Dato for udgivelse
24 feb 2010 14:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 feb 2010 14:32
SKM-nummer
SKM2010.148.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
10-038772
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Phoenix Kapitaldienst GmbH
Resumé
SKAT har i anledning af Skatterådets afgørelse i SKM2010.144.SR udarbejdet retningslinjer for beskatningen af investorer i Phoenix Kapitaldienst GmbH. Investorer der er beskattet af fiktive tilskrivninger på deres Phoenix Managed Account i Phoenix Kapitaldienst GmbH kan få genoptaget skatteansættelsen og kan foretage fradrag for delvis tab af deres indskud.
Reference(r)

Kursgevinstloven § 3
Kursgevinstloven § 16

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.D.2.14
Redaktionelle noter

Der henvises til SKM2010.144.SR

Til orientering er der rettet en fejl den 25. februar 2010 i punkt 5, eksempel 1.

1. Indledning

Dette styresignal fastlægger den skattemæssige behandling af investorer, der har foretaget indskud på Phoenix Managed Account (PMA) i Phoenix Kapitaldienst GmbH.

Den skattemæssige behandling indeholder følgende punkter:

 • Beskatning af tilskrivninger på PMA-kontoen
 • Fradrag for konstateret tab på indskuddet på PMA-kontoen
 • Genoptagelse af beskatningen af tilskrivninger på PMA-kontoen i tidligere år

Skatterådet har i SKM2010.144.SR truffet afgørelse om beskatningen af en konkret investor i Phoenix Kapitaldienst GmbH, der har foretaget indskud på Phoenix Managed Account (PMA).

Phoenix Kapitaldienst GmbH begyndte at udbyde Phoenix Managed Account i 1992. Ifølge aftalen skulle indskuddene investeres i en fælles pulje for PMA-investorernes regning og risiko.

Phoenix Kapitaldienst GmbH oplyste over for investorerne, at deres indskud med stor succes blev investeret i derivathandler (finansielle kontrakter) og investorerne modtog opgørelser over foretagne tilskrivninger på deres konti. Investorerne har i tillid til de modtagne oplysninger medregnet de foretagne tilskrivninger på PMA-kontoen ved indkomstopgørelsen.

I forbindelse med selskabets sammenbrud i 2005 blev det afdækket, at der i virkeligheden kun var investeret en meget lille del af de foretagne indskud, og investeringerne var tabsgivende. De foretagne tilskrivninger skete på grundlag af fiktive handler og opgørelser.

Phoenix Kapitaldienst GmbH blev taget under konkursbehandling den 11. marts 2005 og en væsentlig del af investorernes krav mod boet vil ikke blive dækket. Konkursboet forventes først afsluttet om en længere årrække.

2. Beskatning af tilskrivninger på PMA-kontoen

Skatterådet har lagt til grund, at de foretagne tilskrivninger er fiktive, herunder at investorerne ikke kan anmelde de foretagne tilskrivninger i konkursboet efter Phoenix Kapitaldienst GmbH eller den tyske indskydergarantifond EdW.

Investorerne har således på intet tidspunkt erhvervet ret til afkast af konkrete investeringer ligesom der heller ikke i kraft af tilskrivningerne er erhvervet ret til disse beløb.

Investorerne har derfor ikke erhvervet en skattepligtig indkomst i forbindelse med de omhandlede tilskrivninger på PMA-kontoen.

Skatteansættelserne kan herefter genoptages efter gældende regler.

3. Genoptagelse af beskatningen af fiktive tilskrivninger på PMA-kontoen

Skatterådet har ved afgørelsen lagt til grund, at de foretagne tilskrivninger er udtryk for fiktive afkast.

Det betyder, at investorernes skatteansættelser kan genoptages efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1, idet dette forhold anses for at være en ændring af det privatretlige grundlag for skatteansættelsen. Genoptagelse kan derfor ske uanset at fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, er udløbet.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af fristbestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, det vil sige senest 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om dette styresignal, der begrunder genoptagelsen.

Fristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af dette styresignal på SKATs hjemmeside, www.skat.dk.

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. Den skattepligtige skal i fornødent omfang dokumentere det foretagne indskud og de selvangivne fiktive tilskrivninger.

4. Fradrag for tab af indskud på PMA-kontoen

Investorernes tab af indskud på PMA-kontoen skal behandles efter kursgevinstlovens regler om tab på fordringer i fremmed valuta.

Det har hidtil været vurderingen, at der ikke var tilstrækkeligt overblik over aktiver og krav i konkursboet til at foretage en vurdering af i hvilket omfang de foretagne indskud kan anses tabt i skattemæssig forstand.

