Dato for udgivelse
05 feb 2010 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 10:29
SKM-nummer
SKM2010.114.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-190316
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Multimediebeskatning, PC, ADSL-forbindelse
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kan få dispensation for multimediebeskatning, når hans arbejdsgiver stiller PC og ADSL-forbindelse til rådighed i hans hjem udelukkende til erhvervsmæssigt brug.

Hjemmel
Ligningslovens § 16
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

Kan jeg få dispensation for multimedieskatten, når min arbejdsgiver stiller PC og ADSL-forbindelse til rådighed i mit hjem udelukkende til erhvervsmæssigt brug?

Svar

Nej

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har en hjemme-PC, som er betalt af arbejdsgiveren. Denne PC bruges kun til arbejde. Derudover har spørger også en ADSL-forbindelse i hjemmet, som er betalt af arbejdsgiveren og kun bruges til arbejdet. Opkoblingen er krypteret, dvs. det kræver særligt software at kunne koble på netværket.

Arbejdsgiveren kan fremlægge en udskrift for loggen af PC'en for et år af gangen.

Spørger indgår en tro- og loveerklæring med arbejdsgiveren om, at PC'en udelukkende må bruges til arbejdet. PC'en er nødvendig for, at spørger kan udføre sit arbejde, da arbejdsgiver eller kollegaer skal kunne få fat i ham i og udenfor normal arbejdstid.

Til privat brug har spørgeren egen PC og privat opkobling.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger mener, at såfremt PC'en kun bruges til arbejdet og kun må bruges til arbejdet, så kan han ikke beskattes af den.

Han kan heller ikke bruge den særskilte ADSL-forbindelse til hans egen private PC'er, da opkoblingen er krypteret dvs. det kræver særligt software at kunne koble på netværket.

Han mener, det må være dokumentation nok, at arbejdsgiver kan fremlægge en udskrift af loggen for PC'en et år af gangen dvs. første gang for 2010, derefter 2011 og fremad. ¨

Hertil kommer, at han har indgået en tro og loveerklæring med hans arbejdsgiver om, at PC'en udelukkende må bruges til arbejdet. PC'en er nødvendig for at spørger kan udføre sit arbejde, fx fordi arbejdsgiver eller kollegaer skal have fat i ham i og udenfor normal arbejdstid.

Spørger har som kommentar til sagsfremstillingen indsendt billeder.

Den private pc'er i hjemmet er afsondret i et andet rum end arbejdsgiverens pc'er. Hermed kan der ikke være tvivl om at de to pc'ere bruges forskelligt. Den private pc'er bruges af familien til Bank, foto, internet og så videre... Den anden pc'er til arbejdsmæssige formål.

Spørger mener, at loven er sammensat under hensyntagen til specielle forhold for anvendelse af en arbejdsgiverbetalt pc'er til privat brug. Spørger mener derfor, at når den af arbejdsgiver betalte pc'er bruges til arbejdsmæssige formål og med en særlig indrettet opkobling (afsondret fra den private pc'er), så kan der ikke være tvivl om en friholdelse eller dispensation fra multimedieskatten. Her tænker spørger også på, at havde der været tale om en arbejdsgiverbetalt telefon så ville spørger efter spørgers opfattelse  være friholdt fra beskatning, så længe han kun brugte den til arbejdsmæssige formål.

Der står jf. L199 at når der er tale om en PC og bredbåndsforbindelse, er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er rådighed over den til privat anvendelse. Spørger mener, at ovenstående må vægtes som bevismateriale og skal suppleres med en tro og love erklæring, samt stikprøvekontrol af loggen i 2010 og frem. Hertil kommer, at arbejdsgiver i 2010 har skærpet anvendelsen af arbejdsmæssige pc'er betydeligt i forhold til tidligere. Årsagen til dette er mere af sikkerhedsmæssig karakter p.gr.af virustrussel og andet.

Spørger mener ikke, at det er umuligt at bevise hans intentioner om kun at bruge arbejdsgiverens pc'er til arbejdsmæssige formål, og derfor vil han henstille til, at dispensationen gives.

SKATs indstilling og begrundelse

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfang den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM:2009.799.SR:

Skatterådet kunne bekræfte, at lægesekretærer, der er ansat som fjernskrivere, er omfattet af multimedieskatten, uanset de specielle forhold for deres ansættelse og begrænsninger i adgangen til at anvende arbejdsgiverens multimedier, da der er stillet bredbåndsforbindelse til rådighed i hjemmet.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at administrative sygeplejersker er omfattet af multimedieskatten, uanset de specielle forhold for deres ansættelse og begrænsninger i adgangen til at anvende arbejdsgiverens multimedie, da der er stillet bredbåndsforbindelse til rådighed i hjemmet.

Begrundelse:

Spørgsmål:

Kan jeg få dispensation for multimedieskatten, når min arbejdsgiver stiller PC og ADSL-forbindelse til rådighed i mit hjem udelukkende til erhvervsmæssigt brug?

PC'er og bredbåndsforbindelser er omfattet af multimediebeskatningen, jf. LFB 2009-04-22 nr. 199 (L 199):

"Nærmere bestemt foreslås multimediebeskatningen at omfatte følgende goder:

  • Computer med sædvanligt tilbehør - det vil sige computer inkl. sædvanligt tilbehør, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Eksempelvis vil en 50 tommer fladskærm med indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter ikke blive anset for sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Denne afgrænsning svarer til de gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug ved arbejdet.
  • Datakommunikation via en internetforbindelse - det vil sige en adgang til og brug af internet, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse - eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Endvidere omfattes engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet. Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis »gratis« download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen."

Når der er tale om en PC og bredbåndsforbindelse, er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er rådighed over den til privat anvendelse, jf. L 199:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen (SKATs fremhævning). Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

Når spørger får stillet PC og ADSL-forbindelse til rådighed i hjemmet, vil han derfor blive omfattet af multimediebeskatningen efter ligningslovens § 16, stk. 12. PC'en kan benyttes privat, og det har derfor ikke betydning, at der er begrænsninger på ADSL-forbindelsen, da arbejdstageren har mulighed for at benytte PC'en privat.

Allerede fordi spørger vil blive beskattet af PC'en, er det ikke relevant at vurdere, hvorvidt der er privat rådighed overADSL-forbindelsen, da multimediebeskatningen sker med et samlet beløb på 3.000 kr. (2010-niveau), uanset om arbejdsgiveren stiller et eller flere multimedier til rådighed for de ansatte.

Af SKM.2009.799.SR fremgik det i spørgsmålet om, hvorvidt lægesekretærerkunne få dispensation for multimediebeskatningen: " Karakteren af deres arbejde tillægges ikke i denne forbindelse betydning."

Der var således ikke mulighed for at give dispensation på grund af deres arbejdes karakter.

Det fremgår hverken af selve loven eller af L 199, at der kan gives dispensation for multimediebeskatning, hvorfor spørger ikke kan opnå en sådan dispensation.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs afgørelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.