Dato for udgivelse
02 feb 2010 13:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 10:37
SKM-nummer
SKM2010.98.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-187172
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, mobiltelefon, computer, rådighed, privat anvendelse
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en computer, der er stillet til rådighed for arbejdet, men som må medtages på bopælen ikke skal multimediebeskattes. Skatterådet kan derimod bekræfte, at ansatte i en virksomhed ikke skal multimediebeskattes af rådigheden over en mobiltelefon, der medtages på bopælen, såfremt den private brug ikke er tilladt, at der indgås tro og love erklæring herpå, samt at arbejdsgiver fører kontrol med at mobiltelefonen rent faktisk ikke anvendes privat. Er der allerede en computer til rådighed hvorved der skal betales multimedieskat, er det dog uden betydning, om der tillige er mobiltelefon til rådighed eller om denne ikke skal beskattes. jf. ovenfor. Det er den samlede skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der beskattes med et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Dette gælder også selvom mobiltelefonen er låst, således at der alene kan foretages opkald til på forhånd definerede erhvervsmæssige telefonnumre. Er der er tale om egentlige tjenesterejser vil såvel computer som telefon kunne medtages på bopælen uden skattemæssige konsekvenser, såfremt medarbejderen ikke uden unødigt besvær kan aflevere multimediet på arbejdspladsen. Endelig kan Skatterådet bekræfte, at såfremt medarbejderen på tjenesterejse anvender mobiltelefonen til private opkald 5 minutter hver anden dag, skal der ske multimediebeskatning af telefon til rådighed.

Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

1. Kan det bekræftes, at medarbejdere, der udelukkende har en CAT-computer (bærbar computer) stillet til rådighed for arbejdet, ikke skal multimediebeskattes, uanset at computeren medbringes på medarbejderens bopæl?

2. Skal medarbejderen multimediebeskattes, hvis medarbejderen udover CAT-computeren har en mobiltelefon til rådighed, der kun må anvendes erhvervsmæssigt og som medbringes på medarbejderens bopæl?

3. Skal medarbejderen multimediebeskattes, hvis medarbejderen udover CAT-computeren har en mobiltelefon til rådighed, der kun må anvendes erhvervsmæssigt, og hvor mobiltelefonen låses således, at der kun kan foretages udgående opkald til interne Siemens numre i Danmark og globalt?

4. Kan det bekræftes, at medarbejdere, der udelukkende har en mobiltelefon stillet til rådighed, som kun må bruges erhvervsmæssigt, ikke skal multimediebeskattes, uanset at mobiltelefonen medbringes på medarbejderens bopæl eller tjenesterejse?

5. Kan det bekræftes, at medarbejdere, der på tjenesterejser medbringer en CAT-computer og en mobiltelefon, der udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, ikke skal multimediebeskattes?

6. Kan det bekræftes, at medarbejdere, der på tjenesterejser medbringer en CAT-computer og en mobiltelefon, som må anvendes til et opkald til familien på maksimalt 5 minutter hver anden dag skal multimediebeskattes?

Svar

1. Nej, se sagsfremstilling og begrundelse

2. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

3. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

4. Ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse

5. Ja, såfremt betingelserne for at være på tjenesterejse er opfyldt sammenholdt med betingelsen om, at medarbejderen ikke uden unødigt besvær kan aflevere multimediet på arbejdspladsen.

6. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Spørgers opfattelse

1. Ja

2. Nej

3. Nej

4. Ja

5. Ja

6. Ja

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 13. november 2009

Gebyret er registreret indbetalt d. 17. november 2009

Beskrivelse af de faktiske forhold

Langt hovedparten af medarbejderne hos spørger har multimedier stillet til rådighed, der udløser multimedieskat, som eksempelvis fri telefon, mobiltelefon, ADSL-abonnement og CAT-computer eller en kombination af disse goder, hvor ADSL-abonnementet indgår.

En mindre gruppe medarbejdere har kun den særlige CAT-computer og ingen øvrige multimedier stillet til rådighed.

