen af cirkulæret, da der ikke er tale om afståelse af jord fra en ejendom erhvervet før den 19. maj 1993, ikke er hjemmel i ejendomsavancebeskatningslovens §§ 4 og 5 til en fortolkning, hvorefter der kan henses til en eventuel værdiforringelse af restejendommen. Der henvises til forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven LFF 1998-06-02 nr. 103.

Da skatteforvaltningen har opgjort klagerens anskaffelsessum på baggrund af en forholdsmæssig fordeling af jordværdien og da klageren ikke har godtgjort, at den afståede jord konkret har en højere værdi, stadfæster Landsskatteretten skattecentrets afgørelse.