Der anses nu at være skabt så meget klarhed over konkursboet status, at det findes godtgjort, at provenuet til kreditorerne kommer til at ligge i intervallet 40 - 50 pct. af fordringerne.

Skønnet er udarbejdet af de danske investorers repræsentant i konkursboets kreditorudvalg. Skønnet er udarbejdet i forlængelse af møde den 6. oktober 2009 i kreditorudvalget og offentliggjort i Nyhedsbrev nr. 15 til de danske investorer.

Efter en samlet bedømmelse af de foreliggende oplysninger har Skatterådet vurderet, at investorernes fordring mod selskabet må anses tabt for 50 pct.'s vedkommende og at dette tab må anses for konstateret i forbindelse med offentliggørelsen af Nyhedsbrev nr. 15 den 23. oktober 2009. Det fradragsberettigede tab skal reduceres med eventuelle udbetalinger fra den tyske indskydergarantifond (EdW).

Fradraget for tab på fordringen skal ske i det indkomstår, der omfatter den 23. oktober 2009.

I punkt 5 er der eksempler på hvordan genoptagelsen og det fradragsberettigede tab nærmere skal opgøres.

5. Eksempler på opgørelser ved genoptagelse og fradrag for tab af indskud

Skatterådet udtalte som anført, at det fradragsberettigede tab på indskuddet på PMA-kontoen skal reduceres med udbetalinger fra den tyske indskydergarantiordnin EdW. Bortset herfra tog Skatterådet i den konkrete afgørelse ikke stilling til den nærmere talmæssige opgørelse i forbindelse med genoptagelse og fradrag for tab af indskud.

Investorerne kan have forskellige induviduelle forhold, der har betydning ved den talmæssige opgørelse. Nedenfor gennemgås hvorledes der efter SKATs opfattelse skal forholdes i følgende 3 typeeksempler:

 • Indskud uden efterfølgende faktiske hævninger. ´
 • Indskud med delvis efterfølgende faktisk hævning.
 • Indskud med efterfølgende fuld hævning af kontoen.
 • Eksempel 1:

  Indkomstår

  Bevægelser

   

  Saldo

  2000

  Indskud

  1.000.000

   

  2001

  Afkast

  100.000

  1.100.000

  2002

  Afkast

  110.000

  1.210.000

  2003

  Afkast

  120.000

  1.330.000

  2004

  Afkast

  130.000

  1.460.000

  Saldo på konkurstidspunktet 11. marts 2005

  1.460.000

  I dette eksempel vil konkursboet og EdW bortset fra de fiktive afkast og således alene anerkende et krav mod boet svarende til det faktiske indskud på 1.000.000 kr.

  Herefter vil der være grundlag for fuld skattemæssig regulering af de tidligere indtægtsførte fiktive afkast for indkomstårene 2001 til 2004.

  Den skattemæssige fordring mod boet kan herefter opgøres således:

   Faktisk foretagne indskud 

     1.000.000 kr.

   Dækning af EdW 90 % dog max 20.000 EUR

   150.000 kr.

   

    850.000 kr.

   Realiseret tab 2009 50%

          425.000 kr.

   Skattemæssig restfordring

          425.000 kr.

  I dette eksempel kan der således indrømmes genoptagelse for indkomstårene 2001 til 2004 med en samlet nedsættelse på 460.000 kr. - svarende til de indtægtsførte fiktive afkast.

  Herudover kan der indrømmes skattemæssigt fradrag for et realiseret tab på fordringen mod det tyske konkursbo i indkomståret 2009 på 425.000 kr.

  Herefter har skatteyderen/investor en skattemæssig restfordring på 425.000 kr., der må afvente resultatet af den endelige dividende fra boet, eller eventuelle omstændigheder, der måtte indtræffe inden boets endelige likvidation.

  Eksempel 2:

  Indkomstår

  Bevægelser

   

  Saldo

  2001

  Indskud

  1.000.000

   

  2001

  Afkast

  100.000

  1.100.000

  2002

  Afkast

  110.000

  1.210.000

  2003

  Afkast

  120.000

  1.330.000

  2003

  Hævet

  400.000

  930.000

  2004

  Afkast

  90.000

  1.020.000

  Saldo på konkurstidspunktet 11. marts 2005

  1.020.000

  I dette tilfælde vil konkursboet og EdW bortse fra de fiktive afkast og samtidig anse hævningen foretaget af det faktiske indskud, hvorefter kravet mod boet alene anerkendes med det faktiske indskud med fradrag af den/de faktiske hævninger (1.000.000 - 400.000) eller 600.000 kr.