En begrænset gruppe medarbejdere får udover den særlige CAT-computer stillet en mobiltelefon til rådighed til erhvervsmæssigt brug. Herudover stilles ingen øvrige multimedier til rådighed for denne gruppe medarbejdere.

En mindre gruppe medarbejdere har kun en mobiltelefon og ingen øvrige multimedier stillet til rådighed.

CAT-computer:

Computeren benævnes internt hos spørger som "CAT-klient", og den stilles til rådighed udelukkende til erhvervsmæssigt brug, hvilket hver enkelt medarbejder skriver under på ved ansættelsen.

En CAT-computer er en fysisk enhed, der ligner en bærbar computer. Computeren er en meget stærkt krypteret og overvåget enhed. Der findes 200.000 enheder på verdensplan hos spørger. Enheden er sikret meget kraftigt for at beskytte virksomhedens informationer og produkter mod omverdenen. Der kræves IT-rettigheder for at kunne ændre på enhedens opsætning, bortset fra få brugerindstillinger i enkelte programmer. Kun meget få personer i IT-afdelingen har disse rettigheder.

Enheden er udstyret med en stærk harddisk kryptering og adgangskoder, for at ingen, udover medarbejderen, har adgang til enheden.

Spørger har endvidere oplyst, at langt de fleste af virksomhedens computere tillige indeholder Officepakken, Internet, mailfunktion mv. Spørger har dog også enkelte computere, der alene indeholder et testprogram, der kan teste vindmøller mv. i udlandet, eller tidsregistrere opgaver el. lign, men derudover indeholder disse enkelte computere ikke andre programmer som fx Internet, Officepakke mv.

Som følge af, at CAT-computeren kun må bruges erhvervsmæssigt, er det ikke tilladt at installere nogen form for eksterne programmer, herunder eksempelvis netbank-adgang, plug-ins til programmer mv. Et brud på disse retningslinjer medfører bortvisning.

CAT-computeren stilles bl.a. til rådighed for medarbejdere, hvis faste arbejdssted er virksomhedens adresse. CAT-computeren er valgt fordi spørger ønsker at give sine medarbejdere mulighed for at have en fleksibel arbejdsdag.

CAT-computeren stilles ligeledes til rådighed for virksomhedens rejsende medarbejdere, således at medarbejderne kan afrapportere til spørger, uanset hvor i verden, de udfører arbejde.

Mobiltelefon:

Mobiltelefoner, som spørger stiller til rådighed for medarbejdere må kun bruges erhvervsmæssigt.

Medarbejderen skriver ved ansættelsen under på, at mobiltelefonen ikke må bruges privat. Spørger foretager en kontrol af, at medarbejderne faktisk ikke bruger telefonen privat. Viser det sig ved kontrollen, at mobiltelefonen er anvendt til privat brug, medfører dette bortvisning.

Medarbejdere på tjenesterejse

En gruppe medarbejdere har en mobiltelefon og en CAT-computer stillet til rådighed som nødvendige arbejdsværktøjer i dagligdagen, der ofte foregår på afsides beliggende sites i udlandet, hvorfor disse medarbejdere ikke har mulighed for at aflevere telefonen efter end arbejdstid.

Mobiltelefonen må kun bruges erhvervsmæssigt, bortset fra at de rejsende vindmøllemontører i kraft af særlige interne regler i virksomheden har ret til at bruge mobiltelefonen til at ringe hjem til deres familie 5 minutter hver anden dag, når de arbejder i udlandet.

En gruppe medarbejdere har kun en mobiltelefon stillet til rådighed, som de medbringer på tjenesterejser. Mobiltelefonen er nødvendig af hensyn til medarbejdernes mulighed for at udføre arbejdet, idet disse medarbejdere typisk har det overordnede ansvar for en gruppe medarbejdere, eksempelvis vindmøllemontører. Mobiltelefonen må kun bruges erhvervsmæssigt, hvilket spørger kontrollerer. Denne gruppe medarbejdere har ikke øvrige multimedier stillet til rådighed.

