Dato for udgivelse
01 mar 2010 10:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 feb 2010 09:02
SKM-nummer
SKM2010.152.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-172743
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Frimenighed kirkeligt arbejde almenvelgørende forening
Resumé

Skatterådet bekræfter, at vederlaget for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med eksempelvis begravelser er momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4, og nr. 22.

Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.22
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1, afsnit D.11.17

Spørgsmål

Er vederlaget for en frimenighedspræsts assistance i forbindelse med eksempelvis begravelser momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 22?

Spørgers forslag

Ja.

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en evangelisk/luthersk frimenighed. Frimenigheden er godkendt efter Ligningslovens § 8A, hvorefter gaver doneret til frimenigheden anses for at være givet til et almennyttigt formål, og kan fratrækkes i giverens skattepligtige indkomst.

Frimenigheden er endvidere godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, hvorefter udgifter til løbende ydelser givet efter en ensidigt påtagen forpligtelse til religiøse samfund, der er godkendt her i landet, kan fratrækkes i giverens skattepligtige indkomst. Det er en betingelse, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt.

Frimenighedens præst assisterer i et vist omfang ved for eksempel bisættelser eller begravelser af personer, der ikke er medlem af frimenigheden eller folkekirken, og modtager i disse tilfælde et vederlag herfor. Vederlaget indgår i frimenighedens økonomi på samme måde, som gaver og løbende ydelser i øvrigt, og tjener således samme almenvelgørende/almennyttige formål.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger finder, at præstens ydelser i forbindelse med assistance ved for eksempel bisættelser eller begravelser er omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, som en ydelse, der leveres af en almenvelgørende eller på anden måde almennyttig forening i forbindelse med afholdelse af aktiviteter.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Momslovens § 13, stk. 1:
Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

nr. 4: Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen m.v. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

nr. 18: Varer og ydelser, der leveres i forbindelse med afholdelsen af velgørende arrangementer. Afgiftsfritagelse meddeles efter forudgående ansøgning til SKAT. Som velgørende arrangementer anses arrangementer af kortere varighed, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at leveringen sker for arrangørens regning og risiko, og at arrangøren ikke i øvrigt driver virksomhed med levering af tilsvarende varer og ydelser. Indsamling og salg af brugte varer af ringe værdi, der foretages af velgørende foreninger m.fl., fritages ligeledes for afgiften efter forudgående ansøgning til SKAT. Det er en betingelse for meddelelse af afgiftsfritagelse, at den velgørende forening m.fl. ikke i øvrigt driver registreringspligtig virksomhed, og at salget udelukkende sker til registrerede virksomheder. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af fritagelse. (...)

nr. 22: Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af SKAT kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen. (...)

Begrundelse:

Efter bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, er foreningers levering af ydelse til deres medlemmer mod et kontingent momsfritaget, når følgende betingelser er opfyldt:

  • leveringen har nær tilknytning til foreningens formål
  • foreningen opfylder et af de i bestemmelsen nævnte formål
  • foreningen ikke arbejder med gevinst for øje
  • leveringen er finansieret ved kontingent (og ikke særskilte betalinger)
  • afgiftsfritagelsen ikke fremkalder konkurrenceforvridning.

De formål, som foreningen mv. efter bestemmelsen skal have for at blive momsfritaget, er formål af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller formål, som vedrører borgerlige rettigheder.

 

SKAT finder på den baggrund, at frimenighedspræstens ydelser må sidestilles med de, som præsteres i øvrigt af præster i Folkekirken, og er dermed enten udenfor momsloven eller momsfritaget som en del af kirkens ydelser efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

 

Det er i den forbindelse afgørende, at ydelserne er finansieret ved medlemmernes kontingenter/løbende ydelser.

 

Derimod er frimenighedspræstens ydelser, når de ydes mod særskilt betaling ikke omfattet af momsfritagelsen, uanset om ydelserne sker til medlemmer eller ikke medlemmer af frimenigheden.

 

Leverer frimenighedspræsten således ydelser mod særskilt vederlag, fx ved assistance til ikke-medlemmer af menigheden, vil der derfor som udgangspunkt skulle afregnes moms af vederlaget.

 

Det fremgår imidlertid af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, at almenvelgørende eller almennyttige foreningers salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, kan fritages for moms.

 

Det er en betingelse, at momsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. Det er endvidere en betingelse, at det indvundne overskud fuldt ud anvendes til foreningens velgørende eller på anden måde almennyttige formål, og at anvendelsen kan dokumenteres. Det er endelig en betingelse, at leveringen af ydelserne ikke er af forretningsmæssig karakter.

 

De foreninger mv., der kan momsfritages for deres salg af varer og ydelser i forbindelse med aktiviteter, er de foreninger, som har vedtægtsbestemte formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter.

 

Afgrænsningen af de formål, der efter bestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 22, anses for at være af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter, følger praksis efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 18, vedrørende momsfritagelse for velgørende arrangementer. Som formål af velgørende eller på anden måde almennyttig karakter anses bl.a. kirkeligt arbejde.

 

SKAT finder, at frimenighedens ydelser til personer, der ikke er medlemmer frimenigheden er omfattet af bestemmelsen, når der er tale om kirkeligt arbejde af samme karakter som assistance ved eksempelvis begravelse eller bisættelser, eller i øvrigt af en karakter, som frimenigheden ville levere vederlagsfrit til personer, der er medlemmer af frimenigheden. SKAT har herved lagt vægt på, at det er oplyst, at vederlaget for ydelserne indgår i kirkens daglige drift og dermed anvendes i overensstemmelse med frimenighedens formål.

 

Det er en forudsætning herfor, at frimenighedspræstens ydelser fortrinsvis leveres vederlagsfrit til medlemmer, og at de aktiviteter, der ydes til ikke-medlemmer mod særskilt vederlag i den sammenhæng er af ubetydelig - og ikke forretningsmæssig - karakter.

 

SKAT skal på den baggrund indstille, at spørgsmålet besvares med "ja".

 

Skatterådets afgørelse og begrundelse

 

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.