  Herefter vil der være grundlag for fuld skattemæssig regulering af de tidligere indtægtsførte fiktive afkast for indkomstårene 2001 til 2004.

  Den skattemæssige fordring mod boet kan herefter opgøres således:

   Faktisk foretagne indskud

                  1.000.000 kr.

   Foretagne hævninger 

          400.000 kr.

   

    600.000 kr.

   Dækning af EdW 90 % dog max 20.000 EUR  

     150.000 kr.

   

          450.000 kr.

   Realiseret tab 2009 50%

     225.000 kr.

   Skattemæssig restfordring

  225.000 kr.

  I dette eksempel kan der således indrømmes genoptagelse for indkomståret 2001 til 2004 med en samlet nedsættelse på 420.000 kr. - svarende til de indtægtsførte fiktive afkast.

  Herudover kan der indrømmes skattemæssigt fradrag for et realiseret tab på fordringen mod det tyske konkursbo i indkomståret 2009 på 225.000 kr.

  Herefter har skatteyderen/investor en skattemæssig restfordring på 225.000 kr., der må afvente resultatet af den endelige dividende fra boet, eller eventuelle omstændigheder, der måtte indtræffe inden boets endelige likvidation.

  Det bemærkes, at i det tyske konkursbo opgøres kravet fra investorerne efter såkaldte minimalfordringer, der beregnes som det faktiske indskud med fradrag af udbetalinger, agio (provision ved indtræden), løbende provisioner til Phoenix samt andel af faktiske handelstab. Dette har imidlertid ingen betydning for den skatteretlige opgørelse af fordringen efter kursgevinstloven, idet fordringen anses for stiftet svarende til de faktiske indbetalinger, og tabet opgøres som forskellen mellem disse indbetalinger og det endelige likvidationsprovenu fra konkursboet.

  Eksempel 3:

  Indkomstår

  Bevægelser

   

  Saldo

  2001

  Indskud

  1.000.000

   

  2001

  Afkast

  100.000

  1.100.000

  2002

  Afkast

  110.000

  1.210.000

  2003

  Afkast

  120.000

  1.330.000

  2004

  Afkast

  130.000

  1.460.000

  2004

  Hævet

  1.460.000

  0

  Saldo på konkurstidspunktet 11. marts 2005

  0

  I dette eksempel vil investor typisk blive mødt med et omstødelseskrav fra konkursboet side, der bygger på tysk højesteretspraksis, som yderligere er cementeret ved den tyske højesteretsdom af 11. december 2008.

  Omstødelseskravet opgøres som nettobeløbet af ind- og udbetalinger foretaget til/fra investoren i perioden fra den 11. marts 2001 til den 11. marts 2005. Udbetalinger der overstiger de faktiske indbetalinger anses af konkursboet udelukkende at stamme fra fiktive og opdigtede overskud, idet Phoenix Kapitaldienst GmbH ikke på noget tidspunkt har genereret overskud, hvorfor forskelsbeløbet vil være omfattet af omstødelseskravet, jf. tysk retspraksis.

  I ovenstående eksempel vil omstødelseskravet som udgangspunkt derfor udgøre 460.000 kr. (1.460.000 - 1000.000).

  Imidlertid afsluttes sagerne normalt ved, at parterne indgår forlig, hvor forligsaftalen sædvanligvis resulterer i, at investor skal indbetale 70% af omstødelseskravet til det tyske konkursbo.

  I eksemplet vil tilbagebetalingsbeløbes således andrage 70% af 460.000 kr. eller 322.000 kr.

  Herefter vil der være grundlag for skattemæssig regulering af de tidligere indtægtsførte fiktive afkast for indkomstårene 2001 til 2004 efter en forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet.

  Reguleringen for de enkelte indkomstår opgøres således:

  Indkomståret 2001         Nedsættelse (322.000 x 100.000/460.000)         70.000 kr.

  Indkomståret 2002         Nedsættelse (322.000 x 110.000/460.000)         77.000 kr.

  Indkomståret 2003         Nedsættelse (322.000 x 120.000/460.000)         84.000 kr.

  Indkomståret 2004         Nedsættelse (322.000 x 130.000/460.000)         91.000 kr.

  Sum                                                                                            322.000 kr.

  Investorerne vil oftest, udover forligsbeløbet, blive pålagt at skulle betale sagsomkostninger. Disse omkostninger anses at være en form for dækning af kreditors inkassoomkostninger, hvilket der ikke findes hjemmel til skattemæssigt fradrag for.

  6. Ikrafttrædelses- og bortfaldstidspunkt

  Dette styresignal træder i kraft ved offentliggørelsen på SKATs hjemmeside, og det bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen.