Dato for udgivelse
05 feb 2010 12:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 11:59
SKM-nummer
SKM2010.115.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-176448
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ejendomsavance, ejerlejlighed, uden bopælspligt, fritidsbolig
Resumé

Skatterådet bekræfter, at en eventuel avance ved salg af en ejerlejlighed beliggende i København vil være skattefri for spørger, der har bopæl Vestjylland, i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, idet lejligheden anses for at være erhvervet som fritidsbolig og herefter faktisk at have været anvendt som sådan i ejertiden.

Hjemmel
Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og 2.
Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og 2.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 E.J.1.1

Spørgsmål

Vil en eventuel avance ved salg af ejerlejlighed beliggende i København være skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2?

Svar

Ja

Spørgers forslag

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger erhvervede med overtagelsesdato den 1. juni 2001 en ejerlejlighed i København. Ejendommen var nyopført i 2001 og lejligheden er registreret som en beboelseslejlighed med et boligareal på 165 m2.

Lejligheden har ikke bopælspligt og har aldrig været brugt til udlejning.

Spørger har siden 1. november 2001 haft folkeregisteradresse på forældrenes bopæl i Jylland. Forinden var spørger tilmeldt en anden adressen i Jylland. Spørger har oplyst, at hun aldrig har haft bopæl på adressen i København.

Spørger har 2 børn, født i henholdsvis 2003 og 2008, der begge er fast tilknyttet skole og institutioner i Jylland.

Det er oplyst, at spørger i perioden 1989-1994 studerede i København og i den periode opbyggede en omgangskreds i København og omegn. I takt med at omgangskredsen blev gift og fik børn, og overnatninger hos disse kunne virke mere og mere påtrængende, valgte spørger at købe en lejlighed i København som fritidsbolig. Ejerlejligheden bruges, når spørger holder sine ferier og weekender i København og på Sjælland, herunder når omgangskredsen skal besøges. Spørger har altid været mest til storbyferier.

Spørger har vedlagt en oversigt over benyttelsen af lejligheden i 2008 og 2009. Det fremgår heraf, at spørger i 2008 har opholdt sig i lejligheden i 13 forskellige perioder, af varierende antal dage med private formål, i alt 78 dage. Opgørelsen for 2009 viser, at spørger tilsvarende har opholdt sig samlet i 64 dage, fordelt på 11 perioder.

Spørger har indsendt dokumentation for et elforbrug i lejligheden på henholdsvis 1.234, 1.142, 1.241 og 1.582 kWh for perioderne 1/4 2005 - 31/3 2006, 1/4 2006 - 31/3 2007, 1/4 - 31/12 2007 (9 måneder) og 1/1 - 31/12 2008.

Spørger har betalt ejendomsværdiskat i hele perioden.

Spørger har i perioden 1. maj 1999 til 28. februar 2007 arbejdet fuldtid hos A A/S, Jylland. Spørger har desuden siden 1. september 2001 arbejdet som administrerende direktør i B A/S, som ligger i Jylland.

Spørger fratrådte hos A A/S, da omfanget af arbejdet som administrerende direktør i B A/S blev så omfattende, at det krævede større fleksibilitet end kontrakten med A A/S kunne bære.

B A/S investerer i små og mellemstore industrivirksomheder og kræver involvering i ledelsen af virksomhederne f.eks. ved at en repræsentant for B A/S deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. B A/S har ikke investeret i virksomheder med hjemsted øst for Storebælt, hvorfor ejerlejligheden i København aldrig har været brugt i forbindelse med arbejde. Pr. 1. december 2008 er spørger ved siden af jobbet som administrerende direktør i B A/S ansat på fuld tid hos C A/S, Jylland, som B A/S er medejer af.

Spørger har til hensigt at sælge ejerlejligheden på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt og ønsker før et sådant salg sker at have oplyst, om et sådant salg under de nuværende omstændigheder vil blive betragtet som skattefrit, jf. reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger henviser til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, hvoraf det fremgår, at "fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke. Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2" og til § 8, stk. 2, hvoraf det fremgår at "reglerne i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lign., som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit efter nærværende stykke".

Spørger henviser endvidere til SKM2008.675.LSR ( TfS 2008.1094 LSR), hvor det blev bekræftet, at en ejerlejlighed kunne sælges skattefrit, og hvor det  påpeges, at "det følger således af praksis, at der kan opnås skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig og herefter er anvendt således.

Det fremgår endvidere af praksis, at der lægges vægt på det faktiske formål med erhvervelsen af ejendommen og ikke på ejendommens vurderingsmæssige registrering".

Spørger anfører, at ejerlejligheden er anskaffet med det formål at fungere som fritidsbolig og at den aldrig har været brugt i en anden henseende og henviser i den forbindelse til ovenstående baggrundsoplysninger.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt:

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens (EBL) § 1.

Efter EBL § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder dog ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Reglen i stk. 1 gælder også for sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit, jf. EBL § 8, stk. 2.

For at reglerne i EBL § 8, stk. 2, kan anvendes ved afståelse af en ejendom, kræves det, at der er tale om afståelse af sommerhusejendomme eller lignende.

Parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 1 og 2, fandtes tidligere i lov om særlig indkomstskat mv. § 2 A, stk. 1 og 2.

Hverken forarbejderne til ejendomsavancebeskatningsloven eller til lov om særlig indkomstskat mv. indeholder en afgrænsning af, hvilke typer ejendomme, der er omfattet af henholdsvis stk. 1 og 2.

Told- og Skattestyrelsen har i en kommentar, jf. TfS1998,122, til en Ligningsrådsafgørelse (TfS1998,118) udtalt, at det er Styrelsens opfattelse, at helårshuse kun kan omfattes af EBL § 8, stk. 2, hvis huset er købt som og rent faktisk anvendt som sommerbolig. Det er ejeren, der må sandsynliggøre, at helårshuset er erhvervet til brug for sommerbolig.

Denne opfattelse har Højesteret bekræftet i SKM2007.209.HR (tidligere instans SKM2006.144.ØLR).

Det følger således af praksis, at der kan opnås skattefrihed efter EBL § 8, stk. 2, ved afhændelse af en ejendom, når ejendommen er erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig og herefter er anvendt således.

Konkret:

Det ønskes oplyst, om en eventuel avance ved salg af spørgers ejerlejlighed beliggende i København vil være skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Lejligheden, der er uden bopælspligt, er i henhold til spørgers oplysninger købt som fritidsbolig. Den skulle bruges, når spørger holder ferier og weekender i København og Sjælland, herunder når omgangskredsen i København og omegn skulle besøges.

Spørger ejer ikke andre ejendomme og har folkeregisteradresse hos sine forældre i Jylland.

Det er på baggrund af disse oplysninger SKATs opfattelse, at lejligheden må anses for anskaffet som en fritidsbolig.

Spørger har oplyst, at lejligheden påtænkes solgt på et ikke nærmere fastlagt tidspunkt.

Hvorvidt lejligheden vil være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 afhænger i henhold til kommentaren i TfS1998,122 og dommen i SKM2007.209.HR, udover af at lejligheden skal være erhvervet med henblik på anvendelse som fritidsbolig, tillige af, at den rent faktisk er anvendt således.

Idet de foreliggende oplysninger om spørgers anvendelse af lejligheden lægges til grund, finder SKAT, at en eventuel avance vil være skattefri i henhold til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, idet lejligheden må anses også reelt at have været anvendt som fritidsbolig i ejertiden.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse             

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.