Dato for udgivelse
01 Feb 2010 14:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Jan 2010 10:53
SKM-nummer
SKM2010.82.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-169798
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, computer, fastmonteret
Resumé

Skatterådet bekræfter, at medarbejderne i en virksomhed ikke skal betale multimedieskat af en bærbar Pc, såfremt Pc'en er fastmonteret i montørbilen, og dermed ikke kan medtages i privatboligen.

Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

Vil medarbejderne kunne undgå multimediebeskatningen, hvis WPA, der er en lille bærbar PC, fastgøres i bilen og dermed ikke kan tages med i privat boligen?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Spørgers opfattelse

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Virksomheden har ca. 20 kørende montører ansat. Disse ansatte møder ikke ind på arbejdspladsen, men tager udgangspunkt i deres private bolig når de arbejder og alle har en WPA og mobil til rådighed til brug for deres arbejde. Redskaberne er nødvendige for at montørerne kan udføre deres arbejde.

Spørger er af den opfattelse, at montørerne ikke skal multimediebeskattes mht. mobilen, hvis virksomheden indgår en tro og love erklæring til dem og fører kontrol med, at de ikke bruger mobilerne privat.

Mht. til WPA'erne er det straks sværere at bevise, at de ikke bruges privat. Imidlertid kan det ikke have været lovens hensigt at beskatte arbejde via medarbejderen, der jo er nødt til at bruge WPA'en i forbindelse med arbejdet. Virksomheden så naturligvis helst, at medarbejderne kan tage WPA'en med ind i privaten af hensyn til tyverisikring, men alternativt kan den fastgøres i bilen.

WPA'en fastgøres i montørens bil, således at det ikke er muligt for ham at fjerne den derfra. Dispositionen er planlagt til gennemførelse inden den nye multimediebeskatning træder i kraft pr. 01-01-2010.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger anfører, at WPA'en og mobiltelefonen er nødvendige redskaber for montørerne.

SKATs indstilling og begrundelse

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervsfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfanget den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Praksis:

I SKM2009.679.SR kunne Skatterådet ikke bekræfte, at en ansat ikke skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet en tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen.

I SKM2009.686.SR fandt Skatterådet ligeledes, at en ansat skal multimediebeskattes af en computer, der medtages på bopælen, uagtet eventuel tro og love erklæring om, at computeren ikke må bruges privat. Der er en formodning for privat anvendelse, når computeren medtages på bopælen

Begrundelse:

I nærværende sag er der tale om, at de ansatte får stillet en bærbar computer til rådighed for erhvervsmæssig brug, men at computeren fastgøres i montørbilen, således at det ikke er muligt, at fjerne den derfra. Arbejdet påbegyndes og afsluttes fra hjemmet hver dag.

I bemærkningerne til lovforslaget om mulitimediebeskatningen er det anført, at såfremt en computer tages med hjem på bopælen, er der en formodning for, at den også anvendes privat.

Det fremgår bl.a. også af bemærkningernes pkt. 2.7.2 til lovforslaget om multimediebeskatningen, at formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen. Det vil være i de tilfælde, hvor der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må og rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiver fører kontrol hermed. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er bl.a., at der det for en telefon er muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang.

Videre fremgår af samme punkt i bemærkningerne bl.a. følgende: ..."Et andet eksempel på tilfælde, hvor formodningen for privat rådighed over et multimedie kan afkræftes, selvom det tages med hjem på bopælen, kan nævnes den situation, hvor en person er på tjenesterejse og har et arbejdsbetinget behov for at få stillet et eller flere multimedier til rådighed, som kun må anvendes erhvervsmæssigt og faktisk kun anvendes erhvervsmæssigt, og hvor vedkommende ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimediet på arbejdspladsen..."

I skattemæssig sammenhæng er definitionen på en tjenesterejse, når en arbejdsgiver midlertidigt udsender den pågældende til et andet arbejdssted end lønmodtagerens sædvanlige arbejdsplads.

Når en arbejdstager ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, er der ikke tale om tjenesterejser.

Imidlertid fremgår det også om rådighedsbegrebet i L 199, punkt 2.7.7 at:

"Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil.I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet."

SKAT finder, at da computeren fastmonteres i montørbilen på en sådan måde, at den ikke kan tages ud af bilen, er der ikke tale om rådighed over et multimedie, såfremt arbejdstager og arbejdsgiver indgår aftale om, at computeren ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må bruges privat.

Er dette tilfældet skal spørger ikke føre yderligere kontrol med brugen af computeren. Skatterådet har herved ikke taget stilling til, hvorvidt der er privat rådighed over mobiltelefonen.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med ja, såfremt der er indgået aftale om, at computeren ikke må fjernes fra bilen, og den ikke må benyttes privat.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.