Indhold

Dette afsnit beskriver regler om udlodning til modtagere, der ikke er nære slægtninge m.m.

Afsnittet indeholder:

 • Personer omfattet af reglen
 • Regel

Se afsnit C.E.14 om definition af udlodning.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter personer, der ikke er afdødes længstlevende ægtefælle, samlever, barn, barnebarn, bror eller søster, brors eller søsters barn eller barnebarn, nær medarbejder, tidligere nær medarbejder eller tidligere ejer.

Se afsnit C.E.14 om definition af samlever i dødsboskattelovens forstand.

Regel

Der kan kun ske udlodning med succession i værdier, der svarer til andelen af dødsboet. Se DBSL § 37, stk. 1, 3. pkt.

Når udlodning overstiger modtagerens andel i dødsboet

Udlodning, der overstiger modtagerens andel i dødsboet, sker uden succession med deraf følgende retsvirkninger for dødsboet og modtageren. Det betyder, at overskydende udlodning anses for omfattet af reglerne om

 • salg fra dødsboet - se DBSL § 27 og afsnit C.E.3.3.4 om dødsboets salg og andre afståelser.
 • modtagerens indkomstskattepligt af udloddede aktiver - se DBSL § 35 og afsnit C.E.3.4.1.1 om indkomstskattepligt af udloddede aktiver, herunder især hovedreglen i afsnit C.E.3.4.1.2 om udlodningsmodtagers anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum.

Se DBSL § 37, stk. 1, 4. pkt.

Når den samlede udlodning indeholder aktiver med forskellige anskaffelsestidspunkter, skal gevinst vedrørende de først anskaffede aktiver beskattes i dødsboet, mens der kan succederes i de yngste aktiver. Se DBSL § 37, stk. 1, 5. pkt.

Når det skal afgøres, om en afståelse til en legatar eller arving, der ikke er nær slægtning mv., overstiger den pågældendes andel i dødsboet, skal der tages hensyn til beregnede passivposter efter BAL § 13 a. Se DBSL § 37, stk. 2.

Baggrunden for denne regel i forhold til dødsboets egentlige gældsposter er, at passivposter efter BAL § 13 a er begrænset til tilfælde, hvor der til overtagelsen af aktivet er knyttet et eventuelt fremtidigt skattetilsvar. Hertil kommer, at passivposten er maksimeret ved lov, så dødsboet og modtageren ikke frit kan regulere størrelsen i opadgående retning. Derfor kan disse passivposter trækkes fra ved opgørelsen af udlodningsværdien. Det gælder ikke for gældsposter, hvor det står dødsboet og modtageren frit for at vælge, om gældsposten skal følge aktivet eller dækkes af dødsboet forud for udlodningen. Se bemærkninger til DBSL § 37, stk. 2 i 1996-97 - L 90 (som fremsat): Forslag til Lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven).

Eksempel

Eksemplet viser

 • værdien af udlodningen overstiger udlodningsmodtagers andel i dødsboet og
 • den pågældende ikke er nær slægtning mv.

Eksemplet viser også forskellen mellem, hvordan

 • en udloddet gældspost og
 • en passivpost efter BAL § 13 a

indgår ved afgørelse af om udlodningen overstiger den pågældendes andel i dødsboet.

Eksemplet har følgende forudsætninger:

 • En person arver i alt 750.000 kr. fra sin fætter, der udgør den pågældendes andel af arven.
 • Beløbet er sammensat således:
  • 300.000 kr. anparter i X ApS, der udgør hele aktiekapitalen, til kurs 375 eller i alt 1.125.000 kr.
  • Overtagelse af afdødes private kassekredit med kr. 144.000 kr.
  • En eventuel forskel udlignes kontant mellem dødsboet og arvingen.

Afdøde har anskaffet anparterne således:

 • 200.000 kr. ved skattefri virksomhedsomdannelse, hvor anparternes skattemæssige anskaffelsessum blev fastsat til (negativt) -125.000 kr. (efter 18. maj 1993, så overgangsreglen i ABL § 47, stk. 1, skal ikke bruges).
 • 100.000 kr. ved nytegning nogle år senere til kurs 200.
 • Dødsboet beregner den maksimale passivpost, der er 22 procent, fordi indkomsten er aktieindkomst.

Anparter fordelt mellem succession og beskatning, når dødsboet IKKE beregner passivpost

Kursværdi

Succession kan ske for maksimalt 750.000 kr., der svarer til 200.000 á kurs 375.

750.000

Beskatning i dødsboet skal ske for de resterende anparter, 100.000 á kurs 375

375.000

Anparter i alt 300.000 á kurs 375

1.125.000

Beregning af fortjeneste samtlige anparter

Beløb

Anparternes udlodningsværdi udgør for 300.000 kr.

1.125.000

Anskaffelsessummen udgør

Negativt beløb ved skattefri virksomhedsomdannelse

-125.000

Købesum ved nytegning af 100.000 kr.

200.000

-75.000

Samlet fortjeneste for 300.000 kr. anparter

1.050.000

Beregning af udlodningsværdi efter passivpost

Beløb

Udlodningsværdi

1.125.000

Ved udlodning med succession af alle 300.000 kr. anparter, kan beregnes passivpost med 22 procent af fortjenesten på 1.050.000

-231.000

Alle anparters udlodningsværdi fratrukket passivpost

894.000

Da andelen i dødsboet kun udgør 750.000, kan succession ikke ske i alle 300.000 kr. anparter, selv om beløbet fratrukket den overtagne kassekredit svarer til andelen i dødsboet (894.000-144.000=750.000)Anparter fordelt mellem succession og beskatning i dødsboet

Beløb

Succession
Udlodningsværdi for 251.678 kr. anparter á kurs 375

943.792

943.792

Passivpost for 251.678 anparter (231.000 x 251.678 / 300.000)

-193.792

Udlodningsværdi fratrukket passivpost

750.000

Beskatning i dødsboet
Udlodningsværdi for 48.322 kr. anparter á kurs 375

181.208

Samlet udlodningsværdi for 300.000 kr. anparter (uden fratrukket passivpost)

1.125.000

Fortjeneste for anparter, der skal beskattes i dødsboet

Beløb

Udlodningsværdi for 48.322 kr. anparter á kurs 375

181.208

Andel af anskaffelsessum: 75.000 x 48.322 / 300.000

-12.080

Fortjeneste ved udlodning af anparter, der skal indgå i dødsboets aktieindkomst for bobeskatningsperioden

169.128

Se også

Se også afsnit