Dato for udgivelse
05 Jan 2010 09:48
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 09:12
SKM-nummer
SKM2010.5.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-163692
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Investeringsselskab, foundershares, masterfund, feederfund
Resumé

Skatterådet bekræfter at B p.l.c. er at anse for et investeringsselskab omfattet af aktieavancebeskatningsloven § 19.

Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 19
Reference(r)
-
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, S.A.1.8.3

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at B p.l.c. anses for et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningsloven § 19, hvorfor investorerne skal beskattes efter lagerprincippet?

Svar

Ja

B p.l.c. er et udenlandsk investeringsselskab med begrænset hæftelse. Selskabets regnskabsår udløber pr. 31. december.

Selskabet er underlagt tilsyn af de udenlandske finansmyndigheder og stiftet i overensstemmelse med de der gældende regler.

Selskabet er stiftet med en særlig stifterkapital på 2.000 Euro. Heraf er 1.999 Euro tegnet af det udenlandsk selskab A Ltd. og den resterende 1 Euro af C. Stifterkapitalen er fuldt indbetalt.

Der vil blive etableret yderligere to aktieklasser i selskabet - henholdsvis B-aktier og C-aktier. B-aktierne vil blive udstedt i Euro, og C-aktierne vil blive udstedt i USD. Aktierne vil blive udbudt internationalt og således også til investorer i Danmark. Aktierne er ikke børsnoterede. Investorerne kan være både fysiske personer og selskaber. Der stilles krav om en minimumsinvestering.

En investor, der tegner B-aktier og C-aktier i selskabet, har ingen stemmeret i selskabet. Stemmeretten - og dermed den bestemmende indflydelse i selskabet - er således tillagt indehaverne af den særlige stifterkapital på 2.000 Euro. Hver stifteraktie på 1 Euro giver en stemme, jf. vedtægterne i B p.l.c..

Kapitalen i selskabet er variabel og vil således afhænge af det til enhver tid værende antal investorer og størrelsen på den samlede investering.

B p.l.c. er en såkaldt "feeder fund". Fondens væsentligste aktiv vil således være at eje aktier i D p.l.c. (masterfond). D p.l.c. er et selskab registreret i udlandet og tillige underlagt tilsyn fra de udenlandske finansmyndigheder. Investeringsaktiviteten vil formelt ske gennem D p.l.c. og således alene indirekte i B p.l.c.. Der vil blive investeret i alle typer af værdipapirer og finansielle instrumenter som aktier, obligationer, optioner, futures, derivater mv. Selskabet har kompetencen til løbende at omlægge / sammensætte porteføljen med henblik på at opnå det størst mulige afkast. Der gælder skrappe lovgivningsmæssige krav omkring risikospredning.

Strukturen med en "feeder fund" og en underliggende masterfond er valgt med henblik på at skabe den størst mulige fleksibilitet. Det vil herefter være muligt i fremtiden at etablere flere sideordnede feeder fonde, der skal henvende sig til særlige investortyper, fx at etablere en "feeder fund" der alene henvender sig til institutionelle investorer. Alle feeder fondene skal eje aktier i den masterfond, der allerede er etableret.

Investor kan til enhver tid kræve sig indløst af B p.l.c. Indløsningen sker til den til enhver tid gældende indre værdi. Der gælder visse frister i forbindelse med indløsningen. Indløsningen er ikke forbundet med særskilte udgifter for investor.

Der gælder ingen indløsningsret for indehaverne af den særlige stifterkapital på 2.000 Euro.

B p.l.c. forventer ikke at udlodde udbytte til aktionærerne. Der er dog intet i lovgivningen der afskærer en udbytteudlodning. Stifterkapitalen på 2.000 Euro er ikke tillagt udbytteret.

Selskaberne er ikke selvstændigt skattepligtige i udlandet. Tilsvarende er en investor, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet, fritaget for skat i udlandet.

Det er oplyst, at B p.l.c. ikke er omfattet af omfattet af Rådets direktiv 85/611 EØF (det såkaldte UCITS-direktiv).

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Et investeringsselskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt. Modstykket hertil er, at investorerne i et investeringsselskab beskattes fuldt ud efter lagerprincippet. Dette gælder, uanset om investor er en fysisk person eller et selskab.

Definitionen på et investeringsselskab findes i aktieavancebeskatningslovens § 19. Af aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2 fremgår det:

"Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne sammenhæng for én deltager."

Som beskrevet er B p.l.c. ikke omfattet af UCITS-direktivet. B p.l.c. er således ikke omfattet af definitionen i ABL § 19, stk. 2, nr. 1.

Ved et investeringsselskab forstås endvidere et selskab, hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaveren skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi, jf. ABL § 19, stk. 2, nr. 2, 1. pkt.

Med henvisning til beskrivelsen af B p.l.c. ovenfor og særligt bestemmelserne omkring selskabets tilbagekøbsforpligtelse til indre værdi, gør spørger gældende, at B p.l.c. er et investeringsselskab omfattet af ABL § 19, stk. 2, nr. 2, 1. pkt. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist, jf. § 19, stk. 2, nr. 2, 4. pkt.

Den frist, som indrømmes B p.l.c. i forbindelse med indløsningen, bevirker således ikke, at selskabet falder uden for definitionen i ABL § 19, stk. 2, nr. 2, 1. pkt.

Det er spørgers opfattelse, at det stillede spørgsmål skal besvares med et "JA".

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker bekræftet, at B p.l.c., kan anses for et investeringsselskab jf. aktieavancebeskatningsloven § 19.

C og A Ltd tegner kapital (foundershares) på hhv. € 1 og € 999.

Foundershares kan ikke indløses.

B p.l.c. skal fungere som feederfund og spørger oplyser, at der kan etableres flere sideordnede feederfunde.

Spørger har gennemgået betingelserne i aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2 og SKAT er enig i, at B p.l.c. skal anses som et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 2, nr. 2, 1. og 5. pkt.

Selskabet falder ikke ind under undtagelserne i aktieavancebeskatningsloven § 19, stk. 3 (om et underliggende produktionsselskab), stk. 4 (om udloddende og kontoførende investeringsforeninger) eller stk. 5 (om medarbejderejede selskaber).

Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares ja.

Det bemærkes, at det ved besvarelsen er lagt til grund at aktionærer i A Ltd., ikke har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling.