Dato for udgivelse
02 mar 2010 14:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 feb 2010 09:55
SKM-nummer
SKM2010.169.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 5-822/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger + Selskabsbeskatning
Emneord
Bådmotor, retserhvervelse, hensættelse
Resumé

Sagsøgeren havde i 2006 bogført en indtægt for salg af en bådmotor. Han gjorde indledningsvis gældende, at han først efter 2006 havde erhvervet ret til beløbet. Under sagen skiftede han forklaring og sagde, at han allerede i 2005 havde erhvervet endelig ret til det bogførte beløb. Retten kom frem til, at det ikke var dokumenteret, at der var erhvervet endelig ret til beløbet i et andet indkomstår, end 2006 hvor beløbet var bogført.

Sagen omhandlede tillige spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren havde ret til fradrag for et beløb, der var hensat i 2005, men som hverken var indtægtsført eller hensat i 2006. Retten lagde til grund, at beløbet efter sædvanlig praksis skulle indtægtsføres det efterfølgende år. Herefter kunne sagsøgeren medtage de reelle udgifter i regnskaberne. Retten udtalte, at sagsøgeren nærmere må dokumentere udgifterne i forbindelse med adgang til fradrag. Dette var ikke sket, hvorfor Skatteministeriet blev frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 8 J (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.2.1.4.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.3.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.A.3.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-1 E.B.2.6.6

Parter

H1 Holding ApS
(Advokat Lars Cort Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Maria Kjer Hedegaard)

Afsagt af byretsdommer

H Hallenberg

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter, og ikke godkendt fradrag for konto for skyldig diverse.

Påstande

Sagsøgerens påstand er principalt, at sagsøgers skattepligtige indkomst nedsættes med 100.000 kr. for indkomståret 2006, subsidiært at sagsøgers skattepligtige indkomst nedsættes med et af retten fastsat beløb mindre end 100.000 kr. for indkomståret 2006.

Sagsøgtes påstand er frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Landsskatteretten har den 28.05.2009 truffet følgende afgørelse

"...

Klagen vedrører ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter, og ikke godkendt fradrag for konto for skyldig diverse.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

SKAT har ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter på 33.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

SKAT har forhøjet Selskabets skattepligtige indkomst med 68.000 kr., da Selskabet anses for at have erhvervet endelig ret til beløbet.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

SKAT har ikke godkendt fradrag for konto skyldig diverse på 39.791 kr.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Møde m.v.

Repræsentanten har anmodet om adgang til at udtale sig overfor rettens medlemmer ved et retsmøde.

I henhold til bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, kan retten undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødigt. Under henvisning til denne bestemmelse har Landsskatteretten ikke imødekommet begæringen om retsmøde, idet sagen må anses for tilstrækkeligt oplyst på det foreliggende grundlag.

Generelle oplysninger

Det er oplyst, at H1 Holding ApS (herefter benævnt Selskabet) beskæftiger sig med marineservice. Aktiviteterne i Selskabet blev pr. 1. februar 2007 opkøbt af G1 A/S.

Advokat- og revisorudgifter

Sagens oplysninger

Selskabet har fratrukket følgende udgifter ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2006:

Dato

Bilag

Beskrivelse

Beløb ekskl. moms

       
Konto 5490 Revisor                                              

14. november 2006

15459

a/c vedr. rådgivningsmæssig assistance

10.000 kr.

31. december 2006

15545

Rest honorar vedr. div. i.fb. med salg af virksomhed

5.500 kr.

                                        

Konto 5410 Advokat

     

19. december 2006

1460

Advokat Lars Cort

18.000 kr.

       

Fratrukket i alt

   

33.500 kr.

Det er overfor SKAT oplyst, at udgifterne har vedrørt rådgivning i forbindelse med et eventuelt salg af aktiviteten i Selskabet.

Der er ikke fremlagt dokumentation for udgifterne overfor SKAT. I forbindelse med sagens behandling i Landsskatteretten har repræsentanten fremsendt kopi af faktura af 19. december 2006 udstedt af Advokatfirmaet R1. Fakturaen er udstedt til H1X ApS.

Fakturaen vedrører "aconto honorar for min juridiske assistance i forbindelse med omstruktureringen af virksomhedsaktiviteterne i H1X ApS" og andrager 18.000 kr. ekskl. moms.

Af registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at Selskabet pr. 9. februar 2007 har ændret navn fra H1X ApS til H1 Holding ApS.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke godkendt fradrag for advokat- og revisorudgifter med 33.500 kr.

Der er herved lagt vægt på, at Selskabet har oplyst, at udgifterne har vedrørt rådgivning i forbindelse med et eventuelt salg af aktiviteten i Selskabet. SKAT har henvist til ligningslovens § 8 J, statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, samt Østre Landsrets dom offentliggjort i SKM2006.13.ØLR.

Endvidere har SKAT henvist til, at enhver registrering ifølge bogføringslovens § 4 skal dokumenteres ved bilag.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets advokat har nedlagt principal påstand om, at udgifter til advokat- og revisorudgifter på 33.500 kr. godkendes fratrukket i overensstemmelse med det selvangivne.

Subsidiært er der nedlagt påstand om, at klageren som minimum har fradragsret for en skønsmæssig andel af de afholdte udgifter i indkomståret 2006.

Advokaten har henvist til ligningslovens § 8 J og statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. De omhandlede udgifter er omfattet af fradragsretten, da de er afholdt for at sikre, erhverve og vedligeholde indkomsten.

I et supplerende indlæg til Landsskatteretten har advokaten anført, at en andel af udgifterne har relateret sig til bl.a. møder mellem selskabet, revisor og advokat til gennemgang af selskabets økonomi, debitorer m.v. med henblik på at vurdere selskabets økonomiske grundlag og styrke, herunder for bl. a. at vurdere størrelsen af selskabets løbende driftsindtjening. Omkostningerne kan derfor delvist anses for løbende driftsudgifter og delvist anses for udgifter afholdt i forbindelse med omstruktureringen af virksomheden, herunder skattemæssige og selskabsretlige overvejelser. Disse overvejelser og møder er bl.a. mundet ud i drøftelser, korrespondancer og møder omkring, hvorvidt selskabet skulle indgå i et partnerskab/samarbejde med andre parter. Overvejelserne og drøftelserne er mundet ud i et nyt set-up for virksomheden.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter til revisor- og advokatbistand kan fradrages, såfremt bistanden vedrører erhvervelsen af indtægter, som skal medregnes ved indkomstopgørelsen, eller afholdelsen af udgifter, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Såfremt bistanden vedrører rene formuedispositioner eller formuesfæren/indtægtskilden, kan udgifterne ikke fradrages.

Udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan endvidere fradrages efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 J, stk. 1. Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at der ikke kan godkendes fradrag for de selvangivne udgifter til advokat og revisor eller en skønsmæssig andel heraf. Der er herved lagt vægt på, at der ikke for så vidt angår revisorudgifterne er fremlagt dokumentation for udgifternes afholdelse, ligesom det for så vidt angår såvel advokat- som revisorudgifterne ikke er tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at udgifterne har haft den fornødne tilknytning til Selskabets indkomsterhvervelse, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Endvidere finder Landsskatteretten ikke, at bistand ydet i forbindelse med et eventuelt salg af virksomhedens aktiviteter er omfattet af ligningslovens § 8 J.

Den påklagede ansættelse stadfæstes således, idet der hverken gives medhold i den principale eller den subsidiære påstand.

Manglende fakturering af debitor

Sagens oplysninger

Det er oplyst, at Selskabets debitorkonto for DJ har en saldo på 68.000 kr., som ikke er indtægtsført ved opgørelse af Selskabets skattepligtige indkomst.

Selskabet har oplyst, at kunden har forudbetalt en motor, men at der mangler fakturering.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet Selskabets skattepligtige indkomstfor indkomståret 2006 med 68.000 kr., da Selskabet er skattepligtig af de samlede årsindtægter, jf. statsskattelovens § 4.

SKAT har desuden anført, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at der er tale om en forsikringssag, og at der ikke er erhvervet ret til beløbet i indkomståret 2006. Det lægges således til grund, at der er tale om et almindeligt salg med forudbetaling.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets advokat har nedlagt påstand om, at den modtagne forudbetaling på 68.000 kr. ikke er skattepligtig for Selskabet i indkomståret 2006.

Advokaten har til støtte herfor anført, at Selskabet ikke har erhvervet endelig ret til beløbet, da Selskabet alene har udstedt en "pro forma" faktura (og ikke en sædvanlig faktura) af hensyn til forsikringssagen.

Det var nødvendigt for gennemførelse af forsikringssagen, at der blev udstedt en faktura. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at Selskabet ikke har erhvervet endelig ret til de 68.000 kr. i indkomståret 2006, hvorfor beløbet ikke er skattepligtigt i indkomståret 2006, jf. statsskattelovens § 6.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabet er skattepligtigt af de samlede årsindtægter, jf. statsskattelovens § 4. En indtægt skal medtages ved opgørelse af Selskabets skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor Selskabet har erhvervet endelig ret til beløbet.

Det er ubestridt, at Selskabet har bogført et tilgodehavende på 68.000 kr. på Selskabets debitorkonto for DJ. Indtægter skal medregnes ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt, hvor Selskabet har erhvervet endelig ret til beløbet, uanset om beløbet er betalt, og uanset der er udstedt en faktura. Landsskatteretten finder ikke, at det er tilstrækkeligt dokumenteret eller sandsynliggjort, at der er tale om en forudbetaling, som Selskabet ikke har erhvervet ret til i indkomståret 2006.

Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor.

Konto 9430: Skyldige diverse

Sagens oplysninger

Selskabet har fratrukket følgende beløb på konto 9430 Skyldige diverse

Dato

Bilag

Beskrivelse

Beløb ekskl. Moms

9. juli 2004

1

Udlæg vedr. moms

13.750 kr.

31. december 2005

9999

AES opg. 2005

1.041 kr.

31. december 2005

9999

Afsat revision 2005

25.000 kr.

Fratrukket i alt

   

39.791 kr.

Beløbene er ikke reguleret ved årsafslutningen for 2006.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet Selskabets skattepligtige indkomst med 39.791 kr. med henvisning til statsskattelovens §§ 4 og 6, stk. 1, litra a.

SKAT har henvist til, at hvis revisor ultimo 2005 har hensat skyldige beløb, skal disse indtægtsføres i 2006. Herefter kan man så ultimo 2006 hensætte et beløb, som kan fratrækkes. De to øvrige poster er der ikke dokumentation for.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets advokat har nedlagt påstand om, at udgifter på i alt 39. 791 kr., som er bogført på konto for "skyldige diverse" godkendes fratrukket ved opgørelse af Selskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2006.

De skyldige poster har alene indflydelse på Selskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 med 0 kr. som følge af periodiseringsprincippet, jf. statsskattelovens §§ 4-6. SKAT har tilbageført de skyldige poster ultimo 2005, men glemmer at fremføre tilsvarende beløb i skyldige poster ultimo 2006.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Landsskatteretten er enig med SKAT i, at det hensatte beløb vedrørende revision - i overensstemmelse med normal praksis - skal indtægtsføres i det efterfølgende indkomstår, som er indkomståret 2006. Da der endvidere ikke er hensat noget beløb ultimo 2006, og da det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at de øvrige beløb har henstået som skyldige ultimo 2006, som anført af repræsentanten, stadfæstes den påklagede ansættelse.

..."

Under sagen er der afgivet forklaring af vidnet PB.

Parternes synspunkter

Sagsøgeren har gjort gældende,

 -

at Volvo 5,0 GX1 motoren er leveret til JJ i december 2005 for kr. 68.000, og JJ har også installeret motoren i sin båd i 2005. JJ har imidlertid først modtaget faktura og først betalt for motoren ultimo 2006. Motoren til de kr. 68.000, da sagsøger har erhvervet endelig ret til de kr. 68.000 i 2005. Dermed skal de kr. 68.000 heller ikke medregnes til sagsøgers skattepligtige indkomst i 2006, men derimod i 2006. [2005.red.SKAT]

   
 -

at de relevante beskatningstidspunkt skal fastlægges på grundlag af skattelovens §§ 4 og 6, samt fortolkning og udfyldning heraf, herunder via praksis for, hvilke periodiseringsprincipper, der er gældende inden for skatteretten. Det fremgår følgende af Ligningsvejledningen:

 
 

"Den almindelige hovedregel er, at en indtægt skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse, d v.s. på det tidspunkt, hvor beløbet tilkommer skatteyder (her: sagsøgeren) som et retskrav. Faktureringstidspunktet er følgelig uden selvstændig betydning for beskatningstidspunktet, jf. således også TfS 1998.608 ØLD ... og SKM2001.416.HR. Faktureringstidspunktet kan imidlertid være sammenfaldende med eksempelvis retserhvervelsestidspunktet, men det er i dette tilfælde retserhvervelsestidspunktet, der er afgørende.

 
 

Erhvervsindtægter skal som hovedregel medtages ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til en bestemt ydelse, jf. UfR 1981.968 H. I kontraktsforhold kan det beskatningsmæssige tidspunkt fastlægges som det tidspunkt, hvor en kontraktspart har udført det, han ifølge den gensidigt bebyrdende kontrakt har forpligtet sig til at yde, idet han herved har erhvervet endeligt og ubetinget krav på en modydelse, der er opgjort eller kan opgøres i penge eller penges værd. Se til illustration heraf TfS 1994.409 LSR om indkomstskattepligt ved en genbrugsvirksomheds modtagelse af genbrugsmateriale.

