Dato for udgivelse
22 Dec 2009 08:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
03 Dec 2009 12:43
SKM-nummer
SKM2009.813.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00572
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst
Emneord
Bestyrelsesmøde, fuld skattepligt
Resumé

Klager opgav sin fulde skattepligt til Danmark ved fraflytning i 2006. Den fulde skattepligt blev anset for indtrådt såfremt klager lejede en lejlighed i Danmark og deltog i 4 bestyrelsesmøder i et selskab, som et af ham helejet holdingselskab er medejer af. Deltagelsen i bestyrelsesmøderne ansås for løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7, stk. 1

Henvisning
-

Klageren anmodede den 3. november 2008 om bindende svar på følgende spørgsmål:

1) Vil A blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejer en lejlighed i Danmark til opmagasinering af møbler, ferieophold (i alt 4-8 uger på årsbasis) m.v., herunder i forbindelse med deltagelse i ca. 4 møder pr. år i G1 Holding A/S?

2) Vil A blive anset for fuldt skattepligtig, hvis han lejer en lejlighed i Danmark til opmagasinering af møbler, ferieophold (i alt 4-8 uger på årsbasis) m.v., herunder i forbindelse med deltagelse i ca. 4 møder pr. år i G1 Holding A/S, og samtidig hermed udfører opgaver som led i sit direktørjob for G2, Dubai, idet han dagligt vil besvare telefonopkald og svare på e-mails?

Landsskatterettens afgørelse

Skattecentret har besvaret spørgsmål 1 med "ja" og spørgsmål 2 med "ja".

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er eneanpartshaver i selskabet H1 Holding ApS. Selskabet ejer aktier og anparter i andre selskaber, herunder 25 % af aktierne i G1 Holding A/S.

Der er ingen ansatte i H1 Holding ApS, og selskabet har ikke i 2008 udbetalt løn eller udloddet udbytte til klageren.

Det er oplyst, at G1 Holding A/S har et helejet datterselskab i Dubai, G2. G1 Holding A/S har ingen ansatte og har i 2008 haft en omsætning på 109.945 US $. Der er ikke udbetalt løn eller udloddet udbytte til klageren.

Klageren fraflyttede den 22. august 2006 Danmark og opgav herved sin fulde skattepligt til Danmark, da han sammen med sin ægtefælle flyttede til Dubai. Her arbejdede han som direktør i G2 indtil ultimo 2007, hvor parret flyttede til Kina. Klageren arbejdede i Kina som befragter i G3, hvor 70 % af aktierne ejes af G1 Holding A/S. Klageren er nu tilbage igen i Dubai sammen med sin ægtefælle, idet han på ny er indtrådt som direktør i G2. G2 har 4 ansatte foruden klageren og har i 2008 haft en omsætning på ca. 840.000 AED.

Klageren er medlem af bestyrelsen i G1 Holding A/S. Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt, herunder til generalforsamlingen. Møderne finder sted i Danmark, og i denne forbindelse vil klageren opholde sig 1-2 uger i landet pr. gang. I forbindelse med møderne vil der blive afholdt kurser eller workshops med 1-2 dages varighed.

Under sine ophold i Danmark vil klageren udføre opgaver for G2 i form af daglige besvarelser af telefonopkald og e-mails, der ikke kan vente til han vender tilbage fra ferie.

Klageren overvejer nu at leje en lejlighed i Danmark, som skal anvendes til opmagasinering af møbler og til ferieophold, herunder i forbindelse med de 4 årlige møder i G1 Holding A/S. Det fremgår af sagen, at den påtænkte lejelejlighed befinder sig i en udlejning/udviklingsejendom, der er ejet med 50 % af H1 Holding ApS gennem et datterselskab.

Det er oplyst, at klageren og hans ægtefælle er begrænset skattepligtige til Danmark af udbytte fra værdipapirer. Klageren modtager ikke honorar for deltagelsen i bestyrelsesmøderne.

Klagerens ægtefælle tager med på rejserne til Danmark. På grund af en forestående familieforøgelse forventer ægtefællen at tilbringe mere tid i Danmark, sådan at hun - når klageren tager tilbage til Dubai efter bestyrelsesmøderne - bliver længere tid i Danmark. Hun vil også tilbringe en lang sommerferie i Danmark efter sin nedkomst. Klageren vil på intet tidspunkt opholde sig i Danmark mere end 3 måneder i træk og i mere end 180 dage i løbet af en 12-måneders periode.

Skattecentrets afgørelse

Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige til Danmark.

Klageren vil få bolig til rådighed i Danmark fra det tidspunkt, hvor han lejer en lejlighed i Danmark.

Den fulde skattepligt indtræder dog ikke ubetinget ved enhver erhvervelse af bopæl her i landet, idet kildeskattelovens § 7, stk. 1, fastslår, at personer, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, først bliver fuldt skattepligtige, når de tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Af praksis kan henvises til bindende svar fra Skatterådet (SKM2006.41.SR), hvori Skatterådet fandt, at spørgerens fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt på det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark efter familien var flyttet til Danmark, idet han fra dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark.

