Dato for udgivelse
17 Dec 2009 14:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Dec 2009 13:09
SKM-nummer
SKM2009.789.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-136073
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personalegoder, multimediebeskatning, Tv-pakker
Resumé
Skatterådet bekræfter, at virksomhedens medarbejdere vil blive beskattet af værdien af en Tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden. Skatterådet bekræfter videre, at værdien af Tv-pakken skal beskattes som øvrige personalegoder jf. ligningslovens § 16, stk. 1 udover multimediebeskatningen af fri telefon og Internet.
Hjemmel
Ligningsloven § 16, stk. 12
Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12

Henvisning
Ligningsvejledningen, almindelig del, afsnit A.B.1.9

Spørgsmål

1. TDC tilbyder et nyt produkt "TDC Home Trio" som via telefonnettet for et månedligt fast beløb på 449 kr. giver spørgers medarbejdere adgang til telefon, bredbånd og digitale tv-kanaler. Skal medarbejderne beskattes af den del af den samlede ydelse, som vedrører Digitalt TV?

2. Hvis ovenstående besvares med et ja, hvilken fordelingsnøgle skal anvendes ud af den samlede pris for hele Pc-pakken?

Svar

1. Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

2. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Anmodningens dato mv.

Anmodningen er modtaget d. 10. august 2009.

Gebyret er registreret indbetalt d. 10. august 2009.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgers medarbejdere har i forvejen fri telefon og fri bredbånd, som de beskattes af, men har pt. ikke ret til fri TV.

Hidtil har spørger tilbudt et antal medarbejdere firmabetalt telefoni og bredbånd. Dette har indtil nu ikke givet anledning til bemærkninger, da man fra forskellige udbydere har kunnet modtage disse to ydelser separat.

Spørger ønsker nu at indgå en aftale med TDC om at indkøbe deres "Home Trio produkt, som kombinerer leverancen af telefoni, bredbånd og digital tv via telefonstikket. Denne ydelse koster samlet 499 kr. pr. måned, men det har, ifølge spørger, ikke været muligt at få oplyst, hvor meget af de 499 kr. pr. måned der vedrører henholdsvis telefoni, bredbånd og hvor meget der vedrører digital TV.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har angivet, at der tidligere synes at være taget stilling til beskatning af Tv-programpakker, men ikke i forbindelse med den nye multimedieskat og ikke, hvor det ifølge spørger er umuligt at udskille prisen for de digitale Tv-programmer. Spørger har derudover ikke anført nogen stillingtagen til besvarelsen.

SKATs indstilling og begrundelse

Der spørges om virksomhedens medarbejdere vil blive beskattet af værdien af Tv-programpakker, der indgår i en pakkeløsning sammen med telefoni og Internet.

Lovgrundlag:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 - 6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

I lovforslag, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.7., er det anført, at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er en privat rådighed over personalegodet..."

Ved L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori inden af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Det fremgår yderligere af punkt 2.7.2 i bemærkningerne til lovforslaget, hvorved der bl.a. indføres beskatning af multimedier, at:

..."Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis "gratis" download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen..."

Praksis:

I SKM2009.520.SR fandt Skatterådet, at en virksomheds medarbejdere, efter de nugældende regler (2009), vil blive beskattet af værdien af en tv-programpakke, der ved siden af fri telefon og Internet indgår i en pakkeløsning, som indkøbes af virksomheden.

Begrundelse:

Multimediebeskatningen omfatter de situationer, hvor en arbejdsgiver stiller multimedier til rådighed for den ansattes private benyttelse. Mobiltelefoni og internetadgang er nogle af de multimedier, som er omfattet. I forbindelse med lovens fremsættelse udtalte lovgiver sig om den situation, hvor tv kanaler er en integreret del af et internetabonnement.

For at være omfattet af multimedieskatten skal download af musik og Tv i henhold til forarbejderne til den nye formulering af ligningslovens 16, stk. 12 opfylde følgende betingelser:

  • TV- skal være integreret, i mobil- eller bredbåndsforbindelsen mv.
  • Det skal ikke være muligt at udskille musik og Tv
  • Det skal være sædvanligt, at musik og Tv indgår som en integreret del af mobil- eller bredbåndsforbindelsen mv.

SKAT er af den opfattelse, at HomeTrio opfylder betingelsen om, at Tv er en integreret del af internetabonnementet/forbindelsen, og at ydelsen ikke kan udskilles fra den samlede tekniske løsning.

Hvad angår spørgsmålet om, ydelsen er sædvanlig skal SKAT bemærke følgende:

SKAT har på TDC's hjemmeside fundet, at TDC har en HomeDuo løsning, der alene består af en telefon og bredbåndsforbindelse. Denne forbindelse koster pt. fra kr. 249 til kr. 299 pr. måned. TDC's HomeTrio løsning, der er incl. Tv-pakker koster derimod fra kr. 299 pr. måned til kr. 449 pr. måned. TDC udbyder således internetabonnementer med og uden Tv-pakke.

Det fremgår imidlertid af her foreliggende oplysninger om sædvanlighed, at der i stigende grad bliver solgt HomeTrio løsninger til privatkunder. Det fremgår desuden, at det samlede forbrug af private HomeTrio-løsninger er stærkt stigende i 2009, således at antallet af ny tegnede HomeTrio abonnementer siden august 2009 har været på samme niveau som nytegnede HomeDuo-løsningerne.

