Dato for udgivelse
13 jan 2010 12:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2009 12:01
SKM-nummer
SKM2010.30.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-088842
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Dødsboer (skat)
Emneord
Virksomhedsomdannelse - Dødsbo - Frist
Resumé
Skatterådet svarer nej til, om boet efter S kan foretage en skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS pr. 1. januar 2010.
Hjemmel
Virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 6
Reference(r)

Virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 6

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 E.H.2.1.6
Redaktionelle noter

Skatterådets bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten. Se SKM2010.443.LSR.

Spørgsmål

Kan boet efter A foretage en skattefri omdannelse af personligt ejede virksomheder til et ApS pr. 1. januar 2010 på baggrund af selskabets regnskaber udarbejdet for året 2009?

Svar

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

A døde den 18. marts 2008.

Dødsboet behandles med advokat X som bobestyrer. Bobestyrer erklærede boet for solvent den 30. september 2008 og fik boet udleveret af skifteretten.

Boet havde udsættelse med indgivelse af personlig selvangivelse for 2007 til 31. marts 2009, hvor den blev indsendt.

S har i en lang årrække drevet tre operationelle koncerner:

 • B-koncernen (finansiel virksomhed)
 • Landbrug
 • Investeringer

De juridiske strukturer har været meget komplicerede omfattende:

 • Personlige virksomheder
 • Transparentselskaber (I/S, K/S)
 • Kapitalselskaber (ApS)

 Virksomhederne har været drevet i følgende lande:

 • Danmark
 • EU
 • Norge
 • Schweiz
 • USA

Ejerskaberne til virksomhederne har været på tværs af de operationelle koncerner og har, efter det af repræsentanten oplyste, været meget lidt gennemskuelige for myndigheder, rådgivere, finansieringskilder m.v. Boet efter A har først i marts 2009 et tilstrækkeligt overblik over alle virksomheder og aktiver i boet til at kunne foretage hensigtsmæssige og nødvendige omstruktureringer.

Det overordnende mål for boet er at sikre de virksomheder, der er arbejdsplads for knap 1.700 medarbejdere, samtidigt med at strukturerne forenkles.

Målet er, at arvingerne skal have to funktionsdygtige koncerner; B og Landbrug. Investeringerne skal som udgangspunkt bruges til finansiering af skatter og afgifter ved bobehandlingen.

Forenklingen af strukturerne indebærer, at en række personligt drevne virksomheder skal omdannes til selskaber og fusioneres med den bestående finansielle koncern.

På landbrugsområdet er arbejdet påbegyndt med drøftelser med jordbrugskommissionen, således at landbrugskoncernen kan overdrages til arvingerne.

Virksomhederne, der er planlagt omdannet, er:

 • B-koncernvirksomheder i Tyskland
 • C
 • D
 • E
 • F

Der pågår undersøgelser om, hvorvidt visse af virksomhederne skal sælges i forbindelse med en sammenflytning af virksomhederne på færre adresser. I det omfang, der træffes en beslutning om salg, omdannes disse ikke, og beskatningen udløses i boet.

Det er planlagt at omdanne personligt drevne virksomheder til et kapitalselskab på baggrund af de regnskaber, der er under udarbejdelse for regnskabsåret 2008. Det er boets plan at indsende omdannelsesdokumenterne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt SKAT inden 30. juni 2010.

Formålet med transaktionen er at skabe en sammenhængende virksomhed for arvingerne således at der bliver gjort op med den uhensigtsmæssige og komplicerede struktur koncernen har nu.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af dokumenter opstår der en tvivl om fortolkningen af reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelses § 2 stk. 1, nr. 6. Denne regel omtaler, at der er 6 måneders frist for omdannelsen regnet fra dødsfaldet. Der er i reglerne ikke taget højde for, at det i henhold til dødsboskattereglerne kan være tilfældet, at det først er muligt for boet og bobestyrer at handle efter udløb af denne frist.

Manglen på samspil mellem reglerne betyder, at bobestyrer skulle have truffet ansvarspådragende beslutning om en omdannelse, som ikke kunne omgøres, alternativ kunne han overholde bo-reglerne, men ikke omdanne. 

Boet er af den opfattelse, at det kan aflægge et regnskab for de virksomheder, der skal omdannes pr. 31. december 2009 og efterfølgende omdanne dem pr. 1. januar 2010 til et kapitalselskab.

Boet foretager løbende bogføring af alle virksomheder og aflægger årsregnskab for boet hvert år til skifteret, SKAT, finansieringskilder samt eget brug.

Boet er nu færdig med planlægningsfasen jfr. bo-reglerne og er påbegyndt udførelsesfasen, der bl.a. omfatter omstruktureringer, der skal foretages i boet. Formålet med omdannelsen er at sikre en nødvendig gennemskuelighed i boet og boets virksomheder. Omdannelsen er den første i en lang række af omstruktureringer, der skal foretages for at opdatere og modernisere strukturerne. Den hidtidige struktur har været vanskelig og til tider ugennemskuelig for myndigheder, leverandører og finansieringskilder.

Boets ledelse har indtil aflevering af selvangivelsen ikke haft et fuldt og tilstrækkeligt overblik over alle boets aktiver, tilhørsforhold m.v. til at kunne foretage nødvendige og hensigtsmæssige omstruktureringer. Boet eller boets rådgivere har ikke uden at påføre sig et erstatningsansvar kunnet handle.

Boet har planlagt at omdanne de personligt drevne virksomheder, der har en naturlig tilknytning til de aktiviteter, der skal videreføres af arvingerne til et kapitalselskab og efterfølgende foretage en aktieombytning mod anparter i B Medical ApS. Derved sikres, at de driftsmæssige enheder, der skal fungere sammen, er underlagt samme holdingselskab. Virksomheder og aktiver, der ikke har en naturlig tilknytning til den fortsatte aktivitet, vil blive sat til salg som en del af finansieringen af de skatter, der udløses i boet.

Boet har betragtet disse tidsfrister nævnt i lov om skattefri virksomhedsomdannelse for løbende fra det tidspunkt, der var udsættelse med selvangivelse til, da det var det første tidspunkt, hvorpå boet havde et samlet overblik over boets og koncernernes aktiver.

Repræsentanten har endelig anført, at skatteforvaltningen altid har accepteret, at spørgers selvangivelse fra det foregående år først indsendes ultimo næste år, altså at selvangivelsen 2006 først indsendes 31/12 2007.

På den baggrund bør 6 måneders fristen for dødsboer i VOL i den foreliggende situation ikke regnes fra et tidligere tidspunkt end 31/12 2008.

SKATs indstilling og begrundelse

Følgende fremgår af VOL § 2, stk. 1, nr. 6:

"Lovens regler kan anvendes, såfremt følgende betingelser alle er opfyldt:

..

6) Omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter den dato, der er anført i § 3. Er ejeren eller en af flere ejere et dødsbo, jf. nr. 1, skal omdannelsen dog finde sted senest 6 måneder efter dødsfaldet, dog således, at hvis boets behandlingsmåde først afgøres senere end 4 måneder efter dødsfaldet, skal omdannelsen finde sted, senest 2 måneder efter at afgørelsen er truffet.

.."

Den nuværende formulering af VOL § 2, stk. 1, nr. 6, stammer fra lov nr. 521 af 17. juni 2008.

Det hedder bemærkningerne (L 159 2007/08):

"Virksomhedsomdannelsesloven indeholder hjemmel til, at et dødsbo kan anvende loven, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvorefter ejeren på omdannelsestidspunktet skal være undergivet fuld skattepligt efter kildeskattelovens § 1 (personer) eller dødsboskattelovens § 1, stk. 2 (dødsboer).

I øvrigt indeholder loven ikke særregler for dødsboer.

Ifølge virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med § 3, stk. 1, er det en betingelse, at omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter statusdatoen for det sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed, og at ejeren - her dødsboet - indsender de dokumenter, der er foreskrevet i selskabslovgivningen, til SKAT senest en måned efter omdannelsen.

Reglen om op til 6 måneders tilbagevirkende kraft betyder, at selv om dødsboer kan anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, er det i praksis kun muligt at opfylde lovens krav, hvis dødsfaldet sker inden for de første 3-4 måneder af det efterfølgende regnskabsår. Sker dødsfaldet i sidste halvdel af året, er det objektivt umuligt at opfylde kravene. Sker dødsfaldet mere end 3-4 måneder inde i regnskabsåret, bevirker den tid, der forløber fra dødsfaldet og indtil skifteretten har truffet beslutning om boets behandling og udlevere boet til arvingerne eller en bobestyrer, at der i praksis ikke er tid til at beslutte og gennemføre en virksomhedsomdannelse inden for de 6 måneder.

..

Det foreslås, at der skabes lige muligheder for virksomhedsomdannelse uanset hvornår dødsfaldet er sket. Dette sker ved, at den gældende regel om 6 måneders tilbagevirkende kraft suppleres med en særregel, der for dødsboer fastsætter en frist på 6 måneder efter dødsfaldet, dog således, at hvis boets behandlingsmåde først afgøres af skifteretten senere end 4 måneder efter dødsfaldet, forlænges fristen til 2 måneder efter, at afgørelsen er truffet. Denne frist anvendes i forskellige andre sammenhænge i dødsboskatteloven og er således kendt af bobehandlerne."

Det fremgår af ovenstående, at det er en absolut betingelse, at omdannelse er sket senest 6 måneder efter dødsfaldet, dog, hvis boets behandlingsmåde først afgøres senere end 4 måneder efter dødsfaldet, senest 2 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Dødsfaldet indtrådte den 18. august 2008. Bobestyrer erklærede boet for solvent den 30. september 2008 og fik boet udleveret af skifteretten.

Det er derfor SKAT´s opfattelse, at virksomhedsomdannelse ikke kan ske under anvendelse af bestemmelserne i virksomhedsomdannelsesloven, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 6, og at spørgsmålet skal besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.