Det fremgår af Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning, afsnit D.A. 1.1.1 - At et kortvarigt ophold forudsætter, at opholdet her skal have et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke være nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet.

I lighed med spørgerens rejser til Danmark i den offentliggjorte afgørelse SKM2006.41.SR, må klagerens rejser til Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder i G1 Holding A/S ca. 4 gange om året betragtes som kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her.

Den tilsvarende ordlyd i ligningslovens § 33 A "ferie eller lignende" er fortolket således, at bestyrelsesmøder i Danmark ikke er omfattet af udtrykket, jf. TfS 1995.243 BF (LR).

Endvidere må klagerens besvarelse af e-mail og telefonopkald som led i direktørarbejdet for G2 betragtes som arbejde, som klageren udfører under sit ophold her i landet.

Bestemmelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1, om, at kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende ikke medfører, at den fulde skattepligt indtræder, omfatter ikke kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde her.

Allerede fordi klageren deltager i bestyrelsesmøder i G1 Holding A/S i Danmark, genindtræder klagerens skattepligt til Danmark efter erhvervelsen af bolig her i landet på det tidspunkt, hvor han deltager i sit første bestyrelsesmøde i Danmark, idet han på dette tidspunkt tager ophold i Danmark, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1.

Spørgsmål 1 besvares derfor med "ja".

Spørgsmål 2 besvares derfor med "ja".

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at spørgsmål 1 besvares med "nej", og at spørgsmål 2 ligeledes besvares "nej".

Til støtte herfor har repræsentanten bl.a. gjort gældende, at klageren ikke bliver fuldt skattepligtig, hvis han - som p.t. har bopæl i Dubai - lejer en lejlighed i Danmark, som han ønsker at bruge til opmagasinering af møbler, ferieophold (af en varighed på i alt 4-8 uger på årsbasis) m.v., herunder i forbindelse med deltagelse i ca. 4 møder pr. år i G1 Holding A/S.

Klagerens fulde danske skattepligt genindtræder heller ikke, hvis han under sine ophold i Danmark samtidig udfører opgaver som led i sit direktør job for G2 i form af daglig besvarelse af telefonopkald og e-mails.

Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, er personer, der har bopæl her i landet, fuldt skattepligtige til Danmark.

Ved tilflytning indtræder den fulde danske skattepligt, når den pågældende tager ophold her i landet, jf. lovens § 7, stk. 1. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.

Ifølge praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder, ikke for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende". Ved beregning af opholdets varighed her i landet medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn. I øvrigt lægges der vægt på den pågældendes øvrige tilknytning til landet.

De nævnte 3 måneder, respektive 180 dage, betragtes som et maksimum for ophold, uden at skattepligten indtræder på grund af bopæl her. Dette maksimumsophold accepteres i almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Dette lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer, der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af "ferie eller lignende" fra det pågældende land.

I den sammenhæng henvises til TfS 1997.590 LSR, hvori Landsskatteretten fandt, at en i Schweiz bosat operasangers ophold her i landet i forbindelse med et enkeltstående engagement af kortere varighed inden for et år, ikke i sig selv ville føre til indtræden af fuld skattepligt, uanset at vedkommende var ejer af en helårsbolig i Danmark. Imidlertid afviste Landsskatteretten at give en bindende forhåndsbesked, idet spørgsmålet i relation til karakteren og omfanget af klagerens ophold ikke i tilstrækkelig grad var præciseret.

I SKM2002.252.LR, som vedrørte en i Schweiz bosiddende person, der arbejdede ved flere forskellige uddannelsesinstitutioner, idet hun bl.a. underviste sygeplejersker, udtalte Ligningsrådet i en bindende forhåndsbesked, at forberedelse af undervisning for schweiziske arbejdsgivere under ferie her i landet (i 1,7 eller 14 dage) ikke ville medføre indtræden af fuld skattepligt, uanset at den pågældende var ejer af en helårsbolig i Danmark.

Fælles for de to afgørelser er, at skatteyderne havde skattemæssigt hjemsted udenfor Danmark, hvor de således normalt opholdt sig (sammen med familien) og arbejdede. Det samme er tilfældet i denne situation - klageren har sammen med sin hustru (og sit ufødte barn) bopæl i Dubai, hvor han arbejder som direktør i G2.

Via sin aktiebesiddelse er han bestyrelsesmedlem i G1 Holding A/S, hvor han således deltager i møder ca. 4 gange årligt. I den forbindelse vil han sammen med sin ægtefælle (og barn) opholde sig her i landet i 1-2 uger pr. gang. Hans tilstedeværelse i Danmark er derfor ikke nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet, og hans ophold har dermed et (overvejende) feriemæssigt præg. Det understreges her, at han blot skal deltage i 4 møder, heraf et generalforsamlingsmøde, pr. år.

Det gør efter klagerens opfattelse ikke nogen forskel, hvis han under disse 4 årlige ophold i Danmark af en varighed på 1-2 uger pr. gang udfører enkeltstående opgaver for virksomheden i Dubai i form af besvarelse af telefonopkald og e-mails, der ikke kan vente til han vender tilbage fra ferie.

Dette illustreres særligt klart af ovennævnte SKM2002.252.LR, hvor der først indtrådte skattepligt, hvis personen tog ansættelse på et dansk sygehus i 1 måned om sommeren. I så fald ville den erhvervsmæssige aktivitet have et sådant omfang, at ophold i Danmark ikke kunne siges udelukkende at være begrundet i ferie eller lignende. Ved ansættelse i Danmark ville den pågældende have en forpligtelse til at møde på arbejdet i op til en måned, som ansættelsen kunne vare. Opholdet i Danmark var dermed nødvendiggjort af et regelmæssigt indtægtsgivende erhverv.

Sammenfattende er det på denne baggrund klagerens opfattelse, at han ikke bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvis han lejer en lejlighed i Danmark, som han ønsker at bruge til opmagasinering af møbler, ferieophold, m.v., da hans tilstedeværelse i Danmark ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Dette gælder både hans deltagelse i de ca. 4 møder pr. år i G1 Holding A/S og udførelse af enkeltstående opgaver vedrørende hans sædvanlige direktørjob i Dubai.

Opholdene i Danmark kan derfor karakteriseres som "ferie eller lignende", hvilket ikke medfører gen indtræden af fuld dansk skattepligt.

SKM2006.41.SR er ikke sammenlignelig med klagerens situation. I afgørelsen var hustruen og børnene flyttet til Danmark, hvor de havde taget ophold i familiens nye bolig. Manden forblev boende i udlandet i en overgangsperiode, hvor han imidlertid foretog tjenesterejser til Danmark fra tid til anden. Han boede på hotel under disse forretningsrejser og tilbragte i øvrigt ferier og weekender hos familien. Her er situationen en anden, idet klageren og hans familie bor i Dubai.

Hertil kommer, at "arbejdsopholdene" i Danmark vil bestå i 4 årlige bestyrelsesmøder, altså et meget beskedent omfang. Vi gør herved opmærksom på, at opholdene - med ligningsvejledningens ord:

"(...) således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed her i landet. Dette lægges i hvert fald til grund, hvor der er tale om personer der i øvrigt har bopæl i og anden fast tilknytning (nær familie, indtægtsgivende hverv, statsborgerskab etc.) til et andet land, således at opholdene i Danmark med rette kan siges at have karakter af ferie eller lignende fra det pågældende land."

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Personer, der har bopæl her i landet er omfattet af fuld skattepligt, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. Erhverves der bopæl her i landet, uden at der samtidig tages ophold her, indtræder den fulde skattepligt dog først, når der tages ophold her i landet, jf. § 7, stk. 1. Som ophold anses ifølge bestemmelsens 2. pkt. ikke kortvarigt ophold her i landet pga. ferie eller lignende.

Det er på baggrund af de fremlagte oplysninger lagt til grund, at klageren og hans ægtefælle vil opholde sig i Danmark under 3 måneder i sammenhæng og i under 180 dage i alt i løbet af en 12 måneders periode.

I forhold til spørgsmål 1 er det angivet, at klageren vil opholde sig i Danmark i alt 4-8 uger på årsbasis, og i forbindelse hermed deltage i ca. 4 bestyrelsesmøder pr. år i G1 Holding A/S, samt deltage i kurser og workshops af 1-2 dages varighed.

Det er rettens vurdering, at de ophold her i landet, hvori klageren vil deltage i bestyrelsesmøder, ikke kan anses for kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende.

Det fremgår af cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 til ligningsloven samt TfS 1995, 242 LR, at bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde.

Det beror herefter på en konkret vurdering, om klagerens deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark er omfattet af kildeskattelovens § 7, stk. 2.

Det er rettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste omstændigheder, vil have en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, jf. TfS 1997, 590. Der er således tale om regelmæssig deltagelse i ledelsen af et selskab i Danmark, hvori klageren er aktionær. Den påberåbte afgørelse SKM2002.252.LR er efter rettens opfattelse ikke til hinder for dette resultat, idet denne afgørelse bl.a. vedrørte forberedelse af undervisning for en udenlandsk arbejdsgiver, hvilket ikke kan sammenlignes med deltagelsen i ledelsen af det danske selskab.

Retten stadfæster herefter skatteforvaltningens besvarelse af spørgsmål 1.

Allerede fordi spørgsmål 1 besvares bekræftende, vil klageren være at anse for fuld skattepligtig til Danmark, hvorfor spørgsmål 2 bortfalder.

Landsskatteretten stadfæster herefter skatteforvaltningens besvarelse.