Begrænsning af mobiltelefoners udgående opkald:

Såfremt SKAT måtte være af den opfattelse, at det udløser multimediebeskatning, hvis mobiltelefonen tages med hjem eller medbringes på en tjenesterejse, påtænker spørger at låse mobiltelefonen således, at der herefter kun kan foretages opkald til interne telefonnumre, såvel i Danmark som globalt.

Den tekniske løsning medfører, at telefonen er låst hele døgnet overfor alle eksterne numre (udover telefonnumre som er registreret tilhørende spørger). Mobiltelefonen har således en meget begrænset anvendelsesmulighed, og det vil eksempelvis være umuligt at foretage udgående opkald til leverandører, kunder og andre eksterne samarbejdsparter fra sådanne mobiltelefoner.

Den tekniske løsning etableres via TDC for alle interne telefonnumre, da spørger ejer hele gruppen af telefonnumre, der begynder med XX.

Såfremt SKAT måtte være af den opfattelse, at det udløser multimediebeskatning, såfremt medarbejdere på tjenesterejse har ret til at bruge mobiltelefonen til at ringe hjem til familien i maksimum 5 minutter hver anden da, påtænker spørger at stoppe denne praksis primo 2010, hvor overenskomsten genforhandles.

Retningslinier for kontrol af erhvervsmæssig brug af mobiltelefoner og computere:

Medarbejdere, der ikke tager CAT-computeren med hjem, skal underskrive en rådighedsfraskrivelseserklæring herom. Spørger vil stikprøvevis kontrollere, at rådighedsfraskrivelseserklæringen overholdes, og dermed at CAT-computeren ikke tages med hjem.

Medarbejdere, der har stillet en CAT-computer og en mobiltelefon til rådighed, og hvor medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at medbringe disse på en tjenesterejse, skal underskrive en rådighedsfraskrivelseserklæring herom. Spørger vil via opkaldslister kontrollere, at mobiltelefonen kun bruges erhvervsmæssig, og at multimedierne kun medtages i forbindelse med tjenesterejser.

Kontrollen af mobiltelefonen, såfremt der ikke vælges den tekniske løsning at låse telefonen for andre opkald end interne telefonnumre, foretages via stikprøvekontrol af kontrollister. Den pågældende medarbejder, hvor den erhvervsmæssige brug bliver kontrolleret, vil blive bedt om at identificere de enkelte opkald på opkaldslisten, såfremt ikke alle cifre i telefonnumrene fremgår af opkaldslisten.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad. Spørgsmål 1)

Det er spørgers opfattelse, at CAT-computeren ikke kan sidestilles med et multimedie, der udløser beskatning.

Spørger henser hertil, at virksomhedens interne retningslinier for brugen af CAT-computeren udelukker, at medarbejderne kan anvende den privat. Desuden kan CAT-computeren ikke anvendes af andre end medarbejdere pga. passwords mv., hvorfor en mulighed for privat anvendelse er ganske illusorisk, medmindre medarbejderne bevidst overtræder virksomhedens interne retningslinier.

Som følge af de mange restriktioner og begrænsninger i brugen skal CAT-computeren i stedet anses som et specielt arbejdsredskab, som uanset de faktiske lighedspunkter med en bærbar computer de facto ikke kan bruges privat.

Samme skattemæssig sondring ses ved lempelsen i beskatning for gulplade-biler, der er specialindrettet. Specialindrettede biler anses ifølge praksis ikke for egnede som et alternativ til en privat bil, og privat kørsel i sådanne biler udløser derfor ikke beskatning af fri bil, jf. ligningsvejledningen pkt. A.B.1.9.2.

Sammenligningen er relevant, idet det rådighedsbegreb, der introduceres i forbindelse med multimedieskatten, svarer til rådighedsbegrebet vedrørende fri bil, jf. bemærkningerne til L 199, pkt. 2.7.2, hvoraf fremgår, at "Samme rådighedsbegreb kendes blandet andet fra beskatningen af fri bil".

Ad. Spørgsmål 2:

Privat rådighed kan i visse tilfælde afkræftes, selvom multimediet tages med hjem, hvis det er nødvendigt for at udføre arbejdet.

Det er en betingelse, at der er indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring, hvorefter at mobiltelefonen kun må bruges erhvervsmæssigt, at private opkald ikke er tilladt, og at arbejdsgiveren via opkaldslister kontrollerer, at rådighedsfraskrivelseserklæringen overholdes, jf. bemærkningerne til L 199.

Det er spørgers opfattelse, at det ikke udløser multimedieskat, at medarbejderen tager mobiltelefonen med hjem, da dette er nødvendigt for at kunne udføre arbejdet, da medarbejderen ved ansættelsen har fraskrevet sig retten til at bruge mobiltelefonen privat, og da spørger kontrollerer dette via opkaldslister, hvor medarbejderen skal identificere de sidste 2 cifre, såfremt alle cifre i telefonnumrene ikke måtte fremgå af opkaldslisterne.

Ad. Spørgsmål 3:

Låses mobiltelefonen således, at der ikke faktisk kan foretages opkald til andre telefonnumre end interne telefonnumre (såvel i Danmark som globalt), er det spørgers opfattelse, at det ikke udløser multimedieskat, selvom mobiltelefonen tages med hjem.

Dette skyldes, at den valgte tekniske løsning i praksis fuldstændigt afskærer en evt. privat rådighed, at medarbejderen via ansættelseskontrakten har indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring, og at spørger - som følge af denne tekniske løsning - i praksis foretager en fuldstændig kontrol af, at samtlige mobiltelefoner kun bruges erhvervsmæssigt.

På den baggrund er det ligeledes vores opfattelse, at spørger ved at væge denne tekniske løsning ikke skal foretage en kontrol af telefonens brug via opkaldslister.

Ad. Spørgsmål 4:

Som udgangspunkt udløser privat rådighed over et multimedie, som arbejdsgiver har stillet til rådighed, multimediebeskatning af medarbejderen. Hvis medarbejderen tager multimedie med hjem, består der en formodning for, at multimediet benyttes privat.

Det udløser dog ikke beskatning, hvis multimediet tages med hjem af hensyn til udførelsen af arbejdet, eller fordi multimediet er nødvendigt at medbringe på en tjenesterejse, jf. bemærkningerne til L 199, hvormed multimedieskatten blev indført.

Gruppen af medarbejdere, der kun har en mobiltelefon stillet til rådighed for udførelsen af deres arbejde har typisk ledelsesansvar for en række medarbejdere, som bl.a. skal kontakte lederen i tilfælde af sygdom. Det er derfor nødvendigt for disse medarbejdere at tage mobiltelefonen med på tjenesterejer eller med hjem.

Det er spørgers opfattelse, at medarbejdere der kun har en mobiltelefon stillet til rådighed, som kun må bruges erhvervsmæssigt, ikke skal multimediebeskattes, da der er indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring for mobiltelefonen, og da spørger via opkaldslister kontrollerer, at mobiltelefonen kun bruges erhvervsmæssigt.

Denne gruppe medarbejdere har ikke i øvrigt multimedier stillet til rådighed, der udløser multimedieskat.

Ad. Spørgsmål 5.

Som udgangspunkt udløser privat rådighed over et multimedie, som arbejdsgiver har stillet til rådighed, multimediebeskatning af medarbejderen. Hvis medarbejderen tager multimediet med hjem, består der en formodning for, at multimediet benyttes privat.

Det udløser dog ikke beskatning, hvis multimediet tages med hjem af hensyn til udførelsen af arbejdet, eller fordi multimediet er nødvendigt at medbringe på en tjenesterejse, jf. bemærkningerne til L 199, hvormed multimedieskatten blev indført.

Det er dog en betingelse, at der er indgået rådighedsfraskrivelseserklæringer for såvel mobiltelefon som CAT-computer, og at arbejdsgiver via opkaldslister kontrollerer, at mobiltelefonen kun bruges erhvervsmæssigt.

I den konkrete situation har en række medarbejdere en CAT-computer og en mobiltelefon stillet til rådighed, mens de er på tjenesterejse for at opføre vindmøller, supportere allerede opførte vindmøller eller supervisere opførelsen af vindmøller.

Der er ingen tvivl om, at medarbejderne har et arbejdsbetinget behov for at medbringe CAT-computeren og mobiltelefonen på tjenesterejsen, idet computeren bruges til daglige afrapporteringer til spørger, ligesom medarbejderne kun har adgang til de informationer om produkter og kunder via CAT-computeren, som er nødvendige for udførelsen af deres arbejde.

Det bemærkes, at medarbejderne via deres ansættelseskontrakt har indgået en rådighedsfraskrivelseserklæring, hvoraf fremgår, at CAT-computeren og mobiltelefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt.

Det er herefter spørgers opfattelse, at de medarbejdere, der medbringer en CAT-computer og en mobiltelefon på en tjenesterejse, ikke skal multimediebeskattes, da computeren og mobiltelefonen er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, da medarbejderne ikke må bruge disse privat, jf. den indgåede rådighedsfraskrivelseserklæring, og da arbejdsgiver kontrollerer dette via opkaldslister.

Medarbejderne har ikke i øvrigt multimedier stillet til rådighed, der udløser multimedieskat.

Ad. Spørgsmål 6:

Såfremt medarbejderne anvender mobiltelefonen til enkeltstående private opkald til hjemmet, udløser dette multimedieskat, hvis mobiltelefonen medbringes på en tjenesterejse, eller at mobiltelefonen tages med hjem.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 - 6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

I lovforslag, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.7., er det anført, at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er en privat rådighed over personalegodet..."

Ved L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori inden af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.685.SR fandt Skatterådet, at der ikke skal udstedes tro- og loveerklæring og foretages kontrol for at undgå multimedieskat, hvis en mobiltelefon, der er spærret for private opkald, hjemtages.

I SKM2009.680.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring. Formodningen kunne dog afkræftes, såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet Pc'en til rådighed på en tjenesterejse, og Pc'en kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere Pc'en på arbejdspladsen.

I SKM2009.686.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

Ad. Spørgsmål 1:

Der spørges om, hvorvidt en medarbejder skal multimediebeskattes, når CAT-computeren medbringes på bopælen. Computeren må alene anvendes erhvervsmæssigt.

I bemærkningerne til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at såfremt en computer tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det fremgår bl.a. også af bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, at formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen. Det vil være i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiver fører kontrol hermed. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er bl.a., at der det for en telefon er muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang.

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: ..."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

I den i spørgsmål 1 foreliggende situation er der ikke tale om, at den ansatte er på tjenesterejse, hvorfor denne bestemmelse ikke finder anvendelse i denne situation.

Det er derfor SKATs opfattelse, at de ansatte vil blive multimediebeskattet af rådigheden over computeren. Ifølge lovforslagets bemærkninger pkt. 2.7.2 om multimediebeskatningen, indebærer rådighedsbegrebet, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter computeren privat, men alene om der er mulighed for det. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Dette er uagtet evt. tro og love erklæring for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, idet det ikke er muligt for arbejdsgiver at kontrollere anvendelsen og fremfinde meget sikre beviser på, at computeren ikke er anvendt privat, når denne udelukkende befinder sig på bopælen.

Uagtet det af spørger oplyste om at det rent faktisk ikke er tilladt at bruge computeren privat, vil virksomheden, efter SKATs opfattelse, stadig ikke kunne føre en reel kontrol hermed. Virksomheden kan alene kontrollere, hvilke programmer, der ligger på computeren, men ikke, med fornøden sikkerhed, om der herudover har været privat anvendelse af fx E-mail, Internet eller officepakken el. lign.