Selvom det p.t. er lige så sædvanligt, at TDC's kunder køber HomeTrio, som de køber HomeDuo, og det aktuelle billede for så vidt angår TDC's privatkunder viser, at det er sædvanligt, at der indkøbes interneabonnementer, hvor Tv indgår som en integreret del af abonnementet finder SKAT ikke, at det generelt er sædvanligt, at tv-pakker indgår som en integreret del af en mobil- eller bredbåndsforbindelse.

SKAT er i den forbindelse opmærksom på, at der er at der er flere udbydere på markedet f.eks. Telia og StreamTv.

IT- og Telestyrelsen har den 12. november 2009 udgivet telestatistik - første halvår 2009, der indeholder en oversigt over udviklingen på det danske telemarked. Telestatistikken er struktureret efter 5 hovedområder, som er:

· Fastnettelefoni. Omfatter opgørelse af ISDB-linjer, afgivne fastnetnumre, IP-telefoniabonnementer samt indenrigs- og udenrigstrafik.

· Internet. Belyser blandt andet udviklingen i internetabonnementer fordelt på forskellige accesseteknologier som f.eks. fiber, ADSL og kabelmodem. Der er også opgørelser over udviklingen i antallet af internetabonnementer med bredbåndskapacitet.

· Moilnet. Inkluderer blandt andet tabeller der viser udviklingen i antallet af afsendte SMS og MMS-beskeder og antallet af mobilabonnementer anvendt til mobilt bredbånd med mere.

· IPTV. Indeholder oversigter over udviklingen i antallet af IPTV-abonnementer på fastnetforbindelser og mobilnet.

· Bundtlede tjenester. Inkluderer bladt andet opgørelse over antallet af tripel-play-abonnementer samt fordelingen af bundtlede tjenester på henholdsvis fastnet og mobilnet.

Det fremgår af telestatistikken, at i sammenligning med tidligere halvår havde flere danskere ved udgangen af juni 2009 et bundlet abonnement, hvor 2 eller flere tjenester - telefoni, tv og/eller Internet - købes som en samlet pakke:

 

1. halvår 2008

2. halvår 2008

1. halvår 2009

Bundtlede tjenester i alt 1)

133.000

163.000

303.000

Heraf tripel-play 2)

48.000

61.000

110.000

1) En bundtlet tjeneste er defineret som et kommercielt udbud af 2 eller flere tjenester (fastnettelefoni, tilgang til Tv-programmer, bredbånd, mobile services) markedsført som en samlet pakke til en samlet pris. Bredbånd defineres i denne sammenhæng som fast eller mobil internetopkobling med en downstreamkapacitet på minimum 144 kbit/s.

2) Tripel-play er defineret som en underkategori af bundtlede tjenester og omfatter kommercielt udbud af 3 tjenester (fastnet telefoni, tilgang til tv-programmer, bredbånd, mobile services) markedsført som en samlet pakke til en samlet pris. Bredbånd defineres i denne sammenhæng som fast eller mobil internetopkobling med en downstreamkapacitet på minimum 144 kbit/s.

Ovenstående tabel viser, at i slutningen af juni 2009 var der 303.000 bundtlede abonnementer, hvilket er 86 % flere end et halvt år tidligere. Ca. 35 % af den samlede vækst skyldes tripel-play-abonnementer, som i første halvår af 2009 voksede fra 61.000 til 110.000 abonnementer, svarende til en vækst på næsten 80 %. Tripel-play udgør herefter ca. 35 % af de bundtlede tjenester.

Det fremgår yderligere af telestatistikken, at størrelsen af abonnementer på en række forskellige ydelser er følgende:

Ydelse

Abonnement-linjer fastnet

Mobilabonnementer

Internetbredbåndsabonnementer

Mobilt bredbånd

IP-telefoni-abonnementer

Antal

2.252.000

6.945.000

2.050.000

1.295.000

606.000

Det kan oplyses, at antallet af indbyggere i Danmark pr. 1. juli 2009 var 5.519.441.

Det er altså således, at andelen af danske husstande, som har internetabonnementer, der alene indeholder internetadgang og mobiltelefoni er langt større end andelen af husstande, der har internetabonnementer, som indeholder internetadgang, mobiltelefoni og tv-kanaler.

På den baggrund finder SKAT, at det ikke er sædvanligt, at Tv - pakker indgår som en integreret del af mobil- eller bredbåndsforbindelsen mv.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et nej.

Ad. Spørgsmål 2:

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, at værdien af de i stk. 1 omhandlede personalegoder - i dette tilfælde Tv-programpakker - ved skatteansættelsen skal fastsættes til den værdi, som de måtte antages at koste den skattepligtige at erhverve i almindelig fri handel (markedspris).

Opgørelsen af markedsværdien sker efter en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis udbyderen af en løsning incl. tv-pakke (dvs. internetadgang, mobiltelefoni og tv-kanaler, også har en løsning uden Tv- pakke (dvs. internetadgang og mobiltelefoni), hvor de tekniske faciliteter er de samme - fx samme bredbåndshastighed, samme type telefoni mv., kan det anerkendes, at værdien af tv-pakken udgør forskellen i den udbudte markedspris for de to løsninger.

Indstilling:

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.