Dato for udgivelse
01 feb 2010 14:09
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 jan 2010 11:51
SKM-nummer
SKM2010.83.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-183679
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, mobiltelefon, PDA
Resumé

Skatterådet bekræfter, at udkørende teknikere ikke skal multimediebeskattes af rådigheden over en mobiltelefon samt en specialtilrettet PDA, der medtages på bopælen. Det gælder dog kun såfremt privat brug ikke er tilladt, at der indgås tro og lover erklæring herpå, samt arbejdsgiver fører kontrol med at telefonen og PDA'en rent faktisk ikke anvendes privat. Skatterådet kunne derimod ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen, og det er ikke umiddelbart muligt at løfte bevisbyrden for, at computeren udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

1. Skal virksomhedens udkørende teknikere multimediebeskattes i forbindelse med deres erhvervsmæssige brug af mobiltelefoner samt specialtilrettede PDA?

2. Skal virksomhedens tillidsfolk beskattes af, at de har pc til rådighed

Svar

1. Nej, se dog sagsfremstilling og begrundelse

2. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Spørgers opfattelse

1. Nej

2. Nej

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 9. november 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 10. november 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Vedrørende de udkørende teknikere:

De udkørende teknikeres arbejdsdag består i alt væsentlighed i at køre til kunder, for at reparere samt serviceres kundernes truck. Deres varebil samt den enkelte kundes virksomhed, er primært at betragte som teknikerens arbejdsplads.

Teknikeren benytter sin mobiltelefon i kontakten med kunder/leverandører samt øvrige medarbejdere i virksomheden - denne kontakt er alene at betragte som erhvervsmæssig.

Følgende er gældende og sættes som forudsætning for besvarelsen:

Teknikernes brug af telefon er en forudsætning for at de er i stand til at løse deres arbejdsopgaver. Det er et krav fra virksomhedens side, at de udkørende teknikere har mobiltelefon. Mobiltelefonen er begrænset, så den alene kan benyttes til samtaler. Alle teknikere underskriver en tro- og love-erklæring på, at telefonen alene benyttes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Mobilens plads er i varebilen. Teknikeren benytter alene bilen i erhvervsmæssig sammenhæng, hvilket virksomheden ligeledes kontrollerer.

Spørger oplyser, at mobiltelefonerne anvendes til følgende formål:

Dialog med serviceafdelingen i forbindelse med de arbejdsopgaver teknikeren skal løse hos kunden.

Dialog med kunder i forbindelse med:

  • Kundens fejlmelding af driftsmidlet.
  • Hotline support overfor kunden.

Modtagelse af SMS besked, når en serviceopgave dedikeres til teknikeren (kan kun ske til mobiltelefonen, idet dette simkort kontinuerligt er åben for trafik, hvilket ikke er tilfældet på PDA'en).

Bestilling af reservedele (ikke alle reservedele er kendt på PDA'en).

Øvrig dialog med kollegaer/chefer (som fx teknisk support fra teknisk afdeling samt support teknikere imellem).

Udover mobiltelefonen har de ansatte en PDA, der anvendes til følgende formål:

Rapportering - Udkald, reservedelsbestilling, og fakturering

Fejlsøgning - Diagnose, indlæsning af data fra truck samt reparation heraf

Dokumentation - Reservedelskataloger og manualer

PDA'ens opsætning sker, jf. koncernens retningslinjer og gælder for alle virksomhedens søsterselskaber i Europa.

Alle PDA'erne er således begrænset til alene at kunne varetage funktioner, der relaterer sig til direkte til teknikerens arbejde - det er ikke muligt at benytte PDA'en til andet end disse arbejdsrelaterede opgaver.

Vedrørende tillidsfolk:

Omhandlede tillidsfolk er tillidsfolk for teknikere. Udover deres funktion som tillidsfolk, har de en arbejdsdag lige den ovenfor beskrevne vedrørende teknikere. Tillidsfolkene er blevet forsynet med bærbar Pc for at kunne udføre de opgaver, der relaterer til deres funktion som tillidsfolk.

Brug af Pc'en er en vigtig forudsætning for, at virksomheden kan kommunikere med samt informere de enkelte udkørende tillidsfolk.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Jfr. Loven er det tilladt for folk, der arbejder i hjemmeplejen at benytte telefon samt PDA uden at blive beskattet af denne brug. Det har i bemærkningerne i forbindelse med lovens gennemførelse været anført at disse og lignende situationer - altså situationer, hvor brug af mobiltelefon samt PDA er en vigtig forudsætning for at kunne løse sine arbejdsopgaver - ikke skulle medføre beskatning.

Spørger mener, at dette i høj grad gør sig gældende i nærværende sag, hvorfor virksomhedens udkørende teknikere ikke bør rammes af multimediebeskatningen i forbindelse med brug af telefon.

På samme måde mener spørger, at brug af Pc for tillidsfolkene er en forudsætning for løsningen af deres tillidsopgaver, hvorfor tillidsfolkene ligeledes ikke bør rammes af multimediebeskatningen i forbindelse med deres brug af Pc.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.684.SR kunne Skatterådet bekræfte, at det er tilstrækkeligt for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en mobiltelefon, at arbejdstageren underskriver en tro og loveerklæring, såfremt arbejdsgiveren fører kontrol.

I SKM2009.681.SR kunne Skatterådet bekræfte, at ansatte gartnere i en virksomhed ikke skal multimediebeskattes af rådigheden over en telefon i form af en PDA, der medtages på bopælen. Det gælder dog kun såfremt den private brug ikke er tilladt, at der indgås tro og love erklæring herpå, samt at arbejdsgiver fører kontrol med at PDA'en (telefonen) rent faktisk ikke anvendes privat

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.686.SR fandt Skatterådet ligeledes, at en ansat skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen

Begrundelse:

Ad. Spørgsmål 1:

I nærværende sag er der tale om, at de ansatte får stillet såvel en mobiltelefon som en såkaldt PDA til rådighed for erhvervsmæssig brug. Dette er også under hensyn til, at arbejdet foregår udenfor virksomhedens kontoradresse.

I bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at multimediebeskatningen bl.a. omfatter en telefon, det vil sige en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der stilles til rådighed fra en arbejdsgiver til privat benyttelse. Videre anføres det, at såfremt en telefon tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Der er dog bl.a. følgende undtagelser til beskatningen af privat rådighed over telefon, som ligeledes anført i bemærkninger:

..."Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og telefonen rent faktisk udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemme ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug..."

Videre anføres det, at:

..."En telefon omfatter små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA'er (Personal Digital Assistant), smartphones o. lign.

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: ..."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser i skattemæssig forstand.

Det er SKATs opfattelse, at de ansatte i nærværende sag ikke er på tjenesterejse, hvorfor denne undtagelse ikke vil kunne anvendes i nærværende tilfælde.

Som nævnt fremgår det af bemærkningerne, at det er en betingelse, at det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet. Det kan fx være tilfældet, hvis der er tale om tilkaldevagt eller at chef eller kunder skal kunne få fat i arbejdstageren. Arbejdsgiveren har oplyst, at såvel mobiltelefonen som PDA'en er nødvendig for nævnte medarbejdergruppe.

Som udgangspunkt er en sådan telefon således skattepligtig, og skal beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 12 (multimediebeskattes). Som det fremgår af ovenstående er der dog mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, såfremt:

  • Telefonen skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet.
  • Der skal indgås en tro- og love-erklæring om udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.
  • At telefonen rent faktisk benyttes erhvervsmæssigt.
  • Arbejdsgiveren skal føre kontrol med anvendelsen. Denne kontrol gælder alene mobiltelefonen, da PDA'en efter det oplyste er låst til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse.

Mobiltelefonen må således ikke benyttes privat - ej heller til almindelig privat brug fra arbejdspladsen.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej, såfremt ovenstående betingelser er overholdt.

Ad. Spørgsmål 2:

I nærværende sag er der tale om, at de ansatte tillidsfolk får stillet en bærbar computer til rådighed for erhvervsmæssig brug. Dette er også under hensyn til, at arbejdet foregår udenfor virksomhedens kontoradresse.

I bemærkningerne til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at såfremt en computer tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det fremgår bl.a. også af bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, at formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen. Det vil være i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiver fører kontrol hermed. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er bl.a., at der det for en telefon er muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang.

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: ..."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser.

Allerede fordi de ansatte i nærværende sag ikke er på tjenesterejse, er det SKATs opfattelse, at de ansatte vil blive multimediebeskattet af rådigheden over computeren. Ifølge bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, indebærer rådighedsbegrebet, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter computeren privat, men alene om der er mulighed for det. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Dette er uagtet evt. tro og love erklæring for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, idet det ikke er muligt for arbejdsgiver at kontrollere anvendelsen og fremfinde meget sikre beviser på, at computeren ikke er anvendt privat, når denne udelukkende befinder sig på bopælen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.