 
 

Ved almindelig erhvervsmæssig handel erhverver sælger (her: sagsøger) af en vare således først ret til modydelsen, når han har opfyldt sin leveringspligt, hvorfor indtægten først skal tages i betragtning på leveringstidspunktet, se TfS 1998. 697 LSR..., LSRM 1952.120 og LSRM 1970.16. At modydelsen først forfalder eller betales senere er uden betydning, se LSRM 1971.119. "

Det fremgår således klart og direkte, at retserhvervelsestidspunktet til de kr. 68.000 er på det tidspunkt, hvor motoren leveres til kunden, hvilket i nærværende sag altså er i 2005, og de kr. 68.000 skal således rettelig indtægtsføres af sagsøger i 2005, og dermed er de 68.000 uvedkommende for opgørelsen af den skattepligtige indkomst for sagsøger i 2006, da JJ får leveret motoren i 2005.

Det er således uden betydning, at motoren betales og faktureres i 2006, jf. også herom Ligningsvejledningen.

Det fremgår af bilag 2 i skrivelsen fra PN vedrørende de udestående debitorer, som Skat undersøgte vedrørende 2006, at debitoren vedrørende de kr. 68.000 hedder DJ, men det er altså rettelig JJ. JJ mente ikke, at han havde modtaget en korrekt faktura (men blot en form for dagseddel eller lignende) ved betalingen ultimo 2006, og det er således nok derfor, at der står anført i bilag 2 at der er betalt forud (for kundens modtagelse af faktura), og at der mangler at blive faktureret, da der blot er udarbejdet en dagseddel på modtagelsen af de kr. 68.000 ultimo 2006. Selve leveringen af motoren er imidlertid sket i 2005, og dette er det afgørende for beskatningstidspunktet, jf. ovenfor.

at

det vedrørende de kr. 25.000 til revisor, som er anført som en skyldig post pr. 31. december 2005 gælder, at der også pr. 31. december 2006 er anført en skyldig post vedrørende udgifter til revisor på kr. 25.000, hvorfor det ikke er korrekt, at SKAT alene tilbagefører (dvs. ej fradrag for) de kr. 25.000, der står anført som skyldig post pr. 31. december 2005 uden også at udgiftsføre nye kr. 25.000 for 2006 vedrørende revisors honorar således, at der også pr. 31. december 2006 står kr. 25.000 som skyldig post vedrørende revisors honorar.

Det korrekte er således, at minimum kr. 25.000 af de kr. 39.791 er der skattemæssigt fradrag for i år 2006.

Sagsøger anerkender således ikke, at skatteansættelsen for indkomståret 2006 skal forhøjes med kr. 39.701 som følge af posten "Skyldige diverse", da de skyldige poster alene har indflydelse på klagerens skattepligtige indkomst for indkomståret 2006 med kr. 0 som følge af periodiseringsprincippet, jf. statsskattelovens § 4 - 6, og ligningsvejledningen. SKAT tilbagefører således alene de skyldig poster bestående ultimo 2005, men glemmer at fremføre tilsvarende beløb i skyldige poster ultimo 2006, hvorfor indflydelsen på de skattepligtige poster for indkoståret 2006 er kr. 0, og ikke en forhøjelse af klagerens skattepligtige indkomst på kr. 39.791, som gennemført af SKAT, jf. bilag 1.

Til støtte for den nedlagte subsidiære påstand gøres følgende overordnede anbringender gældende,

 at

de samme anbringender til støtte for den principale påstand gøres gældende til støtte for den subsidiære påstand.

Sagsøgte har gjort gældende,

1. vedrørende manglende fakturering af debitor - 68.000 kr.

Sagsøgeren er skattepligtigt i indkomståret 2006 af de kr. 68.000,- der i det omhandlede indkomstår er bogført på sagsøgerens debitorkonto for DJ, jf. bilag K. En skatteyder er skattepligtig af de samlede årsindtægter, jf. statsskattelovens § 4. En indtægt skal medtages ved opgørelse af skatteyderens skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvor skatteyderen har erhvervet endelig ret til beløbet.

Det er uklart hvorvidt sagsøgeren gør gældende, at han rettelig er indkomstskattepligtig af beløbet i indkomståret 2005, eller om han gør gældende først at være indkomstskattepligtig af beløbet i et indkomstår senere end 2006.

