Dato for udgivelse
16 Feb 2010 07:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jan 2010 14:02
SKM-nummer
SKM2010.123.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 131/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Selskabsbeskatning
Emneord
Skattearrangement, renteudgifter, kursgevinst, konvertibel, obligation, realitetsgrundsætningen
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt H1 ApS' udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra i andre obligationer kunne tillægges skattemæssig betydning.

Højesteret tilsluttede sig landsrettens dom, der fastslog, at H1 ApS' udstedelse af en konvertibel obligation og investering af provenuet herfra indgik i et aftalekompleks, hvis forløb og afvikling var fastlagt på forhånd af parter, som skattemæssigt ikke havde modstående interesser. Efter en helhedsbedømmelse af arrangementet blev dette tilsidesat, idet der blandt andet blev lagt vægt på,

at

banken ikke havde påtaget sig nogen risiko ved købet af den konvertible obligation,

at

arrangementet måtte antages at være etableret udelukkende af skattemæssige grunde, og

at

arrangementet således ikke var forretningsmæssigt begrundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra e
Kursgevinstloven § 1, 3. pkt. (dagældende)
Kursgevinstloven § 7, stk. 7 (dagældende)

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.E.1.4.4

Parter

H1 ApS (tidligere Investeringsselskabet H1X ApS)
(advokat Torben Bagge)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Hans Chr. Vinten)

Afsagt af højesteretsdommerne

Asbjørn Jensen, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne og Hanne Schmidt

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 8. februar 2008.

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS betale 200.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.