Dato for udgivelse
05 feb 2010 08:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 dec 2009 14:02
SKM-nummer
SKM2010.107.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-1155-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Kredittagning, betalingsprincippet, faktura, bogholder
Resumé

Tiltalte T var hovedaktionær og direktør i et selskab. Selskabet solgte den 30. september et parti varer for 2.500.000 kr. Da SKAT kunne konstatere at salgsmomsen på 625.000 kr. ikke var medtaget på momsangivelsen for 3. kvartal blev der indledt kontrol i selskabet. Kontrollen endte med en forhøjelse af momstilsvaret for 3. kvartal med 625.000 kr. SKAT vurderede, at der var tale om en forsætlig kredittagning og bøden blev fastsat takstmæssigt til 125.000 kr. Tiltalte ønskede ikke en administrativ afgørelse og sagen blev sendt til politiet med anmodning om rejsning af tiltale.

På baggrund af afhøringer hos politiet, vurderede SKAT at der var tale om en groft uagtsom overtrædelse af momsloven. Byretten lagde til grund at bogholderen foretog al bogføring i selskabet. Al materiale til bogholderen blev lagt i en særlig brevbakke i selskabet, hvorefter bogholderen med varierende mellemrum afhentede materialet idet han arbejdede hjemmefra. Retten lagde herefter efter bevisførslen til grund at den omhandlede faktura lå som en af de nederste bilag i bakken til bogholderen, da SKAT den 1. december kom på uanmeldt kontrol. T havde forklaret, at han normalt lagde fakturaerne i brevbakken på tidspunktet på fakturaernes datering, men i dette tilfælde var det sket på tidspunktet for fakturaens betaling. Retten fandt herefter, at T, da han lagde fakturaen dateret 30. september i brevbakken medio oktober vidste, at der kunne gå uger imellem at bogholderen tømte bakken. Tiltalte sikrede sig trods dette ikke, at bogholderen fik fakturaen inden opgørelsen af momsen for 3. kvartal og foretog ingen form for kontrol af tallene i momsangivelsen, før han indsendte den. På denne baggrund og under hensyn til størrelsen af det beløb, der manglede at blive angivet, må den urigtige momsangivelse tilregnes tiltalte som groft uagtsom. Bøden blev fastsat til 125.000 kr.

Ved landsretten påstod anklagemyndigheden bøden nedsat takstmæssigt til 62.500 kr. og forsvareren påstod frifindelse, subsidiært formildelse. Landsretten fandt af de grunde, der er anført af byretten, at tiltalte havde handlet groft uagtsomt ved angivelsen.

Der var ikke rimelig tvivl om, at moms af salget ville være sket i 4. kvartal, således at forseelsen alene ville have ført til en periodeforskydning. Bøden blev herefter sat til 60.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3

Henvisning
 

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Henrik Fibiger Hansen)

Afsagt af landsdommerne

Kurt Rasmussen, Kristian Petersen og Marie S. Mikkelsen

-----------

Byrettens dom af 30. april 2009, 11. afdeling, 11-4007/2008

T er tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 1, nr. 1

ved som direktør for og eneanpartshaver i selskabet H1 ApS, ved grov uagtsomhed urigtigt for 3. kvartal 2005 at have angivet salgsmomsen for lavt med 625.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget 625.000 kr.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en bøde på 125.000 kr.

Tiltalte har erkendt, at momsangivelsen var urigtig som anført i anklageskriftet, men har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært en mindre bøde end 125.000 kr., og har til støtte herfor gjort gældende, at den udviste uagtsomhed ikke var grov og at der var tale om en enkeltstående fejl.

Sagens oplysninger

H1 ApS solgte den 30. september 2005 for 2.500.000 kr. fyrværkeri til G1 ApS.

Da SKAT kunne konstatere, at salgsmomsen på 625.000 kr. ikke var angivet for 3. kvartal af H1 ApS, blev der foretaget kontrol.

Kontrollen resulterede i en forhøjelse af momstilsvaret for 3. kvartal 2005 med 625.000 kr.

SKAT vurderede på baggrund af de da foreliggende oplysninger, at der var tale om forsætlig kreditgivning og sendte den 18. maj 2006 et bødeforlæg på 125.000 kr., svarende til 1/5 af unddragelsen, til T.

Da bødeforlægget ikke blev betalt, bad SKAT politiet om at foranledige bødeforlægget vedtaget. T ønskede fortsat ikke at vedtage en bøde og blev i forbindelse hermed afhørt af politiet. På grundlag af G1s rapportforklaring vurderede SKAT herefter, at T groft uagtsomt havde afgivet urigtige oplysninger om momstilsvaret for 3. kvartal.

H1 ApS har for 3. kvartal 2005 indsendt en momsangivelse med en salgsmoms på 146.281 kr., en EU-moms på 149.399 kr. og en købsmoms på 195.769 kr., hvorved der fremkommer et momstilsvar på 99.911 kr. Momsangivelsen er dateret den 9. november 2005 og underskrevet af JN.

Efterangivelsen på 625.000 kr. med tillæg af tilskrevne renter, i alt 19.144 kr., er efter det oplyste betalt med 350.000 kr. den 23. marts 2006, ved modregning af to negative, angivelser den 21. februar og den 10. maj 2006 med henholdsvis 99.123 kr. og 76.767 kr. og ved betaling af det resterende beløb den 10. maj 2006.