Sagsøgeren har under sagens behandling hos SKAT og Landsskatteretten ikke bestridt at have bogført et tilgodehavende på kr. 68.000,- på debitorkontoen for DJ i indkomståret 2006. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at indkomsten ikke skal medregnes ved sagsøgerens indkomstopgørelse for 2006 i overensstemmelse med retserhvervelsesprincippet, uanset om beløbet er betalt, og uanset om der er udstedt en faktura, jf. LV-2009, pkt. E.A.3.1.1 samt SKM2001.416.HR.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at der er tale om en forsikringssum, som sagsøgeren ikke erhvervede ret til i 2006.

Sagsøgeren skifter i replikken forklaring vedrørende beløbet og gør gældende, at debitor ikke hedder DJ, men JJ. Denne JJ skulle have fået leveret den i sagen omhandlede bådmotor i december 2005. Han har dog først modtaget faktura og har først betalt ultimo 2006. Sagsøgeren har ikke medtaget omsætningen i 2005, idet denne først er bogført i 2006 som et tilgodehavende.

Sagsøgeren har ikke fremlagt tilbud, ordrebekræftelse eller lignende, der kan godtgøre, at der er erhvervet endelig ret til beløbet i 2005. En vidneførelse af JJ kan ikke erstatte det mere sikre dokumentbevis.

Det er således heller ikke dokumenteret eller sandsynliggjort - også henset til sagsøgerens skiftende forklaring - at der skulle være erhvervet endelig ret til beløbet i 2005.

Idet sagsøgeren har bogført det i sagen omhandlede beløb i 2006 og ikke har dokumenteret, at retserhvervelsestidspunktet skulle være hverken før eller efter dette tidspunkt, er sagsøgeren indkomstskattepligtig af det i sagen omhandlede beløb i indkomståret 2006.

2. Vedrørende diverse skyldige poster - kr. 39.791.-.

Sagsøgeren kan ikke få fradrag for de i sagen hensatte beløb i indkomståret 2006, da han ikke har godtgjort, at beløbene er blevet indtægtsført i 2006, og at udgifterne herefter enten er afholdt i 2006 eller eventuelt hensat som (fortsat) skyldige beløb ultimo 2006.

Skatteydere kan fradrage driftsomkostninger, dvs. de udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Bevisbyrden for, at der foreligger en fradragsberettiget driftsomkostning, påhviler efter fast retspraksis sagsøgeren.

Der er i henhold til sagsøgerens egen bogføring ultimo 2005 (bilag L) hensat skyldig beløb på henholdsvis kr. 25.000,- til revision 2005, på kr. 1.041,med teksten AES opg 2005 og på kr. 13.750,- til udlæg vedrørende moms, men det fremgår ikke af bogføringen, om de skyldige beløb samtidig er blevet indtægtsført i 2006, jf. statsskattelovens § 4 og § 6.

Det er efter praksis en forudsætning for at opnå fradrag for et hensat beløb i et forudgående indkomstår, at beløbet samtidig indtægsføres i det efterfølgende indkomstår.

Sagsøgeren har som ovenfor anført ikke godtgjort at de anførte skyldige beløb er indtægtsført i 2006, og at udgifterne herefter enten er afholdt i 2006 eller eventuelt hensat som (fortsat) skyldige beløb ultimo 2006. der foreligger ingen dokumentation vedrørende de anførte skyldige beløb. Derfor kan sagsøgeren ikke opnå et fradrag for de anførte beløb i indkomståret 2006.

Rettens begrundelse og afgørelse

Ad 68.000 kr,

Det lægges til grund, at de 68.000 kr. skal beskattes. De er bogført i 2006. Det er ikke godtgjort, at de er "retserhvervet" i et andet indkomstår. Retten tiltræder derfor Landsskatterettens afgørelse vedrørende dette beløb. Sagsøgerens påstand tages derfor ikke til følge vedrørende det beløb.

Ad 25 .000 kr.

Det lægges til grund, at beløbet, som er et foreløbigt beløb efter sædvanlig praksis skal indtægtsføres det næstfølgende år og herefter medtage de reelle udgifter. Retten tiltræder derfor Landsskatterettens afgørelse vedrørende dette beløb. Sagsøgeren må nærmere dokumentere udgifterne og og søge om regulering af den skattepligtige indkomst.

Sagsøgerens frifindelsespåstand tages derfor til følge.

Sagsøgte er ikke momsregistreret.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte frifindes for sagsøgerens påstande.

Inden 14 dage skal sagsøgeren til sagsøgte betale sagsomkostninger med 15.000 kr. incl. moms.