For de meget få computere i spørgers virksomhed, der alene indeholder særligt programmel og ikke derudover kan anvendes til andet end de, via dette programmel meget specifikke arbejdsopgaver, gælder dog, at disse derved ikke kan anses til rådighed for privat benyttelse, hvorfor der ikke skal betales multimedieskat af disse computere.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med et ja.

Ad. Spørgsmål 2:

I denne situation medbringer medarbejderne udover CAT-computeren en mobiltelefon til bopælen. Telefonen må dog kun anvendes erhvervsmæssigt.

I bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen er det anført, at multimediebeskatningen bl.a. omfatter en telefon. Det vil sige en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver til privat benyttelse. Videre anføres det, at såfremt en telefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det er dog bl.a. følgende undtagelser til formodningen om privat rådighed over en telefon, som tages med hjem, som ligeledes anført i bemærkningerne:

..."Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (SKATs understregning)(tilkaldevagt), og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug..."

Som udgangspunkt er en sådan telefon skattepligtig, og skal beskattes efter LL § 16, stk. 12 (multimediebeskattes). Som det fremgår, er der dog mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, såfremt:

  • Telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Der skal indgås en tro og love erklæring om udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
  • At telefonen rent faktisk benyttes erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren skal føre kontrol med anvendelsen.

Telefonen må således ikke benyttes privat - ej heller til almindelig privat brug fra arbejdspladsen.

SKAT skal hertil bemærke, at selvom ovenstående betingelser om kontrol mv. er opfyldt, vil medarbejderne skulle multimediebeskattes, allerede fordi medarbejderne anses at have Pc til rådighed, jf. spørgsmål 1. Det vil derfor ikke have nogen skattemæssige konsekvenser, såfremt der tillige er privat rådighed over mobiltelefonen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Ad. Spørgsmål 3:

I denne situation er der tale om, at de ansatte udover en computer har en mobiltelefon til rådighed. Denne telefon må dog kun anvendes erhvervsmæssigt, og er derfor låst til kun at kunne udføre udgående opkald til interne numre i Danmark og globalt.

Når en mobiltelefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over den, hvilket fremgår af LFB 2009-05-18 nr. 199 (L 199):

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug."

Spørger har oplyst, at mobiltelefonerne er indrettet således, at der alene kan foretages opkald til i forvejen fastsatte telefonnumre i ind- og udland. Mobiltelefonerne kan således kun benyttes til at ringe internt i spørgers virksomhed, og ikke til at foretage private opkald.

SKAT finder derfor, at spørger ved at afskære arbejdstagerne fra at ringe eksternt på betryggende vis har løftet formodningen om, at de har stillet mobiltelefonen til privat rådighed for arbejdstagerne.

Formodningen, for at arbejdstagerne har privat rådighed over mobiltelefonen, er dermed afkræftet, hvorved rådighed over denne type mobiltelefon ikke skal beskattes.

SKAT skal hertil bemærke, at selvom telefonen er låst, så der kun kan foretages erhvervsrelaterede opkald, vil medarbejderne skulle multimediebeskattes, allerede fordi medarbejderne anses at have Pc til rådighed, jf. spørgsmål 1. Det vil derfor ikke have nogen skattemæssige konsekvenser, såfremt der tillige er privat rådighed over mobiltelefonen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Spørgsmål 4:

I denne situation er der tale om telefon til rådighed for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, men hvor telefonen medbringes på bopælen eller på en tjenesterejse.

I bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen er det anført, at multimediebeskatningen bl.a. omfatter en telefon. Det vil sige en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed af en arbejdsgiver til privat benyttelse. Videre anføres det, at såfremt en telefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det er dog bl.a. følgende undtagelser til formodningen om privat rådighed over en telefon, som tages med hjem, som ligeledes anført i bemærkningerne:

..."Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (SKATs understregning)(tilkaldevagt), og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug..."