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af tiltalte og af vidnet JN, som er bogholder for H1 ApS. Forklaringerne gengives ikke, jf. retsplejelovens § 33 a.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det er ubestridt, at momstilsvaret for 3. kvartal 2005 for H1 ApS blev angivet for lavt med 625.000 kr., idet selskabet ikke havde angivet moms af en faktura dateret 30. september 2005 vedrørende salg for 2.500.000 kr. til G1 ApS.

Retten lægger efter tiltalte og bogholderens forklaringer til grund, at bogholderen foretog al bogføring for selskabet, udarbejdede selskabets momsregnskab, udfyldte og underskrev selskabets momsangivelser mv. Tiltalte lagde regnskabsmaterialet til bogholderen i en særlig brevbakke på selskabets forretningssted, hvorefter bogholderen med varierende mellemrum hentede materialet, idet han udførte arbejdet hjemmefra. Retten lægger efter bevisførelsen desuden til grund, at den omhandlede faktura lå som et af de nederste bilag i brevbakken, da SKAT den 1. december 2005 foretog uanmeldt kontrol.

T har forklaret, at han plejer at lægge fakturaer ud i brevbakken på tidspunktet for fakturaernes datering. I dette tilfælde lagde han først fakturaen i brevbakken medio oktober 2005, fordi købesummen først indgik på dette tidspunkt. Han gjorde sig ingen overvejelser i relation til momsregnskabet og var ikke opmærksom på, at JN da havde afhentet materialet til opgørelse af momsregnskabet for 3. kvartal 2005. Da han efterfølgende modtog momsangivelsen for 3. kvartal fra JN og i forlængelse heraf indbetalte det negative momstilsvar, kiggede han kun på det totale afgiftsbeløb, og det indgik ikke i hans overvejelser, at beløbet burde have været større.

Retten lægger herefter til grund, at tiltalte, da han lagde fakturaen dateret 30. september 2005 i bakken til bogholderen medio oktober 2005, vidste, at der kunne gå uger imellem at bogholderen tømte bakken. Tiltalte sikrede sig trods dette ikke, at bogholderen fik fakturaen inden opgørelsen af momsen for 3. kvartal og foretog ingen form for kontrol af tallene i momsangivelsen, før han indsendte den. På denne baggrund og under hensyn til størrelsen af det beløb, der manglede at blive angivet, må den urigtige momsangivelse for 3. kvartal 2005 tilregnes tiltalte som groft uagtsom. Tiltalte er derfor skyldig i tiltalen.

Straffen fastsættes til en bøde på 125.000 kr., jf. momslovens § 81, stk. 1, nr. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

T skal betale en bøde på 125.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. december 2009, 6. afdeling, S-1155-09

Retten i Århus, 11. afdeling, har den 30. april 2009 afsagt dom i 1. instans (11-4007/2008).

Påstande

Tiltalte, T, har påstået frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået bøden nedsat til 62.500 kr.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet JN har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at virksomhedens omsætning i 2005 var under 10 mio. kr. Han stod for virksomhedens køb og salg. Der var en god fortjeneste på det store parti, han solgte til G1. Der var rift om partiet. Køber fortalte, at han skulle have købet finansieret. Han troede, at handelen ikke blev til noget, da der ikke blev betalt som aftalt den 30. september 2005, men pludselig kom pengene, og han leverede partiet. Betalingsbetingelserne i fakturaen er hans standardbetingelser, som computeren uden videre skriver ind, men den faktiske aftale var, at der skulle betales den 30. september. Partiet var "strandet" efter importørens konkurs, og opbevaringsforholdene var ikke i orden. Desuden var noget af det importerede parti ulovligt og skulle destrueres. Transportfirmaet, som ikke havde fået sin betaling, tilbød ham hele partiet. Han øjnede en god handel, men måtte så sørge for at rydde lageret hurtigt. Hans firma er ellers ikke et import- eller handelsfirma. Den normale aktivitet er fremstilling og salg af festfyrværkeri, herunder nytårsfyrværkeri. Han og køber talte overhovedet ikke om momsproblematikken. Dog fremgik det, at købers finansiering til dels skete ved, at hans købsmoms ville falde i 3. kvartal, når fakturaen var dateret og blev betalt den 30. september. Fakturaen er udskrevet den 30. september. Da han lagde fakturaen i bakken til JN, efter at betaling var sket, tænkte han ikke over, at bakken var tom eller næsten tom, og at JN derfor sandsynligvis allerede havde tømt bakken for bilag vedrørende 3. kvartal.

JN har supplerende forklaret, at han ikke husker virksomhedens omsætning i 2005. Han og tiltalte plejer ikke at drøfte omsætningstallene. Det ville formentlig have været et likviditetsmæssigt problem at afregne et momsbeløb på 625.000 kr., hvis ikke salgssummen var blevet betalt forinden.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte har handlet groft uagtsomt ved angivelsen, og at han herefter er fundet skyldig som sket.

Det lægges til grund, at fakturaen i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige praksis var lagt til bogholderen med henblik på bogføring og udarbejdelse af momsregnskab. Der er derfor ikke rimelig tvivl om, at moms af salget ville være blevet afregnet i 4. kvartal 2005, således at forseelsen alene ville have ført til en periodeforskydning.

Bøden nedsættes under hensyn hertil i overensstemmelse med anklagemyndigheden påstand.

Bøden nedsættes herefter til 60.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage.

Med de anførte ændringer stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at bøden nedsættes til 60.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 20 dage. Byrettens afgørelse om sagsomkostninger stadfæstes. Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.