Som udgangspunkt er en sådan telefon skattepligtig, og skal beskattes efter LL § 16, stk. 12 (multimediebeskattes). Som det fremgår, er der dog mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, såfremt:

  • Telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Der skal indgås en tro og love erklæring om udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
  • At telefonen rent faktisk benyttes erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren skal føre kontrol med anvendelsen.

Telefonen må således ikke benyttes privat - ej heller til almindelig privat brug fra arbejdspladsen.

SKAT skal hertil bemærke, at såfremt ovenstående betingelser om kontrol mv. er opfyldt, vil medarbejderne ikke skulle multimediebeskattes af telefon til rådighed, selvom telefonen medtages på bopælen.

"Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen."

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om en tjenesterejse i skattemæssig forstand.

SKAT har ikke herved taget stilling til, hvorvidt de ansatte medarbejdere i spørgers virksomhed kan anses for at være på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 4 besvares med et ja, se dog sagsfremstilling og begrundelse.

Ad. Spørgsmål 5:

I denne situation er der tale om, at medarbejderen på tjenesterejser medbringer en CAT-computer og en mobiltelefon, der udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt.

Såfremt medarbejderen tager PC'en med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over PC'en, hvilket fremgår af lovforslaget om multimediebeskatning, L 199:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

(...) "Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen (SKATs fremhævning). Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

"Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen."

Såfremt der er tale om, at medarbejderen har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et multimedie til rådighed på en tjenesterejse, og multimediet kun må anvendes erhvervsmæssigt og rent faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og medarbejderen ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen, så kan formodningen afkræftes, jf. L 199:

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender medarbejderen til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om en tjenesterejse i skattemæssig forstand.

Det er således bl.a. en betingelse for, at man kan afkræfte formodningen for privat rådighed, at vedkommende ikke uden unødigt besvær kan enten hente multimediet på arbejdspladsen inden afrejsen eller aflevere det igen på arbejdspladsen.

Forarbejderne omtaler ikke, hvornår der nærmere foreligger en sådan situation, ligesom der ikke findes afgørelser på spørgsmålet.

Det må imidlertid afhænge af en konkret vurdering i den enkelte situation, hvorvidt betingelsen om, at multimediet ikke kan afleveres på arbejdspladsen uden unødigt besvær, er opfyldt. Der kan efter SKATs opfattelse bl.a. lægges vægt på tidspunkt for afrejse eller hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand, der skal tilbagelægges, den yderligere tid der skal benyttes, økonomiske faktorer og andre praktiske forhold.

SKAT har ikke herved taget stilling til, hvorvidt de ansatte medarbejdere i spørgers virksomhed kan anses for at være på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen

For de meget få computere i spørgers virksomhed, der alene indeholder særligt programmel og ikke derudover kan anvendes til andet end de, via dette programmel meget specifikke arbejdsopgaver, gælder dog, at disse derved ikke kan anses til rådighed for privat benyttelse, hvorfor der ikke skal betales multimedieskat af disse computere.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 5 besvare med et ja, såfremt betingelserne for at være på tjenesterejse er opfyldt sammenholdt med betingelsen om, at medarbejderen ikke uden unødigt besvær kan aflevere multimediet på arbejdspladsen.

Ad. Spørgsmål 6:

I denne situation er der tale om, at medarbejderne på tjenesterejser medbringer en CAT-computer og en mobiltelefon, men hvor mobiltelefonen må anvendes til et opkald til familien på maksimalt 5 minutter hver anden dag.

Når en mobiltelefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over den, hvilket fremgår af lovforslaget om multimediebeskatning, L 199:

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

Det fremgår endvidere af L 199:

"Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke.

Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug."

Den omstændighed, at mobiltelefonen bruges privat på en tjenesterejse ændrer efter SKATs opfattelse ikke ved, at mobiltelefonen derved må anses at være til rådighed for privat anvendelse og derfor bliver omfattet af den fra og med 1. januar 2010 gældende multimediebeskatning.

For så vidt angår computeren, henvises til besvarelsen af spørgsmål 5.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 6 besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.